ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มาลินี ฉัตรมงคล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- มาลินี ฉัตรมงคลกุล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ผุสตี ปริยานนท์ 14
2 ชิดชัย จันทร์ตั้งสี 9
3 เจตจันทร์ เศรษฐสิทธิ์ 8
4 สุชา เฉยศิริ 6
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 6
6 สถาพร บุตรน้ำเพ็ชร 5
7 พงชัย หาญยุทธนากร 2
8 มารุต เฟื่องอาวรณ์ 2
9 บัณฑิกา อารีย์กุล บุทเชอร์ 2
10 ชัชวาล ใจซื่อกุล 2
11 อัจฉริยา ไศละสูต 2
12 จิรศักดิ์ สุจริต 1
13 ปิโยรส ทองเกิด 1
14 นิจธร สังข์ศิรินทร์ 1
15 วิเชฏฐ์ คนซื่อ 1
16 ทัศนาธร ภูมิยุทธิ์ 1
17 นพดล กิตนะ 1
18 วรณพ วิยกาญจน์ 1
19 สมศรี ไทยทอง 1
20 วิเชฎฐ์ คนซื่อ 1
21 อนุสรณ์ ปานสุข 1
22 สุรีรัตน์ เดี่ยววานิชย์ 1
23 จิรารัช กิตนะ 1
24 สุชนา ชวนิตย์ 1
25 ผุสดี ปริยานนท์ 1
26 ผ่องพรรณ ประสารกก, 2520- 1
27 วาณี เปล่งพานิชย์ 1
28 อารีย์ เสือก้อน 1
29 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 1
3 2555 1
4 2554 3
5 2553 1
6 2551 2
7 2550 2
8 2548 2
9 2545 1
10 2544 1
11 2530 1
12 2525 1
13 543 18
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ความหลากหลายเชิงโมเลกุลของซิลิเอตหน้าดินจากหาดลูกลม เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. 2556
2 การจำแนกชนิดของโพรติสต์บางชนิดที่พบในเกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรีโดยวิธีทางชีวโมเลกุล : รายงานวิจัย
ปี พ.ศ. 2555
3 การจำแนกชนิดของโพรติสต์บางชนิดที่พบในเกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรีโดยวิธีทางชีวโมเลกุล : รายงานวิจัย
ปี พ.ศ. 2554
4 การสำรวจเบื้องต้นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังบางกลุ่มในเกาะทะลุ อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
5 ปรสิตในสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน ในพื้นที่โครงการ อพ.สธ.
6 ความหลากหลายของโปรโตซัวและแพลงก์ตอนในพื้นที่โครงการ อพ.สธ.
ปี พ.ศ. 2553
7 การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ปี พ.ศ. 2551
8 ปรสิตในเนื้อเยื่อและพยาธิสภาพในกบนา Hoplobatrachus rugulosus (Wiegmann, 1834)
9 ปรสิตในเนื้อเยื่อและพยาธิสภาพในกบนา Hoplobatrachus rugulosus [Wiegmann, 1834]
ปี พ.ศ. 2550
10 ปรสิตที่พบในกบนา ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
11 การแพร่เชื้อ Lankesterella sp. ในกบนา hoplobatrachus rugulosus โดยปลิง glossiphoniid
ปี พ.ศ. 2548
12 การเปลี่ยนแปลงของประชากรสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก บริเวณพื้นที่โครงการสร้างป่าตามแนวพระราชดำริ และป่าพันธุกรรมพืชอุทยานแห่งชาติทับลาน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
13 หนอนพยาธิและปรสิตในเลือดของแย้ Leiolepis spp. ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2545
14 การจำแนกชนิด และพยาธิสภาพที่เกิดจากหนอนพยาธิในปลาสลิด Trichogaster pectoralis (Regan, 1910)
ปี พ.ศ. 2544
15 ลักษณะสมบัติของเชื้อไวรัสที่แยกได้จากปลาบู่ทราย Oxyeleotris marmoratus (Bleeker, 1852) ที่เป็นโรค
ปี พ.ศ. 2530
16 การศึกษาการเกิดระยะมีเพศของสายพันธุ์เชื้อมาลาเรียชนิดฟัลซิปารัม ในหลอดทดลอง
ปี พ.ศ. 2525
17 การทดสอบยาเมโฟลควิน และอะโมไดอาควินในเชื้อไข้มาเลเรีย ชนิดพลาสโมเดียม ฟัลซิปารัม ด้วยวิธีไมโครคัลเจอร์