ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 46
2 ยุวดี คาดการณ์ไกล 26
3 มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) 23
4 แผนงานเสริมสร้างการเรียนรู้กับสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี 23
5 สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ 23
6 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 15
7 ไม่มีข้อมูล 9
8 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 8
9 วณี ปิ่นประทีป 6
10 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 4
11 พรพิศ ศิลขวุธท์ 3
12 สุพัตรา บุญญานุภาพพงศ์ 3
13 ยุวดี วงษ์กระจ่าง 3
14 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 3
15 สมพนธ์ ทัศนิยม 3
16 กมล ไชยสิทธิ์ 3
17 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 3
18 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 3
19 ภาวิน ศิริประภานุกูล 3
20 ภูษิต ประคองสาย 3
21 สมบูรณ์ เทียนทอง 3
22 วิจารณ์ พานิช 3
23 ทัศนีย์ ญาณะ 2
24 ตรึงตา พูลผลอำนวย 2
25 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 2
26 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 2
27 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2
28 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 2
29 ชยภรณ์ ดีเอม 2
30 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2
31 คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
32 วัลยาภรณ์ ทังสุภูติ 2
33 สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 2
34 ปกป้อง ศรีสนิท 2
35 ศิริพร กัญชนะ 2
36 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 2
37 นนท์ นุชหมอน 2
38 สกลฤทธิ์ จันทร์พุ่ม 2
39 ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ 2
40 สฤณี อาชวานันทกุล 2
41 วรัญญู เสนาสุ 2
42 อำพล จินดาวัฒนะ 2
43 ประทีป ธนกิจเจริญ 2
44 ดวงมณี เลาวกุล 2
45 ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ 1
46 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1
47 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 1
48 วินัย ลีสมิทธิ์ 1
49 บริษัท ดีไชร์ จำกัด 1
50 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
51 ดวงกมล สจิรวัฒนากุล 1
52 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 1
53 สมหญิง อุ้มบุญ 1
54 มหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
55 ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ 1
56 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1
57 โครงการเมธีวิจัยอาวุโสด้านวิจัยระบบและนโยบายสุขภาพ สำนักงานพัฒนาสุขภาพระหว่างประเทศ 1
58 สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล 1
59 คณะทำงานเพื่อศึกษาวิเคราะห์ ระบบยาของประเทศไทย 1
60 ชาญวิทย์ ทระเทพ 1
61 ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ 1
62 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
63 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
64 Supawanee Sumpaonon 1
65 พวงมณี พิพัฒน์เจริญวงศ์ 1
66 สำนักงานปฏิรูปเพื่อสังคมไทยที่เป็นธรรม 1
67 Phusit Prakongsai 1
68 ศุภวาณี สำเภานนท์ 1
69 ทนงศักดิ์ หมื่นหนู 1
70 Met Chokchaichan 1
71 Khraisak Watcharanukulkrai 1
72 Sutichai Chitaphankul 1
73 Chainan Tayawiwat 1
74 แบ๊งค์ งามอรุณโชติ 1
75 เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ 1
76 Suphatra Sriwanichakorn 1
77 Niphit Phirawet 1
78 พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช 1
79 เสรี หงษ์หยก 1
80 Pongphan Phatanwanit 1
81 Seree Hongyok 1
82 อิสร์กุล อุณหเกตุ 1
83 ภัทชา ด้วงกลัด 1
84 ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย 1
85 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 1
86 ณิชากร ศิริกนกวิไล 1
87 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
88 ลัดดา ดำริการเลิศ 1
89 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 1
90 อิสระ 1
91 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 1
92 สายศิริ ด่านวัฒนะ 1
93 ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ 1
94 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 1
95 ชูชัย ศุภวงศ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 4
2 2555 4
3 2554 1
4 2552 6
5 543 48
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 โฉนดชุมชน
2 การกระจายอำนาจกับการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3 การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย
4 เกษตรพันธสัญญา: ภาพรวมและบทสำรวจประเด็นปัญหาในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
5 การปฏิรูปกองทุนยุติธรรม
6 ระบบภาษีเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
7 การปฏิรูปการกระจายอำนาจและการจัดการปกครองท้องถิ่น
8 การปฏิรูปการกระจายอำนาจการคลังสู่ท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2554
9 สังเคราะห์ปัญญาเพื่อพัฒนา R2R ปี 2554
ปี พ.ศ. 2552
10 การพัฒนาศักยภาพกองทุนสุขภาพชุมชนโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้
11 การสำรวจข้อมูลการพัฒนาบริการปฐมภูมิของหน่วยบริการคู่สัญญา
12 โครงการสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการยกร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพประเด็น “การป้องกันและควบคุมโรคและปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ” ส่วนที่ 2 ความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ: สถานการณ์และแนวทางเพื่อการแก้ไขปัญหาเชิงนโยบาย
13 สรุปสาระสำคัญมหกรรมสุขภาพชุมชน 2552
14 system approach to R2R from individual project to system changes
15 ข้อเสนอเชิงนโยบาย ทิศทางบริการสุขภาพปฐมภูมิ