ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มุกดา คูหิรัญ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 หรรษา ปุณณะพยัคฆ์ 17
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 4
3 สุทธพรรณ ตรีรัตน์ 3
4 ฐิติมา ตันติกาญจน์ 3
5 ปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์ 3
6 ปาริชาต ภู่สว่าง 2
7 โกสุม พีระมาน 2
8 ยุพาพรรณ ระลึก 1
9 คมสัน นันทสุนทร 1
10 กมลชัย ชะเอม 1
11 ศิริพงษ์ เปรมจิต 1
12 พิสุทธิ์ พวงนาค 1
13 เบญจวรรณ ยันต์วิเศษภักดี 1
14 ยอดหทัย เทพธรานนท์ 1
15 สัญชัย ตันตยาภรณ์ 1
16 ประพันธ์ โอสถาพันธุ์ 1
17 สันทนา เสถียรไพศาล 1
18 อรุณี จันทรสนิท 1
19 เรือนแก้ว ประพฤติ 1
20 ประกรรษวัต จันทร์ประไพ 1
21 สุจิตรา จางตระกูล 1
22 สายรัก กวางแก้ว 1
23 ธันยชัย สุระ 1
24 ประดิษฐ์ มาสอน 1
25 พัชนี เอื้อรักสกุล 1
26 สุรพงศ์ นวังคสัตถุศาสตร์ 1
27 สุภัค ยังเจริญ 1
28 สุภาภรณ์ โสภณพัฒนะโภคา 1
29 มัลลิกา แก้วดี 1
30 ชัชฎาพร อินทำมา 1
31 อาทิตย์ ปุษยะนาวิน 1
32 พรเทพ ถนนแก้ว 1
33 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2550 1
2 2549 2
3 2547 2
4 2546 3
5 2545 6
6 2542 3
7 2541 2
8 2539 4
9 2538 2
10 2537 1
11 2535 1
12 2534 4
13 2531 5
14 2529 1
15 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2550
1 ภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเส้นใยเห็ดโคน Termitomyces spp. ในอาหารเหลว
ปี พ.ศ. 2549
2 การคัดเลือกสายพันธุ์เห็ดหอม Lentinus edodes [Berk] Sing ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นพอลิพลอยด์ด้วยโคลชิซินโดยการเพาะให้เกิดดอก
3 การตรวจสอบการแสดงออกของยีนไทโรซิเนสในเห็ดยานางิ Agrocybe cylindracea โดยวิธีอิเล็คโตรเคมิคอลไบโอเซ็นเซอร์
ปี พ.ศ. 2547
4 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเห็ดโคน Termitomyces sp. บนพื้นฐานของการวิเคราะห์ลำดับพันธุกรรมบริเวณไอทีเอส
5 การคัดเลือกเห็ดโคนญี่ปุ่น Agrocybe cylindracea สายพันธุ์ทนร้อน
ปี พ.ศ. 2546
6 การชักนำให้เกิดมิวเตชันด้วยแสงอัลตราไวโอเลตในเห็ดหลินจือ Ganoderma lucidum ที่สามารถย่อยสลายลิกนิน
7 การคัดแยกเห็ดราที่ผลิตเอนไซม์ฟีนอลออกซิเดส
8 วัชพืชที่มีศักยภาพเป็นวัตถุดิบในการผลิตแอลกอฮอล์เชื้อเพลิ
ปี พ.ศ. 2545
9 การคัดเลือกพันธุ์เห็ดหมื่นปี Ganoderma lucidum (Fr.) Karst. พันธุ์ลูกผสมที่มีปริมาณพอลิแซกคาไรด์สูง
10 การเหนี่ยวนำให้เกิดมิวเทชันในเห็ดหอม Lentinus edodes (Berk) Sing. ด้วยโคลชิซิน
11 การผลิตเอนไซม์ลิกนินเปอร์ออกซิเดสจากรากกลุ่มไวท์รอทบางชนิด
12 การฟอกเยื่อกระดาษโดยวิธีทางชีวภาพ
13 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเห็ดโคน Termitomyces straitus (Beeli) Heim โดยใช้ลำดับเบสไอทีเอส
14 ความสัมพันธ์ของซีเอจีไตรนิวคลีโอไทด์ที่ซ้ำในยีนอะแทกซิน-1 กับความรุนแรงของโรคไปโนซีรีเบลลาอะแทกเซีย แบบที่ 1
