ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มาลัยพร เชื้อบัณฑิต
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อรวินทินี ชูศรี 6
2 วีรญา เต็มปีติกุล 3
3 อุษา สิทธิฤทธิ์ 3
4 เทิดพงศ์ สุทธิอาภาพงศ์ 3
5 บงกช ยอทานบ 3
6 วิชาญ ประเสริฐ 3
7 อภิรดี กอร์ปไพบูลย์ 3
8 พจนา ตระกูลสุขรัตน์ 3
9 นลินี ศิวากรณ์ 3
10 จิตติลักษณ์ เหมะ 3
11 สุระพงษ์ รัตนโกศล 3
12 ศรีสุดา โท้ทอง 3
13 สุภาวดี สมภาค 3
14 สุภาภรณ์ สาชาติ 3
15 สัจจะ ประสงค์ทรัพย์ 3
16 แสงมณี ชิงดวง 3
17 สุทธินี เจริญคิด 3
18 สุมาลี ศรีแก้ว 3
19 นาตยา ดำอำไพ 3
20 จรัญ ดิษฐไชยวงศ์ 3
21 ประนอม ใจอ้าย 3
22 พรรณพิมล สุริยะพรหมชัย 3
23 ศิริพร วรกุลดำรงชัย 3
24 อัจฉรา ศรีทองคา 3
25 จันทนา โชคพาชื่น 3
26 ปิยะมาศ โสมภีร์ 3
27 พรรณผกา รัตนโกศล 3
28 สุภาพร สุขโต 3
29 สมพร เหรียญรุ่งเรือง 3
30 ภิรมย์ ขุนจันทึก 3
31 มัลลิกา แสงเพชร 3
32 จิดาภา สุภาผล 3
33 เกษมศักดิ์ ผลากร 3
34 สากล มีสุข 3
35 อภิรดี กอบไพบูลย์ 3
36 มณทิรา ภูติวรนาถ 3
37 ศุภลักษณ์ อริยภูชัย 3
38 สมบัติ บวรเมธีกุล 3
39 ชมภู จันที 3
40 ปัญจพล สิริสุวรรณมา 3
41 ชญานุช ตรีพันธ์ 3
42 มัลลิกา รักษ์ธรรม 3
43 ศุภลักษณ์ ทองทิพย์ 3
44 สมบัติ บวรพรเมธีกุล 3
45 นาทระพี วังศรี 3
46 ศิริวรรณ ศรีมงคล 3
47 เสงี่ยม แจ฽มจารูญ 2
48 สุพัฒนกิจ โพธิ์สว฽าง 2
49 นิยม ไข฽มุกข์ 2
50 ชานาญ กสิบาล 2
51 สงัด ดวงแก้ว 1
52 เกศรา แก่นจันทร์ 1
53 - 1
54 ชำนาญ กสิบาล 1
55 นิยม ไข่มุกข์ 1
56 ธีรวุฒิ ชุตินันทกุล 1
57 สุขจิตร์ จันทร์สารี 1
58 วิภาดา แสงสร้อย 1
59 เสงี่ยม แจ่มจำรูญ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2555 1
3 2552 5
4 2548 1
5 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 วิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรและเครื่องเทศที่มีศักยภาพ
2 การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตทุเรียนคุณภาพและการกระจายการผลิต
ปี พ.ศ. 2555
3 โครงการวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการใช้ประโยชน์จากสิ่งเหลือใช้จากมังคุด
ปี พ.ศ. 2552
4 การศึกษาวิจัยเพื่อหาวิธีการป้องกันกำจัดศัตรูมังคุดหลังการเก็บเกี่ยวและแมลงศัตรูกักกัน (2 การทดลอง)
5 วิจัยและพัฒนาวิธีการป้องกันกำจัดศัตรูมังคุดที่เหมาะสมและปลอดภัย
6 วิจัยและพัฒนาวิธีการป้องกันกำจัดศัตรูมังคุดหลังการเก็บเกี่ยวที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมในเชิงการค้า
7 การป้องกันกำจัดโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียนแบบผสมผสาน
8 การสร้างสภาวะเครียดน้ำเพื่อชักนำการออกดอกของมังคุดและลดความเสียหายของอาการเนื้อแก้วยางไหลภายในผล
ปี พ.ศ. 2548
9 ความหลากชนิดของเชื้อราปฏิปักษ์ Trichoderma spp. ในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ และการประยุกต์ใช้ในการควบคุมโรคพืชโดยชีววิธี