ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มุกข์ดา ผดุงยาม
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2549 1
2 2548 1
3 2547 1
4 2546 1
5 2539 2
6 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2549
1 การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต และการพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ 2548 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
ปี พ.ศ. 2548
2 ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการรับรู้พฤติกรรมการสอนในคลินิก ในการฝึกปฏิบัติงานวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
ปี พ.ศ. 2547
3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและการสนับสนุนทางสังคมกับสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในตำบลธงชัย จังหวัดเพชรบุรี
ปี พ.ศ. 2546
4 การประเมินระบบ และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
ปี พ.ศ. 2539
5 รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการวินิจฉัยการพยาบาล ที่เน้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณสำหรับนักศึกษาพยาบาล
6 รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการวินิจฉัยการพยาบาล ที่เน้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณสำหรับนักศึกษาพยาบาล