ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มานพ พงศทัต
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 22
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 13
3 บวรศักดิ์ อัศวดิตถ์ 5
4 สัจจพงษ์ เมฆวรวุฒิ 5
5 พร วิรุฬห์รักษ์ 5
6 กิตติ พัฒนพงศ์พิบูล 4
7 สุวัฒนา ธาดานิติ 3
8 กุณฑลทิพย พานิชภักดิ์ 3
9 แคล้ว ทองสม 3
10 สุปรีชา หิรัญโร 3
11 ถิรวุฒิ ธนวิชเพียรพาก 2
12 จามรี อาระยานิมิตสกุล 2
13 วรศิลป์ ศรีสวัสดิ์ 2
14 นพรัตน์ พิริยเลิศศักดิ์ 2
15 นิติพร สุขศิริ 2
16 อรอนงค์ รอบคอบ 2
17 อภิสิทธิ์ ภัทรดุษฎี 2
18 จักรพงษ์ มัณฑุกานนท์ 2
19 อาจารีย์ เมฆศิริ 2
20 ประภาภัทร นิยม 2
21 นคร มุธุศรี 2
22 เลิศ อุรัสยะนันทน์ 2
23 แน่งน้อย ศักดิ์ศรี 2
24 สิริวัฒน์ พรหมบุรี 2
25 เดชา บุญค้ำ 2
26 ประภัทร วัชโลณุรักษ์ 2
27 ผุสดี ทิพทัส 2
28 สุรศักดิ์ เหลืองคำชาติ 1
29 บุศรินทร์ รุ่งรัตนกุล 1
30 โรจนัจฉริย์ ด่านสวัสดิ์ 1
31 ทัฬห์ สิริโภคี 1
32 เสริชย์ โชติพานิช 1
33 กษม ฉันทไกรวัฒน์ 1
34 กนกกร เหล่ากาแฝง 1
35 ชุติมา ธนิสสรานนท์ 1
36 ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ 1
37 สุภาภรณ์ สิทธิกร 1
38 กิติพงษ์ กุลไพศาลธรรม 1
39 เสาวณีย์ นวกิจไพฑูรย์ 1
40 ประสาร ศรีศุภชัยยา 1
41 ชรัตน์ หาญจงกล 1
42 สรรชัย วัชรจิตติธรรม 1
43 พัฒนา สุภาวงศ์วณิช 1
44 ปราโมทย์ สรรเพชรศิริ 1
45 ธนกาญจน์ ศรีเกษม 1
46 กมล สุรินันทน์ 1
47 อลงกรณ์ ทวีรักษา 1
48 สนิท หอกคำ 1
49 อิศรา รัชโนวรรณ 1
50 โสภิดา บุญเจริญ 1
51 ชวลิต นิตยะ 1
52 กานต์ อัศวปานทิพย์ 1
53 เสนีย์ ลิมานนท์ดำรงค์ 1
54 วัชรพงศ์ บำรุงพืช 1
55 กัมพล เกลื่อนถนอม 1
56 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาปัตยกรรมศาสตร์ 1
57 สุมน โรจนะสิริ 1
58 อนุกูล อินทรัตน์ 1
59 วิชัย สว่าง 1
60 เฉลิมพงศ์ ทวีวัฒนะชัยกุล 1
61 นิคม หอมยืน 1
62 สงัด อิสสระทิพย์ 1
63 อลงกรณ์ จำฟู 1
64 สุมิตรา วงภักดี 1
65 สิทธิ์ ธีรสรณ์ 1
66 วสุรัตน์ เปี่ยมใย 1
67 วรรัตน์ ทีฆมงคล 1
68 ชยวีร์ คีตวรนาฏ 1
69 รพีพรรณ ทองพรายวงศ์ 1
70 จักรภพ กาบทอง 1
71 บัญชา บูรณสิงห์ 1
72 ไตรรัตน์ จารุทัศน์ 1
73 ภาริณี อธิพันธุ์จินดา 1
74 มาลี แซ่ตั้ง 1
75 คนธ์พงษ์ เลิศชัยทัศน์ 1
76 พิมรา เสนาพลสิทธิ์ 1
77 วสันต์ วิศนุวัฒนากิจ 1
78 สมถวิล แซ่ลี้ 1
79 ธีรวุฒิ วานิช 1
80 สุกิจ ตรัยวนพงศ์ 1
81 วิชนัน ศุภจรรยา 1
82 วาสินี ลิ่มอรุณ 1
83 องอาจ รังษีกาญจน์ส่อง 1
84 ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์ 1
85 วรยุทธ ช่อมงคลชัย 1
86 อดิเรก แสงใสแก้ว 1
87 ศรัญญา รัตนจงกล 1
88 โอภาส นิ่มมานพ 1
89 เลอพงษ์ ชูประยูร 1
