ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มาลี เอื้ออำนวย
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พัชรี วรกิจพูนผล 4
2 จุฑารัตน์ มีสุขโข 4
3 สุสัณหา ยิ้มแย้ม 2
4 เนตรทอง นามพรม 2
5 ศิริรัตน์ ปานอุทัย 2
6 อภิรัช สกุลณียา 2
7 จุฑามาศ โชติบาง 2
8 รัตนาวดี ชอนตะวัน 2
9 วิลาวัณย์ เสนารัตน์ 2
10 พิกุล นันทชัยพันธ์ 2
11 สุภารัตน์ วังศรีคูณ 2
12 ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ 2
13 สุนีย์ จันทร์มหเสถียร 2
14 จรัสศรี เย็นบุตร 2
15 อารีวรรณ กลั่นกลิ่น 2
16 ดวงฤดี ลาศุขะ 2
17 อัจฉรา สุคนธสรรพ์ 2
18 ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ 2
19 กรรณิการ์ กันธะรักษา 2
20 ยุวยงศ์ จันทรวิจิตร 2
21 อรพิน พรหมตัน 2
22 ปิยะวรรณ สวัสดิสิงห์ 2
23 สุธาทิพย์ อุปลาบัติ 2
24 อรอนงค์ กวินกุล 2
25 อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม 2
26 ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล 2
27 ชรริน พูลศิลป์ 1
28 คัทลียา อินทะยศ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 3
2 2550 1
3 2548 2
4 2547 1
5 2546 2
6 2545 1
7 2544 1
8 2543 1
9 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การวิจัยและพัฒนา 6 ระบบหลักในการสร้างพยาบาลของชุมชน เพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน กรณีศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 ผลของการดูดเต้านมว่างเปล่าต่อพฤติกรรมการดูดนมมารดา ในทารกเกิดก่อนกำหนดที่ได้รับนมทางสายยาง
3 ผลของการให้ข้อมูลแก่มารดาต่อปฏิสัมพันธ์ระหว่างมารดาและทารกเกิดก่อนกำหนดขณะให้นม
ปี พ.ศ. 2550
4 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับนักศึกษาพยาบาล เรื่อง การตรวจร่างกายทารกแรกเกิด
ปี พ.ศ. 2548
5 การประเมินและการจัดการกับความปวดของผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาล
6 การประเมินหลักสูตร การจัดการศึกษา และปัจจัยเกื้อหนุน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2547
7 การประเมินและการจัดการกับความปวดของผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาล
ปี พ.ศ. 2546
8 การประเมินหลักสูตร การจัดการศึกษา และปัจจัยเกื้อหนุน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 ผลการติดตามเยี่ยมและการให้คำแนะนำต่อ การปฏิบัติการให้นมมารดาแก่บุตรในมารดาที่ทำงานนอกบ้าน
ปี พ.ศ. 2545
10 ผลการติดตามเยี่ยมและการให้คำแนะนำต่อ การปฏิบัติการให้นมมารดาแก่บุตรในมารดาที่ทำงานนอกบ้าน
ปี พ.ศ. 2544
11 พยาธิสภาพของจอประสาทตาในทารกเกิดก่อนกำหนด : ประสบการณ์ของมารดา
ปี พ.ศ. 2543
12 พยาธิสภาพของจอประสาทตาในทารกเกิดก่อนกำหนด : ประสบการณ์ของมารดา
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
13 การวิจัยและพัฒนา 6 ระบบหลักในการสร้างพยาบาลของชุมชน เพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน กรณีศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับนักศึกษาพยาบาล เรื่อง การตรวจร่างกายทารกแรกเกิด