ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มาลินี วงษ์สิทธิ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- มาลินี วงษ์สิทธ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 4
2 2549 1
3 2548 1
4 2547 1
5 2546 2
6 2545 2
7 2542 1
8 2538 2
9 2533 1
10 2532 1
11 2531 2
12 2530 2
13 543 16
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การเตรียมการก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุของประชากรในจังหวัดปราจีนบุรี
2 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาชมรมผู้สูงอายุจังหวัดปราจีนบุรี
3 การเตรียมการก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุของประชากรในจังหวัดปราจีนบุรี
4 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาชมรมผู้สูงอายุจังหวัดปราจีนบุรี
ปี พ.ศ. 2549
5 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของวัยรุ่นที่เป็นนักศึกษาสายอาชีวศึกษา : กรณีศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
ปี พ.ศ. 2548
6 การติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 และการสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อการพัฒนานโยบายและแผน : การพัฒนาระบบกลไกในการติดตามประเมินผล และการพัฒนาคู่มือดัชนี
ปี พ.ศ. 2547
7 การบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุของประชากรไทย
ปี พ.ศ. 2546
8 ภาวะเศรษฐกิจกับการเปลี่ยนแปลงทางประชากรและครอบครัวในประเทศไทย : รายงานเบื้องต้น
9 การดูแลสุขภาพและคุณภาพของการบริการด้านอนามัยเจริญพันธุ์
ปี พ.ศ. 2545
10 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคสิ่งเสพย์ติด ของประชากรจังหวัดกาญจนบุรี
11 การทำงานบ้านของสามีในจังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2542
12 สรุปผลการประเมินการจัดตั้งศูนย์บริการทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2538
13 รายงานโครงการศึกษาสถานภาพสตรีและภาวะเจริญพันธุ์ ในประเทศไทย
14 ปัจจัยที่มีส่วนกำหนดต่อการเป็นผู้สูงอายุที่ยังคุณประโยชน์
ปี พ.ศ. 2533
15 ทัศนคติของผู้สูงอายุไทยต่อการสมรสและการมีเพศสัมพันธ์
ปี พ.ศ. 2532
16 สรุปผลการวิจัยโครงการวิจัยผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2531
17 รายงานเบื้องต้นการสำรวจประชากรและการอนามัยในประเทศไทย
18 การศึกษาเพื่อวิเคราะห์เนื้อหาเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ เกี่ยวกับผู้สูงอายุในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2530
19 ความคาดหวังของสตรีไทยเกี่ยวกับการพึ่งพาอาศัยบุตร
20 ความคาดหวังของมารดาในเรื่องความช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจ จากบุตร : การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างเขตชนบทและเขตเมืองของไทย