ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มาระตรี เปลี่ยนศิริชัย
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- มาระตี เปลี่ยนศิริชัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทุนอุดหนุนการวิจัย 3
2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 3
3 มมส. 2
4 รายได้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2
5 อาจารย์นักวิจัย 1
6 การวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2548 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
7 Turner, David W. 1
8 พร้อมจิตร ห่อนบุญเหิม 1
9 ได้รับการสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
10 ปพฤกษ์ อุตสาหะวาณิชกิจ 1
11 โกวิทย์ กาวนอก 1
12 ศุภชัย สมัปปิโต 1
13 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 1
14 งบประมาณแผ่นดิน วช. 1
15 โกวิทย์ กางนอก 1
16 วรากร สีโย 1
17 รายได้คณะ 1
18 จิดาภา ผูกพันธ์ 1
19 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 1
20 ชฎาพร เสนาคุณ 1
21 ชูศรี ตลับมุข 1
22 เรือน สมณะ 1
23 รพีพร ช่ำชอง 1
24 สุริทอง ศรีสะอาด 1
25 พัฒนพล มีนา 1
26 วิลาวัณย์ พรพัชรพงศ์ 1
27 นวลอนงค์ นาคคง 1
28 สมเสาวนุช จมูศรี 1
29 บังอร กองอิ้ม 1
30 กชพร สิงหะหล้า 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 2
3 2555 1
4 2554 2
5 2553 13
6 2552 16
7 2551 8
8 2550 13
9 2549 11
10 2548 9
11 2547 2
12 2546 3
13 543 15
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การลดการเกิดอาการสะท้านหนาวในกล้วยหอมทอง กล้วยไข่ และ กล้วยน้ำว้า ที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ
ปี พ.ศ. 2556
2 Effect of Chitosan on the Quality of Rose Apples (Syzygium agueum Alston) cv. Tabtim Chan Stored at an Ambient
3 -
ปี พ.ศ. 2555
4 การยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้ตัดแต่งพร้อมบริโภคด้วยสารจากธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2554
5 ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระในยอดอ่อนของผักพื้นบ้านแปรรูป
6 แก้ปัญหาอาการสะท้านหนาวในผลกล้วยด้วยงานวิจัย
ปี พ.ศ. 2553
7 สารประกอบฟลาโวนอยด์ ฟีนอลิก คลอโรฟิลล์ และแคโรทีนอยด์ ในใบอ่อนของผักและไม้ผลที่มีรสฝาด
8 ผลของไคโตซานต่อเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides Penz. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของผลมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้
9 อิทธิพลระยะเวลาและระดับอุณหภูมิในการเก็บรักษาต่อการเปลี่ยนแปลงกรดไขมันอิสระในเมล็ดพันธุ์งาขี้ม้อน
10 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในใบอ่อนของเพี้ยฟาน เพกา และขี้เหล็กหวาน
11 ผลของไคโตซานตอเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides Penz. สาเหตโรคแอนแทรคโนส ของผลมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้
12 ผลของการใช้น้ำร้อนต่ออาการสะท้านหนาวในกล้วยหอมและกล้วยน้ำว้า
13 ผลของอายุการเก็บรักษาและชนิดของตัวทำละลายที่มีต่อปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดในเปลือกมังคุด
14 Storage temperature during the early stage of ripening determines whether or not the peel of banana (Musa spp. AAA, Cavendish subgroup) degreens
15 การเปลี่ยนแปลงสี องค์ประกอบทางเคมี และคุณภาพการบริโภคของกล้วยหอมทอง
16 ผลของอายุการเก็บรักษาและชนิดของตัวทำละลายที่มีต่อปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดในเปลือกมังคุด
17 การเปลี่ยนแปลงสี องค์ประกอบทางเคมี และคุณภาพการบริโภคของกล้วยหอมทอง
