ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มานะ ศรียุทธศักดิ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Mana Sriyudthsak 9
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 9
3 สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว 7
4 ยศมงคล สวัสดิ์ศฤงฆาร 5
5 ธารา ชลปราณี 5
6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 4
7 วรรณนิภัทศ บัวเทศ 4
8 ลลิตา แก้ววิไล 3
9 จินตนา ดงอานนท์ 3
10 สุวิทย์ นาคพีระยุทธ 3
11 อารีรัตน์ สุพุทธิธาดา 3
12 นัยวุฒิ วงษ์โคเมท 3
13 ดุสิต เครืองาม 2
14 รัตนฤดี เทพหัสดิน ณ อยุธยา 2
15 บรรยง โตประเสริฐพงศ์ 2
16 ศวิษฐ์ ณ สงขลา 2
17 ณัฐจักษ์ สิริบันลือวุฒิ 2
18 นิติพันธ์ ศรีบุญเรืองฤทธิ์ 2
19 รุ่งโรจน์ พิทยศิริ 2
20 ชุมพล อันตรเสน 2
21 สิทธิสุนทร สุโพธิณะ 2
22 Sitthisuntorn Supothina 2
23 รุ่งโรจน์ ทิพยศิริ 2
24 ศิริลักษณ์ ธีระดากร 2
25 อาภรณ์ ธีรมงคลรัศมี 2
26 วัชรพงษ์ โขวิฑูรกิจ 2
27 ทับทิม อ่างแก้ว 2
28 ณัฐวดี ต่อสนิท 1
29 นิรันดร์ เลิศนิมิตธรรม 1
30 หลิง, เฮเลน ฮอย ยัง 1
31 เลอศักดิ์ พร้อมสงฆ์ 1
32 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์. ศูนย์รักษาโรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ 1
33 เรณินทร์ สุขสุชะโน 1
34 สุรพงษ์ นวังคสัตถุศาสน์ 1
35 นสิน นิลอุบล 1
36 นารเมธ นานานุกูล 1
37 นิติพันธุ์ ศรีบุญเรืองฤทธิ์ 1
38 ทิวาภรณ์ เปลี่ยนศักดิ์ 1
39 พีรพล เวทีกูล 1
40 สิทธิพงษ์ หมู่ทอง 1
41 เอนก วุฒยวนิช 1
42 ธณิกานต์ ศิริพูลศฤงฆ์ 1
43 โอภาส ศิริครรชิตถาวร 1
44 สุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ 1
45 เทวิน เทนคำเนาว์ 1
46 นิศาชล หวานดี 1
47 ขวัญชัย อโณทัยนาท 1
48 ศุภชัย ฤทธิ์เจริญวัตถุ 1
49 สุคนธา เจริญวิทย์ 1
50 Sorachon Yoriya 1
51 ศรชล โยริยะ 1
52 กัมพล วิเชียรโหตุ 1
53 ร่มฉัตร ยูรประถม 1
54 ชินวร พรหมชัยนันท์ 1
55 ภาคภูมิ สมบูรณ์ 1
56 มานะ เมฆถาวรวัฒนา 1
57 ภัทราวรรณ คหะวงศ์ 1
58 Somnuk Sirisoonthorn 1
59 สุทธิลักษณ์ ปทุมราช 1
60 นุชนาถ พรชัย 1
61 ขจร ตีรณธนากุล 1
62 เรวัตร รัตนกิจรุ่งเรือง 1
63 เพ็ญศรี ทองนพเนื้อ 1
64 สมนึก ศิริสุนทร 1
65 สมพล สงวนรังศิริกุล 1
66 Siriluk Teeradakorn 1
67 วิพุธพงศ์ กลิ่นสุคนธ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2557 1
3 2556 1
4 2555 2
5 2554 3
6 2552 9
7 2551 1
8 2550 1
9 2549 5
10 2548 3
11 2547 1
12 2546 1
13 2545 5
14 2544 2
15 2543 2
16 2542 1
17 2541 3
18 2540 2
19 2539 3
20 2538 2
21 2537 3
22 2536 3
23 2534 5
24 2533 1
25 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การจำแนกประเภทคลื่นไฟฟ้าสมองบนสภาพแวดล้อมแบบไม่คงที่
