ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มารีนา มะหนิ
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การพัฒนาระบบสูบน้ำแบบผสมผสานด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม สำหรับการทำนาข้าวในจังหวัดพัทลุง
ปี พ.ศ. 2553
2 การพัฒนากระบวนการแปรรูปสับปะรดแช่อิ่ม สำหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็กด้วยระบบพลังงานทดแทน
3 โครงการพัฒนากระบวนการผลิตปลาแห้งอนามัยด้วยระบบพลังงานทดแทน
4 การพัฒนาระบบสูบน้ำแบบผสมผสานด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลมสำหรับการทำนาข้าวในจังหวัดพัทลุง
ปี พ.ศ. 2552
5 การพัฒนาระบบสูบน้ำแบบผสมผสานด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม สำหรับการทำนาข้าวในจังหวัดพัทลุง
6 การพัฒนากระบวนการแปรรูปสับปะรดแช่อิ่มสำหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็กด้วยระบบพลังงานทดแทน
ปี พ.ศ. 2550
7 การพัฒนากระบวนการแปรรูปสับปะรดแช่อิ่ม สำหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็กด้วยระบบพลังงานทดแทน
8 การพัฒนากระบวนการแปรรูปสับปะรดแช่อิ่ม สำหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็กด้วยระบบพลังงานทดแทน
9 โครงการพัฒนากระบวนการผลิตปลาแห้งอนามัยด้วยระบบพลังงานทดแทน
10 การศึกษาวิธีการเรียน (Learning Style) ของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ชั้นปีที่ 1-4 ปีการศึกษา 2548
11 การพัฒนาเครื่องอบกุ้งแห้งโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานไฟฟ้าสำหรับสักษณะภูมิอากาศในฤดูฝน
ปี พ.ศ. 2547
12 การวิเคราะห์ปริมาณน้ำฝนและคลื่นลมในทะเลโดยใช้โครงข่ายสมองกล
ปี พ.ศ. 2546
13 การศึกษาหาพารามิเตอร์ที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์การอบแห้งขิง
ปี พ.ศ. 2545
14 การศึกษาสภาวะการไหลของอากาศในเครื่องอบแห้งแบบลมร้อนโดยวิธีวิเคราะห์การไหลเชิงตัวเลข
ปี พ.ศ. 2544
15 การวิเคราะห์ปริมาณน้ำฝนและคลื่นลมในทะเลโดยใช้โครงข่ายสมองกล
16 แนวทางการอบแห้งหอมหัวใหญ่ที่เหมาะสม
ปี พ.ศ. 2543
17 การศึกษาหาพารามิเตอร์ที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์การอบแห้งขิง
18 การศึกษาหาพารามิเตอร์ที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์การอบแห้ง
19 การศึกษาหาพารามิเตอร์ที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์การอบแห้งขิง
20 แนวทางการอบแห้งหอมหัวใหญ่ที่เหมาะสม
ปี พ.ศ. 2541
21 แนวทางการอบแห้งหอมหัวใหญ่ที่เหมาะสม
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
22 การศึกษาวิธีการเรียน (Learning Style) ของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ชั้นปีที่ 1-4 ปีการศึกษา 2548
23 การพัฒนาระบบสูบน้ำแบบผสมผสานด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม สำหรับการทำนาข้าวในจังหวัดพัทลุง