ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 34
2 ยุวดี คาดการณ์ไกล 17
3 มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) 15
4 แผนงานเสริมสร้างการเรียนรู้กับสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี 15
5 สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ 15
6 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 12
7 ไม่มีข้อมูล 7
8 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 6
9 วณี ปิ่นประทีป 5
10 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 3
11 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 3
12 ภูษิต ประคองสาย 3
13 สุพัตรา บุญญานุภาพพงศ์ 2
14 ยุวดี วงษ์กระจ่าง 2
15 สมพนธ์ ทัศนิยม 2
16 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 2
17 กมล ไชยสิทธิ์ 2
18 พรพิศ ศิลขวุธท์ 2
19 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 2
20 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 2
21 ภาวิน ศิริประภานุกูล 2
22 สฤณี อาชวานันทกุล 2
23 วิจารณ์ พานิช 2
24 สมบูรณ์ เทียนทอง 2
25 สมหญิง อุ้มบุญ 1
26 มหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
27 ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ 1
28 บริษัท ดีไชร์ จำกัด 1
29 วินัย ลีสมิทธิ์ 1
30 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
31 ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ 1
32 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1
33 วัลยาภรณ์ ทังสุภูติ 1
34 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 1
35 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
36 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 1
37 ตรึงตา พูลผลอำนวย 1
38 ทัศนีย์ ญาณะ 1
39 คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
40 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 1
41 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 1
42 คณะทำงานเพื่อศึกษาวิเคราะห์ ระบบยาของประเทศไทย 1
43 สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล 1
44 ชูชัย ศุภวงศ์ 1
45 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
46 ชาญวิทย์ ทระเทพ 1
47 ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ 1
48 เสรี หงษ์หยก 1
49 พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช 1
50 โครงการเมธีวิจัยอาวุโสด้านวิจัยระบบและนโยบายสุขภาพ สำนักงานพัฒนาสุขภาพระหว่างประเทศ 1
51 Supawanee Sumpaonon 1
52 พวงมณี พิพัฒน์เจริญวงศ์ 1
53 ทนงศักดิ์ หมื่นหนู 1
54 ดวงกมล สจิรวัฒนากุล 1
55 สำนักงานปฏิรูปเพื่อสังคมไทยที่เป็นธรรม 1
56 ชยภรณ์ ดีเอม 1
57 ศุภวาณี สำเภานนท์ 1
58 Phusit Prakongsai 1
59 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1
60 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 1
61 เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ 1
62 แบ๊งค์ งามอรุณโชติ 1
63 นนท์ นุชหมอน 1
64 อิสร์กุล อุณหเกตุ 1
65 ปกป้อง ศรีสนิท 1
66 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 1
67 ภัทชา ด้วงกลัด 1
68 สกลฤทธิ์ จันทร์พุ่ม 1
69 Chainan Tayawiwat 1
70 Seree Hongyok 1
71 Met Chokchaichan 1
72 Pongphan Phatanwanit 1
73 Niphit Phirawet 1
74 Suphatra Sriwanichakorn 1
75 Khraisak Watcharanukulkrai 1
76 Sutichai Chitaphankul 1
77 ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ 1
78 สายศิริ ด่านวัฒนะ 1
79 ศิริพร กัญชนะ 1
80 อำพล จินดาวัฒนะ 1
81 ประทีป ธนกิจเจริญ 1
82 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1
83 สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 1
84 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
85 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 1
86 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
87 ณิชากร ศิริกนกวิไล 1
88 ดวงมณี เลาวกุล 1
89 ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ 1
90 วรัญญู เสนาสุ 1
91 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 1
92 อิสระ 1
93 ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย 1
94 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 1
95 ลัดดา ดำริการเลิศ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 9
2 2555 8
3 2554 5
4 2553 2
5 2552 15
6 2550 2
7 2549 2
8 2548 1
9 2546 1
10 2544 1
11 2540 1
12 2538 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การปฏิรูปตลาดทุนกับการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
2 การกระจายอำนาจกับการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3 การสำรวจองค์ความรู้เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย: การปฏิรูปตลาดทุนกับการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
4 การสำรวจองค์ความรู้ภาษีผลได้จากทุนในตลาดหุ้น และข้อเสนอสำหรับประเทศไทย
5 ระบบค่าปรับทางอาญา
6 การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย
7 ความยุติธรรม คำพิพากษา ปัญหาสิ่งแวดล้อม
8 เกษตรพันธสัญญา: ภาพรวมและบทสำรวจประเด็นปัญหาในประเทศไทย
9 โฉนดชุมชน
ปี พ.ศ. 2555
10 การปฏิรูปการกระจายอำนาจการคลังสู่ท้องถิ่น
11 การปฏิรูปการกระจายอำนาจและการจัดการปกครองท้องถิ่น
12 ระบบภาษีเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
13 ระบบประกันสังคมของไทย
14 การปฏิรูปกองทุนยุติธรรม
15 การปฏิรูปเพื่อลดการผูกขาดและส่งเสริมการแข่งขันในเศรษฐกิจไทย
16 การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
17 บทคัดย่อผลงาน R2R ปี 2555 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 5 (Routine to research : R2R) : วิถี R2R เรียบง่าย คุณภาพ ครบวงจร วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี
ปี พ.ศ. 2554
18 ประเมินการปฏิบัติตามนโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)
19 จากห้องแล็บถึงชุมชน : R2R สไตล์ อาจารย์ธาดา
20 สังเคราะห์ปัญญาเพื่อพัฒนา R2R ปี 2554
21 ความกันดารของพื้นที่ : หลักเกณฑ์การพิจารณา
22 Mind the gap สู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ ฉบับที่ 2 (กันยายน 2554) : กระทรวงสาธารณสุขในศตวรรษที่ 21 ปฏิรูปสู่สิ่งที่ดีกว่า เพื่อเราทุกคน
ปี พ.ศ. 2553
23 บทบาทที่เหมาะสมของกระทรวงสาธารณสุขภายใต้การกระจายอำนาจด้านสาธารณสุข
24 การพัฒนาโครงการการจัดการความรู้และการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2552
25 โครงการสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการยกร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพประเด็น “การป้องกันและควบคุมโรคและปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ” ส่วนที่ 2 ความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ: สถานการณ์และแนวทางเพื่อการแก้ไขปัญหาเชิงนโยบาย
26 โครงการสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการยกร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพประเด็น การป้องกันและควบคุมโรคและปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์ความปลอดภัยของอาหารในประเทศไทย
27 การพัฒนาศักยภาพกองทุนสุขภาพชุมชนโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้
28 การสำรวจข้อมูลการพัฒนาบริการปฐมภูมิของหน่วยบริการคู่สัญญา
29 หน่วยบริหารจัดการความรู้เพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
30 การศึกษาการลงทุนด้านสุขภาพของ อบต.
31 การศึกษาแนวทางการดำเนินงานของชุมชนในระบบหลักประกันสุขภาพ
32 สรุปสาระสำคัญมหกรรมสุขภาพชุมชน 2552
33 บริการปฐมภูมิ อะไร และอย่างไรสู่อนาคต
34 system approach to R2R from individual project to system changes
35 คู่มือการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
36 บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการระบบสุขภาพชุมชน
37 ทิศทางสาธารณสุขมูลฐานในทศวรรษที่สี่ของประเทศไทย
38 ข้อเสนอเชิงนโยบาย ทิศทางบริการสุขภาพปฐมภูมิ
39 โครงการศึกษาบทเรียนการดำเนินงานของคลินิกชุมชนอบอุ่นภายใต้สังกัดภาคเอกชน
ปี พ.ศ. 2550
40 ตัวแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในระบบหลักประกันสุขภาพระดับชุมชนระหว่างกองทุนของภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบล และกองทุนสุขภาพชุมชน พื้นที่นำร่อง 7 พื้นที่
41 การจัดการความรู้กับการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ปี พ.ศ. 2549
42 ระบบบริการสาธารณสุขกับการประกันสุขภาพ : ปัญหาและข้อเสนอในภาพรวม
43 สถานการณ์และปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าถึงบริการรังสีรักษาในประเทศไทยภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2548
44 สุนทรียะสนทนาวิกฤตความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยกับแพทย์
ปี พ.ศ. 2546
45 การจัดระบบบริการด้านรังสีรักษากับความต้องการและการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคมะเร็งในประเทศไทยปีงบประมาณ 2545
ปี พ.ศ. 2544
46 กลไก นโยบาย และบทบาทของส่วนต่างๆ ในสังคม เกี่ยวกับการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2540
47 แผนพัฒนาการวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ.2540-2544
ปี พ.ศ. 2538
48 ระบบยาในประเทศไทย