ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มานพ วราภักดิ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- มานพ วราภักดิ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 14
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 3
3 วิชัย สุรเชิดเกียรติ 3
4 ธิดารัตน์ จันทวี 1
5 สงขลา สำเภาเงิน 1
6 นวลพรรณ มีนาทุ่ง 1
7 วิริยา นิ่มนวล 1
8 ธนาพันธ์ อัครเดชากร 1
9 ทิพย์วัลย์ กันทอง 1
10 นพรัตน์ กระต่ายทอง 1
11 สิรีธร น้อยเจริญ 1
12 ภัทราทิพย์ อินทปุระ 1
13 นิยม เจริญสุขโสภณ 1
14 กันทิมา ศิริพาณิชย์ 1
15 ศานิต ดวงสวัสดิ์ 1
16 ธาริณี คงคาธเนศ 1
17 บุญมี วัฒนานนท์ 1
18 รัศมี หนานสายออ 1
19 สรชัย พิศาลบุตร 1
20 กนกพร แซ่อึ้ง 1
21 ทวีศักดิ์ ศิริพรไพบูลย์ 1
22 ฤทัยรัตน์ ศรีธมรัตน์ 1
23 อมรรัตน์ ปรารมย์ 1
24 ฝน เทพวัฒนะ 1
25 ดาว คงศิริวัฒนา 1
26 ปรียารัตน์ นาคสุวรรณ์ 1
27 ธิดาเดียว มยุรีสวรรค์ 1
28 ภรมนัส ประยูรรัตน 1
29 พิไลวรรณ พุทธมงคล 1
30 งามพิศ ชัยสงคราม 1
31 ธนากร อนันต์สิทธินนท์ 1
32 จตุพร กัลยากิตติกุล 1
33 รุ่งฤทัย ไทยสม 1
34 เสาวรส ใหญ่สว่าง 1
35 วีรนุช กิจสุขจิต 1
36 กิตติ ตันติจินดา 1
37 อรไท พลเสน 1
38 รุ่งอรุณ เตชะทรงชัย 1
39 วารุณี ตรีบำรุงศักดิ์ 1
40 ภูมิพงศ์ แก้วอำไพ 1
41 วัชรา ผลเจริญ 1
42 ลักขณา เศาธยะนันท์ 1
43 อัจจนา จันทร์โกมุท 1
44 เพ็ญนภา เจริญศิลป์, 2518- 1
45 มนฤดี เกิดสมบุญ 1
46 กาญจนา พานิชการ 1
47 จิตรวี วีระประดิษฐ 1
48 นันทา วงษ์วิโรจน์ 1
49 จงดี โรจนประศาสน์ 1
50 จันทร์จีรา โอธนเมธี 1
51 กาญจนา ตันติรัตนานนท์ 1
52 จีรภา สรรพกิจกำจร 1
53 อภิวันท์ พัฒนสุขเกษม 1
54 จุฬาภรณ์ พูลเอี่ยม 1
55 เพ็ญศรี สุวรรณวัฒนภูมิ 1
56 อุไรวรรณ เจริญกีรติกุล 1
57 สุทธาทิพย์ มาระเนตร์ 1
58 วศิรินทร์ วารีเศวตสุวรรณ 1
59 ภัทรชนก หวังบำรุงศักดิ์ 1
60 มนทกานติ หรรษวรพงศ์ 1
61 กมลทิพย์ ปรัชญชรินกร 1
62 เสาวณิต สุขภารังษี 1
63 สตรีรัตน์ เกิดสว่าง 1
64 ทิพวรรณ แจ่มจันทร์ 1
65 จำเนียน จำนงค์รักษ์ 1
66 เจษฎา สุทธิอุดม 1
67 ภาวนา มาศผล 1
68 นภัสวรรณ ชาติวัฒนานนท์ 1
69 จันทร์เพ็ญ ศรีธวัชพงศ์ 1
70 สมใจ สุภัควิริยะกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2550 3
2 2549 1
3 2548 7
4 2547 7
5 2546 4
6 2545 9
7 2544 2
8 2542 6
9 2541 2
10 2540 4
11 2539 13
12 2538 2
13 2536 2
14 2535 6
15 2533 2
16 2532 4
17 2531 1
18 2525 1
19 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2550
1 การเปรียบเทียบวิธีการรวมตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ
2 การเปรียบเทียบตัวสถิติทดสอบนอนพาราเมตริกซ์สำหรับความเท่ากันของพารามิเตอร์ขนาด
3 การประมาณค่าแบบช่วงของผลต่างค่าสัดส่วนแบร์นูลลีของข้อมูลแบบจับคู่
ปี พ.ศ. 2549
4 การเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าแบบช่วงสำหรับพารามิเตอร์ของการแจกแจงทวินามลบ
ปี พ.ศ. 2548
5 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุมจุดตำหนิ
6 แผนภูมิควบคุมคุณภาพสำหรับการตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยของกระบวนการ
7 ขนาดตัวอย่างสำหรับตัวสถิติทดสอบไคกำลังสอง ในกรณีที่ประชากรมีการแจกแจงไม่เป็นปกติ
8 การเปรียบเทียบการประมาณแบบช่วงสำหรับค่าเฉลี่ยของประชากรที่มีการแจกแจงรูปแบบวงศ์ชี้กำลังไม่ต่อเนื่อง
9 การเปรียบเทียบเทคนิคการแปลงข้อมูลให้มีการแจกแจงแบบปกติ
10 การเปรียบเทียบอำนาจของการทดสอบเทียบความกลมกลืนสำหรับตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ
11 ช่วงความเชื่อมั่นสำหรับค่าเฉลี่ยของการแจกแจงแบบล็อกนอร์มอล
ปี พ.ศ. 2547
12 การประมาณค่าพารามิเตอร์ในตัวแบบการถดถอยโลจิสติคเมื่อมีค่าผิดปกติ
13 ช่วงความเชื่อมั่นสำหรับอัตราส่วนความน่าจะเป็นในตัวแบบการถดถอยโลจิสติก
14 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุมสำหรับกระบวนการที่เกิดอัตสหสัมพันธ์
15 การประมาณค่าพารามิเตอร์ในตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นเมื่อมีค่าผิดปกติในตัวแปรตาม
16 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุม สำหรับการตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงในสัดส่วนของเสีย
17 การเปรียบเทียบการทดสอบความกลมกลืนสำหรับการแจกแจงแบบปกติ
18 การประมาณค่าพารามิเตอร์ของตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นเชิงเดียวด้วยวิธีเบส์และวิธีประมาณความควรจะเป็นสูงสุด
ปี พ.ศ. 2546
19 วิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์ในตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณเมื่อเกิดพหุสัมพันธ์
20 การทดสอบเทียบความกลมกลืนสำหรับอัตสหสัมพันธ์ในตัวแบบอนุกรมเวลา
21 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการวิเคราะห์การจำแนกกลุ่ม ภายใต้เมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมเท่ากันและไม่เท่ากัน
22 การเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าแบบช่วงสำหรับสัมประสิทธิ์การถดถอยในสมการถดถอยเชิงเส้นเชิงเดียว เมื่อความคลาดเคลื่อนสุ่มมีการแจกแจงแบบเบ้ขวา
ปี พ.ศ. 2545
23 การเปรียบเทียบแผนภูมิควบคุมคุณภาพเฉลี่ยสำหรับประชากรที่มีการแจกแจงเบ้
24 การเปรียบเทียบการประมาณค่าพารามิเตอร์ของตัวแบบอนุกรมเวลา
25 การเปรียบเทียบอำนาจการทดสอบของตัวสถิติทดสอบความเท่ากันของสัมประสิทธิ์การแปรผัน
26 การเปรียบเทียบวิธีการตรวจสอบค่าผิดปกติในการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น
27 การเปรียบเทียบอำนาจการทดสอบของตัวสถิติทดสอบความแตกต่าง ระหว่างค่าเฉลี่ยของ 2 ประชากร
28 ขนาดตัวอย่างสำหรับการประมาณค่าแบบช่วงโดยใช้ตัวสถิติ Z และตัวสถิติ T
29 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความเสียหาย เพื่อการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ในประเทศไทย
30 การเปรียบเทียบแผนภูมิควบคุมสำหรับกระบวนการที่มีการเปลี่ยนแปลงในค่าเฉลี่ย
31 การเปรียบเทียบแผนภูมิควบคุมสัดส่วนของเสีย
ปี พ.ศ. 2544
32 การเปรียบเทียบอำนาจของการทดสอบสำหรับสัมประสิทธิ์ในตัวแบบอัตถดถอยอันดับ 1 แบบมีแนวโน้ม
33 การเปรียบเทียบอำนาจการทดสอบของการทดสอบเทียบความกลมกลืนสำหรับตัวแบบการถดถอย
ปี พ.ศ. 2542
34 การพยากรณ์แนวโน้มของการเกิดโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ของจังหวัดฉะเชิงเทรา
35 การพยากรณ์ปริมาณน้ำฝนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อวางแผนการเพาะปลูกพืช
36 การแปลงข้อมูลให้มีการแจกแจงแบบปกติ
37 การพยากรณ์มูลค่าการส่งออกอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทย
38 การเปรียบเทียบวิธีการประมาณแบบช่วง สำหรับค่าสัดส่วนของการแจกแจงแบบทวินาม
39 การพยากรณ์ผลผลิตและราคาสินค้าเกษตร
ปี พ.ศ. 2541
40 การเปรียบเทียบตัวสถิติทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของประชากรหลายกลุ่ม
41 การเปรียบเทียบสถิติทดสอบความเท่ากันของสัมประสิทธิ์การแปรผัน
ปี พ.ศ. 2540
42 การประมาณช่วงความเชื่อมั่นของสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุ เมื่อเกิดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ
43 การประมาณค่าพารามิเตอร์ในสมการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย เมื่อความคลาดเคลื่อนเกิดอัตสหสัมพันธ์และมีค่าผิดปกติ
44 ขนาดตัวอย่างสำหรับตัวสถิติทดสอบที ในกรณีที่ประชากรมีการแจกแจงไม่เป็นปกติ
45 การประมาณค่าฟังก์ชันการอยู่รอดในกรณีที่ข้อมูลมีการตัดปลาย ด้วยวิธีนอนพาราเมตริก
ปี พ.ศ. 2539
46 การพยากรณ์ในสมการถดถอยเชิงเส้นพหุ เมื่อค่าตัวแปรตามถูกตัดปลายทางขวา
47 ช่วงความเชื่อมั่นสำหรับฟังก์ชั่นการอยู่รอด เมื่อข้อมูลมีค่าที่ถูกตัดทิ้ง
48 การประมาณค่าพารามิเตอร์ของการแจกแจงความเสียหาย สำหรับข้อมูลตัดปลายเมื่อความเสียหายมีลักษณะการแจกแจง แบบสมมาตร การแจกแจงแบบเบ้ และการแจกแจงแบบหางยาว
49 ขนาดตัวอย่างต่ำสุดเพื่อหาการแจกแจงทวินาม, การแจกแจงไฮเปอร์จีออเมตริก, และการแจกแจงปัวส์ซองโดยประมาณ
50 การเปรียบเทียบวิธีการปรับค่าประมาณความน่าจะเป็นที่จะเสียชีวิต เมื่อข้อมูลถูกตัดปลาย
51 วิธีการประมาณความน่าจะเป็นที่จะอยู่รอด เมื่อข้อมูลถูกตัดทิ้งทางขวา
52 การเปรียบเทียบวิธีการประมาณแบบช่วงสำหรับผลต่างระหว่างค่าสัดส่วน ของสองประชากร
53 การเปรียบเทียบตัวสถิติสำหรับการทดสอบความแปรปรวนที่ไม่คงที่ ของความคลาดเคลื่อนในตัวแบบความถดถอยเชิงเส้น เมื่อข้อมูลถูกแบ่งเป็นกลุ่ม
54 การพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าเพื่อการวางแผนการผลิตไพฟ้าระยะสั้น