ปี พ.ศ. 2542
15 การชักนำให้เกิดมิวเตชันในเห็ดหมื่นปี Ganoderma lucidum (Fr.) Karst. โดยแสงอัลตราไวโอเลท
16 การกลายพันธุ์ของรา Acrophialophora sp. ที่ย่อยสลายเซลลูโลส
17 การกลายพันธุ์ของรา Acrophialophora sp. ที่ย่อยสลายเซลลูโลส
ปี พ.ศ. 2541
18 การฟอกเยื่อกระดาษแบบชีวภาพโดย Phanerocheate chrysosporuim และ Ganoderma lucidum
19 การฟอกเยื่อกระดาษโดยวิธีทางชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2539
20 การเปลี่ยนเชิงชีวภาพของลิกโนเซลลูโลสเป็นเอทธานอล ด้วยวิธีการย่อยสลายและการหมักแบบต่อเนื่องโดย Acrophialophora sp. และ Candida brassicae
21 การผลิตเอนไซม์เซลลูเลสจากเชื้อราบางชนิด
22 การคัดเลือกมิวแทนต์ของ Pachysolen tannophilus ที่หมักไซโลสโดยการชักนำด้วยแสง
23 การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและไอโซไซม์ในเห็ดโคน (Termitomyces spp.)
ปี พ.ศ. 2538
24 การผลิตเอนไซม์เซลลูเลสจากเชื้อราบางชนิด
25 ภาวะเหมาะสมของการผลิตเซลลูเลสจากเชื้อรา ที่คัดแยกจากบริเวณปลูกป่าศรนารายณ์ agave sisalana perrine
ปี พ.ศ. 2537
26 การผลิตแอลกอฮอลเชื้อเพลิงจากน้ำตาลเพนโตส : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2535
27 การคัดเลือกจุลินทรีย์ที่ผลิตเซลลูเลสและผลิตเอทธานอล ที่อยู่ร่วมกับป่านศรนารายณ์ Agave sisalana Perrine
ปี พ.ศ. 2534
28 การผสมพันธุ์เห็ดหอม (Lentinus edodes) โดยการเพาะจากสปอร์และเนื้อเยื่อ : การเพาะเพื่อเปิดดอก (การทดสอบความสามารถของการเจริญในถุงขี้เลือย และการเกิดดอก)
29 การผสมพันธุ์เห็ดหอม (Lentinus edodes) โดยการเพาะจากสปอร์และเนื้อเยื่อ : เพาะเพื่อเปิดดอก (การทดสอบ ความสามารถในการทนร้อน)
30 การผสมพันธุ์เห็ดหอม (Lentinus Edodes) โดยการเพาะจากสปอร์และเนื้อเยื่อ : การผสมข้ามสายพันธุ์
31 การผสมพันธุ์เห็ดหอม (Lentinus edodes) โดยการเพาะจากสปอร์และเนื้อเยื่อ : การรวบรวมสายพันธุ์ต่าง ๆ
ปี พ.ศ. 2531
32 การผสมพันธุ์เห็ดหอม (Lentinus edodes) โดยการเพาะจากสปอร์และเนื้อเยื่อ : การเพาะเพื่อเปิดดอก (การทดสอบความสามารถของการเจริญในถุงขี้เลือย และการเกิดดอก)
33 การผสมพันธุ์เห็ดหอม (Lentinus edodes) โดยการเพาะจากสปอร์และเนื้อเยื่อ : เพาะเพื่อเปิดดอก (การทดสอบ ความสามารถในการทนร้อน)
34 การผสมพันธุ์เห็ดหอม (Lentinus Edodes) โดยการเพาะจากสปอร์และเนื้อเยื่อ : การผสมข้ามสายพันธุ์
35 การผสมพันธุ์เห็ดหอม (Lentinus edodes) โดยการเพาะจากสปอร์และเนื้อเยื่อ : การรวบรวมสายพันธุ์ต่าง ๆ
36 การทำสายพันธุ์ตรวจสอบเพื่อศึกษา incompatibility factors ของเห็ดหอมบางสายพันธุ์
ปี พ.ศ. 2529
37 การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพาะเห็ดหอม
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
38 การทำสายพันธุ์ตรวจสอบเพื่อศึกษา incompatibility factors ของเห็ดหอมบางสายพันธุ์