90 ประทีป จารุวิริยะรุ่ง 1
91 ชัยยะ พัฒนเจริญ 1
92 สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม 1
93 ยงยุทธ ดิลกตระการกิจ 1
94 เบญนภา จันทร์กลับ 1
95 กฤดิโชติ ทรัพย์มหศักดิ์ 1
96 อัญชลิกา เรืองกิตติวิลาส 1
97 วิภาวรรณ สัตตบุษย์สุทธิ 1
98 วิเชียร วรรณะพาหุณ 1
99 นิตยา กัทลีรดะพันธุ์ 1
100 อมรา พงศาพิชญ์ 1
101 แพรวพรรณ เจริญเรืองกิจ 1
102 วีระชัย ชูขันธ์ 1
103 วิจัย เจริญเรืองวานิชย์ 1
104 ชลิต ลิมปนะเวช 1
105 มนสา อัศวกาญจน์ 1
106 อัญชลี ปิยบุญพาผล 1
107 สิวินีย์ ขาวมาก 1
108 พิทักษ์ บุญชูกุศล 1
109 ปิยพร พิเชษฐวัฒนา 1
110 ประทีป ตั้งมติธรรม 1
111 กิตติคุณ นิติชัยวรกุล 1
112 ธิติ เฮงรัศมี 1
113 นิยุทธ์ กรุงวงศ์ 1
114 ชาลี มงคลรัตน์ 1
115 จารณี บุญยะพงศ์ไชย 1
116 มัลลิกา บุณฑริก 1
117 ปภากร สุวรรณธาดา 1
118 จรัสศรี ทีปิรัช 1
119 นิพัท ทวนนวรัตน์ 1
120 ทันพงศ์ ชุณหสวัสดิกุล 1
121 นันทวัน กนกอุดม 1
122 ปรพัทธ์ ภูงามทอง 1
123 นันทนา ภัทรพงศ์สันติ 1
124 แคล้ว ทองสม 1
125 ปรานอม ตันสุขานันท์ 1
126 ตะวัน ณ ระนอง 1
127 อรพิน พิมพ์เจริญ 1
128 บุญญา แกล้วทนงค์ 1
129 ทวี ธรรมกุลกระจ่าง 1
130 รวิวรรณ เดชานุภาพฤทธา 1
131 กุณฑลี เวชสาร 1
132 เสาวลักษณ์ เลิศบุศย์ สุรพลชัย 1
133 ชัยวุฒิ ประสงค์สัมฤทธิ์ 1
134 จันทร์วิมล รักอนันตชัย 1
135 ถนอม อังคณะวัฒนา 1
136 จารุวรรณ ธำรงเกียรติ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 8
2 2554 10
3 2553 5
4 2552 9
5 2551 2
6 2550 7
7 2549 4
8 2547 5
9 2546 2
10 2545 7
11 2544 3
12 2543 1
13 2541 1
14 2540 7
15 2539 14
16 2538 6
17 2537 5
18 2536 4
19 2535 1
20 2534 1
21 2530 2
22 2529 4
23 2528 3
24 2527 1
25 2526 1
26 2525 3
27 2524 2
28 2522 1
29 543 11
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การศึกษาศักยภาพทางการตลาดของห้องชุดสองชั้น
2 การศึกษาศักยภาพทางการตลาดของห้องชุดสองชั้น
3 ปัจจัยในการพัฒนาศูนย์การค้าชุมชนในรูปแบบฮาลาล
4 ที่จอดรถในย่านศูนย์กลางธุรกิจของเมืองเก่า : กรณีศึกษาย่านถนนเยาวราช กรุงเทพมหานคร
5 ช่องทางการจำหน่ายใน “งานมหกรรมบ้านและคอนโดฯ” : กรณีศึกษาผู้ประกอบการโครงการอาคารชุดรายกลาง-รายเล็ก
6 กระบวนการพัฒนาโครงการ บูติค แคมป์ปิ้ง รีสอร์ท : กรณีศึกษา คีรีมายา กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา และ ฟาร์มโชคชัย บูติค แคมป์ จังหวัดนครราชสีมา
7 ปัจจัยในการพัฒนาศูนย์การค้าชุมชนในรูปแบบฮาลาล
8 ที่จอดรถในย่านศูนย์กลางธุรกิจของเมืองเก่า: กรณีศึกษาย่านถนนเยาวราช กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2554
