ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มานวิภา อินทรทัต
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- นางมานวิภา อินทรทัต
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วลัยภรณ์ อัตตะนันทน์ 13
2 ถวิลวดี บุรีกุล 10
3 อัมพร ธํารงลักษณ์ 9
4 พัชรี สิโรรส 9
5 วันชัย วัฒนศัพท์ 9
6 อุ่นกัง แซ่ลิ้ม 2
7 อาจยุทธ เนติธนากูล 2
8 มหาวิทยาลัยรังสิต 2
9 ทิพย์นรี ศักดิ์โสภิษฐ์ 1
10 นิรัตน์ เจะสา 1
11 วิยะดา ชาญสายสาคร 1
12 ปรีชาญาณ วงศ์อรุณ 1
13 วิรัช บุญโญปกรณ์ 1
14 เม็ดทราย ส้มจีน 1
15 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 1
16 คำสะหวาด ฟินลาวง 1
17 สติธร ธนานิธิโชติ 1
18 ภาคภูมิ ฤกขะเมธ 1
19 บุญสม หรรษาศิริพจน์ 1
20 สังคม คุณคณากรสกุล 1
21 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 1
22 Manvipa Indradat 1
23 Ardyuth Natithanakul 1
24 นส.สมลักษณ์ เรืองคง 1
25 นายพิสิฐ ศุกรียพงศ์ 1
26 นายวันชัย วัฒนศัพท์ 1
27 วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี 1
28 College of Social Innovation, Rungsit University, Pathumthani Province 1
29 มหาวิทยาลัยรังสิต. วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม 1
30 พัชรนันท์ กลั่นแก้ว 1
31 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์ 1
32 พิสิฐ ศุกรียพงศ์ 1
33 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.คณะเศรษฐศาสตร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2554 1
3 2552 1
4 2551 3
5 2550 2
6 2545 1
7 543 15
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 โครงการการศึกษาวิจัยการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน
ปี พ.ศ. 2554
2 ความเคลื่อนไหวทางการเมือง และพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 2551 กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2552
3 การศึกษาทบทวนสถานการณ์ธรรมาภิบาลระบบสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2551
4 การพัฒนาตัวชี้วัดธรรมาภิบาลการบริหารจัดการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
5 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของธนาคารออมสิน:
6 การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง กับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
7 การวิเคราะห์อุปสงค์และอุปทานการให้บริการการขนส่งอัญมณีและเครื่องประดับส่งออกทางอากาศของประเทศไทย
8 ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการผลิตของอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2545
9 การศึกษาเพื่อพัฒนาดัชนีวัดผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี