ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มานิจ ทองประเสริฐ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ 15
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 10
3 สมศรี จงรุ่งเรือง 5
4 วรวิทย์ ลีลาวรรณ 5
5 อรรณพ วรรณทองศรี 5
6 วิทยา ยงเจริญ 3
7 ชินเทพ เพ็ญชาติ 2
8 สุเทพ แก้วนัย 2
9 ปัญญา พิทักษ์กุล 1
10 วีระ พลอยไป 1
11 วรพงษ์ นาคฉัตรีย์ 1
12 โกวิท พัววิไล 1
13 กาญจนา ริเริ่มสุนทร 1
14 มณฑล ใจกุศล 1
15 ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย 1
16 จรูญ มหิทธาฟองกุล 1
17 จันทนา จันทโร 1
18 ธีระ เกรอต 1
19 ไพบูลย์ ไชยนิล 1
20 ปราโมทย์ อุณห์ยไวทยะ 1
21 ไม่มีข้อมูล 1
22 พินิจ ศิริพฤกษ์พงษ์ 1
23 ณัฐเดช เฟื่องวรวงศ์ 1
24 อธิกร วงศธนวริศ 1
25 บุญลาภ ดานะสถิตย์ถาวร 1
26 สันติ อยู่ยืนยง 1
27 ธีระยุทธ หลีวิจิตร 1
28 รณรณก ศิลาแก้ว 1
29 วิเชษฐ์ รีชัยพิชิตกุล 1
30 เอกมล เจียรประดิษฐ 1
31 ไชยยศ สิริเพาประดิษฐ์ 1
32 ธนาคม สุนทรชัยนาคแสง 1
33 ศรัณย์ วัฒนไชย 1
34 นิมิตร บัวเล็ก 1
35 อัครพันธ์ ธรรมไพศาล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 1
3 2552 4
4 2549 1
5 2546 1
6 2545 1
7 2544 1
8 2543 1
9 2542 1
10 2539 1
11 2536 1
12 2532 2
13 2531 2
14 2530 1
15 2529 1
16 2528 1
17 2527 4
18 2526 4
19 2525 2
20 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 เกณฑ์การใช้พลังงานในโรงไฟฟ้าประเภทโคเจนเนอเรชั่น
ปี พ.ศ. 2553
2 เงื่อนไขการลงทุนสำหรับการกำจัดมูลฝอยชุมชน
ปี พ.ศ. 2552
3 การพัฒนาระบบการจัดการพลังงานสำหรับอาคารรัฐวิสาหกิจ
4 การศึกษาการใช้ประโยชน์จากแกสิฟิเคชันในอุตสาหกรรมเซรามิกส์ทางภาคเหนือของประเทศไทย
5 การพัฒนาระบบการจัดการพลังงานสำหรับอาคารรัฐวิสาหกิจ
6 การศึกษาการใช้ประโยชน์จากแกสิฟิเคชันในอุตสาหกรรมเซรามิกส์ ทางภาคเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
7 การศึกษาเชิงทดลองของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อโดยใช้การระเหย สำหรับชุดควบแน่นของโรงน้ำแข็ง
ปี พ.ศ. 2546
8 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับออกแบบรีคูเพอเรเตอร์ที่เหมาะสม
ปี พ.ศ. 2545
9 การจำลองแบบและทดลองเครื่องอบแห้งกากอ้อยแบบพาหะลม
ปี พ.ศ. 2544
10 การศึกษาปริมาณความร้อนผ่านเปลือกอาคาร เมื่อมีการติดตั้งอุปกรณ์บังแดดแนวนอน
ปี พ.ศ. 2543
11 การจำลองแบบเครื่องอบแห้งกากอ้อยแบบไหลสวนทาง
ปี พ.ศ. 2542
12 การพัฒนาแบบจำลองของการใช้พลังงานในการบ่มใบยาสูบพันธุ์เวอร์จิเนียแบบอัดแน่น
ปี พ.ศ. 2539
13 การศึกษาการถ่ายเทมวลอากาศโดยธรรมชาติผ่านท่อ ที่มีพลังงานความร้อนตกบนผิวนอก
ปี พ.ศ. 2536
14 การศึกษาการถ่ายเทออกซิเจนในเครื่องปฏิกรณ์ของไหลลอยตัว ด้วยลมแบบท่อร่วมศูนย์กลาง
ปี พ.ศ. 2532
15 การศึกษาเครื่องอบแห้งข้าวโพดแบบกระบะชนิดเม็ดไหลหมุนเวียน
16 การศึกษาสมรรถนะการมองเห็นผ่านตัวกลางโปร่งใสบางส่วน
ปี พ.ศ. 2531
17 การศึกษาและจำลองแบบของโรงอบไม้พลังงานแสงอาทิตย์
18 ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนเนื่องจากลมเหนือแผงรับแสงอาทิตย์ ชนิดแผ่นราบ
ปี พ.ศ. 2530
19 การจำลองแบบถังสะสมความร้อนชนิดใช้อากาศและก้อนหิน
ปี พ.ศ. 2529
20 การศึกษาและจำลองแบบหาสมรรถนะ ของสระแสงอาทิตย์ชนิดคงเสถียรภาพด้วยเกลือ
ปี พ.ศ. 2528
21 การศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ของเครื่องอบแห้งข้าวพลังงานแสงอาทิตย์
ปี พ.ศ. 2527
22 การศึกษาตัวแปรที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการออกแบบระบบผลิตน้ำร้อนแสงอาทิตย์ : รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย
23 การศึกษาและจำลองแบบฮีลีโอสแตทชนิดกระจกแผ่นราบประกอบ
24 การศึกษาตัวแปรที่เหมาะสมในการออกแบบระบบทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงแรมขนาดกลาง
25 การศึกษาตัวแปรที่เหมาะสมในการออกแบบระบบทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงแรมขนาดกลาง
ปี พ.ศ. 2526
26 รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาระบบปรับสภาวะอากาศโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
27 การศึกษาผิวซีเล็กตีฟเพื่อใช้กับแผงรับแสงอาทิตย์
28 เครื่องอบข้าวพลังงานแสงอาทิตย์
29 เครื่องอบกล้วยโดยใช้พลังงานไฟฟ้าควบแสงอาทิตย์
ปี พ.ศ. 2525
30 การศึกษาและจำลองแบบเครื่องอบข้าวเปลือกพลังงานแสงอาทิตย์
31 การใช้ประโยชน์ของพลังงานแสงอาทิตย์กับอุตสาหกรรมการอบแห้งอาหาร ในประเทศไทย