9 การใช้สื่อออนไลน์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กรณีศึกษา โครงการคอนโดมิเนียม บมจ. เอเชี่ยน พร๊อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนต์ บมจ. แสนสิริ และ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท
10 สินค้าทดแทนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยระดับราคาปานกลางทำเลหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
11 การศึกษาแนวทางการพัฒนาของตลาดสดค้าปลีกเพื่อให้สามารถแข่งขันกับห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ที่อยู่ใกล้เคียง : กรณีศึกษา ตลาดยิ่งเจริญ
12 การสื่อสารทางการตลาดในอาคารชุดระดับราคาล่าง กรณีศึกษาอาคารชุดบริเวณรามอินทรา-สายไหมจังหวัดกรุงเทพมหานคร
13 การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยในการเลือกอาคารชุดพักอาศัยเป็นบ้านหลังที่สองในเขตชั้นในกับชั้นกลางของกรุงเทพมหานคร
14 การศึกษาการอนุรักษ์พลังงานในโครงการอาคารชุดพักอาศัย
15 ศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเลือกเช่าพื้นที่สำนักงานขนาดเล็กในเขตศูนย์กลางธุรกิจของผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อยในเขตกรุงเทพมหานคร
16 กลยุทธ์การสื่อสารด้านการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social media) ของธุรกิจอาคารชุดกรณีศึกษา บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
17 การศึกษาปัญหาการใช้พื้นที่เก็บของในห้องชุด : กรณีศึกษาโครงการ ลุมพินีเพลส นาราธิวาส-เจ้าพระยา และ โครงการ ดิแอดเดรส สยาม
18 แนวโน้มการพัฒนารูปแบบโรงแรมบูติก : กรณีศึกษา โรงแรม ในเขตอำเภอหัวหิน-ชะอำ
ปี พ.ศ. 2553
19 พฤติกรรมการอยู่อาศัยในอาคารชุดระดับราคาสูงของกลุ่มยัปปี้บริเวณสุขุมวิท เขตวัฒนา
20 แนวทางแก้ไขปัญหาการขายทรัพย์สินรอการขาย (NPA) : กรณีศึกษา บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.) และบริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (บสก.)
21 การใช้สื่อโฆษณาคอนโดมิเนียมระดับบน และระดับปานกลาง: กรณีศึกษา บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท และบมจ.เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนต์
22 การใช้สื่อโฆษณาคอนโดมิเนียมระดับบน และระดับปานกลาง: กรณีศึกษา บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท และบมจ.เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนต์
23 แนวทางแก้ไขปัญหาการขายทรัพย์สินรอการขาย (NPA) : กรณีศึกษา บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.) และบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (บสก.)
ปี พ.ศ. 2552
24 ความต้องการสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย : กรณีศึกษากลุ่มผู้บริโภคสินเชื่อที่อยู่อาศัยในโครงการบ้านเอื้ออาทร
25 การเปรียบเทียบการดำเนินการของผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยหรือปานกลางตามหลักเกณฑ์ในปี พ.ศ. 2536 กับ หลักเกณฑ์ในปี พ.ศ. 2552
26 แนวทางการจัดการอพาร์ตเมนต์ระดับราคาสูงในเมืองสมุทรสาคร : กรณีศึกษา อพาร์ตเมนต์ AAA
27 แนวทางการปรับตัวของโรงแรมท้องถิ่นระดับราคาประหยัด : กรณีศึกษา พื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา
28 ความแตกต่างระหว่างมูลค่าตลาดกับราคาประเมินจดทะเบียนสิทธินิติกรรม : กรณีศึกษาแปลงที่ดินเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
29 ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ต้องการของพนักงานระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร และแปรรูปอาหารในอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
30 ความต้องการสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย : กรณีศึกษากลุ่มผู้บริโภคสินเชื่อที่อยู่อาศัยในโครงการบ้านเอื้ออาทร
31 การเปรียบเทียบการดำเนินการของผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยหรือปานกลางตามหลักเกณฑ์ในปี พ.ศ.2536 กับหลักเกณฑ์ในปี พ.ศ.2552
32 แนวทางการปรับตัวของโรงแรมท้องถิ่นระดับราคาประหยัด : กรณีศึกษา พื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา
ปี พ.ศ. 2551
33 สภาพการอยู่อาศัยของพนักงานประจำรถโดยสารที่รับส่งผู้โดยสารที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร)
34 สภาพการอยู่อาศัยของพนักงานประจำรถโดยสาร ที่รับส่งผู้โดยสารที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร)
ปี พ.ศ. 2550
35 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการถือครองที่อยู่อาศัยของคนชั้นกลาง : กรณีศึกษา อาคารพักอาศัยรวมในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
36 การประเมินมูลค่าทรัพย์สินรอการขาย ประเภทที่อยู่อาศัย : กรณีศึกษา ทรัพย์สินรอการขาย ของ ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
37 แนวทางในการป้องกันและแก้ไขการค้าชำระหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัย : กรณีศึกษา ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาบางใหญ่
38 การใช้พื้นที่ภายในห้องชุดเอนกประสงค์ขนาดเล็กระดับราคาปานกลาง : กรณีศึกษา โครงการ A และ โครงการ B
39 การวางแผนทางการเงินของผู้ซื้อในโครงการออมเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย : กรณีศึกษา โครงการเดอะรูม สุขุมวิท 79 ของ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
40 ขั้นตอนการให้บริการรับสร้างบ้านโดยบริษัทที่เป็นสมาชิกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านโดยบริษัทที่เป้นสมาชิกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน : กรณีศึกษา บริษัท รอแยล เฮ้าส์ จำกัด และบริษัทโฟร์พัฒนา จำกัด
41 การวางแผนทางการเงินของผู้ซื้อในโครงการออมเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย : กรณีศึกษา โครงการเดอะรูม สุขุมวิท 79 ของ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
ปี พ.ศ. 2549
42 แนวทางการพัฒนาบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
43 เหตุจูงใจในการตัดสินใจซื้อห้องชุดพักอาศัยใกล้สถานีรถไฟฟ้า : กรณีศึกษา โครงการซิตี้โฮม รัชดา และ ซิตี้โฮม สุขุมวิท
44 ปัจจัยที่มีผลต่อผลตอบแทนทางการเงินของโครงการบ้านจัดสรรขนาดกลาง
