ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- มิ่งสรรพื ขาวสอาด
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อัครพงศ์ อั้นทอง 16
2 นุกูล เครือฟู 9
3 กรวรรณ สังขกร 5
4 สุเมธ พฤกษ์ฤดี 4
5 นภัสสร สุวรรณประกร 3
6 อรุณี อินทรไพโรจน์ 2
7 ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์ 2
8 ศิริพร ศรีชูชาติ 2
9 นิมิต นิมิตรเกียรติไกล 2
10 สมหมาย เปรมจิตต์ 2
11 จักรี เตจ๊ะวารี 2
12 ศรีเลา เกษพรหม 2
13 คมสัน สุริยะ 2
14 กอบกุล รายะนาคร 2
15 อานันท์ กาญจนพันธุ์ 2
16 อนันต์ วัฒนกุลจรัส 2
17 สมนึก ศิริสุนทร 2
18 ชาตรี ศรีไพพรรณ 2
19 อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล 2
20 อัมมาร สยามวาลา 2
21 อนุภาพ ถิรลาภ 2
22 สมบัติ เหสกุล 2
23 อนุชา วรรณก้อน 2
24 ธรรมรัตน์ ปัญญธรรมาภรณ์ 2
25 วราภรณ์ ปัณณวลี 2
26 กาญจนา จี้รัตน์ 1
27 อร จุนถิระพงศ์ 1
28 ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ 1
29 จามะรี เชียงทอง 1
30 วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 2
3 2553 3
4 2552 2
5 2551 1
6 2550 12
7 2549 7
8 2548 8
9 2547 3
10 2546 1
11 2545 2
12 2544 4
13 2541 2
14 2540 2
15 2538 1
16 2535 1
17 2534 1
18 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ท่องเที่ยวไทย: จากนโยบายสู่รากหญ้า
ปี พ.ศ. 2555
2 การพัฒนเชิงบูรณาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงปี 2551 : ตลาดใหม่และความท้าทาย
3 การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวตลาดใหม่(เน้นจีนและเกาหลีใต้) และตลาดเดิม (เน้นญี่ปุ่น สิงคโปร์ ฝรั่งเศส และเยอรมนี)
ปี พ.ศ. 2553
4 ศักยภาพของอุตสาหกรรมโรงแรมในจังหวัดท่องเที่ยวหลักของประเทศไทย
5 แผนงานวิจัยการพัฒนาเชิงบูรณาการของการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ปี 2551: ตลาดใหม่และความท้าทาย
6 แผนงานวิจัยการพัฒนาเชิงบูรณาการของการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ปี 2551: ตลาดใหม่และความท้าทาย
ปี พ.ศ. 2552
7 โครงการพัฒนาการจัดการระบบโลจิสติกส์ด้านการท่องเที่ยวอย่างบูรณาการในกลุ่มอุทยานประวัติศาสตร์ในภาคเหนือ
8 ศักยภาพของอุตสาหกรรมโรงแรม ในจังหวัดท่องเที่ยวหลักของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
9 พัฒนาเชิงบูรณาการของการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในอนุภาคแม่น้ำโขง ปี 2549 : การเปรียบเทียบเชิงระบบโลจิสติกส์
ปี พ.ศ. 2550
10 การพัฒนาเชิงบูรณาการของระบบสารสนเทศล้านนาคดีเพื่อนำไปใช้ต่อยอดในการสร้างนวัตกรรมเชิงวิชาการและเชิงพาณิชย์
11 โครงการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2550-2554 ไปสู่การปฏิบัติ
12 โครงการศึกษาวิจัยผลกระทบของสายการบินต้นทุนต่ำต่อ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)
13 โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาโครงข่ายการท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่
14 โครงการพัฒนาการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงบูรณาการที่ยั่งยืนในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง : ปีที่ 2
15 โครงการพัฒนาเชิงบูรณาการของการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงปี 2549 : การเปรียบเทียบเชิงระบบโลจิสติกส์
16 โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว พ.ศ.2551-2554
17 Flying with the Dragon? The GMS Countries Experience (First year)
18 Training and Data Entry Supervision for the Lao Prf Quantitative Study
19 การพัฒนาการท่องเที่ยว เชิงบูรณาการที่ยั่งยืนในลุ่มแม่น้ำโขง 2
20 ครอบครัวสบายสไตล์ล้านนา : วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
21 การพัฒนาเชิงบูรณาการของการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง ปี 2549 : การเปรียบเทียบเชิงระบบโลจิสติกส์
ปี พ.ศ. 2549
22 การพัฒนาการท่องเที่ยว เชิงบูรณาการที่ยั่งยืนในลุ่มแม่น้ำโขง 2
23 ครอบครัวสบายสไตล์ล้านนา วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