18 -
19 -
ปี พ.ศ. 2552
20 ผลของแหล่งซีลีเนียมต่อ ลักษณะซาก และภาวะเครียดออกซิ เดชั่นในนกกระทาญี่ปุ่นที่เลี้ยง ภายใต้อุณหภูมิสูง
21 ผลของอายุการเก็บรักษาและชนิดของตัวทำละลายที่มีต่อปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดในเปลือกมังคุด
22 การเปลี่ยนแปลงสี องค์ประกอบทางเคมี และคุณภาพการบริโภคของกล้วยหอมทองในระหว่างการเก็บรักษา
23 การพัฒนาสารเคลือบผิวอินทรีย์เพื่อรักษาคุณภาพของส้มเขียวหวานที่เก็บรักษาโดยไม่ใช้อุณหภูมิต่ำ
24 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพระหว่างการเก็บรักษาสับปะรดตัดแต่งพร้อมบริโภคพันธุ์ปัตตาเวีย
25 การศึกษาปริมาณคลอโรฟิลล์และแคโรทีนอยด์ทั้งหมดในผลอ่อนของผักพื้นบ้านบางชนิด
26 การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชในการควบคุมคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษาผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์
27 ผลของอุณหภูมิต่ำต่อการเกิดอาการสะท้านหนาวในกล้วยหอมทอง
28 อาการสะท้านหนาวในกล้วยหอม กล้วยไข่ และกล้วยน้ำว้า : การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา และชีวเคมี
29 การศึกษาปริมาณคลอโรฟิลล์และแคโรทีนอยด์ทั้งหมดในผลอ่อนของผักพื้นบ้านบางชนิด
30 การผลิตและการใช้ประโยชน์สารกันเสียธรรมชาติจากสารสกัดพืชสำหรับผลิตผลและผลิตภัณฑ์อาหาร
31 การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชในการควบคุมคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษาผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์
32 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพระหว่างการเก็บรักษาสับปะรดตัดแต่งพร้อมบริโภคพันธุ์ปัตตาเวีย
33 การศึกษาปริมาณคลอโรฟิลล์และแคโรทีนอยด์ทั้งหมดในผลอ่อนของผักพื้นบ้านบางชนิด
34 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพระหว่างการเก็บรักษาสับปะรดตัดแต่งพร้อมบริโภคพันธุ์ปัตตาเวีย
35 การศึกษาปริมาณคลอโรฟิลล์และแคโรทีนอยด์ทั้งหมดในผลอ่อนของผักพื้นบ้านบางชนิด
ปี พ.ศ. 2551
36 กลิ่นและการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของกลิ่นทุเรียนที่ได้รับสารระเหยจากใบเตย
37 การศึกษาประสิทธิภาพของสารเคลือบผิวกินได้จากธรรมชาติในการเคลือบผิวส้มเขียวหวาน
38 ปริมาณฟีนอลิกและความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระในผักและผลไม้ไทย
39 ผลของสารสกัดจากมะเขือพวงในการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรค Escherichia coli, Staphylococcus aureus และ Salmonella typhimurium
40 การศึกษาปริมาณฟินอลิกทั้งหมดและฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระในผลอ่อนของผักพื้นบ้านบางชนิด
41 การศึกษาปริมาณฟินอลิกทั้งหมดและฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระในผลอ่อนของผักพื้นบ้านบางชนิด
42 ผลของสารสกัดจากมะเขือพวงในการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรค Escherichia coli, Staphylococcus aureus และ Salmonella typhimurium
43 การศึกษาปริมาณฟินอลิกทั้งหมดและฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระในผลอ่อนของผักพื้นบ้านบางชนิด
ปี พ.ศ. 2550
44 สภาวะที่เหมาะสมของเครื่อง GC-MS ในการวิเคราะห์กลิ่นทุเรียนพันธุ์หมอนทอง
45 ผลของพลาสติก Polypropylene (PP), Polyvinyl Chloride (PVC) และ Fresh Pack ที่มีต่อคุณภาพของกระเจี๊ยบแดง
46 การศึกษาองค์ประกอบของกลิ่นทุเรียนพันธุ์หมอนทองด้วยเครื่อง GC-MS
47 การลดความเสียหายเนื่องจากความหนาวเย็นสะท้านในผักและผลไม้บางชนิด
48 จะเคลือบผิวผลไม้ดีหรือไม่?