45 พฤติกรรมแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจในธุรกิจจัดสรรที่ดิน : กรณีศึกษาโครงการบ้านจัดสรรในพื้นที่เขตบางบัวทอง
ปี พ.ศ. 2547
46 ผลกระทบต่อที่อยู่อาศัยประเภทอพาร์ทเมนต์ให้เช่า ในเขตห้วยขวางเมื่อมีระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
47 การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้สอยและทัศนะคติของผู้อยู่อาศัย ต่อพื้นที่นันทนาการของโครงการอาคารชุดศุภาลัย ปาร์ค และโครงการฟลอราวิลล์ กรุงเทพฯ
48 การบริหารอาคารชุดที่อยู่อาศัยแบบผสม : กรณีศึกษา โครงการจิวเวลรี่เทรด เซ็นเตอร์ ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร
49 การเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัย จากอิทธิพลของสื่อโฆษณาในโครงการ บ้านศุภาลัยบุรี และบ้านศุชญา จังหวัดปทุมธานี
50 ปัญหาของผู้ซื้อบ้านมือสอง ผ่านบริษัทตัวแทนนายหน้า : กรณีศึกษา บริษัท ดรีมโฮม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ปี พ.ศ. 2546
51 การได้มาซึ่งคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรร ระดับราคาปานกลาง ในเขตกรุงเทพมหานคร
52 การตอบสนองความต้องการที่อยู่อาศัยของผู้อยู่อาศัยในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน : กรณีศึกษา โครงการหมู่บ้านพฤกษา
ปี พ.ศ. 2545
53 การวางแผนทางการเงินเพื่อที่อยู่อาศัยของบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2539 ผู้กู้ "กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา"
54 การเปรียบเทียบการประเมินราคาทรัพย์สิน 3 วิธี : กรณีศึกษา บ้านเดี่ยวพักอาศัย ฝั่งกรุงเทพตะวันตก
55 พฤติกรรมการออมเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยระดับราคาปานกลาง : กรณีศึกษา บริษัท วังทองกรุ๊ป จำกัด
56 การจัดเตรียมที่อยู่อาศัยสำหรับพนักงานบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) : กรณีศึกษา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
57 การศึกษาเปรียบเทียบการปรับโครงสร้างหนี้โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงิน : กรณีศึกษา บริษัทเงินทุนเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
58 ที่อยู่อาศัยของบุคลากรในศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
59 การเปลี่ยนแปลงการอยู่อาศัยของชุมชนใกล้โครงการเมืองทองธานี แจ้งวัฒนะ
ปี พ.ศ. 2544
60 ปัจจัยที่มีผลต่อการประนอมหนี้สินเชื่อโครงการที่อยู่อาศัย กรณีศึกษา : บริษัท กานดาเคหะ จำกัด
61 วิธีการประเมินราคาที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุด
62 การเปรียบเทียบการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยของสหกรณ์เคหสถานผู้มีรายได้น้อยที่มีขนาดต่างกัน : กรณีศึกษาสหกรณ์เคหสถานพัฒนาชุมชนแสนสุข จำกัดและสหกรณ์เคหสถานชุมชนสุขุมวิท 93 จำกัด
ปี พ.ศ. 2543
63 การวางแผนเพื่อประมูลซื้อห้องชุดพักอาศัยระดับราคาปานกลาง ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2541
64 ทัศนคติและผลกระทบที่มีต่อความต้องการที่อยู่อาศัยในภาวะเศรษฐกิจถดถอยของพนักงานระดับต้นและกลางในอาคารสำนักงานย่านบางนา-ตราด
ปี พ.ศ. 2540
65 การศึกษากระบวนการพัฒนาที่อยู่อาศัยในแนวทางพึ่งพาตนเอง ของผู้มีรายได้น้อยในเขตเมือง กรณีศึกษาโครงการที่องค์กรชุมชน ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัย
66 อยู่อาศัยของแรงงานในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ.พระนครศรีอยุธยา
67 แนวทางการรื้อย้ายสำหรับโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง
68 แนวทางการปรับปรุงโครงการระบบข้อมูลที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ : กรณีศึกษาที่อยู่อาศัยของผู้ใช้แรงงานที่มีรายได้น้อยในโรงงานอุตสาหกรรมเขตบางขุนเทียน