24 อุตสาหกรรมโรงแรมและรีสอร์ตในจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้โครงการมูลค่าเพิ่มในประเทศ ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย
25 อุตสาหกรรมโรงแรมของประเทศไทยภายใต้โครงการ "มูลค่าเพิ่มในประเทศของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ของประเทศไทย"
26 มูลค่าเพิ่มในประเทศของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย
27 อุตสาหกรรมสปาในจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการมูลค่าเพิ่มในประเทศของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ของประเทศไทย
28 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการที่ยั่งยืนในลุ่มแม่น้ำโขง
ปี พ.ศ. 2548
29 อุตสหกรรมโรงแรมและรีสอร์ตในจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้โครงการมูลค่าเพิ่มในประเทศของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย
30 อุตสาหกรรมโรงแรมของประเทศไทยภายใต้โครงการ "มูลค่าเพิ่มในประเทศของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย"
31 มูลค่าเพิ่มในประเทศของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย
32 อุตสาหกรรมสปาในจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการ มูลค่าเพิ่มในประเทศของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย
33 โครงการมูลค่าเพิ่มในประเทศของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย
34 การเปรียบเทียบขีดความสามารถในการแข่งขัน ของอุตสาหกรรมเซรามิกและแก้ว
35 อุตสาหกรรมโรงแรมและรีสอร์ตในจังหวัดเชียงใหม่
36 อุตสาหกรรมสปาในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2547
37 การศึกษาเพื่อกำหนดทิศทางการวิจัยในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ศึกษากรณีหลักเกณฑ์และเครื่องชี้วัด
38 การศึกษา เพื่อกำหนดทิศทางการวิจัยในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : การศึกษาทัศนคติด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของประชาชน ผู้บริหารและผู้วางนโยบาย
39 การพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงบูรณาการที่ยั่งยืน ในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
ปี พ.ศ. 2546
40 การเปรียบเทียบขีดความสามารถในการแข่งขัน ของอุตสาหกรรมเซรามิกและแก้ว
ปี พ.ศ. 2545
41 แนวนโยบายการจัดการน้ำสำหรับประเทศไทย
42 แนวนโยบายการจัดการน้ำสำหรับประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2544
43 แนวนโยบายการจัดการน้ำสำหรับประเทศไทย
44 การศึกษาเพื่อกำหนดทิศทางการวิจัยในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ศึกษากรณีหลักเกณฑ์และเครื่องชี้วัด
45 การศึกษา เพื่อกำหนดทิศทางการวิจัยในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : การศึกษาทัศนคติด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของประชาชน ผู้บริหารและผู้วางนโยบาย
46 โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549)
ปี พ.ศ. 2541
47 โครงการกลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการการพัฒนาการเกษตร และอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพื่อเพิ่มสมรรถนะของภาคเกษตร
48 โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ
ปี พ.ศ. 2540
49 โครงการกลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการการพัฒนาการเกษตร และอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพื่อเพิ่มสมรรถนะของภาคเกษตร
50 วิวัฒนาการของการบุกเบิกที่ดินทำกินในเขตป่า : กรณีศึกษาภาคเหนือตอนบน
ปี พ.ศ. 2538
51 วิวัฒนการของการบุกเบิกที่ดินทำกินในเขตป่า : กรณีศึกษาภาคเหนือตอนบน
ปี พ.ศ. 2535
52 อุปสรรคและกลยุทธ์ในการจัดหาเทคโนโลยี
ปี พ.ศ. 2534
53 อุปสรรคและกลยุทธ์ในการจัดหาเทคโนโลยี
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
54 พัฒนาเชิงบูรณาการของการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในอนุภาคแม่น้ำโขง ปี 2549 : การเปรียบเทียบเชิงระบบโลจิสติกส์
55 ศักยภาพของอุตสาหกรรมโรงแรมในจังหวัดท่องเที่ยวหลักของประเทศไทย
56 การพัฒนาเชิงบูรณาการของการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ปี 2551 : ตลาดใหม่และความท้าทาย