ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มาลินี วงษ์สิทธิ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- มาลินี วงษ์สิทธ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 6
2 2551 2
3 2549 2
4 2548 2
5 2547 1
6 2546 2
7 2545 2
8 2542 3
9 2541 2
10 2540 1
11 2538 2
12 2536 1
13 2533 1
14 2532 1
15 2531 2
16 2530 2
17 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การเตรียมการก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุของประชากรในจังหวัดปราจีนบุรี
2 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาชมรมผู้สูงอายุจังหวัดปราจีนบุรี
3 โครงการสร้างระบบการติดตาม และประเมินผลแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564)
4 ระบบกลไกติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564)
5 การเตรียมการก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุของประชากรในจังหวัดปราจีนบุรี
6 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาชมรมผู้สูงอายุจังหวัดปราจีนบุรี
ปี พ.ศ. 2551
7 โครงการสร้างระบบการติดตาม และประเมินผลแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564)
8 ระบบกลไกติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564)
ปี พ.ศ. 2549
9 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของวัยรุ่นที่เป็นนักศึกษาสายอาชีวศึกษา : กรณีศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
10 โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 และการสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนานโยบายและแผน : การพัฒนาระบบกลไกในการติดตามประเมินผลและการพัฒนาคู่มือดัชนี
ปี พ.ศ. 2548
11 โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 และการสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนานโยบายและแผน : การพัฒนาระบบกลไกในการติดตามประเมินผลและการพัฒนาคู่มือดัชนี
12 การติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 และการสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อการพัฒนานโยบายและแผน : การพัฒนาระบบกลไกในการติดตามประเมินผล และการพัฒนาคู่มือดัชนี
ปี พ.ศ. 2547
13 การบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุของประชากรไทย
ปี พ.ศ. 2546
14 ภาวะเศรษฐกิจกับการเปลี่ยนแปลงทางประชากรและครอบครัวในประเทศไทย : รายงานเบื้องต้น
15 การดูแลสุขภาพและคุณภาพของการบริการด้านอนามัยเจริญพันธุ์
ปี พ.ศ. 2545
16 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคสิ่งเสพย์ติด ของประชากรจังหวัดกาญจนบุรี
17 การทำงานบ้านของสามีในจังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2542
18 สรุปผลการประเมินการจัดตั้งศูนย์บริการทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ
19 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการให้การดูแลให้บริการและกิจกรรมต่าง ๆ แก่ผู้สูงอายุ
20 ครอบครัวและผู้สูงอายุ : ศึกษากรณีกรุงเทพมหานคร และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปี พ.ศ. 2541
21 ครอบครัวและผู้สูงอายุ : ศึกษากรณีกรุงเทพมหานครและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
22 โครงการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลให้บริการและกิจกรรมต่าง ๆ แก่ผู้สูงอายุ : ข้อมูลพื้นฐานของชุมชนและผู้สูงอายุ ตำบลยุ้งทะลาย อำเภออู่สอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ปี พ.ศ. 2540
23 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการให้การดูแลให้บริการและกิจกรรมต่าง ๆ แก่ผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2538
24 รายงานโครงการศึกษาสถานภาพสตรีและภาวะเจริญพันธุ์ ในประเทศไทย
25 ปัจจัยที่มีส่วนกำหนดต่อการเป็นผู้สูงอายุที่ยังคุณประโยชน์
ปี พ.ศ. 2536
26 ทัศนคติต่อค่านิยมเกี่ยวกับครอบครัวในสังคมไทย
ปี พ.ศ. 2533
27 ทัศนคติของผู้สูงอายุไทยต่อการสมรสและการมีเพศสัมพันธ์
ปี พ.ศ. 2532
28 สรุปผลการวิจัยโครงการวิจัยผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2531
29 รายงานเบื้องต้นการสำรวจประชากรและการอนามัยในประเทศไทย
30 การศึกษาเพื่อวิเคราะห์เนื้อหาเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ เกี่ยวกับผู้สูงอายุในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2530
31 ความคาดหวังของสตรีไทยเกี่ยวกับการพึ่งพาอาศัยบุตร
32 ความคาดหวังของมารดาในเรื่องความช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจ จากบุตร : การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างเขตชนบทและเขตเมืองของไทย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
33 โครงการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการดูแลให้บริการและกิจกรรมต่าง ๆ แก่ผู้สูงอายุ : ข้อมูลพื้นฐานของชุมชนและผู้สูงอายุ ตำบลยุ้งทะลาย อำเภออู่สอง จังหวัดสุพรรณบุรี