ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 46
2 ยุวดี คาดการณ์ไกล 26
3 มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) 23
4 แผนงานเสริมสร้างการเรียนรู้กับสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี 23
5 สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ 23
6 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 15
7 ไม่มีข้อมูล 9
8 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 8
9 วณี ปิ่นประทีป 6
10 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 4
11 สมบูรณ์ เทียนทอง 3
12 ภาวิน ศิริประภานุกูล 3
13 วิจารณ์ พานิช 3
14 สมพนธ์ ทัศนิยม 3
15 ภูษิต ประคองสาย 3
16 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 3
17 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 3
18 สุพัตรา บุญญานุภาพพงศ์ 3
19 ยุวดี วงษ์กระจ่าง 3
20 พรพิศ ศิลขวุธท์ 3
21 กมล ไชยสิทธิ์ 3
22 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 3
23 สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 2
24 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2
25 อำพล จินดาวัฒนะ 2
26 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 2
27 ศิริพร กัญชนะ 2
28 ทัศนีย์ ญาณะ 2
29 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 2
30 ดวงมณี เลาวกุล 2
31 ตรึงตา พูลผลอำนวย 2
32 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2
33 ประทีป ธนกิจเจริญ 2
34 ชยภรณ์ ดีเอม 2
35 วรัญญู เสนาสุ 2
36 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 2
37 คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
38 วัลยาภรณ์ ทังสุภูติ 2
39 นนท์ นุชหมอน 2
40 สกลฤทธิ์ จันทร์พุ่ม 2
41 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 2
42 ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ 2
43 สฤณี อาชวานันทกุล 2
44 ปกป้อง ศรีสนิท 2
45 แบ๊งค์ งามอรุณโชติ 1
46 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 1
47 ภัทชา ด้วงกลัด 1
48 อิสร์กุล อุณหเกตุ 1
49 เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ 1
50 Niphit Phirawet 1
51 สายศิริ ด่านวัฒนะ 1
52 Seree Hongyok 1
53 Suphatra Sriwanichakorn 1
54 Sutichai Chitaphankul 1
55 Khraisak Watcharanukulkrai 1
56 Chainan Tayawiwat 1
57 ณิชากร ศิริกนกวิไล 1
58 ชูชัย ศุภวงศ์ 1
59 ลัดดา ดำริการเลิศ 1
60 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
61 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 1
62 Met Chokchaichan 1
63 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
64 ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย 1
65 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 1
66 อิสระ 1
67 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 1
68 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 1
69 ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ 1
70 ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ 1
71 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 1
72 วินัย ลีสมิทธิ์ 1
73 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1
74 ดวงกมล สจิรวัฒนากุล 1
75 ทนงศักดิ์ หมื่นหนู 1
76 บริษัท ดีไชร์ จำกัด 1
77 ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ 1
78 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
79 สมหญิง อุ้มบุญ 1
80 มหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
81 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1
82 พวงมณี พิพัฒน์เจริญวงศ์ 1
83 สำนักงานปฏิรูปเพื่อสังคมไทยที่เป็นธรรม 1
84 ชาญวิทย์ ทระเทพ 1
85 สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล 1
86 ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ 1
87 พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช 1
88 เสรี หงษ์หยก 1
89 คณะทำงานเพื่อศึกษาวิเคราะห์ ระบบยาของประเทศไทย 1
90 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
91 Phusit Prakongsai 1
92 ศุภวาณี สำเภานนท์ 1
93 Supawanee Sumpaonon 1
94 โครงการเมธีวิจัยอาวุโสด้านวิจัยระบบและนโยบายสุขภาพ สำนักงานพัฒนาสุขภาพระหว่างประเทศ 1
95 Pongphan Phatanwanit 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 4
2 2555 4
3 2554 1
4 2552 6
5 543 48
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 โฉนดชุมชน
2 การกระจายอำนาจกับการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3 การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย
4 เกษตรพันธสัญญา: ภาพรวมและบทสำรวจประเด็นปัญหาในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
5 การปฏิรูปกองทุนยุติธรรม
6 ระบบภาษีเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
7 การปฏิรูปการกระจายอำนาจและการจัดการปกครองท้องถิ่น
8 การปฏิรูปการกระจายอำนาจการคลังสู่ท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2554
9 สังเคราะห์ปัญญาเพื่อพัฒนา R2R ปี 2554
ปี พ.ศ. 2552
10 การพัฒนาศักยภาพกองทุนสุขภาพชุมชนโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้
11 การสำรวจข้อมูลการพัฒนาบริการปฐมภูมิของหน่วยบริการคู่สัญญา
12 โครงการสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการยกร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพประเด็น “การป้องกันและควบคุมโรคและปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ” ส่วนที่ 2 ความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ: สถานการณ์และแนวทางเพื่อการแก้ไขปัญหาเชิงนโยบาย
13 สรุปสาระสำคัญมหกรรมสุขภาพชุมชน 2552
14 system approach to R2R from individual project to system changes
15 ข้อเสนอเชิงนโยบาย ทิศทางบริการสุขภาพปฐมภูมิ