ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ยง ภู่วรวรรณ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อภิรดี เทียมบุญเลิศ 24
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 19
3 สัญชัย พยุงภร 16
4 พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์ 15
5 สันนิภา สุรทัตต์ 12
6 คณิศักดิ์ อรวีระกุล 12
7 อลงกร อมรศิลป์ 11
8 รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช 11
9 สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก 10
10 ไพศาล เวชชพิพัฒน์ 9
11 วิโรจน์ พงษ์พันธุ์เลิศ 8
12 ไพโรจน์ โชติวิทยธารากร 8
13 รุจิภัตต์ สำราญสำรวจกิจ 8
14 ศิริวรรณ วนานุกูล 7
15 กอบกาญจน์ ทองประสม 7
16 วนิดา นพพรพันธุ์ 7
17 ณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์ 6
18 สุรางค์ ไตรธีระประภาพ 6
19 พงษ์พีระ สุวรรณกูล 6
20 ธีรพร ชินชัย 6
21 จุฑาทิพย์ เขียวเจริญ 6
22 สุชีรา ฉัตรเพริดพราย 6
23 ปิยะศักดิ์ ชะอุ่มพฤกษ์ 6
24 พรรณทิพา ฉัตรชาตรี 6
25 ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ 6
26 กมล สกุลวิระ 6
27 จินตนา จิรถาวร 6
28 อภิวัฒน์ มุทิรางกูร 6
29 เสาวนีย์ จำเดิมเผด็จศึก 6
30 เผด็จ สิริยะเสถียร 6
31 ทศพร วิมลเก็จ 6
32 อภิชัย คงพัฒนะโยธิน 6
33 นวพรรณ จารุรักษ์ 6
34 อิศรางค์ นุชประยูร 6
35 ทายาท ดีสุดจิต 6
36 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 6
37 ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์ 5
38 จิระ จันท์แสนโรจน์ 5
39 กมลวรรณ คณานุรักษ์ 5
40 อารุณี ชัยสิงห์ 5
41 วรรณา พรรณรักษา 4
42 สุวิมล สรรพวัฒน์ 4
43 วันเพ็ญ ชัยคำภา 4
44 วรนุช จงศรีสวัสดิ์ 4
45 ปิติรัตน์ บุญสุข 4
46 ปัญญา เสกสรรค์ 3
47 ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ 3
48 สุมาณี นิลเกต 3
49 ประวีณา กิติคุณ 3
50 ธนิษฐา ฉัตรสุวรรณ 3
51 เกษมณี ไพรอนันตถาวร 3
52 วรดี ลือชาชัยวงศ์ 3
53 ทวีศักดิ์ เชี่ยวชาญศิลป์ 3
54 กมล สุวรรณการ 3
55 จิตติมา ทองมี 3
56 รังสรรค์ ฤกษ์นิมิตร 2
57 บุษบา วิวัฒน์เวคิน 2
58 ประเสริฐศรี เซ็นตระกูล 2
59 ดวงพร ทองงาม 2
60 ส่าหรี จิตตินันทน์ 2
61 สุมิตร สุตรา 2
62 วรนุช ธนากิจ 2
63 ภพ โกศลารักษ์ 2
64 เพ็ญศรี โควสุวรรณ 2
65 ทวีศักดิ์ ตีระวัฒนพงษ์ 2
66 วโรชา มหาชัย 2
67 ศรัณย์ธร สุนันท์ชัยการ 2
68 ชวาล ทัฬหิกรณ์ 2
69 ศรัณย์ธร อัครธำรงสิน 2
70 ณัชชานาถ ถาวรสุข 2
71 ดร. สัญชัย พยุงภร 2
72 วันทนีย์ กัลล์ประวิทธ์ 2
73 นารีรัตน์ วิเศษกุล 2
74 นวลอนงค์ ปริโยธร 2
75 Yong Poovorawan 2
76 ปิยดา หลินศุวนนท์ 2
77 ประสิทธิ์ ชัยทวีทรัพย์ 2
78 นวลทิพย์ กมลวารินทร์ 2
79 รุ่งฤดี ชัยธีรกิจ 1
80 พรรษินี ศรีวรรณา 1
81 วทัญญู โสภิพงษ์ 1
82 แพรวพิไล ตัณฑุลาวัฒน์ 1
83 วิชธวัช อักษรกิตติ์ 1
84 ชุรีพร ทองใบ 1
85 ปิยธิดา พงษ์ศิริ 1
86 ดร.สัญชัย พยุงภร 1
87 เกศรินทร์ ถานะภิรมย์ 1
88 ศัลยวิทย์ จิตต์มิตรภาพ 1
89 Dr Chris Brown 1