69 การเลือกที่อยู่อาศัยของผู้ที่ทำงานด้านการให้บริการ ในห้างสรรพสินค้าในเขตกรุงเทพมหานคร
70 ความต้องการที่อยู่อาศัยของอาจารย์โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตชั้นในของกรุงเทพมหานคร
71 ความพึงพอใจต่อค่าทดแทนในการเวนคืนที่อยู่อาศัย : กรณีศึกษาโครงการระบบทางด่วนสายรามอินทรา-อาจณรงค์
ปี พ.ศ. 2539
72 สภาพปัจจุบันและความคาดหวัง เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของผู้ปกครอง กรณีศึกษา : โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
73 ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อและขายบ้านมือสองในเขตบางกะปิ
74 ความต้องการที่อยู่อาศัยในวัยสูงอายุ ของผู้ที่ทำงานบริษัทชั้นนำในกรุงเทพมหานคร
75 สภาพที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน สำหรับผู้ใช้แรงงานในโรงงานผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ : กรณีศึกษานิคมอุตสาหกรรมนวนคร
76 แนวทางการปรับปรุงกฎกระทรวงควบคุมอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พิเศษ เพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย
77 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้อยู่อาศัยในทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น ที่อยู่อาศัยในโครงการทึ่อยู่อาศัยขนาดเล็ก-ขนาดกลางและขนาดใหญ่ในย่านบาง บัวทอง จังหวัดนนทบุรี
78 ความต้องการที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาลอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี
79 ความพึงพอใจของผู้กู้ประเภทอาคารชุดใน กทม. ชั้นกลางและปัจจัยหลักด้านสินเชื่อของธนาคารอาคารสงเคราะห์
80 สภาพปัจจุบันและความคาดหวังเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยชั่วคราวและถาวร ของผู้ใช้แรงงานก่อสร้าง
81 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของโครงการเคหะชุมชนหลักสี่ กับนิรันดร์คอนโดมิเนียม
82 การพัฒนาสถาบันการเงินในรูปแบบของสหกรณ์เคหสถาน สำหรับผู้มีรายได้น้อย
83 การเปรียบเทียบที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ และหัวหิน
84 ความต้องการที่อยู่อาศัยของคนทำงานย่านถนนสาธร
85 การขยายตัวของที่อยู่อาศัยในจังหวัดปทุมธานีบนถนนรังสิต-นครนายกบริเวณคลอง 1 ถึงคลอง 7
ปี พ.ศ. 2538
86 ความต้องการที่อยู่อาศัยของผู้ที่ทำงานในนิคมอุตสาหกรรม : กรณีศึกษา นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
87 การศึกษาความต้องการลักษณะที่อยู่อาศัยในทศวรรษหน้าของคนรุ่นใหม่ ในกลุ่มบัณฑิตมหาวิทยาลัยของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร ยกเว้นมหาวิทยาลัยเปิด
88 แนวโน้มความต้องการบ้านเดี่ยวในเขตภาษีเจริญของผู้มีแหล่งงาน ในเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
89 การศึกษาความต้องการที่พักอาศัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
90 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงและความต้องการที่อยู่อาศัยของผู้ใช้แรงงานภาคอุตสาหกรรม : กรณีศึกษาบริเวณถนนเทพารักษ์ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
91 การประเมินราคาที่ดินเพื่อโครงการที่อยู่อาศัย : กรณีศึกษาการประเมินราคาที่ดินเพื่อโครงการที่อยู่อาศัย ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2537
92 ความคิดเห็นของผู้อยู่อาศัยและผู้บริหารหมู่บ้านต่อการดูแลบริหารชุมชน ประเภทบ้านจัดสรรขนาดกลาง ของภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
