ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มาริสา ไกรฤกษ์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- มาริสา ไกรกฤษ์
- มาริสา ไกรฤกษ์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศด้านการบริหารการพยาบาลของโรงพยาบาลชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศด้านการบริหารการพยาบาลของโรงพยาบาลชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2555
3 พฤติกรรมภาวะผู้นำในการดูแลเอาในใส่ของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลชุมชน เขต 14 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
4 พฤติกรรมภาวะผู้นำในการดูแลเอาในใส่ของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลชุมชน เขต 14 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2554
5 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของพยาบาลวิชาชีพและภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้างานกับการปฎิบัติกิจกรรมการประกันคุณภาพการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดชัยภูมิ
ปี พ.ศ. 2553
6 กระบวนการจัดการผลลัพธ์ในผู้ป่วยชายที่มีอัมพาตครึ่งล่าง โรงพยาบาลตติยภูมิแห่งหนึ่ง
ปี พ.ศ. 2552
7 ความผาสุกทางจิตวิญญานของฟลอเรนซ์ไนติงเกล : การตีความหมายชีวประวัติ
8 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำกับการปฏิบัติบทบาททางการบริหารการพยาบาลตามการรับรู้ของผู้บริหารระดับต้น ในโรงพยาบาลศูนย์กลางนครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ปี พ.ศ. 2548
9 การศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยกระดูกสันหลังระดับคอหักและมีอัมพาตร่วมด้วย
ปี พ.ศ. 2547
10 การพัฒนารูปแบบนวัตกรรมระบบบริการสุขภาพเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
11 การพัฒนารูปแบบการนิเทศการพยาบาล กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลเลย
12 การพัฒนารูปแบบการนิเทศ ของผู้ตรวจการพยาบาลนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
ปี พ.ศ. 2546
13 พฤติกรรมการบริโภคอาหารภายหลังคลอดและการให้อาหารเสริมแก่บุตรวัยก่อนเรียนของมารดาในชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ศึกษาเฉพาะกรณีหมู่บ้านหม้อ ตำบลบ้านโนน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น และหมู่บ้านโนนสูง ตำบลเสือเฒ่า อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
ปี พ.ศ. 2545
14 พฤติกรรมการบริโภคอาหารภายหลังคลอดและการให้อาหารเสริมแก่บุตรวัยก่อนเรียนของมารดาในชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ศึกษาเฉพาะกรณีหมู่บ้านหม้อ ตำบลบ้านโนน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น และหมู่บ้านโนนสูง ตำบลเสือเฒ่า อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
ปี พ.ศ. 2542
15 การศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยกระดูกสันหลังระดับคอหักและมีอัมพาตร่วมด้วย
ปี พ.ศ. 2539
16 การศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยกระดูกสันหลังระดับคอหักและมีอัมพาตร่วมด้วย
17 พฤติกรรมการบริโภคอาหารภายหลังคลอดและการให้อาหารเสริมแก่บุตรวัยก่อนเรียนของมารดาในชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ศึกษาเฉพาะกรณีหมู่บ้านหม้อ ตำบลบ้านโนน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น และหมู่บ้านโนนสูง ตำบลเสือเฒ่า อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
18 การศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยกระดูกสันหลังระดับคอหักและมีอัมพาตร่วมด้วย
ปี พ.ศ. 2536
19 พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นและโรงพยาบาลศรีนครินทร์
ปี พ.ศ. 2534
20 พฤติกรรมการดูแลของผู้ป่วยที่มารับบริการ ที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น และโรงพยาบาลศรีนครินทร์
ปี พ.ศ. 2531
21 พฤติกรรมการบริโภคอาหารภายหลังคลอดและการให้อาหารเสริมแก่บุตรวัยก่อนเรียนของมารดาในชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ศึกษาเฉพาะกรณีหมู่บ้านหม้อ ตำบลบ้านโนน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น และหมู่บ้านโนนสูง ตำบลเสือเฒ่า อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
22 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของพยาบาลวิชาชีพ และภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้างานตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ กับการปฏิบัติกิจกรรมการประกันคุณภาพการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดชัยภูมิ
23 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์กับการบริหารกลุ่มการพยาบาลตามมาตรฐานการบริหาร ของหัวหน้ากลุ่มการพยาบาลตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชนภาคตะวันออกเฉืองเหนือ
24 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของหัวหน้าหอผู้ป่วยกับความพึงพอใจในงานของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลศูนย์กลาง นครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาว
25 การศึกษาความผาสุกทางจิตวิญญาณของผู้นำทางการพยาบาล พลอเรนซ์ ไนติวเกล
26 การพัฒนาแผนกลยุทธ์ (พ.ศ.2553-2555) และแผนปฏิบัติการ (พ.ศ.2553) CUP BOARD เมืองย่า 6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
27 พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นและโรงพยาบาลศรีนครินทร์