90 นุชนาฎ ถาวรสุข 1
91 วิทยา ภูมิภักดิ์ 1
92 ประภาพร คุณทา 1
93 เทวิน เทนคำเนาว์ 1
94 ภาวพันธ์ ภัทรโกศล 1
95 อัญชลี ประสารสุขลาภ 1
96 สุเมร อมรยิ่งเจริญ 1
97 ดารินทร์ ซอโสตถิกุล 1
98 อุมาพร ลิโมทัย 1
99 ปาริฉัตร ยิ้มน้อย 1
100 หทัยพันธน์ รวมพรรณพงศ์ 1
101 รพีพรรณ สูณรงค์ 1
102 กฤษฎา คงนมนาน 1
103 ฑิฆัมพร พุ่มผลทรัพย์ 1
104 เอกรัฐ ทรัพย์โชคพูล 1
105 ปรางวลัย จันทร์แจ่ม 1
106 วีราภา จันทรสุพิศ 1
107 อัญญรัตน์ ต้นธีรวงศ์ 1
108 นวรัตน์ โพธิ์สุวรรณ 1
109 สมศักดิ์ ภัคภิญโญ 1
110 พูลทรัพย์ รุ่งนิศากร 1
111 รชฎ ตันติเลิศเจริญ 1
112 สุชาติ หงส์ศิริวรรณ 1
113 สุรชัย อมรสวัสดิ์วัฒนา 1
114 กนกกาญจน์ บาระมีชัย 1
115 พรเทพ เลิศทรัพย์เจริญ 1
116 ปิรยา ภักดีวิโรจน์ 1
117 พิเชฐ สัมปทานุกุล 1
118 จุฑาทิพย์ เขียวเจริญ, 2522- 1
119 อริยา จินดามพร 1
120 ทวีศักดิ์ ส่งเสริม 1
121 อังคนีย์ สุระเสถียร 1
122 พจขนาถ จันทรัศมี 1
123 มณฑิดา วีรวิกรม 1
124 วันวิสาข์ อุดมสินประเสริฐ 1
125 ปรมาภรณ์ กลั่นฤทธิ์ 1
126 ปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์ 1
127 ภรจริม นิลยนิมิต 1
128 จัญจุรี สมาธิ 1
129 นภวัลย์ บรรพพงศ์ 1
130 สรัลนุช แก้วเกียรติยศ 1
131 ศิรินุช อำไพ 1
132 พิมลรัตน์ ไทยธรรมยานนท์ 1
133 จิรัชญา พื้นผา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 4
2 2556 5
3 2555 5
4 2554 3
5 2553 7
6 2552 14
7 2551 2
8 2550 1
9 2549 4
10 2548 6
11 2547 3
12 2546 2
13 2545 3
14 2544 3
15 2543 2
16 2542 2
17 2540 1
18 543 63
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีน HLA-DPA1, IL28B, IFNL4 และ IP-10 กับการตอบสนองต่อการรักษาด้วยยากลุ่มเพคอินเตอร์เฟอรอนในผู้ป่วยไทยที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีแบบเรื้อรัง
2 การจำแนกสายพันธุ์และการกลายพันธุ์บริเวณยีนพรีเอส/เอส ของไวรัสตับอักเสบ บี จากการศึกษาทางระบาดวิทยาในประเทศไทย พ.ศ. 2557
3 การศึกษาความชุกและจำแนกสายพันธุ์เชิงชีวโมเลกุลของเชื้อฮิวแมนไรโนไวรัสในอุจจาระผู้ป่วยเด็กไทยที่ป่วยด้วยโรคลำไส้อักเสบเฉียบพลันช่วงปี พ.ศ. 2553-2557
4 การศึกษาการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนพันธุกรรมของฮิวแมนโนโรไวรัสในประเทศไทย ช่วงปี ค.ศ. 2009-2014
ปี พ.ศ. 2556
5 ความแตกต่างของการเกิดพอลีมอร์ฟิซึมของยีนไอพีเทนในกลุ่มผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบซีชนิดสายพันธุ์ที่ 1 ที่ตอบสนองและไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาเพ็กกีเลตเต็ดอินเตอร์เฟียรอนและไรบาวิริน
6 ระบาดวิทยาและการจำแนกสายพันธุ์ระดับโมเลกุลของเชื้อฮิวแมนโพลีโอมาไวรัสในผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจในประเทศไทย
7 ระบาดวิทยาและจัดจำแนกสายพันธุ์ระดับโมเลกุลของเชื้อไวรัสโคโรนาที่มี การติดเชื้อในผู้ป่วยไทยช่วงปี ค.ศ. 2012-2013
