ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มานพ เรี่ยวเดชะ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เหรียญ บุญดีสกุลโชค 16
2 วรโชค ไชยวงศ์ 15
3 ปวีณา เชาวลิตวงศ์ 13
4 ภูมิ เหลืองจามีกร 10
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 6
6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 5
7 นันทพร ลีลายนกุล 5
8 พีระพงษ์ ตั้งวันเจริญ 5
9 ณัฐธิดา มาลากุล ณ อยุธยา 5
10 สุจินดา ศรัณย์ประชา 2
11 จิตตภู เทพอารักษ์ 2
12 กฤษดา พัวสกุล 2
13 หัทยา สุทธิจรัสโรจน์ 2
14 เดชรัตน์ สัมฤทธิ์ 1
15 สุยุชน์ สัตยประกอบ 1
16 ไกรยสิทธิ์ อินทรพาณิชย์ 1
17 พงษ์เทพ ธิติศักดิ์สกุล 1
18 อรพินท์ เมฆจำเริญ 1
19 วิโรจน์ บุรพรัตน์ 1
20 เกรียงไกร พรหมมาสกุล 1
21 ปฐมชัย สุวรรณปิณฑะ 1
22 ประพนธ์ สินลิขิตกุล 1
23 เดชโรจน์ ตั้งสิน 1
24 วิษณุ สามเมือง 1
25 วิเชียร พาชยมัย 1
26 จีราภา เวทีกูล 1
27 สุวรรณา ภู่พิมาย 1
28 วดลพร รักถิ่น 1
29 วสันต์ ฐิติภูมิเดชา 1
30 สุธิดา จำปาเงิน 1
31 จำเริญ ภู่สว่าง 1
32 เกียรติชัย ปรีชาชัยสุรัตน์ 1
33 กฤษไกร มนิมนากร 1
34 ประยุทธ วิภูศิริคุปต์ 1
35 Damrongsak Malila 1
36 ศุภกัญญา ชิณประทีป 1
37 อนรรฆพล เวียงพล 1
38 ขวัญประชา บุญกว้าง 1
39 กิตติ ภระกูลสุขสถิตย์ 1
40 ปิยะมาศ จันทมงคลเลิศ 1
41 พูลวลิต สินธุเสก 1
42 ไม่มีข้อมูล 1
43 วิภาวี ธรรมาภรณ์พิลาศ 1
44 นภัสสวงศ์ โอสถศิลป์ 1
45 สถาพร สุปรีชากร 1
46 วิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ 1
47 นฤภร กาญจนรัตน์ 1
48 กัญชลา สุดตาชาติ 1
49 ดลพร รักถิ่น 1
50 จิรพัฒน์ วาณิชวัฒนะโกศล 1
51 Chanchai Limpiyakorn 1
52 Staporn Suprichakorn 1
53 Manop Reodecha 1
54 ชาญชัย ลิมปิยากร 1
55 Viboon Sangveraphunsiri 1
56 จุฑามาศ รัตนกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2555 3
3 2554 9
4 2552 6
5 2551 3
6 2550 1
7 2548 3
8 2546 2
9 2543 2
10 2542 2
11 2539 4
12 2538 3
13 2536 1
14 2534 1
15 2532 1
16 2531 2
17 543 14
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ตัวแบบการตัดสินใจซื้อความจุที่ว่างของเที่ยวรถที่บรรทุกไม่เต็มคันเพื่อขายต่อ
2 ระบบการวางแผนซ่อมบำรุงตามรอบเวลาของรถขนส่งที่มีการเดินรถแบบต่อเนื่อง
ปี พ.ศ. 2555
3 การปรับปรุงกำลังการผลิต ของชิ้นส่วนเบาะที่นั่งรถยนต์ ด้วยแนวคิดระบบการผลิตแบบโตโยต้า
4 การปรับปรุงผลิตภาพในโรงงานผลิตชุดประกอบแผงวงจรไฟฟ้า
5 การปรับปรุงกำลังการผลิต ของชิ้นส่วนเบาะที่นั่งรถยนต์ ด้วยแนวคิดระบบการผลิตแบบโตโยต้า
ปี พ.ศ. 2554
6 ระบบบริหารการขนส่งสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม
7 การออกแบบระบบบริหารความต้องการการขนส่งสินค้า
8 การออกแบบระบบการจัดเตรียมยานพาหนะสำหรับระบบการขนส่ง
9 การออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนการขนส่งสินค้า
10 การออกแบบระบบติดตามยานพาหนะสำหรับการขนส่ง
11 คู่มือประเมินผลหาระบบติดตามที่เหมาะสม
12 การลดข้อบกพร่องของกระบวนการบรรจุกุ้งแปรรูปซูชิแช่แข็ง
13 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบหลายมิติเพื่อหาสาเหตุการทำงานซ้ำของกระบวนการปรับตั้งมุมล้อรถยนต์
14 ระบบบริหารความต้องการการขนส่งสินค้า สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม
ปี พ.ศ. 2552
15 การออกแบบระบบการวางแผนการผลิตตามคำสั่งซื้อสำหรับโรงงานเครื่องนุ่งห่ม
16 การออกแบบระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการรับคำสั่งซื้อ สำหรับโรงงานผลิตเครื่องนุ่งห่ม
17 การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตชิ้นส่วนประกอบของฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ
18 การออกแบบระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการรับคำสั่งซื้อ สำหรับโรงงานผลิตเครื่องนุ่งห่ม
19 การออกแบบระบบการวางแผนการผลิตตามคำสั่งซื้อสำหรับโรงงานเครื่องนุ่งห่ม
20 การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตชิ้นส่วนประกอบของฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ
ปี พ.ศ. 2551
21 เกมการควบคุมพัสดุคงคลัง
22 การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของแผนกประกอบแผงวงจรด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติในโรงงานผลิตโทรทัศน์
23 เกมการควบคุมพัสดุคงคลัง
ปี พ.ศ. 2550
24 ระบบการจัดรถขนส่งสำหรับผู้ประกอบการรถบรรทุกขนส่ง
ปี พ.ศ. 2548
25 การพัฒนาระบบจัดการสินค้าคงคลัง
26 การพัฒนาระบบการจัดส่งสินค้าในอุตสาหกรรมการผลิต
27 การพัฒนาระบบการจัดส่งสินค้าในอุตสาหกรรมการผลิต
ปี พ.ศ. 2546
28 โครงการวิจัยขยายผลการพัฒนาระบบสนับสนุนการดำเนินงานปรับเปลี่ยนระบบการบริหารการเงิน
29 การปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อเตรียมการดำเนินการใช้ระบบ MRP II: กรณีศึกษาของโรงงานน้ำมันหล่อลื่น
ปี พ.ศ. 2543
30 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยกำหนดขนาดของแสลบเพื่อการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน
31 การนำเอาคอมพิวเตอร์มาช่วยในการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์
ปี พ.ศ. 2542
32 การพัฒนาระบบการควบคุมวัสดุในโรงงานผลิตลวดเหล็ก
33 ระบบจัดเส้นทางการขนส่ง : กรณีศึกษา การขนส่งเฟอร์นิเจอร์ประเภทถอดประกอบ
ปี พ.ศ. 2539
34 ระบบวิเคราะห์การทดแทนเครื่องจักร
35 ระบบการวางแผนจัดจ่ายผลิตภัณฑ์ปิโดรเลียม
36 การวางแผนการบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ในสายการประกอบตัวถังรถบรรทุก
37 การจัดลำดับการผลิตสำหรับการผลิตพีวีซีคอมพาวด์ เกรดสายเคเบิล
ปี พ.ศ. 2538
38 ระบบประมาณระยะเวลาโครงการในการบริหารโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์
39 ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับการจัดการการผลิต โดยอาศัยคอมพิวเตอร์เพื่อการควบคุมวัสดุคงคลัง
40 การจัดเส้นทางรถขนส่งน้ำมัน
ปี พ.ศ. 2536
41 การจัดสมดุลสายการผลิตแบบผสมและการใช้ภาพจำลองเคลื่อนไหว
ปี พ.ศ. 2534
42 ระบบสารสนเทศด้านการเงินของธนาคาร
ปี พ.ศ. 2532
43 การประยุกต์ใช้รหัสแถบในระบบคลังพัสดุ : กรณีศึกษาในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ปี พ.ศ. 2531
44 ระบบการจำแนกชนิดและการให้รหัสสำหรับชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
45 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานผลิตในโรงย้อมย้าและกรอด้าย