49 สภาวะที่เหมาะสมของเครื่อง GC-MS ในการวิเคราะห์กลิ่นทุเรียนพันธุ์หมอนทอง
50 การศึกษาองค์ประกอบของกลิ่นทุเรียนพันธุ์หมอนทองด้วยเครื่อง GC-MS
51 จะเคลือบผิวผลไม้ดีหรือไม่?
52 การลดความเสียหายเนื่องจากความหนาวเย็นสะท้านในผักและผลไม้บางชนิด
53 การลดความเสียหายเนื่องจากความหนาวเย็นสะท้านในผักและผลไม้บางชนิด
54 จะเคลือบผิวผลไม้ดีหรือไม่?
55 การศึกษาองค์ประกอบของกลิ่นทุเรียนพันธุ์หมอนทองด้วยเครื่อง GC-MS
56 สภาวะที่เหมาะสมของเครื่อง GC-MS ในการวิเคราะห์กลิ่นทุเรียนพันธุ์หมอนทอง
ปี พ.ศ. 2549
57 การศึกษาลักษณะโครงสร้างของเปลือกและการเคลือบผิวเพื่อยึดอายุการเก็บรักษาและลดความเสียหายของเปลือกผลชมพู่ (Syzygium aqueum alston) พันธุ์ทับทิมจันทร์
58 Effect of 1-MCP (1-methylcyclopropene) and chitosan on storage and quality of Mulberry (Morus alba L.) cv. ‘Chiangmai’ Fruit
59 ผลของการเคลือบผิวด้วยพาราฟินและชนิดของวัสดุห่อหุ้มที่มีต่อขิง
60 การศึกษาองค์ประกอบของกลิ่นทุเรียน พันธุ์หมอนทองด้วยเครื่อง GC-MS
61 สารที่ควบคุมการเกิดกลิ่นในทุเรียนพันธุ์หมอนทอง
62 การใช้สารระเหยจากใบเตยในการดับกลิ่นทุเรียน
63 การใช้ไคโตซาน และ 1-Methylcyclopropene (1-MCP) ต่อการยืดอายุการเก็บรักษา และคุณภาพของผลหม่อนพันธุ์เชียงใหม่
64 การใช้เอทธีฟอนกระตุ้นการสุกของพริกขี้หนู
65 การใช้เอทธีฟอนกระตุ้นการสุกของพริกขี้หนู
66 การใช้เอทธีฟอนกระตุ้นการสุกของพริกขี้หนู
67 การศึกษาลักษณะโครงสร้างของเปลือกและการเคลือบผิว เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาและลดความเสียหายของเปลือกผลชมพู่ [Syzygium aqueum Alston] พันธุ์ทับทิมจันทร์
ปี พ.ศ. 2548
68 การใช้เอธิฟอนกระตุ้นการสุกของพริกขี้หนู
69 อิทธิพลของ Sucrose Ester ที่มีต่อชมพู่พันธุ์ทับทิมจันทร์
70 บทบาทของเอทิลีนต่ออายุการปักแจกันของดอกบัวหลวงบุณฑริก
71 การศึกษาลักษณะทางกายภาคของเปลือก และ ปากใบของผลหม่อน
72 ผลของ 1-MCP ต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของชมพู่พันธุ์ทับทิมจันทร์
73 การใช้สารระเหยจากใยพืชสมุนไพรไทยและพืชที่พบในท้องถิ่นในการดับกลิ่นทุเรียน
74 การยืดอายุการเก็บรักษากล้วยหอมทองโดยการใช้ไคโตซาน
75 การยืดอายุการเก็บรักษากล้วยหอมทองโดยการใช้ไคโตซาน
76 การยืดอายุการเก็บรักษากล้วยหอมทองโดยการใช้ไคโตซาน
ปี พ.ศ. 2547
77 ลักษณะชี้วัดความแตกต่างของคุณสมบัติทางเคมี กายภาพและชีวภาพ ในการปลูกข้าวหอมมะลิ 105 แบบอินทรีย์และแบบเคมี
78 การวิจัยการจัดการเชิงกลยุทธ์ของเครือข่ายธุรกิจของข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ในเขตจังหวัดมหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด และยโสธร
ปี พ.ศ. 2546
79 Chlorophyll degradation, autofluorescence and distribution in banana and plantain peel ripening at high temperatures
80 -
81 -