8 ระบาดวิทยาเชิงโมเลกุลและการจำแนกสายพันธุ์ของเชื้อฮิวแมนพาราอินฟลูเอนซาไวรัสในผู้ป่วยเด็กไทยที่มีการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง
9 การวิเคราะห์ microRNAs ของเซลล์มนุษย์สำหรับการยับยั้งเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่
ปี พ.ศ. 2555
10 การศึกษาหาตำแหน่งเป้าหมายของกลไกอาร์เอ็นเอไอบนหน่วยควบคุมการแสดงออกของยีนในไวรัสตับอักเสบบี
11 การศึกษาระบาดวิทยาเชิงโมเลกุลและจำแนกสายพันธุ์เชิงชีวโมเลกุลของเชื้อฮิวแมนอะดิโนไวรัสในประเทศไทยช่วงปี พ.ศ. 2552-2555
12 ความสัมพันธ์ระหว่างการกลายพันธุ์ของยีนพี 53 ชนิด อาร์ 249 เอส และปัจจัยของไวรัสตับอักเสบบีในการเกิดมะเร็งตับ
13 การจำแนกสายพันธุ์เชิงชีวโมเลกุลของเชื้อฮิวแมนเรสไพราทอรีซินไซเทียลไวรัสกลุ่ม A และ B ในประเทศไทย
14 ความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีน KIF1B กับความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งตับของผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีแบบเรื้อรังในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
15 ความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีน X-prolyl aminopeptidase 1 ตำแหน่ง rs17095355 กับผู้ป่วยเด็กโรคท่อน้ำดีตีบตันในประเทศไทย
16 ความถี่ของ TA repeat บริเวณ promoter และ ตำแหน่ง 211G>A ของยีน UGT1A1 ในกลุ่มเด็กแรกเกิดชาวไทยที่มีภาวะตัวเหลือง
17 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีน adiponectin ที่ตำแหน่ง SNP45/SNP276 ในผู้ป่วยโรคท่อน้ำดีตีบตัน
ปี พ.ศ. 2553
18 การวิเคราะห์ลักษณะทางพันธุกรรม human enterovirus 71 และ coxsackievirus A16 ในผู้ป่วยเด็กไทยที่เป็นโรคมือเท้าปาก ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2553
19 ความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงออกของยีน E4 ใน Human Papillomavirus (HPV) กับการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพของปากมดลูก
20 การพัฒนามัลติเพล็กเรียลไทม์พีซีอาร์เพื่อการตรวจหาไวรัสชิคุนกุนยาและไวรัสเดงกี
21 ความชุกของการกลายพันธุ์ของโปรตีนพี 53 ที่ตำแหน่งโคดอนที่ 249 จากอาร์จีนีนเป็นซีรีนในผู้ป่วยโรคมะเร็งตับที่มีและไม่มีแอนติเจนของไวรัสตับอักเสบบีในประเทศไทย
22 การพัฒนาเทคนิคการตรวจวินิจฉัยและจำแนกสายพันธุ์ระดับโมเลกุลของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ต่างๆ ด้วยเทคนิค Multiplex RT-PCR
23 การตรวจวินิจฉัยและจำแนกสายพันธุ์ระดับชีวโมเลกุลของการติดเชื้อไวรัสเดงกี่ด้วยชุดทดสอบเชิงพาณิชย์ วิธีอีไลซ่า และเทคนิคอาร์ทีพีซีอาร์
24 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของปริมาณและรูปแบบของวอนวิลลิแบรนด์แฟคเตอร์ ในผู้ป่วยเด็กไทยที่ติดเชื้อไวรัสเดงกี
ปี พ.ศ. 2552
25 Prevalence and molecular characterization of WU / KI polyomaviruses isolated from pediatric patients with respiratory disease in Thailand
