ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ยงยุทธ ไชยพงศ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ยงยุทธ ไชยพงค์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2552 2
3 2551 1
4 2545 1
5 2527 1
6 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การปรับปรุงการประมาณค่าแบบช่วงให้มีความเที่ยงตรงยิ่งขึ้น สำหรับพารามิเตอร์แบร์นูลลี
ปี พ.ศ. 2552
2 การตรวจสอบความเหมาะสม ของช่วงความเชื่อมั่น สำหรับค่าเฉลี่ย และสัดส่วนจากข้อมูลที่มาจากการสำรวจตัวอย่าง
3 ความเหมาะสมในการใช้สถิติทดสอบไคกำลังสอง ในการทดสอบความเป็นอิสระ สำหรับข้อมูลจากการสำรวจตัวอย่าง
ปี พ.ศ. 2551
4 การประมาณฟังก์ชันความน่าเชื่อถือ สำหรับการแจกแจงแบบไวบูลล์ บนพื้นฐานการแจกแจงแบบอินเวอร์สเกาส์เซียน ล็อก-นอร์มอล และเอกซ์โพเนนเชียล
ปี พ.ศ. 2545
5 โครงสร้างเกี่ยวกับแนวคิดของสัดส่วนประชากรและความน่าจะเป็นของการเกิดผลสำเร็จในการแจกแจงแบบเบอร์นูลี
ปี พ.ศ. 2527
6 การจัดกลุ่มชนบทยากจนระดับหมู่บ้านในภาคเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
7 การเปรียบเทียบสถิติทดสอบสำหรับตัวแบบอิทธิพลสุ่มแบบทางเดียวไม่สมดุล
8 Investigation on the Properties of Estimator for Prevalence of Mental Health Disorders
9 การประมาณค่าแบบช่วงวิธีใหม่สำหรับค่าเฉลี่ยของการแจกแจวแบบล็อก-นอร์มัลบนพื้นฐานอัตราส่วนภาวะน่าจะเป็น
10 การปรับปรุงการประมาณค่าแบบช่วงให้มีความเที่ยงตรงยิ่งขึ้นสำหรับพารามิเตอร์แบร์นูลลี
11 Estimation of Proportion of a Finite Population
12 การประมาณค่าแบบช่วงสำหรับค่าเฉลี่ยประชากรภายใต้การสุ่มตัวอย่างแบบชุดลำดับได้ดุล
13 การประมาณค่าแบบช่วงสำหรับค่าสัดส่วนทวินามลบโดยวิธีบูทแสตรป
14 การประมาณค่าแบบช่วงสำหรับผลต่างระหวางค่าพารามิเตอร์จากสองประชากรภายใต้รูปแบบการแจกแจงแบบแบร์นูลลี โดยวิธีบูทแสตรป
15 การประมาณค่าพีในการทดสอบสมมติฐานสำหรับพารามิเตอร์ของการแจกแจงแบบแบร์นูลลี โดยวิธีบูทแสตรป
16 การเล่นการพนัน และทัศนคติเกี่ยวกับการพนันของประชากรไทย พ.ศ. 2544