ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มาลี ณ นคร
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ลิลลี่ กาวีต๊ะ 16
2 สุรียา ตันติวิวัฒน์ 16
3 ศรีสม สุวรรณวงศ์ 11
4 อลิศรา มีนะกนิษฐ 6
5 สรัญญา วัชโรทัย 6
6 กมลพรรณ นามวงศ์พรหม 5
7 ณัฎฐ พิชกรรม 4
8 ประศาสตร์ เกื้อมณี 4
9 กวิศร์ วานิชกุล 4
10 รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ 3
11 เฉลิมชัย วงศ์วัฒนะ 2
12 วีระชัย ณ นคร 2
13 รวีวรรณ ตัณฑวณิช 2
14 มินตา ชัยประสงค์สุข 2
15 ทศพล พรพรหม 2
16 สุรนันต์ สุภัทรพันธุ์ 2
17 ณรงค์ วงศ์กันทรากร 2
18 นิรันดร์ จันทวงศ์ 2
19 ยงยุทธ โอสถสภา 2
20 นิพนธ์ เอี่ยมสุภาษิต 2
21 ณัฎฐา เสนีวาส 1
22 จิตราพรรณ เทียมปโยธร 1
23 วราภรณ์ พาราสุข 1
24 สุภาพร เจริญจิตต์ 1
25 ยุพดี เผ่าพันธ์ 1
26 มัทนภรณ์ ใหม่คามิ 1
27 กรวรรณ ทรงความดี 1
28 รมณีย์ เจริญทรัพย์ 1
29 นิตย์ศรี แสงเดือน 1
30 นางสุภาภรณ์ ศรีทับทิม 1
31 ปัญญา ร่มเย็น 1
32 ปิยนันท์ ถนอมชาติ 1
33 ศ. ดร. อภิชาต สุขสำราญ 1
34 คณพล จุฑามณี 1
35 วัชนะ บุญชัย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 3
2 2555 3
3 2554 1
4 2553 1
5 2552 2
6 2550 1
7 2549 1
8 2548 1
9 2547 2
10 2546 1
11 543 27
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การขยายพันธุ์หญ้าแฝกปริมาณมากโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
2 การเหนี่ยวนำและคัดเลือกแฝกพอลิพลอยด์ทนเค็มและการเก็บรักษาพันธุ์ในสภาวะเย็นยิ่งยวด
3 ผลของบราสิโนสเตียรอยด์แอนลอกต่อการเจริญเติบโตของพืชและศักยภาพในการประยุกต์ใช้ทางการเกษตร : โครงการย่อยที่ 3 ผลของบราสิโนสเตียรอยด์แอนลอกต่อการเจริญเติบโตของมันสำปะหลังและข้าว
ปี พ.ศ. 2555
4 Tussue Culture Techniques for Orchids Propagation
5 โครงการจัดทำฐานข้อมูลพันธุ์หญ้าแฝก
6 การคัดเลือกแคลลัสหญ้ารูซี่ Urochloa ruziziensis (R.Germ. & C.M.Evrard) Morrone & Zuloaga ทนแล้งโดยใช้สาร polyethylene glycol 6000
ปี พ.ศ. 2554
7 ความสัมพันธ์ของการทนแล้งกับลักษณะทางสรีรวิทยาบางประการของหญ้ารูซี่
ปี พ.ศ. 2553
8 การขยายพันธุ์โมกราชินีในสภาพปลอดเชื้อ
ปี พ.ศ. 2552
9 การคัดเลือกหญ้ารูซี่ทนทานต่อสภาพแล้งโดยใช้สาร polycthyleve glycol (PEG)
10 การตรวจสอบความทนเค็มในสภาพแปลงทดลองของหญ้าแฝกที่ผ่านการเหนี่ยวนำด้วยโคลชิซีน
ปี พ.ศ. 2550
11 การขยายพันธุ์พืชในป่าเต็งรังบางชนิดที่มีศักยภาพเป็นไม้ประดับ โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ปี พ.ศ. 2549
12 การขยายพันธุ์หญ้าแฝกโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อสนับสนุนการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ (กรุงเทพฯ)
ปี พ.ศ. 2548
13 การขยายพันธุ์หญ้าแฝกโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อสนับสนุนการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ (กรุงเทพฯ)
ปี พ.ศ. 2547
14 การขยายพันธุ์หญ้าแฝกโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อสนับสนุนการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ (กรุงเทพฯ)
15 สัณฐานวิทยาและกายวิภาคของกัญชาพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่
ปี พ.ศ. 2546
16 การทดสอบปลูกและคัดเลือกแฝกทนเค็มในสภาพแปลงทดลอง