26 Rapid diagnostic assay for oseltamivir resistance mutants detection of H5N1 and H1N1 influenza A viruse
27 ความชุกของฮิวแมนโรตาไวรัสกลุ่มเอจีโนไทป์ในเด็กอุจจาระร่วง ด้วยวิธีมัลติเพล็กซ์อาร์ทีพีซีอาร์
28 ความชุกและจีโนไทป์ของการติดเชื้อไวรัสฮิวแมนแปปิโลมาของปากมดลูก ในประชากรที่มาตรวจที่โรงพยาบาลในประเทศไทย
29 ระบาดวิทยาและการวิเคราะห์ลักษณะทางพันธุกรรมของ Human Rhinovirus ในผู้ป่วยเด็กไทยที่มีการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง
30 การศึกษาเปรียบเทียบไรโบนิวคลีเอสเอชโดเมนระหว่างกลุ่มผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบีที่เกิดการดื้อยากับกลุ่มผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบีทั่วไป
31 ระบาดวิทยาและการจำแนกสายพันธุ์ระดับโมเลกุลของเชื้อไวรัสไข้หวัดสุนัขในประเทศไทย
32 โครงการศึกษาความชุกและลักษณะทางโมเลกุลของไวรัสตับอักเสบชนิด เอ บี และซี ในแรงงานต่างด้าว (พม่า กัมพูชา และลาว) ในประเทศไทย : รายงานการวิจัย
33 การศึกษาสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ในการลดการเกาะติด และบุกรุกเซลล์เยื่อบุ Hep-2 ของเชื้อ Helicobacterpylori
34 กลไกการดื้อยาในระดับโมเลกุลของยากลุ่ม macrolides ในเชื้อ Streptococcus pneumoniae ที่แยกได้จากผู้ป่วยไทย
35 การศึกษาความชุกและลักษณะทางโมเลกุลของไวรัสตับอักเสบ ชนิด เอ บี และซี ในแรงงานต่างด้าว [พม่า กัมพูชา และลาว] ในประเทศไทย
36 ความชุกของฮิวแมนโรตาไวรัสกลุ่มเอจีโนไทป์ในเด็กอุจจาระร่วงด้วยวิธีมัลติเพล็กซ์อาร์ทีพีซีอาร์
37 ระบาดวิทยาและการวิเคราะห์ลักษณะทางพันธุกรรมของ Human Rhinovirus ในผู้ป่วยเด็กไทย ที่มีการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง
38 ความชุกและจีโนไทป์ของการติดเชื้อไวรัสฮิวแมนแปปิโลมา ของปากมดลูกในประชากรที่มาตรวจที่โรงพยาบาลในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
39 1) อณูชีววิทยาของไวรัสตับอักเสบและความสัมพันธ์ทางคลินิก 2) อณูชีววิทยาของไวรัสที่สำคัญและอุบัติใหม่ในประเทศไทย 3) อณูชีววิทยาทางการแพทย์
40 บทบาทของความหลากหลายของยีนในการควบคุม การแสดงออกของ Serotonin transporter
ปี พ.ศ. 2550
41 ปริมาณดีเอ็นเอและซีซีซีดีเอ็นเอของเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในเนื้อเยื่อตับของผู้ป่วยที่มีแอนติบอดี้ต่อเอชบีคอร์แอนติเจนเป็นบวกและเอชบีเอสแอนติเจนเป็นลบ
ปี พ.ศ. 2549
42 การพัฒนาชุดตรวจ Multiplex RT-PCR เพื่อวินิจฉัย กลุ่มเชื้อไวรัส Avian Influenza ชนิด H5,H7 และ H9
43 ความชุกและจีโนไทป์ของเชื้อไวรัสตับอักเสบซีในประเทศไทย
44 การศึกษาเปรียบเทียบลำดับเบสของไวรัสตับอักเสบ เอ จากการระบาดที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2544-2548
45 การตรวจหาเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H1 H3 และ H5 ด้วยวิธี Multiplex RT-PCR
ปี พ.ศ. 2548
46 การจำแนกสายพันธุ์ และ จีโนไทป์ ทางอณูชีวโมเลกุลของไวรัสตับอักเสบ บี ที่พบในประเทศไทย
