ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มุกดา สุขสวัสดิ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ศึกษาประสิทธิภาพของผงถ่านจากผลตาลโตนดสำหรับใช้กรองน้ำในชุมชน ตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2554
2 การศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้สกุลรองเท้านารีโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตเป็นการค้า
3 การศึกษาอัตราส่วนของวัสดุปลูกที่มีผลต่อการอนุบาลกล้วยไม้สกุลนารี
4 การศึกษาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้สกุลรองเท้านารีพื้นเมืองภาคใต้โดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตเป็นการค้า
5 ศึกษาการใช้วัสดุปลูกจากวัสดุอินทรีย์ทดแทนและการใช้ท่อนไม้เกาะชนิดต่างๆเป็นไม้เกาะอิงอาศัยของกล้วยไม้สกุลสิงโตอาจารย์เต็ม(Bulbophyllum smitinandii)
6 การศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้สกุลรองเท้านารีโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตเป็นการค้า
ปี พ.ศ. 2553
7 สถานภาพสุขภาพและสมรรถภาพการผลิตแพะเนื้อในจังหวัดนครศรีธรรมราช
8 การศึกษาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้สกุลรองเท้านารีพื้นเมืองภาคใต้โดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตเป็นการค้า
ปี พ.ศ. 2552
9 การศึกษาอัตราส่วนของวัสดุปลูกที่มีผลต่อการอนุบาลกล้วยไม้สกุลนารี
ปี พ.ศ. 2549
10 การศึกษาระบบเขตกรรมที่เหมาะสม สำหรับการปลูกฟักทอง
ปี พ.ศ. 2545
11 อิทธิพลของระบบปลูกพืชที่มีผลต่อการผลิตข้าวอินทรีย์
ปี พ.ศ. 2544
12 การศึกษาประสิทธิภาพของแท่งเพาะเมล็ดพันธุ์คะน้าและผักกาดขาว
13 ศึกษาการทำอาหารขบเคี้ยวจากข้าวเจ้า
ปี พ.ศ. 2543
14 การเปรียบเทียบระยะเวลาการแช่เมล็ด ชนิดของวัสดุรองพื้นระยะเวลาการให้น้ำและการใช้สารเสริมในการเพาะถั่วงอก
15 ผลของการดูดซับสารหนูในดินปนเปื้อนโดยสารธรรมชาติที่มีต่อการเจริญเติบโตของพืชบางชนิด