ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มารค ตามไท
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- มารค ตามไท
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2535
1 ญาณวิทยาในพุทธปรัชญาเถรวาทเป็นประสบการณ์นิยมหรือไม่?
2 วิตต์เกนสไตน์กับข้อถกเถียงเรื่องภาษาเฉพาะตัว
ปี พ.ศ. 2533
3 เทคโนโลยีเป็นกลางหรือไม่?
ปี พ.ศ. 2531
4 กาลและอวกาศในพุทธปรัชญาเถรวาท
ปี พ.ศ. 2529
5 การวิเคราะห์ปัญหาความเป็นเหตุผลของการเอาเปรียบสาธารณะในบางลักษณะ
6 การประยุกต์แนวความคิดเรื่องเกมภาษาของวิตเกนสไตน์ ในการอธิบายเรื่องของความหมายในภาษาศาสนา : ศึกษาเฉพาะกรณีภาษาของสำนักสันติอโศก
7 แบบการอธิบายในพระนิพนธ์ทางประวัติศาสตร์ของ สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ : การวิเคราะห์ปรัชญา
ปี พ.ศ. 2528
8 ปัญหาของประสบการณ์นิยมในการเข้าใจประสบการณ์
ปี พ.ศ. 2527
9 ทฤษฎีเกี่ยวกับการอ้างเหตุผลสนับสนุนความเชื่อ : มูลฐานนิยมหรืออมูลฐานนิยม
ปี พ.ศ. 2525
10 การดื้อแพ่งกับการลงโทษ : การวิเคราะห์เชิงปรัชญา
ปี พ.ศ. 2523
11 ปัญหาปรัชญาในตรรกวิทยาโมดัล
ปี พ.ศ. 2519
12 ความไม่สร้างสรรค์และนิยามโดยชัดแจ้ง