ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มานะ ศรียุทธศักดิ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Mana Sriyudthsak 9
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 9
3 สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว 7
4 ธารา ชลปราณี 5
5 ยศมงคล สวัสดิ์ศฤงฆาร 5
6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 4
7 วรรณนิภัทศ บัวเทศ 4
8 นัยวุฒิ วงษ์โคเมท 3
9 ลลิตา แก้ววิไล 3
10 จินตนา ดงอานนท์ 3
11 สุวิทย์ นาคพีระยุทธ 3
12 อารีรัตน์ สุพุทธิธาดา 3
13 บรรยง โตประเสริฐพงศ์ 2
14 ดุสิต เครืองาม 2
15 ชุมพล อันตรเสน 2
16 ณัฐจักษ์ สิริบันลือวุฒิ 2
17 อาภรณ์ ธีรมงคลรัศมี 2
18 รัตนฤดี เทพหัสดิน ณ อยุธยา 2
19 ศวิษฐ์ ณ สงขลา 2
20 รุ่งโรจน์ พิทยศิริ 2
21 ศิริลักษณ์ ธีระดากร 2
22 สิทธิสุนทร สุโพธิณะ 2
23 นิติพันธ์ ศรีบุญเรืองฤทธิ์ 2
24 ทับทิม อ่างแก้ว 2
25 Sitthisuntorn Supothina 2
26 รุ่งโรจน์ ทิพยศิริ 2
27 วัชรพงษ์ โขวิฑูรกิจ 2
28 นิรันดร์ เลิศนิมิตธรรม 1
29 ขวัญชัย อโณทัยนาท 1
30 เลอศักดิ์ พร้อมสงฆ์ 1
31 นารเมธ นานานุกูล 1
32 หลิง, เฮเลน ฮอย ยัง 1
33 นสิน นิลอุบล 1
34 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์. ศูนย์รักษาโรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ 1
35 นิติพันธุ์ ศรีบุญเรืองฤทธิ์ 1
36 ทิวาภรณ์ เปลี่ยนศักดิ์ 1
37 ณัฐวดี ต่อสนิท 1
38 นิศาชล หวานดี 1
39 เอนก วุฒยวนิช 1
40 ชินวร พรหมชัยนันท์ 1
41 ภาคภูมิ สมบูรณ์ 1
42 สิทธิพงษ์ หมู่ทอง 1
43 พีรพล เวทีกูล 1
44 สุรพงษ์ นวังคสัตถุศาสน์ 1
45 โอภาส ศิริครรชิตถาวร 1
46 ธณิกานต์ ศิริพูลศฤงฆ์ 1
47 เทวิน เทนคำเนาว์ 1
48 ศรชล โยริยะ 1
49 Sorachon Yoriya 1
50 ภัทราวรรณ คหะวงศ์ 1
51 Somnuk Sirisoonthorn 1
52 ศุภชัย ฤทธิ์เจริญวัตถุ 1
53 สุคนธา เจริญวิทย์ 1
54 มานะ เมฆถาวรวัฒนา 1
55 ร่มฉัตร ยูรประถม 1
56 กัมพล วิเชียรโหตุ 1
57 สมนึก ศิริสุนทร 1
58 สมพล สงวนรังศิริกุล 1
59 ขจร ตีรณธนากุล 1
60 วิพุธพงศ์ กลิ่นสุคนธ์ 1
61 สุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ 1
62 นุชนาถ พรชัย 1
63 สุทธิลักษณ์ ปทุมราช 1
64 Siriluk Teeradakorn 1
65 เพ็ญศรี ทองนพเนื้อ 1
66 เรวัตร รัตนกิจรุ่งเรือง 1
67 เรณินทร์ สุขสุชะโน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2557 1
3 2556 1
4 2555 2
5 2554 1
6 2552 6
7 2551 1
8 2550 1
9 2549 5
10 2548 3
11 2547 1
12 2546 1
13 2545 4
14 2544 2
15 2543 2
16 2542 1
17 2541 1
18 2540 2
19 2539 2
20 2537 3
21 2536 2
22 2534 2
23 2533 1
24 543 18
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การจำแนกประเภทคลื่นไฟฟ้าสมองบนสภาพแวดล้อมแบบไม่คงที่
ปี พ.ศ. 2557
2 การพัฒนาเครื่องตรวจวัดปริมาณซีโรโทนินแบบพกพา
ปี พ.ศ. 2556
3 การออกแบบและจำลองตัวตรวจจับก๊าซพลังงานต่ำขนาดไมโครเมตร
ปี พ.ศ. 2555
4 การพัฒนาระบบวัดค่าความถี่กำธรและค่าคงตัวเวลาของตัวตรวจวัดชนิด QCM
5 การพัฒนาระบบวัดค่าความถี่กำธรและค่าคงตัวเวลาของตัวตรวจวัดชนิด QCM
ปี พ.ศ. 2554
6 การพัฒนาเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมทานอลโดยตรง
ปี พ.ศ. 2552
7 การพัฒนาความสามารถในการเดินและการป้องกันการล้มของผู้สูงอายุและผู้ป่วยพาร์กินสัน : แผนงานวิจัย
8 การประดิษฐ์ระบบวัดทางแสงสำหรับตรวจวัดซัลบิวตามอล
9 การประดิษฐ์อิเล็กโทรดพิมพ์สกรีนคาร์บอนสำหรับวัดไนตริกออกไซด์ในระบบไหลเวียนเลือดขนาดเล็กที่เนื้อเยื่อ
10 การประดิษฐ์เครื่องวัดไบโออิมพีแดนซ์แบบสองแหล่งจ่าย
11 การศึกษาประสิทธิผลของไม้เท้าเลเซอร์ช่วยเดินในผู้ป่วยโรคพาร์กินสันที่มีปัญหาการเดินติดขัด : รายงานการวิจัย
12 การประดิษฐ์เครื่องวัดไบโออิมพีแดนซ์แบบสองแหล่งจ่าย
ปี พ.ศ. 2551
13 การศึกษาประสิทธิผลของไม้เท้าที่มีแสงเลเซอร์และมีเสียงนำทางในผู้ป่วยพาร์กินสันที่มีการเดินติดขัด
ปี พ.ศ. 2550
14 การพัฒนาระบบวัดสำหรับเพียโซอิเล็กทริกเซนเซอร์ในงานไบโอเซนเซอร์
ปี พ.ศ. 2549
15 การพัฒนาเครื่องวัดแอลกอฮอล์แบบพกพา
16 การคำนวณพฤติกรรมของควอตซ์คริสตัลไมโครบาลานซ์เพื่อประยุกต์ใช้งานด้านไบโอเซนเซอร์
17 การคำนวณพฤติกรรมของควอตซ์คริสตัลไมโครบาลานซ์เพื่อประยุกต์ใช้งานด้านไบโอเซนเซอร์
18 การตรวจโปรตีนของไวรัสไข้เลือดออกโดยใช้ควอตซ์คริสทัลไมโครบาแลนซ์
19 การตรวจวัดจำนวนเซลล์ด้วยตัวตรวจวัดแบบ QCM
ปี พ.ศ. 2548
20 การพัฒนาเครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์แบบตั้งโต๊ะ
21 การพัฒนาเครื่องวัดน้ำตาลกลูโคสในระดับอุตสาหกรรม
22 การออกแบบและเจือสารวงจรรวมสำหรับการวัดน้ำตาลกลูโคส
ปี พ.ศ. 2547
23 อิเล็กโทรไดแอลิซิสเพื่อการแยกกรดมะนาวจากน้ำหมัก
ปี พ.ศ. 2546
24 ผลของกระแสไฟฟ้าสลับความถี่ต่ำต่อการดำเนินวงจรของเซลล์และการเหนี่ยวนำให้เกิดการแลกเปลี่ยนซิสเตอร์โครมาติดของลิมโฟซัยท์ในหลอดทดลอง
ปี พ.ศ. 2545
25 ระบบวัดและบันทึกสัญญาณกล้ามเนื้อแบบพกพาโดยใช้แผ่นความจำแบบแฟลช
26 การประดิษฐ์ก๊าซเซนเซอร์จากทังสเตนออกไซด์และระบบวัดสำหรับการวัดสารระเหยอินทรีย์
27 ระบบวัดการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์โดยวิธีไดอิเล็กตริกเพอร์มิติวิตี้
28 ระบบวัดการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์โดยวิธีไดอิเล็กตริกเพอร์มิติวตี้
ปี พ.ศ. 2544
29 ผลของกระแสไฟฟ้าสลับต่อพฤติกรรมของเซลล์กระดูก (MG-63) ในหลอดทดลอง
30 ระบบวัดและจำแนกสภาวะการหลับ
ปี พ.ศ. 2543
31 การสังเคราะห์โซลของดีบุกอัลกอกไซด์ สำหรับการประดิษฐ์หัวตรวจวัดก๊าซ : รายงานผลการวิจัย
32 การออกแบบวงจรรวมใช้กำลังงานต่ำสำหรับแปลงสัญญาณแอนะล็อกจากหัววัดแบบแอมเพอโรเมตริกเพื่อแสดงผลทางจอแบบผลึกเหลว
ปี พ.ศ. 2542
33 การตรวจวัดสารระเหยอินทรีย์โดยใช้ตัวตรวจรู้ชนิด QCM
ปี พ.ศ. 2541
34 การแยกแยะสัญญาณกล้ามเนื้อเพื่อการควบคุมรถเข็น
ปี พ.ศ. 2540
35 ระบบเฝ้าตรวจมลภาวะอากาศแบบระยะไกล
36 ผลกระทบของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ที่มีต่อการเจริญเติบโตของเมล็ดถั่วเขียว
ปี พ.ศ. 2539
37 ระบบเก็บข้อมูลย่อยของระบบเฝ้าตรวจอากาศระยะไกล
38 การประดิษฐ์หัววัดก๊าซชนิดดีบุกออกไซด์-ทิทาเนียมออกไซด์
ปี พ.ศ. 2537
39 การพัฒนาหัววัดชีวภาพแบบรวม(หัววัดน้ำตาลกลูโคสและหัววัดออกซิเจน) ระยะที่ 2
40 การประยุกต์ใช้นิวรอลเน็ตเวอร์กสำหรับการตรวจรู้ก๊าซ
41 การพัฒนาระบบวิเคราะห์น้ำตาลกลูโคสแบบกึ่งอัตโนมัติโดยใช้ไบโอเซนเซอร์
ปี พ.ศ. 2536
42 การพัฒนาหัววัดออกซิเจนเพื่อใช้งานภาคสนาม : รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย
43 การประดิษฐ์หัววัดแก๊สแอลกอฮอล์ชนิดดีบุกออกไซด์แบบฟิล์มบาง
ปี พ.ศ. 2534
44 การพัฒนาหัววัดน้ำตาลกลูโคสและการประยุกต์ใช้งาน
45 การพัฒนาหัววัดน้ำตาลกลูโคสและระบบใช้งานเชิงอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2533
46 เครื่องตรวจวัดน้ำตาลกลูโคส