55 การหาค่าพยากรณ์ร่วมโดยการให้ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
56 การประมาณค่าพารามิเตอร์ในสมการถดถอยเชิงเส้นพหุ เมื่อข้อมูลมีค่าผิดปกติ
57 การประมาณค่าพารามิเตอร์ในสมการถดถอยโลจิสติคด้วยภาวะน่าจะเป็นสูงสุดและฟังก์ชันจำแนกประเภท
58 วิธีการปรับแก้ค่าประมาณความน่าจะเป็นที่จะเสียชีวิต
ปี พ.ศ. 2538
59 การพยากรณ์ด้วยวิธีการถดถอยเชิงเส้นพหุ เมื่อตัวแปรตามมีค่าสูญหาย
60 เทคนิคการทำให้เรียบแบบเอกซโพเนนเชียลเมื่อมีข้อมูลผิดปกติ ในอนุกรมเวลา
ปี พ.ศ. 2536
61 การเปรียบเทียบวิธีการประมาณช่วงความเชื่อมั่นสำหรับความแปรปรวน ของการแจกแจงแบบปกติ
62 การเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์ในสมการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายเมื่อตัวแปรตามมีค่าที่ถูกตัดทิ้ง
ปี พ.ศ. 2535
63 การเปรียบเทียบอำนาจการทดสอบของตัวสถิติ สำหรับทดสอบอัตตสหสัมพันธ์ของความคลาดเคลื่อน ในการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย
64 การเปรียบเทียบตัวสถิติทดสอบอัตตสหสัมพันธ์ตำแหน่งทีหนึ่ง ของความคลาดเคลื่อนในการวิเคราห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย
65 การเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์ เพื่อการพยากรณ์ในสมการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย เมื่อความคลาดเคลื่อนมีอัตตสหสัมพันธ์
66 การเปรียบเทียบวิธีการประมาณช่วงความเชื่อมั่น สำหรับค่าอัดส่วนประชากร
67 การเปรียบเทียบค่าพยากรณ์ด้วยวิธีค่าสัมบูรณ์ต่ำสุด และวิธีกำลังสองน้อยที่สุดในสมการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย
68 การเปรียบเทียบเทคนิคการทำให้เรียบแบบเอกซโพเนนเชียลเพื่อพยากรณ์ ในกรณีที่มีข้อมูลสูญหาย
ปี พ.ศ. 2533
69 การเปรียบเทียบอำนาจการทดสอบของตัวสถิติ ที่ใช้ทดสอบอัตตสหสัมพันธ์ตำแหน่งที่ 4 ของความคลาดเคลื่อนในสมการถดถอย
70 การเปรียบเทียบอำนาจการทดสอบของวิธีวัดอัตตสหสัมพันธ์ ของความคลาดเคลื่อนในการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นที่มีตัวแปร ตามย้อนเวลาร่วมเป็นตัวแปรอิสระ
ปี พ.ศ. 2532
71 การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติสำหรับทดสอบสมมติฐานทางสถิติ ที่ไม่ใช้พารามิเตอร์
72 การเปรียบเทียบอำนาจการทดสอบของตัวสถิติสำหรับทดสอบความคลาดเคลื่อน ที่มีความแปรปรวนไม่คงที่ ในการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้น
73 สถิติการทดสอบที่มีความแข็งแกร่งสำหรับทดสอบความเท่ากัน ของค่าเฉลี่ยประชากร
74 การเปรียบเทียบวิธีการตรวจสอบความเอนเอียงของความคลาดเคลื่อน ในการพยากรณ์
ปี พ.ศ. 2531
75 การวิเคราะห์ความไวของค่าพารามิเตอร์ของฟังก์ชันการสูญเสีย แบบสมมาตรภายใต้สมการถดถอยเชิงเส้น
ปี พ.ศ. 2525
76 การวิเคราะห์ระบบแถวคอยของการลงทะเบียนวิชาเรียน ของนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย