ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มุรธา วัฒนะชีวะกุล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 20
2 พรเพชร วิชิตชลชัย 3
3 จิรนิติ หะวานนท์ 3
4 จรัญ ภักดีธนากุล 3
5 วีระพงษ์ บุญโญภาส 3
6 ชลอ ว่องวัฒนาภิกุล 2
7 เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ 2
8 วิษณุ เครืองาม 2
9 เริงธรรม ลัดพลี 2
10 เข็มชัย ชุติวงศ์ 1
11 ดาราวรรณ ใจคำป้อ 1
12 นพปฎล เมืองรักษ์ 1
13 บุศรา เกิดวิชัย 1
14 ปริญญา ฐิติมนตรี 1
15 ชูศักดิ์ ชื่นชมชาติ 1
16 สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์ 1
17 เนติพันธ์ บุญมา 1
18 พิพัฒน์ จักรางกูร 1
19 ศุภชัย เกียรติเฉลิมพร 1
20 สุพิศ ปราณีตพลกรัง 1
21 ศุภลักษณ์ จันทพลาบูรณ์ 1
22 ศรีราชา เจริญพานิช 1
23 ประทีป ทับอัตตานนท์ 1
24 พนิดา เศวตสุนทร 1
25 ไพบูลย์ อาชวานันทกุล 1
26 จงรัก จุฑานนท์ 1
27 อุเทน ศิริสมรรถการ 1
28 กนก อินทรัมพรรย์ 1
29 อิสรา วรรณสวาท 1
30 วรวิทย์ ฤทธิทิศ 1
31 สุรจิต พัฒนสาร 1
32 เกษมสันต์ วิลาวรรณ 1
33 วรพงศ์ จักรเสน 1
34 วีระศักดิ์ ทองสุทธิ์ 1
35 วัลภา ละอองสุวรรณ 1
36 ก่อศักดิ์ เจนสมุทรสินธุ์ 1
37 กนกวรรณ ศรีจินไตย 1
38 กิตติพงษ์ จิตสว่างโศภิต 1
39 ชนิญญา ชัยสุวรรณ 1
40 ลาวัลย์ หอนพรัตน์ 1
41 รจิต แสงสุก 1
42 อุดม สิทธิวิรัชธรรม 1
43 ธรรมชัย แสงเสย์โย 1
44 ชูชาติ ศิรินิล 1
45 ธิติพันธ์ เชื้อบุญไชย 1
46 ธงทอง จันทรางศุ 1
47 สุษม พัฒนะศิริ 1
48 วานิช ชุติวงศ์ 1
49 อดิเรก หลิมศิริวงศ์ 1
50 เชวง ชูศิริ 1
51 วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ 1
52 สุผานิต มั่นศุข 1
53 วิมลศิริ ชำนาญเวช 1
54 สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ 1
55 วรพงศ์ มนตรีกุล ณ อยุธยา 1
56 ไชยยศ เหมะรัชตะ 1
57 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
58 ดำริห์ บูรณะนนท์ 1
59 กาญจนา นิมมานเหมินทร์ 1
60 พจน์ คมน์อนันต์ 1
61 สุธีร์ ศุภนิตย์ 1
62 วาสนา รอดเอี่ยม 1
63 ก่อเกียรติ เอี่ยมบุตรลบ 1
64 เข็มชัย ชุติวงศ์ 1
65 ปรานี เสฐจินตนิน 1
66 ประสิทธิ์ จงวิชิต 1
67 พรทิพย์ โรจนสุนันท์ 1
68 ธนพร วุฒิกรวิภาค 1
69 จตุรงค์ ฉินวิวัฒน์ 1
70 วิศิษฎ์ วิศิษฎ์สรอรรถ 1
71 วรรณชัย บุญบำรุง 1
72 รชฎ บุญสินสุข 1
73 อรุโณทัย เต็มธนานันท์ 1
74 ไกรสร บารมีอวยชัย 1
75 มนุเชษฐ์ โรจนศิริบุตร 1
76 นุชนภางค์ ศิริอัสสกุล 1
77 คณิต ณ นคร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2545 2
2 2544 3
3 2543 1
4 2539 6
5 2538 6
6 2536 1
7 2535 3
8 2534 2
9 2533 1
10 2532 2
11 2531 3
12 2530 2
13 2529 1
14 2528 2
15 2527 2
16 2526 2
17 2525 4
18 2524 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2545
1 การดำเนินคดีแบบกลุ่มในระบบกฎหมายคอมมอนลอว์และซิวิลลอว์
2 พยานหลักฐานเชิงวิทยาศาสตร์ในความผิดฐานฆ่าผู้อื่น
ปี พ.ศ. 2544
3 เหตุอื่นที่ไม่สมควรให้ลูกหนี้ล้มละลาย
4 บทบาทของศาลในการพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการ
5 กฎหมายต้นแบบของ UNCITRAL เกี่ยวกับการล้มละลายข้ามชาติ : ศึกษากรณีการยอมรับถึงผลของคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลต่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2543
