ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มานิตา คงชื่นสิน
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ฉัตรชัย ศฤงฆไพบูลย์ 14
2 พลอยชมพู กรวิภาสเรือง 7
3 วิมลวรรณ โชติวงศ์ 7
4 นวลศรี วงษ์ศิริ 6
5 ยุรวรรณ อนันตนมณี 6
6 ทัศนาพร ทัศคร 5
7 รจนา ไวยเจริญ 5
8 พีระวรรณ พัฒนวิภาส 5
9 ปราสาททอง พรหมเกิด 5
10 ภัทร์พิชชา รุจิระพงศ์ชัย 5
11 อภิรัชต์ สมฤทธิ์ 5
12 ดาราพร รินทะรักษ์ 5
13 สุรีย์พร บัวอาจ 5
14 ยงยุทธ์ สายฟ้า 4
15 สัญชัย ตันตยาภรณ์ 4
16 ปิยะรัตน์ จังพล 3
17 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
18 ศศิธร ประพรม 3
19 อิทธิพล บรรณาการ 3
20 วลัยพร ศะศิประภา 3
21 ชมัยพร บัวมาศ 3
22 มัตติกา ทองรส 3
23 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
24 สุเทพ สหายา 3
25 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
26 สุนัดดา เชาวลิต 3
27 เสาวรี บำรุง 3
28 เบญจมาศ คำสืบ 3
29 ปรีชา แสงโสดา 3
30 อมรรัชฏ์ คิดใจเดียว 3
31 วิสุทธิ์ กีปทอง 3
32 ธรรมรัตนแ ทองมี 3
33 กฤษณา ทวีศักดิ์วิชิตชัย 3
34 ณิชา โป้ทอง 3
35 อทิติยา แก฾วประดิษฐ 3
36 วราลักษณ์ บุญมาชัย 3
37 สายชล แสงแก้ว 3
38 พวงผกา อ่างมณี 3
39 ชลิดา อุณหวุฒิ 3
40 อนุวัฒนแ จันทรสุวรรณ 3
41 อัจฉราภรณแ ประเสริฐผล 3
42 สุพัตรา ชาวกงจักร์ 3
43 ปรัชญา เอกฐิน 3
44 เมธาพร พุฒขาว 3
45 สิทธิศิโรดม แก้วสวัสดิ์ 3
46 รัศมี สิมมา 3
47 อัมพร วิโนทัย 3
48 เสาวลักษณ์ บันเทิงสุข 3
49 สุรีรัตนแ ทองคำ 3
50 อนุชา เหลาเคน 3
51 วัชรี วิทยวรรณกุล 3
52 ปรีดาวรรณ ไชยศรีชลธาร 3
53 วิไลศรี ลิมปพยอม 3
54 ลัคนา เขตสมุทร 3
55 นันทรัตน์ ศุภกาเนิด 3
56 อุราพร หนูนารถ 3
57 สุนิตรา คามีศักดิ์ 3
58 ณิชกานต์ นเรวุฒิกุล 3
59 เกรียงศักดิ์ หามะฤทธิ์ 3
60 สมรวย รวมชัยอภิกุล 3
61 เถลิงศักดิ์ วีระวุฒิ 3
62 ศรีสุดา โท้ทอง 3
63 ยุพิน กสินเกษมพงษ์ 3
64 สุภาภรณ์ สาชาติ 3
65 พฤกษ์ คงสวัสดิ์ 3
66 ชูศักดิ์ ชวประดิษฐ์ 3
67 ยงยุทธ คงซำน 3
68 ทรงทัพ แก้วตา 3
69 ปิยาณี หนูกาฬ 3
70 สมเกียรติ กล๎าแข็ง 3
71 รางคนา โชติเศรษฐี 3
72 ธัญชนก จงรักไทย 3
73 กลอยใจ คงเจี้ยง 3
74 สุภัทร หนูสวัสดิ 3
75 ลักขณา บำรุงศรี 3
76 อัจฉรา หวังอาษา 3
77 จรรยา มณีโชติ 3
78 จอมใจ ชลาเขต 3
79 อนัญญา เอกพันธุ 3
80 ศรีจานรรจ์ ศรีจันทรา 3
81 สากล วีริยานันท์ 3
82 นิวัติ อาระวิล 3
83 วนาพร วงษ์นิคง 3
84 วรวิช สุดจริตธรรมจริยางกูล 3
85 สุภราดา สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง 3
86 สุชลวัจน์ ว่องไวลิขิต 2
87 นิตยา สุวรรณเวลา 2
88 บุษราคัม อุดมศักดิ์ 2
89 ไตรเดช ข่ายทอง 2
90 บูรณี พั่ววงษ์แพทย์ 2
91 ณัฐฐิญา กาญจนนิธิพัฒน์ 2
92 พงศ์ยุทธ นวลบุญเรือง 2
93 อังศนา อัครพิศาล 2
94 พัชรีวรรณ จงจิตเมตต์ 2
95 พรรณพิมล สุริยะพรหมชัย 2
96 ประนอม ใจอ้าย 2
97 ชาตรี สิทธิกุล 2
98 กัทลีวัลย์ สุขช่วย 2
99 สมเกียรติ จันทร์กระจ่าง 2
100 สาทิพย์ มาลี 2
101 รัตนา นชะพงษ์ 2
102 วิชาญ วรรธนะไกวัล 2
103 ภัทรพร สรรพนุเคราะห์ 2
104 เสริมศิริ คงแสงดาว 2
105 ณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุล 2
106 เสาวนิตย์ โพธิ์พูนศักดิ์ 2
107 พจนา ตระกูลสุขรัตน์ 2
108 สุทธินี ลิขิตตระกูลรุ่ง 2
109 สมชัย สุวงศ์ศักดิ์ศรี 2
110 ยุทธศักดิ์ เจียมไชยศรี 2
111 รุ่งนภา ทองเคร็ง 2
112 ทิพวรรณ กันหาญาติ 2
113 วิไลวรรณ เวชยันต์ 2
114 สุภาพ สุนทรนนท์ 1
115 อัมพิกา ปุนนจิตร 1
116 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 1
117 อัจฉราภรณ์ ประเสริฐผล 1
118 นิตยา คงสวัสดิ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 4
2 543 22