47 ระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคบาดทะยักในผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินก่อนและหลังการฉีดกระตุ้นวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก
48 การพัฒนาชุดตรวจ one step multiplex RT-PCR เพื่อวินิจฉัย avian influenza A virus สายพันธุ์ H5, H7 และ H9
49 การศึกษาระดับซีทีจีเอฟในเลือดและปัจจัยทางพันธุกรรมในผู้ป่วยเด็กโรคท่อน้ำดีตีบตันในประเทศไทย
50 ความชุกของการกลายพันธุ์ของไวรัสตับอักเสบบีบริเวณเอ็กซ์และพรีคอร์ยีนของผู้ป่วยไทยที่เป็นมะเร็งตับ
51 1. ปัญหาและการป้องกันไวรัสตับอักเสบในประเทศไทย 2. อณูชีววิทยาทางการแพทย์
ปี พ.ศ. 2547
52 ความสัมพันธ์ของระดับพลาสมาไนทริกออกไซด์และความดันโลหิตที่ปอดของผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดที่มีการไหลเวียนโลหิตไปปอดเพิ่มขึ้น
53 ความชุกและการจำแนกยีนโพลีเมอเรสของลิมโฟคริพโตไวรัสในชะนี
54 การพัฒนาชุดตรวจ RT-PCR เพื่อวินิจฉัยเชื้อไวรัส Influenza A สายพันธุ์ H5N1 ที่พบในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2546
55 ลักษณะโมเลกุลของฮิวแมนเมตานิวโมไวรัสในยีนส่วนนิวคลีโอโปรตีน, ฟิวชั่น และโพลีเมอเรสในผู้ป่วยเด็กในประเทศไทย
56 ระบาดวิทยาและลักษณะอาการทางคลินิกของโรทาไวรัสและนอร์วอร์คไวรัสและนอร์วอร์คไวรัสในโรคอุจจาระร่วงในเด็ก ในแผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ปี พ.ศ. 2545
57 การวิเคราะห์หาลำดับนิวคลีโอไทด์ของนิวคลีโอแคปซิดโปรตีนยีนของไวรัสไข้หัดสุนัขที่แยกได้ในประเทศไทย
58 การแยกชนิดของเชื้อมาลาสเซเซีย โดยวิธีทางชีวโมเลกุลในผู้ป่วยเด็กที่เป็นอินแฟนไทล์ ซีบอเรอิค เดอร์มาไททิส
59 ผลของ Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus [PRRSV] ต่อการสร้าง cytokines ใน peripheral blood mononuclear cells [PBMC] ของสุกร
ปี พ.ศ. 2544
60 1.ปัญหาและการป้องกันไวรัสตับอักเสบในประเทศไทย 2.อณูชีวมะเร็งตับ และกลไกการเกิดมะเร็ง 3. อณูชีววิทยาทางการแพทย์
61 การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี ในผู้ป่วยไลเคนพลานัสในช่องปาก
62 การโคลนยีน HBs และศึกษาการแสดงออกในระบบ E.coli และพัฒนาสู่ระบบสาหร่าย
ปี พ.ศ. 2543
63 การตรวจหาไวรัสไข้หัดสุนัขจากตัวอย่างทางคลินิกโดยปฏิกริยาลูกโซ่โพลีเมอร์เรส
64 วาโสแอกทีฟอินเทสทินอลเป็บไทด์กับการเกิดกลุ่มอาการ เฮปปาโตพัลโมนารีในผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรคตับเรื้อรัง
ปี พ.ศ. 2542
65 ความสัมพันธ์ของระดับโปรคอลลาเจน-ทรี-เปปไตด์ในเลือดกับระดับความรุนแรงของหลอดเลือดดำโป่งพอง ที่หลอดอาหารในผู้ป่วยเด็กโรคท่อน้ำดีตีบตันภายหลังทำผ่าตัดคาไซ
66 ความชุกของแอนติบอดีต่อพาโวไวรัสบี 19 ในผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง
ปี พ.ศ. 2540
67 การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ จี ในผู้ป่วยเด็กโรคธาลัสซีเมีย