6 กฎหมายเกี่ยวกับโทรเวชกรรม
ปี พ.ศ. 2539
7 บทบาทของพยานผู้เชี่ยวชาญในคดีข่มขืนกระทำชำเรา
8 ขอบเขตของข้อเท็จจริงที่ศาลรู้เอง
9 การตรวจสอบพยานหลักฐานโดยศาลก่อนการพิจารณาคดีอาญา
10 การสืบพยานบุคคลในคดีอาญาโดยใช้สื่อภาพและเสียงเชิงปฏิสัมพันธ์
11 บทบาทของศาลในการพักการลงโทษ : กรณีศึกษาเปรียบเทียบไทยกับสหรัฐอเมริกา
12 มาตรการทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ที่ใช้ในการขนส่ง : ศึกษาเฉพาะกรณีความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่ง
ปี พ.ศ. 2538
13 การฝึกอบรมเพื่อประกอบวิชาชีพทนายความในประเทศไทย
14 มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบของนักเรียน
15 บทบาทของศาลเยาวชนและครอบครัวในการคุ้มครองเด็ก จากการทารุณกรรม โดยบุคคลในครอบครัว
16 ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการบริหาร และการจัดการโรงเรียนอนุบาลเอกชน
17 ผลผูกพันของคำพิพากษาในคดีแพ่ง : กรณีศึกษาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 145
18 กระบวนการก่อนการพิจารณาคดี : ศึกษาปัญหาเปรียบเทียบ กรณีการนำกระบวนการของระบบกฎหมายคอมมอนลอว์มาปรับใช้
ปี พ.ศ. 2536
19 บทบาทของนายประกันอาชีพต่อกระบวนการยุติธรรม
ปี พ.ศ. 2535
20 การดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำ
21 บทบาทของพนักงานสอบสวนในของกลางคดีอาญา
22 การสอบสวนและพิจารณาคดีมารยาททนายความ
ปี พ.ศ. 2534
23 การแสวงหาพยานหลักฐานจากร่างกายผู้ต้องหา
24 สิทธิของจำเลยที่จะได้รับการพิจารณาคดีโดยรวดเร็ว
ปี พ.ศ. 2533
25 ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ปี พ.ศ. 2532
26 ผลกระทบทางกฏหมายจากการเสนอข่าวคดีอาญา ต่อการบริหารงานยุติธรรมทางอาญา
27 ข้อสันนิษฐานในกฎหมายล้มละลาย : ศึกษากรณีความรับผิดของผู้แทนนิติบุคคล
ปี พ.ศ. 2531
28 เขตอำนาจศาลในคดีเกี่ยวกับแรงงาน
29 การดำเนินกระบวนพิจารณาคดีแพ่งเพราะเหตุขาดนัด
30 ระบบการบังคับคดีทางแพ่ง
ปี พ.ศ. 2530
31 การร้องขอให้ปล่อยจากการคุมขังโดยผิดกฎหมาย
32 ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายอั้งยี่ : ซ่องโจรในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2529
33 มาตรการกลั่นกรองมูลคดีอาญาก่อนการพิจารณาของศาล
ปี พ.ศ. 2528
34 ผลของการกระทำและความรับผิดในทางอาญา
35 การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพผู้ต้องหาโดยองค์การตุลาการในชั้นก่อน การพิจารณา : ศึกษาเปรียบเทียบกรณีไทยและสหรัฐอเมริกา
ปี พ.ศ. 2527
36 หลักการรับฟังคำรับสารภาพของผู้ต้องหา
37 การพิสูจน์ในคดีละเมิดโดยประมาทเลินเล่อ
ปี พ.ศ. 2526
38 ข้อสันฐานในคดีอาญา อันเป็นโทษแก่จำเลย
39 การใช้ดุลพินิจในการดำเนินคดีอาญาของอัยการ
ปี พ.ศ. 2525
40 วิวัฒนาการของกฎหมายไทยในรอบสองร้อยปี : รายงานผลการวิจัย
41 การคุ้มครองของประชาชนต่อการถูกจับและตรวจค้นที่ไม่ชอบธรรม
42 องค์ประกอบและอำนาจองค์คณะพิพากษาในศาลแรงงาน
43 การดำเนินคดีในศาลยุติธรรมซึ่งเป็นศาลทหาร
ปี พ.ศ. 2524
44 การลบล้างคำพิพากษาลงโทษจำคุก