ปี พ.ศ. 2557
2 การพัฒนาเครื่องตรวจวัดปริมาณซีโรโทนินแบบพกพา
ปี พ.ศ. 2556
3 การออกแบบและจำลองตัวตรวจจับก๊าซพลังงานต่ำขนาดไมโครเมตร
ปี พ.ศ. 2555
4 การพัฒนาระบบวัดค่าความถี่กำธรและค่าคงตัวเวลาของตัวตรวจวัดชนิด QCM
5 การพัฒนาระบบวัดค่าความถี่กำธรและค่าคงตัวเวลาของตัวตรวจวัดชนิด QCM
ปี พ.ศ. 2554
6 การศึกษาประสิทธิผลของไม้เท้าเลเซอร์ช่วยเดินในผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน ที่มีปัญหาการเดินติดขัด
7 โครงการย่อยที่ 1 การพัฒนาอุปกรณ์นำทางไฟฟ้าเพื่อช่วยเพิ่มความสามารถในการเดินของผู้ป่วยพาร์กินสัน ภายใต้แผน การพัฒนาความสามารถในการเดินและการป้องกันการล้มของผู้สูงอายุและผู้ป่วยพาร์กินสัน
8 การพัฒนาเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมทานอลโดยตรง
ปี พ.ศ. 2552
9 การพัฒนาความสามารถในการเดินและการป้องกันการล้มของผู้สูงอายุและผู้ป่วยพาร์กินสัน : แผนงานวิจัย
10 การศึกษาประสิทธิผลของไม้เท้าเลเซอร์ช่วยเดินในผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน ที่มีปัญหาการเดินติดขัด
11 โครงการย่อยที่ 1 การพัฒนาอุปกรณ์นำทางไฟฟ้าเพื่อช่วยเพิ่มความสามารถในการเดินของผู้ป่วยพาร์กินสัน ภายใต้แผน การพัฒนาความสามารถในการเดินและการป้องกันการล้มของผู้สูงอายุและผู้ป่วยพาร์กินสัน
12 การประดิษฐ์ระบบวัดทางแสงสำหรับตรวจวัดซัลบิวตามอล
13 ไบโอเซนเซอร์สำหรับการวัดความสดของกุ้ง (ระยะที่ 1)
14 การประดิษฐ์อิเล็กโทรดพิมพ์สกรีนคาร์บอนสำหรับวัดไนตริกออกไซด์ในระบบไหลเวียนเลือดขนาดเล็กที่เนื้อเยื่อ
15 การประดิษฐ์เครื่องวัดไบโออิมพีแดนซ์แบบสองแหล่งจ่าย
16 การศึกษาประสิทธิผลของไม้เท้าเลเซอร์ช่วยเดินในผู้ป่วยโรคพาร์กินสันที่มีปัญหาการเดินติดขัด : รายงานการวิจัย
17 การประดิษฐ์เครื่องวัดไบโออิมพีแดนซ์แบบสองแหล่งจ่าย
ปี พ.ศ. 2551
18 การศึกษาประสิทธิผลของไม้เท้าที่มีแสงเลเซอร์และมีเสียงนำทางในผู้ป่วยพาร์กินสันที่มีการเดินติดขัด
ปี พ.ศ. 2550
19 การพัฒนาระบบวัดสำหรับเพียโซอิเล็กทริกเซนเซอร์ในงานไบโอเซนเซอร์
ปี พ.ศ. 2549
20 การพัฒนาเครื่องวัดแอลกอฮอล์แบบพกพา
21 การคำนวณพฤติกรรมของควอตซ์คริสตัลไมโครบาลานซ์เพื่อประยุกต์ใช้งานด้านไบโอเซนเซอร์
22 การคำนวณพฤติกรรมของควอตซ์คริสตัลไมโครบาลานซ์เพื่อประยุกต์ใช้งานด้านไบโอเซนเซอร์
23 การตรวจโปรตีนของไวรัสไข้เลือดออกโดยใช้ควอตซ์คริสทัลไมโครบาแลนซ์
24 การตรวจวัดจำนวนเซลล์ด้วยตัวตรวจวัดแบบ QCM
ปี พ.ศ. 2548
25 การพัฒนาเครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์แบบตั้งโต๊ะ
26 การพัฒนาเครื่องวัดน้ำตาลกลูโคสในระดับอุตสาหกรรม
27 การออกแบบและเจือสารวงจรรวมสำหรับการวัดน้ำตาลกลูโคส
ปี พ.ศ. 2547
28 อิเล็กโทรไดแอลิซิสเพื่อการแยกกรดมะนาวจากน้ำหมัก
ปี พ.ศ. 2546
29 ผลของกระแสไฟฟ้าสลับความถี่ต่ำต่อการดำเนินวงจรของเซลล์และการเหนี่ยวนำให้เกิดการแลกเปลี่ยนซิสเตอร์โครมาติดของลิมโฟซัยท์ในหลอดทดลอง
ปี พ.ศ. 2545
30 ระบบวัดและบันทึกสัญญาณกล้ามเนื้อแบบพกพาโดยใช้แผ่นความจำแบบแฟลช
31 การประดิษฐ์ก๊าซเซนเซอร์จากทังสเตนออกไซด์และระบบวัดสำหรับการวัดสารระเหยอินทรีย์
32 ระบบวัดการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์โดยวิธีไดอิเล็กตริกเพอร์มิติวิตี้
33 วงจรรวมสำหรับแปลงสัญญาณแอนะลอกจากหัววัดออกซิเจน ไปยังจอแสดงผล LCD
34 ระบบวัดการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์โดยวิธีไดอิเล็กตริกเพอร์มิติวตี้
ปี พ.ศ. 2544
35 ผลของกระแสไฟฟ้าสลับต่อพฤติกรรมของเซลล์กระดูก (MG-63) ในหลอดทดลอง
36 ระบบวัดและจำแนกสภาวะการหลับ
ปี พ.ศ. 2543
37 การสังเคราะห์โซลของดีบุกอัลกอกไซด์ สำหรับการประดิษฐ์หัวตรวจวัดก๊าซ : รายงานผลการวิจัย
38 การออกแบบวงจรรวมใช้กำลังงานต่ำสำหรับแปลงสัญญาณแอนะล็อกจากหัววัดแบบแอมเพอโรเมตริกเพื่อแสดงผลทางจอแบบผลึกเหลว
ปี พ.ศ. 2542
39 การตรวจวัดสารระเหยอินทรีย์โดยใช้ตัวตรวจรู้ชนิด QCM
ปี พ.ศ. 2541
40 การแยกแยะสัญญาณกล้ามเนื้อเพื่อการควบคุมรถเข็น
41 วงจรรวมสำหรับแปลงสัญญาณแอนะลอกจากหัววัดออกซิเจน ไปยังจอแสดงผล LCD
42 ระบบเฝ้าตรวจมลภาวะอากาศ แบบระยะไกล
ปี พ.ศ. 2540
43 ระบบเฝ้าตรวจมลภาวะอากาศแบบระยะไกล
44 ผลกระทบของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ที่มีต่อการเจริญเติบโตของเมล็ดถั่วเขียว
ปี พ.ศ. 2539
45 ระบบเก็บข้อมูลย่อยของระบบเฝ้าตรวจอากาศระยะไกล
46 การปลูกชั้นผลึกสารประกอบกึ่งตัวนำกลุ่ม III-V ด้วยลำโมเลกุล (เฟสที่ 1)
47 การประดิษฐ์หัววัดก๊าซชนิดดีบุกออกไซด์-ทิทาเนียมออกไซด์
ปี พ.ศ. 2538
48 ระบบเฝ้าตรวจมลภาวะอากาศ แบบระยะไกล
49 การปลูกชั้นผลึกสารประกอบกึ่งตัวนำกลุ่ม III-V ด้วยลำโมเลกุล (เฟสที่ 1)
ปี พ.ศ. 2537
50 การพัฒนาหัววัดชีวภาพแบบรวม(หัววัดน้ำตาลกลูโคสและหัววัดออกซิเจน) ระยะที่ 2
51 การประยุกต์ใช้นิวรอลเน็ตเวอร์กสำหรับการตรวจรู้ก๊าซ
52 การพัฒนาระบบวิเคราะห์น้ำตาลกลูโคสแบบกึ่งอัตโนมัติโดยใช้ไบโอเซนเซอร์
ปี พ.ศ. 2536
53 การพัฒนาหัววัดออกซิเจนเพื่อใช้งานภาคสนาม : รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย
54 การประดิษฐ์หัววัดอ๊อกซิเจนและการประยุกต์
55 การประดิษฐ์หัววัดแก๊สแอลกอฮอล์ชนิดดีบุกออกไซด์แบบฟิล์มบาง
ปี พ.ศ. 2534
56 การพัฒนาหัววัดน้ำตาลกลูโคสและการประยุกต์ใช้งาน
57 การพัฒนาหัววัดน้ำตาลกลูโคสและระบบใช้งานเชิงอุตสาหกรรม
58 เครื่องตรวจวัดน้ำตาลกลูโคส
59 เครื่องตรวจวัดน้ำตาลกลูโคส
60 การประดิษฐ์หัววัดออกซิเจนและการประยุกต์
ปี พ.ศ. 2533
61 เครื่องตรวจวัดน้ำตาลกลูโคส