ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มุจลินทร์ พูนประสิทธิ์
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และรู้จักในชื่อของ
- มุจลินทร์ พูนประสิทธิ์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การบำบัดน้ำเสียจากการผลิตยางพาราแผ่นด้วยถังกรองไร้อากาศที่มีถ่านเป็นตัวกลาง
ปี พ.ศ. 2553
2 การลดปริมาณการใช้แก็สโดยการเพิ่มประสิทธิภาพเตาย่างใส้แบบในอุตสาหกรรมหล่อโลหะ
3 การใช้แกลบ ถ่าน และลูกบอลพลาสติกเป็นตัวกลางในถังกรองไร้อากาศเพื่อบำบัดน้ำเสียจากการผลิตแผ่นยางพารา
4 การลดปริมาณการสูญเสียน้ำนม โดยการประยุกต์ใช้กลไกทางเทคโนโลยีสะอาด ในอุตสาหกรรมผลิตนมพร้อมดื่ม
ปี พ.ศ. 2552
5 การลดปริมาณการใช้แก็สโดยการเพิ่มประสิทธิภาพเตาย่างใส้แบบในอุตสาหกรรมหล่อโลหะ
ปี พ.ศ. 2549
6 การศึกษาลักษณะกระบวนการจัดการขยะของแข็งที่เกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น