ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มานพ เรี่ยวเดชะ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เหรียญ บุญดีสกุลโชค 16
2 วรโชค ไชยวงศ์ 15
3 ปวีณา เชาวลิตวงศ์ 13
4 ภูมิ เหลืองจามีกร 10
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 6
6 พีระพงษ์ ตั้งวันเจริญ 5
7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 5
8 ณัฐธิดา มาลากุล ณ อยุธยา 5
9 นันทพร ลีลายนกุล 5
10 หัทยา สุทธิจรัสโรจน์ 2
11 กฤษดา พัวสกุล 2
12 จิตตภู เทพอารักษ์ 2
13 สุจินดา ศรัณย์ประชา 2
14 วิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ 1
15 ชาญชัย ลิมปิยากร 1
16 สถาพร สุปรีชากร 1
17 Manop Reodecha 1
18 ขวัญประชา บุญกว้าง 1
19 ปิยะมาศ จันทมงคลเลิศ 1
20 ศุภกัญญา ชิณประทีป 1
21 อนรรฆพล เวียงพล 1
22 Viboon Sangveraphunsiri 1
23 กิตติ ภระกูลสุขสถิตย์ 1
24 จิรพัฒน์ วาณิชวัฒนะโกศล 1
25 พูลวลิต สินธุเสก 1
26 จุฑามาศ รัตนกุล 1
27 วิเชียร พาชยมัย 1
28 วิโรจน์ บุรพรัตน์ 1
29 ดลพร รักถิ่น 1
30 กัญชลา สุดตาชาติ 1
31 Staporn Suprichakorn 1
32 Chanchai Limpiyakorn 1
33 นฤภร กาญจนรัตน์ 1
34 Damrongsak Malila 1
35 วสันต์ ฐิติภูมิเดชา 1
36 เดชรัตน์ สัมฤทธิ์ 1
37 พงษ์เทพ ธิติศักดิ์สกุล 1
38 สุยุชน์ สัตยประกอบ 1
39 ประพนธ์ สินลิขิตกุล 1
40 ไกรยสิทธิ์ อินทรพาณิชย์ 1
41 เดชโรจน์ ตั้งสิน 1
42 เกรียงไกร พรหมมาสกุล 1
43 ปฐมชัย สุวรรณปิณฑะ 1
44 อรพินท์ เมฆจำเริญ 1
45 ประยุทธ วิภูศิริคุปต์ 1
46 จำเริญ ภู่สว่าง 1
47 สุวรรณา ภู่พิมาย 1
48 วดลพร รักถิ่น 1
49 ไม่มีข้อมูล 1
50 วิภาวี ธรรมาภรณ์พิลาศ 1
51 จีราภา เวทีกูล 1
52 วิษณุ สามเมือง 1
53 เกียรติชัย ปรีชาชัยสุรัตน์ 1
54 กฤษไกร มนิมนากร 1
55 สุธิดา จำปาเงิน 1
56 นภัสสวงศ์ โอสถศิลป์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2555 3
3 2554 11
4 2553 1
5 2552 7
6 2551 3
7 2550 3
8 2549 2
9 2548 3
10 2546 2
11 2543 2
12 2542 2
13 2539 4
14 2538 3
15 2536 1
16 2534 1
17 2532 1
18 2531 2
19 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ตัวแบบการตัดสินใจซื้อความจุที่ว่างของเที่ยวรถที่บรรทุกไม่เต็มคันเพื่อขายต่อ
2 ระบบการวางแผนซ่อมบำรุงตามรอบเวลาของรถขนส่งที่มีการเดินรถแบบต่อเนื่อง
ปี พ.ศ. 2555
3 การปรับปรุงกำลังการผลิต ของชิ้นส่วนเบาะที่นั่งรถยนต์ ด้วยแนวคิดระบบการผลิตแบบโตโยต้า
4 การปรับปรุงผลิตภาพในโรงงานผลิตชุดประกอบแผงวงจรไฟฟ้า
5 การปรับปรุงกำลังการผลิต ของชิ้นส่วนเบาะที่นั่งรถยนต์ ด้วยแนวคิดระบบการผลิตแบบโตโยต้า
ปี พ.ศ. 2554
6 ระบบสนับสนุนการบริการทางการแพทย์ของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ภายใต้โครงการ การพัฒนาศักยภาพ-สมรรถนะการบริหารทรัพยากรและระบบงานเชิงบูรณาการ สำหรับหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ และภาครัฐ
7 ระบบบริหารการขนส่งสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม
8 การออกแบบระบบบริหารความต้องการการขนส่งสินค้า
9 การออกแบบระบบการจัดเตรียมยานพาหนะสำหรับระบบการขนส่ง
10 การออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนการขนส่งสินค้า
11 การออกแบบระบบติดตามยานพาหนะสำหรับการขนส่ง
12 คู่มือประเมินผลหาระบบติดตามที่เหมาะสม
13 การลดข้อบกพร่องของกระบวนการบรรจุกุ้งแปรรูปซูชิแช่แข็ง
14 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบหลายมิติเพื่อหาสาเหตุการทำงานซ้ำของกระบวนการปรับตั้งมุมล้อรถยนต์
15 การเชื่อมโยงอุตสาหกรรมของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรมระบบสนับสนุนการรับคำสั่งซื้อ และวางแผนการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม
16 ระบบบริหารความต้องการการขนส่งสินค้า สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม
ปี พ.ศ. 2553
17 ระบบสนับสนุนการบริการทางการแพทย์ของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ภายใต้โครงการ การพัฒนาศักยภาพ-สมรรถนะการบริหารทรัพยากรและระบบงานเชิงบูรณาการ สำหรับหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ และภาครัฐ
ปี พ.ศ. 2552
18 การเชื่อมโยงอุตสาหกรรมของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรมระบบสนับสนุนการรับคำสั่งซื้อ และวางแผนการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม
19 การออกแบบระบบการวางแผนการผลิตตามคำสั่งซื้อสำหรับโรงงานเครื่องนุ่งห่ม
20 การออกแบบระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการรับคำสั่งซื้อ สำหรับโรงงานผลิตเครื่องนุ่งห่ม
21 การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตชิ้นส่วนประกอบของฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ
22 การออกแบบระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการรับคำสั่งซื้อ สำหรับโรงงานผลิตเครื่องนุ่งห่ม
23 การออกแบบระบบการวางแผนการผลิตตามคำสั่งซื้อสำหรับโรงงานเครื่องนุ่งห่ม
24 การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตชิ้นส่วนประกอบของฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ
ปี พ.ศ. 2551
25 เกมการควบคุมพัสดุคงคลัง
26 การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของแผนกประกอบแผงวงจรด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติในโรงงานผลิตโทรทัศน์
27 เกมการควบคุมพัสดุคงคลัง
ปี พ.ศ. 2550
28 ระบบการจัดรถขนส่งสำหรับผู้ประกอบการรถบรรทุกขนส่ง
29 โครงการพัฒนาศักยภาพ-สมรรถนะการบริหารทรัพยากรและระบบงานเชิงบูรณาการ สำหรับหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการและภาครัฐ
30 การพัฒนากระบวนงานและระบบสนับสนุนการดำเนินงานของอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ (ระยะที่ 2)
ปี พ.ศ. 2549
31 โครงการพัฒนาศักยภาพ-สมรรถนะการบริหารทรัพยากรและระบบงานเชิงบูรณาการ สำหรับหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการและภาครัฐ
32 การพัฒนากระบวนงานและระบบสนับสนุนการดำเนินงานของอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ (ระยะที่ 2)
ปี พ.ศ. 2548
33 การพัฒนาระบบจัดการสินค้าคงคลัง
34 การพัฒนาระบบการจัดส่งสินค้าในอุตสาหกรรมการผลิต
35 การพัฒนาระบบการจัดส่งสินค้าในอุตสาหกรรมการผลิต
ปี พ.ศ. 2546
36 โครงการวิจัยขยายผลการพัฒนาระบบสนับสนุนการดำเนินงานปรับเปลี่ยนระบบการบริหารการเงิน
37 การปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อเตรียมการดำเนินการใช้ระบบ MRP II: กรณีศึกษาของโรงงานน้ำมันหล่อลื่น
ปี พ.ศ. 2543
38 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยกำหนดขนาดของแสลบเพื่อการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน
39 การนำเอาคอมพิวเตอร์มาช่วยในการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์
ปี พ.ศ. 2542
40 การพัฒนาระบบการควบคุมวัสดุในโรงงานผลิตลวดเหล็ก
41 ระบบจัดเส้นทางการขนส่ง : กรณีศึกษา การขนส่งเฟอร์นิเจอร์ประเภทถอดประกอบ
ปี พ.ศ. 2539
42 ระบบวิเคราะห์การทดแทนเครื่องจักร
43 ระบบการวางแผนจัดจ่ายผลิตภัณฑ์ปิโดรเลียม
44 การวางแผนการบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ในสายการประกอบตัวถังรถบรรทุก
45 การจัดลำดับการผลิตสำหรับการผลิตพีวีซีคอมพาวด์ เกรดสายเคเบิล
ปี พ.ศ. 2538
46 ระบบประมาณระยะเวลาโครงการในการบริหารโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์
47 ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับการจัดการการผลิต โดยอาศัยคอมพิวเตอร์เพื่อการควบคุมวัสดุคงคลัง
48 การจัดเส้นทางรถขนส่งน้ำมัน
ปี พ.ศ. 2536
49 การจัดสมดุลสายการผลิตแบบผสมและการใช้ภาพจำลองเคลื่อนไหว
ปี พ.ศ. 2534
50 ระบบสารสนเทศด้านการเงินของธนาคาร
ปี พ.ศ. 2532
51 การประยุกต์ใช้รหัสแถบในระบบคลังพัสดุ : กรณีศึกษาในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ปี พ.ศ. 2531
52 ระบบการจำแนกชนิดและการให้รหัสสำหรับชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
53 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานผลิตในโรงย้อมย้าและกรอด้าย