ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มิ่งศักดิ์ ตั้งตระกูล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 พัฒนาต้นแบบการควบคุมอุณหภูมิน้ำก่อนเข้าอีโคโนไมเซอร์เพื่อป้องกันกรดกลั่นตัว
2 การศึกษาและออกแบบอีโคโนไมเซอร์โดยใช้ความร้อนปล่อยทิ้งจากหม้อไอน้ำ
ปี พ.ศ. 2554
3 การปรับปรุงประสิทธิภาพการอุ่นเบ้ารับน้ำเหล็กโดยการใช้ Oxy burner
ปี พ.ศ. 2552
4 การศึกษาการใช้พลังงานในเตาเผาเหล็กที่ใช้หัวเผารีเจนเนอเรทีฟร่วมกับรีคูเพอเรเตอร์
5 การศึกษาการใช้พลังงานในเตาเผาเหล็ก ที่ใช้หัวเผารีเจนเนอเรทีฟร่วมกับรีคูเพอเรเตอร์
ปี พ.ศ. 2550
6 การอนุรักษ์พลังงานด้านเทคนิคการมีส่วนร่วมและจัดทำเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน
ปี พ.ศ. 2547
7 การศึกษาการเปลี่ยนอุณหภูมิเชิงเวลาและวัฏจักรการทำงานที่เหมาะสมของรีเจเนอเรเตอร์
8 การอบแห้งกากมะพร้าวด้วยเทคนิคฟลูอิไดเซชัน
9 การศึกษาการใช้เครื่องควบแน่นในโรงงานผลิตน้ำแข็งซองเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
10 การศึกษาการเปลี่ยนอุณหภูมิเชิงเวลา และวัฎจักรการทำงานที่เหมาะสม ของรีเจเนอเรเตอร์
ปี พ.ศ. 2546
11 การศึกษาการผลิตเชื้อเพลิงก๊าซจากถ่านหินคุณภาพต่ำเพื่ออนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2545
12 การประมาณค่าอุณหภูมิน้ำเหล็กในเตาหลอมแบบเหนี่ยวนำไฟฟ้า
13 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับคำนวณสมรรถนะของหม้อน้ำรถยนต์
14 การตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงานเบื้องต้น บริษัท ไทยนิปปอนสตีล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ กอนสตรักชั่น จำกัด
15 การศึกษาการเผาไหม้กากตะกอนจากกระบวนการผลิตกระดาษ
ปี พ.ศ. 2544
16 การตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงานเบื้องต้น บริษัท ไทยนิปปอนสตีล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ กอนสตรักชั่น จำกัด
17 การศึกษาและพัฒนาอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนสำหรับเตาเผาเซรามิค
ปี พ.ศ. 2543
18 การศึกษาวัฏจักรการถ่ายเทความร้อนที่เหมาะสม ในรีเจเนอเรเตอร์แบบโครงอิฐทนไฟ
ปี พ.ศ. 2540
19 การศึกษาการนำไอน้ำที่ความดันต่ำกลับมาใช้ใหม่โดยสตีมอีเจคเตอร์
20 การศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานของโรงงานและอาคารควบคุมแต่ละประเภทแต่ละขนาด
ปี พ.ศ. 2536
21 การศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานของโรงงานและอาคารควบคุมแต่ละประเภทแต่ละขนาด
ปี พ.ศ. 2529
22 การศึกษาการประหยัดพลังงานของอุตสาหกรรมหนังเทียม