ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มานวิภา อินทรทัต
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- นางมานวิภา อินทรทัต
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วลัยภรณ์ อัตตะนันทน์ 13
2 ถวิลวดี บุรีกุล 10
3 อัมพร ธํารงลักษณ์ 9
4 พัชรี สิโรรส 9
5 วันชัย วัฒนศัพท์ 9
6 อุ่นกัง แซ่ลิ้ม 2
7 อาจยุทธ เนติธนากูล 2
8 มหาวิทยาลัยรังสิต 2
9 นายพิสิฐ ศุกรียพงศ์ 1
10 นายวันชัย วัฒนศัพท์ 1
11 คำสะหวาด ฟินลาวง 1
12 เม็ดทราย ส้มจีน 1
13 นส.สมลักษณ์ เรืองคง 1
14 พิสิฐ ศุกรียพงศ์ 1
15 สติธร ธนานิธิโชติ 1
16 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 1
17 College of Social Innovation, Rungsit University, Pathumthani Province 1
18 วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี 1
19 Ardyuth Natithanakul 1
20 Manvipa Indradat 1
21 ทิพย์นรี ศักดิ์โสภิษฐ์ 1
22 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.คณะเศรษฐศาสตร์ 1
23 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 1
24 มหาวิทยาลัยรังสิต. วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม 1
25 พัชรนันท์ กลั่นแก้ว 1
26 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์ 1
27 ปรีชาญาณ วงศ์อรุณ 1
28 วิยะดา ชาญสายสาคร 1
29 บุญสม หรรษาศิริพจน์ 1
30 สังคม คุณคณากรสกุล 1
31 วิรัช บุญโญปกรณ์ 1
32 นิรัตน์ เจะสา 1
33 ภาคภูมิ ฤกขะเมธ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2554 1
3 2552 1
4 2551 3
5 2550 2
6 2545 1
7 543 15
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 โครงการการศึกษาวิจัยการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน
ปี พ.ศ. 2554
2 ความเคลื่อนไหวทางการเมือง และพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 2551 กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2552
3 การศึกษาทบทวนสถานการณ์ธรรมาภิบาลระบบสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2551
4 การพัฒนาตัวชี้วัดธรรมาภิบาลการบริหารจัดการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
5 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของธนาคารออมสิน:
6 การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง กับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
7 การวิเคราะห์อุปสงค์และอุปทานการให้บริการการขนส่งอัญมณีและเครื่องประดับส่งออกทางอากาศของประเทศไทย
8 ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการผลิตของอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2545
9 การศึกษาเพื่อพัฒนาดัชนีวัดผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี