ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มุทิตา มีนุ่น
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 15
2 ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์ 7
3 งบประมาณแผ่นดิน 6
4 สุกัญญา จันทะชุม 6
5 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 5
6 เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล 5
7 วัชรี สีห์ชำนาญธุระกิจ 5
8 วิลัสนา โพธิ์ศรี 4
9 จารุพัฒน์ สันติวรรณ 3
10 ภาวิณี ชินะโชติ 3
11 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 3
12 สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ 2
13 ฐิตินันท์ บัวบาน 2
14 โครงการวิจัย Matching Fund 2
15 นูรฮูดา กามะ 2
16 ณัฐนันท์ วรรณกูล 2
17 จำเป็น อ่อนทอง 2
18 ประสาร สวัสดิ์ซิตัง 2
19 มงคล แซ่หลิม 2
20 จรัสศรี นวลศรี 2
21 สายัณห์ สดุดี 2
22 บวรศักดิ์ ลีนานนท์ 2
23 สมนึก สะอาดใส 1
24 ศตกร ชนมพิชญ์ 1
25 สามารถ ลักขณา 1
26 ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก 1
27 นรชัย ศรีสมวงศ์ 1
28 พิทยา อดุลยธรรม 1
29 รุจจน์ ทรัพย์นิรันดร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 3
2 2560 2
3 2558 2
4 2557 5
5 2556 3
6 2555 8
7 2554 1
8 2552 4
9 2551 3
10 2549 2
11 2548 1
12 2547 6
13 2545 1
14 2544 6
15 2543 3
16 2541 2
17 2536 1
18 543 61
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 ชนิดและความคงตัวของแอนโทไซยานินในข้าวกล้องสังข์หยดหุงสุกพร้อมบริโภค
2 การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผักชีแห้งเชิงพาณิชย์
3 ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการเกิดผลึกในผลิตภัณฑ์น้ำตาลแว่นระหว่างกระบวนการผลิตและการเก็บรักษา
ปี พ.ศ. 2560
4 คุณลักษณะทางเคมี ทางกายภาพ สมบัติเคมีเชิงฟิสิกส์ของข้าวสังข์หยดระหว่างการเก็บรักษาและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เอกซ์ทรูเดทจากข้าวสังข์หยด
5 ผลของกระบวนการนึ่ง และระดับการขัดสีต่อคุณสมบัติของข้าวสังข์หยด
ปี พ.ศ. 2558
6 ผลของวิธีทำแห้งและสภาวะการเก็บรักษาต่อคุณภาพผักชีแห้งผง
7 ผลของกระบวนการนึ่ง และระดับการขัดสีต่อคุณสมบัติของข้าวสังข์หยด
ปี พ.ศ. 2557
8 คุณลักษณะทางเคมี ทางกายภาพ สมบัติเคมีเชิงฟิสิกส์ของข้าวสังข์หยดระหว่างการเก็บรักษาและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เอกซ์ทรูเดทจากข้าวสังข์หยด
9 คุณลักษณะและการยอมรับของผู้บริโภคต่อข้าวเจ้ากล้องและข้าวเหนียวกล้องที่มีรงควัตถุในประเทศไทย
10 ผลของกระบวนการขัดสีและการนึ่งต่อคุณภาพการหุงสุกของข้าวสังข์หยด
11 กระบวนการทำใสน้ำอินทผาลัมโดยเอนไซม์เพคทิเนส
12 นวัตกรรมมาตรฐานรสชาติอาหารไทย:ตำรับแกงเหลืองและไก่กอและ
ปี พ.ศ. 2556
13 ผลของวิธีเตรียมตัวอย่าง วิธีแช่แข็ง การทำละลาย และระยะเวลาการเก็บรักษาต่อ คุณภาพชิ้นลูกตาลตัดแต่ง
14 ผลของวิธีเตรียมตัวอย่าง วิธีแช่แข็ง การทำละลาย และระยะเวลาการเก็บรักษาต่อ คุณภาพชิ้นลูกตาลตัดแต่ง
15 ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการเกิดผลึกในผลิตภัณฑ์น้ำตาลแว่นระหว่างกระบวนการผลิตและการเก็บรักษา
ปี พ.ศ. 2555
16 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เอกซ์ทรูเดทจากข้าวสังข์หยด
17 การผลิตลูกตาลผงและการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
18 การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติบางประการของข้าวเกรียบจากอิทธิพลของแป้งข้าวและตับอ่อของกุ้ง
19 ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อคุณภาพของน้ำตาลแว่น
20 การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติบางประการของข้าวเกรียบจากอิทธิพลของแป้งข้าวและตับอ่อของกุ้ง
21 การผลิตลูกตาลผงและการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
22 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เอกซ์ทรูเดทจากข้าวสังข์หยด
23 ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อคุณภาพของน้ำตาลแว่น
ปี พ.ศ. 2554
24 ความคงตัวของสารให้กลิ่นรสในน้ำตาลโตนดระหว่างกระบวนการให้ ความดัน ความร้อนและการเก็บรักษา
ปี พ.ศ. 2552
25 การปฏิบัติระหว่างการเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยวและผลการแปรรูปน้ำตาลโตนดสดที่มีผลต่อคุณภาพผลิตภัณฑน้ำตาลโตนดเข้มข้นในจังหวัดสงขลา
26 ความคงตัวของคลอโรฟิลล์ในน้ำใบเตยและผลิตภัณฑ์น้ำใบเตยผสมลูกตาลพร้อมดื่มระหว่างกระบนการให้ความร้อนและเก็บรักษา
27 การผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าของลองกองในรูปผลไม้ตัดแต่งพร้อมบริโภค
28 กระบวนการผลิตเชอร์เบทจากลองกองและคุณภาพการยอมรับของผู้บริโภค
ปี พ.ศ. 2551
29 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของลองกองระหว่างสุกบนต้นและการยืดอายุการเก็บรักษา
30 สมบัติของน้ำตาลแว่นและการเปลี่ยนแปลงระหว่างการเก็บรักษา
31 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากมะขามป้อม
ปี พ.ศ. 2549
32 คุณภาพของลองกองสดในพื้นที่ปลูกต่างกันในสวนระบบเกษตรดีที่เหมาะสม และผลการยืดอายุโดยการดัดแปลงสภาพบรรยากาศต่อคุณภาพลองกองสดและลองกองสดพร้อมบริโภคระหว่างการเก็บรักษา
33 การวิจัยและพัฒนาสู่ระบบจัดการคุณภาพด้านการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวลองกองในภาคใต้ต่อคุณภาพลองกองเพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2548
34 การวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษาผลลองกองสดพร้อมบริโภค
ปี พ.ศ. 2547
35 ความคงตัวของสารให้กลิ่นรสในน้ำตาลโตนดระหว่างกระบวนการให้ความดัน ความร้อน และการเก็บรักษา
36 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากมะขามป้อม
37 ความคงตัวของสารให้กลิ่นรสในน้ำตาลโตนด ระหว่างกระบวนการให้ความดัน ความร้อนและการเก็บรักษา
38 การพัฒนาคุณภาพผลผลิตและผลิตภัณฑ์ลองกอง
39 การพัฒนาคุณภาพผลผลิตและผลิตภัณฑ์ลองกอง
40 ความคงตัวของสารให้กลิ่นรสในน้ำตาลโตนด ระหว่างกระบวนการให้ความดัน ความร้อนและการเก็บรักษา
ปี พ.ศ. 2545
41 ความคงตัวของสารให้กลิ่นรสในน้ำตาลโตนดระหว่างกระบวนการให้ ความดัน ความร้อน และการเก็บรักษา
ปี พ.ศ. 2544
42 ความคงตัวของคลอโรฟิลล์ของสะตอบรรจุกระป๋อง
43 ความคงตัวของสารให้กลิ่นรสในน้ำผลไม้แปรรูป
44 การศึกษาการยืดอายุการเก็บรักษาลองกองสดและการแปรรูปลองกอง
45 การศึกษาคุณสมบัติของชิ้นลูกตาลแช่อิ่มแห้ง
46 การศึกษาชนิดของกล้วยและกระบวนการผลิตที่มีผลต่อคุณสมบัติทางชีวเคมีและกายภาพของแป้งกล้วย
47 การศึกษาการทำน้ำอ้อยให้ใส
ปี พ.ศ. 2543
48 ความคงตัวสีและลักษณะเนื้อสัมผัสของสะตอสดและสะตอแช่แข็งระหว่างการเก็บรักษา
49 การผลิตฟิล์มบริโภคได้จากกล้วย
50 การพัฒนาเครื่องดื่มจากน้ำส้มแขกผสมสมุนไพร
ปี พ.ศ. 2541
51 กรรมวิธีที่เหมาะสมในการสกัดไขมันจากตับปลาทูน่า
52 กรรมวิธีที่เหมาะสมในการสกัดไขมันจากตับปลาทูน่า
ปี พ.ศ. 2536
53 ความคงตัวของสีเขียวในหน่อไม้ฝรั่งบรรจุกระป๋อง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
54 ผลการใช้เมททิลจัสโมเนทต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของลองกองระหว่างการเก็บรักษา
55 นวัตกรรมมาตรฐานรสชาติอาหารไทย:ตำรับแกงเหลืองและไก่กอและ