93 ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อหรือเช่าที่อยู่อาศัยของชาวเอเชียตะวันออก ที่ได้รับอนุญาตทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร
94 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจที่อยู่อาศัย
95 การศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบจากการย้ายที่ทำงานขนาดใหญ่ของภาคเอกชน และภาครัฐที่มีต่อความต้องการที่อยู่อาศัยของพนักงาน : กรณีศึกษาธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด และการสื่อสารแห่งประเทศไทย
96 ทัศนคติของผู้อยู่อาศัยต่ออาคารชุดพักอาศัยราคาถูก ย่านชานกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2536
97 อาคารชุดพักอาศัยแนวราบในเขตกรุงเทพมหานคร : ศึกษาด้านทัศนคติ กฎหมาย และรูปแบบ
98 การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการเวนคืน
99 การศึกษาเปรียบเทียบการจัดสวัสดิการที่อยู่อาศัยของข้าราชการทหาร และข้าราชการตำรวจในเขตกรุงเทพมหานคร
100 การศึกษาความต้องการและความสัมพันธ์ระหว่างที่อยู่อาศัยและที่ทำงานของผู้ที่ทำงานในย่านสีลม
ปี พ.ศ. 2535
101 การศึกษาความคาดหวัง ความต้องการที่อยู่อาศัยในแต่ละช่วงชีวิตของผู้ประกอบอาชีพในวิชาชีพ 5 แขนง แพทย์ วิศวกร สถาปนิก นักกฎหมาย และนักการบัญชีและการเงิน
ปี พ.ศ. 2534
102 ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกที่อยู่อาศัยแบบอาคารชุดพักอาศัยของผู้มีรายได้สูงในเขตชั้นกลางถึงชั้นในของกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2530
103 การศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนอนุรักษ์ในเขต กำแพงเมืองเชียงใหม่
104 การศึกษาการเจริญเติบโตของชุมชนในจังหวัดปทุมธานี : กรณีศึกษา การใช้ประโยชน์ที่ดินชุมชนประชาธิปัตย์และคลองหลวง
ปี พ.ศ. 2529
105 การศึกษาอัตราค่าจ้างแรงงานของธุรกิจก่อสร้างในจังหวัดเชียงใหม่
106 การศึกษาทางสังคม-ประวัติศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ที่ดิน เพื่อการอยู่อาศัยของกรุงเทพมหานคร
107 การศึกษาความเหมาะสมในการตั้งถิ่นฐานบริเวณบึงบรเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์
108 การศึกษาเพื่อเป็นแนวทางการใช้ที่ดินชุมชนเมืองนครสวรรค์
ปี พ.ศ. 2528
109 การศึกษาการใช้ที่ดินเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนา เขตสัมพันธวงศ์
110 การศึกษาความไม่เสมอภาคของจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
111 การศึกษาเปรียบเทียบการจัดการบริษัทสถาปนิกขนาดใหญ่กับขนาดกลาง ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2527
112 แนวโน้มและทิศทางการขยายตัวที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้ปานกลาง ในเขตกรุงเทพมหานคร (2525-2528)
ปี พ.ศ. 2526
113 แนวทางในการพัฒนาการใช้ที่ดินเพื่อการศึกษา ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2525
114 การศึกษาเพื่อหาแนวทางพัฒนาและการใช้ที่ดินของเทศบาลเมืองพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ปี 2542
115 การวางแผนการใช้ที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมของชุมชนเมืองลำปาง
116 ข้อเสนอการใช้ที่ดินสำหรับอำเภอเมืองปทุมธานี
ปี พ.ศ. 2524
117 การวางแผนพัฒนากิ่งอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง สืบเนื่องจากการขยายเหมืองถ่านหินลิกไนต์แม่เมาะ
118 การศึกษาและวิเคราะห์การใช้ที่ดินท่าอากาศยานกรุงเทพ ที่มีผลต่อกองทัพอากาศดอนเมือง และชุมชนโดยรอบ
ปี พ.ศ. 2522
119 การศึกษาและบทวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาที่ตั้งและสภาพแวดล้อมของย่านอุตสาหกรรมในเขตสุขาภิบาลพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