ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มาลียา เครือตราชู
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2555 2
3 2554 1
4 2553 2
5 2552 2
6 2550 4
7 2548 1
8 2544 1
9 2539 1
10 2534 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชต่อการฟื้นฟูดินที่ปนเปื้อนเฮกซะคลอโรไซโคลเฮกเซนด้วยพืช
2 ผลตกค้างของสารกลุ่มออร์กาโนคลอลีนและโลหะหนักในขนและไข่เป็ด
ปี พ.ศ. 2555
3 การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน : กรณีศึกษา ลุ่มน้ำแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
4 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ในการบำบัดแคดเมียมในลุ่มน้ำแม่ตาว แม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ปี พ.ศ. 2554
5 ผลกระทบของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการใช้พื้นที่ต่อประชากรนกน้ำ สัตว์น้ำ และพรรณไม้น้ำ และ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพในพื้นที่ชุ่มน้ำบึงบอระเพ็ด
ปี พ.ศ. 2553
6 การบำบัดดินและน้ำที่ปนเปื้อนด้วยสารตะกั่วโดยใช้พืช ระยะที่ 2 : การฟื้นฟูสภาพดินในเหมืองตะกั่วโดยใช้หญ้าแฝกและพืชทนตะกั่ว
7 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในการบำบัดแคดเมียมในลุ่มน้ำแม่ตาว-แม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ปี พ.ศ. 2552
8 การบำบัดดินและน้ำที่ปนเปื้อนด้วยสารตะกั่วโดยใช้พืช
9 การกำจัดสารกำมะถันออกจากน้ำมันโดยชีววิธี
ปี พ.ศ. 2550
10 การบำบัดดินและน้ำที่ปนเปื้อนด้วยสารตะกั่วโดยใช้พืช
11 การศึกษาความสามารถในการสะสมและผลทางสรีรวิทยาของตะกั่วในต้นผักกาดภูหิน
12 การศึกษาความสามารถในการสะสมและผลทางสรีรวิทยาของตะกั่วในต้นผักกาดภูหิน
13 การศึกษาความสามารถในการสะสมและผลทางสรีรวิทยา ของตะกั่วในต้นผักกาดภูหิน
ปี พ.ศ. 2548
14 การเจริญพัฒนาของลูกหอยเป๋าฮื้อ (Haliotis asinina)
ปี พ.ศ. 2544
15 การเจริญพัฒนาของลูกหอยเป๋าฮื้อ [Haliotis asinina]
ปี พ.ศ. 2539
16 การคัดเลือกสายพันธุ์และเพิ่มผลผลิตกบโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2534
17 พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของระบบสืบพันธุ์ของหอยทากยักษ์