ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 34
2 ยุวดี คาดการณ์ไกล 17
3 มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) 15
4 แผนงานเสริมสร้างการเรียนรู้กับสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี 15
5 สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ 15
6 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 12
7 ไม่มีข้อมูล 7
8 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 6
9 วณี ปิ่นประทีป 5
10 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 3
11 ภูษิต ประคองสาย 3
12 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 3
13 กมล ไชยสิทธิ์ 2
14 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 2
15 ยุวดี วงษ์กระจ่าง 2
16 สฤณี อาชวานันทกุล 2
17 ภาวิน ศิริประภานุกูล 2
18 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 2
19 พรพิศ ศิลขวุธท์ 2
20 สมบูรณ์ เทียนทอง 2
21 วิจารณ์ พานิช 2
22 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 2
23 สุพัตรา บุญญานุภาพพงศ์ 2
24 สมพนธ์ ทัศนิยม 2
25 Pongphan Phatanwanit 1
26 Met Chokchaichan 1
27 Seree Hongyok 1
28 Sutichai Chitaphankul 1
29 Khraisak Watcharanukulkrai 1
30 เสรี หงษ์หยก 1
31 Suphatra Sriwanichakorn 1
32 Niphit Phirawet 1
33 ชาญวิทย์ ทระเทพ 1
34 โครงการเมธีวิจัยอาวุโสด้านวิจัยระบบและนโยบายสุขภาพ สำนักงานพัฒนาสุขภาพระหว่างประเทศ 1
35 Supawanee Sumpaonon 1
36 Chainan Tayawiwat 1
37 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
38 คณะทำงานเพื่อศึกษาวิเคราะห์ ระบบยาของประเทศไทย 1
39 ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ 1
40 สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล 1
41 พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช 1
42 ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ 1
43 ดวงมณี เลาวกุล 1
44 ศุภวาณี สำเภานนท์ 1
45 วรัญญู เสนาสุ 1
46 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 1
47 อิสระ 1
48 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 1
49 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 1
50 สายศิริ ด่านวัฒนะ 1
51 ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ 1
52 เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ 1
53 แบ๊งค์ งามอรุณโชติ 1
54 นนท์ นุชหมอน 1
55 อิสร์กุล อุณหเกตุ 1
56 ปกป้อง ศรีสนิท 1
57 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 1
58 ภัทชา ด้วงกลัด 1
59 สกลฤทธิ์ จันทร์พุ่ม 1
60 ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ 1
61 ชูชัย ศุภวงศ์ 1
62 ลัดดา ดำริการเลิศ 1
63 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
64 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
65 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 1
66 ทัศนีย์ ญาณะ 1
67 ตรึงตา พูลผลอำนวย 1
68 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 1
69 สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 1
70 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
71 ณิชากร ศิริกนกวิไล 1
72 ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย 1
73 ประทีป ธนกิจเจริญ 1
74 อำพล จินดาวัฒนะ 1
75 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1
76 ศิริพร กัญชนะ 1
77 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 1
78 วัลยาภรณ์ ทังสุภูติ 1
79 ดวงกมล สจิรวัฒนากุล 1
80 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1
81 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 1
82 ทนงศักดิ์ หมื่นหนู 1
83 พวงมณี พิพัฒน์เจริญวงศ์ 1
84 ชยภรณ์ ดีเอม 1
85 สำนักงานปฏิรูปเพื่อสังคมไทยที่เป็นธรรม 1
86 วินัย ลีสมิทธิ์ 1
87 บริษัท ดีไชร์ จำกัด 1
88 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
89 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 1
90 คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
91 สมหญิง อุ้มบุญ 1
92 มหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
93 ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ 1
94 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1
95 Phusit Prakongsai 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 9
2 2555 8
3 2554 5
4 2553 2
5 2552 15
6 2550 2
7 2549 2
8 2548 1
9 2546 1
10 2544 1
11 2540 1
12 2538 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การปฏิรูปตลาดทุนกับการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
2 การกระจายอำนาจกับการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3 การสำรวจองค์ความรู้เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย: การปฏิรูปตลาดทุนกับการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
4 การสำรวจองค์ความรู้ภาษีผลได้จากทุนในตลาดหุ้น และข้อเสนอสำหรับประเทศไทย
5 ระบบค่าปรับทางอาญา
6 การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย
7 ความยุติธรรม คำพิพากษา ปัญหาสิ่งแวดล้อม
8 เกษตรพันธสัญญา: ภาพรวมและบทสำรวจประเด็นปัญหาในประเทศไทย
9 โฉนดชุมชน
ปี พ.ศ. 2555
10 การปฏิรูปการกระจายอำนาจการคลังสู่ท้องถิ่น
11 การปฏิรูปการกระจายอำนาจและการจัดการปกครองท้องถิ่น
12 ระบบภาษีเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
13 ระบบประกันสังคมของไทย
14 การปฏิรูปกองทุนยุติธรรม
15 การปฏิรูปเพื่อลดการผูกขาดและส่งเสริมการแข่งขันในเศรษฐกิจไทย
16 การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
17 บทคัดย่อผลงาน R2R ปี 2555 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 5 (Routine to research : R2R) : วิถี R2R เรียบง่าย คุณภาพ ครบวงจร วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี
ปี พ.ศ. 2554
18 ประเมินการปฏิบัติตามนโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)
19 จากห้องแล็บถึงชุมชน : R2R สไตล์ อาจารย์ธาดา
20 สังเคราะห์ปัญญาเพื่อพัฒนา R2R ปี 2554
21 ความกันดารของพื้นที่ : หลักเกณฑ์การพิจารณา
22 Mind the gap สู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ ฉบับที่ 2 (กันยายน 2554) : กระทรวงสาธารณสุขในศตวรรษที่ 21 ปฏิรูปสู่สิ่งที่ดีกว่า เพื่อเราทุกคน
ปี พ.ศ. 2553
23 บทบาทที่เหมาะสมของกระทรวงสาธารณสุขภายใต้การกระจายอำนาจด้านสาธารณสุข
24 การพัฒนาโครงการการจัดการความรู้และการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2552
25 โครงการสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการยกร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพประเด็น “การป้องกันและควบคุมโรคและปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ” ส่วนที่ 2 ความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ: สถานการณ์และแนวทางเพื่อการแก้ไขปัญหาเชิงนโยบาย
26 โครงการสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการยกร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพประเด็น การป้องกันและควบคุมโรคและปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์ความปลอดภัยของอาหารในประเทศไทย
27 การพัฒนาศักยภาพกองทุนสุขภาพชุมชนโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้
28 การสำรวจข้อมูลการพัฒนาบริการปฐมภูมิของหน่วยบริการคู่สัญญา
29 หน่วยบริหารจัดการความรู้เพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
30 การศึกษาการลงทุนด้านสุขภาพของ อบต.
31 การศึกษาแนวทางการดำเนินงานของชุมชนในระบบหลักประกันสุขภาพ
32 สรุปสาระสำคัญมหกรรมสุขภาพชุมชน 2552
33 บริการปฐมภูมิ อะไร และอย่างไรสู่อนาคต
34 system approach to R2R from individual project to system changes
35 คู่มือการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
36 บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการระบบสุขภาพชุมชน
37 ทิศทางสาธารณสุขมูลฐานในทศวรรษที่สี่ของประเทศไทย
38 ข้อเสนอเชิงนโยบาย ทิศทางบริการสุขภาพปฐมภูมิ
39 โครงการศึกษาบทเรียนการดำเนินงานของคลินิกชุมชนอบอุ่นภายใต้สังกัดภาคเอกชน
ปี พ.ศ. 2550
40 ตัวแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในระบบหลักประกันสุขภาพระดับชุมชนระหว่างกองทุนของภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบล และกองทุนสุขภาพชุมชน พื้นที่นำร่อง 7 พื้นที่
41 การจัดการความรู้กับการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ปี พ.ศ. 2549
42 ระบบบริการสาธารณสุขกับการประกันสุขภาพ : ปัญหาและข้อเสนอในภาพรวม
43 สถานการณ์และปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าถึงบริการรังสีรักษาในประเทศไทยภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2548
44 สุนทรียะสนทนาวิกฤตความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยกับแพทย์
ปี พ.ศ. 2546
45 การจัดระบบบริการด้านรังสีรักษากับความต้องการและการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคมะเร็งในประเทศไทยปีงบประมาณ 2545
ปี พ.ศ. 2544
46 กลไก นโยบาย และบทบาทของส่วนต่างๆ ในสังคม เกี่ยวกับการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2540
47 แผนพัฒนาการวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ.2540-2544
ปี พ.ศ. 2538
48 ระบบยาในประเทศไทย