ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มานพ พงศทัต
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 22
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 13
3 บวรศักดิ์ อัศวดิตถ์ 5
4 สัจจพงษ์ เมฆวรวุฒิ 5
5 พร วิรุฬห์รักษ์ 5
6 กิตติ พัฒนพงศ์พิบูล 4
7 สุวัฒนา ธาดานิติ 3
8 กุณฑลทิพย พานิชภักดิ์ 3
9 แคล้ว ทองสม 3
10 สุปรีชา หิรัญโร 3
11 นคร มุธุศรี 2
12 อาจารีย์ เมฆศิริ 2
13 อรอนงค์ รอบคอบ 2
14 สิริวัฒน์ พรหมบุรี 2
15 แน่งน้อย ศักดิ์ศรี 2
16 ประภัทร วัชโลณุรักษ์ 2
17 นิติพร สุขศิริ 2
18 ประภาภัทร นิยม 2
19 เดชา บุญค้ำ 2
20 อภิสิทธิ์ ภัทรดุษฎี 2
21 ผุสดี ทิพทัส 2
22 จักรพงษ์ มัณฑุกานนท์ 2
23 วรศิลป์ ศรีสวัสดิ์ 2
24 เลิศ อุรัสยะนันทน์ 2
25 ถิรวุฒิ ธนวิชเพียรพาก 2
26 จามรี อาระยานิมิตสกุล 2
27 นพรัตน์ พิริยเลิศศักดิ์ 2
28 นิยุทธ์ กรุงวงศ์ 1
29 ชาลี มงคลรัตน์ 1
30 จารณี บุญยะพงศ์ไชย 1
31 กิตติคุณ นิติชัยวรกุล 1
32 นันทนา ภัทรพงศ์สันติ 1
33 นันทวัน กนกอุดม 1
34 ทันพงศ์ ชุณหสวัสดิกุล 1
35 จรัสศรี ทีปิรัช 1
36 ปรพัทธ์ ภูงามทอง 1
37 ปภากร สุวรรณธาดา 1
38 มัลลิกา บุณฑริก 1
39 ธิติ เฮงรัศมี 1
40 จันทร์วิมล รักอนันตชัย 1
41 อรพิน พิมพ์เจริญ 1
42 ปรานอม ตันสุขานันท์ 1
43 บุญญา แกล้วทนงค์ 1
44 ทวี ธรรมกุลกระจ่าง 1
45 นิพัท ทวนนวรัตน์ 1
46 ตะวัน ณ ระนอง 1
47 รวิวรรณ เดชานุภาพฤทธา 1
48 เสาวลักษณ์ เลิศบุศย์ สุรพลชัย 1
49 แคล้ว ทองสม 1
50 ชัยวุฒิ ประสงค์สัมฤทธิ์ 1
51 ถนอม อังคณะวัฒนา 1
52 กุณฑลี เวชสาร 1
53 วาสินี ลิ่มอรุณ 1
54 อิศรา รัชโนวรรณ 1
55 สุรศักดิ์ เหลืองคำชาติ 1
56 ทัฬห์ สิริโภคี 1
57 บุศรินทร์ รุ่งรัตนกุล 1
58 โรจนัจฉริย์ ด่านสวัสดิ์ 1
59 เสริชย์ โชติพานิช 1
60 เสาวณีย์ นวกิจไพฑูรย์ 1
61 กิติพงษ์ กุลไพศาลธรรม 1
62 กนกกร เหล่ากาแฝง 1
63 ชุติมา ธนิสสรานนท์ 1
64 กษม ฉันทไกรวัฒน์ 1
65 ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ 1
66 สุภาภรณ์ สิทธิกร 1
67 เสนีย์ ลิมานนท์ดำรงค์ 1
68 ประทีป ตั้งมติธรรม 1
69 ชรัตน์ หาญจงกล 1
70 สรรชัย วัชรจิตติธรรม 1
71 พัฒนา สุภาวงศ์วณิช 1
72 ปราโมทย์ สรรเพชรศิริ 1
73 ชยวีร์ คีตวรนาฏ 1
74 กมล สุรินันทน์ 1
75 อลงกรณ์ ทวีรักษา 1
76 โสภิดา บุญเจริญ 1
77 สนิท หอกคำ 1
78 ประสาร ศรีศุภชัยยา 1
79 ชวลิต นิตยะ 1
80 กานต์ อัศวปานทิพย์ 1
81 จารุวรรณ ธำรงเกียรติ 1
82 อัญชลิกา เรืองกิตติวิลาส 1
83 อนุกูล อินทรัตน์ 1
84 สุมน โรจนะสิริ 1
85 วิชัย สว่าง 1
86 วรรัตน์ ทีฆมงคล 1
87 วัชรพงศ์ บำรุงพืช 1
88 กัมพล เกลื่อนถนอม 1
89 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาปัตยกรรมศาสตร์ 1
90 สิทธิ์ ธีรสรณ์ 1
91 สุมิตรา วงภักดี 1
92 วสุรัตน์ เปี่ยมใย 1
93 นิคม หอมยืน 1
94 เฉลิมพงศ์ ทวีวัฒนะชัยกุล 1
95 วสันต์ วิศนุวัฒนากิจ 1
96 พิมรา เสนาพลสิทธิ์ 1
97 ไตรรัตน์ จารุทัศน์ 1
98 บัญชา บูรณสิงห์ 1
99 ภาริณี อธิพันธุ์จินดา 1
100 วิชนัน ศุภจรรยา 1
101 ธนกาญจน์ ศรีเกษม 1
102 รพีพรรณ ทองพรายวงศ์ 1
103 จักรภพ กาบทอง 1
104 ธีรวุฒิ วานิช 1
105 สมถวิล แซ่ลี้ 1
106 สุกิจ ตรัยวนพงศ์ 1
107 คนธ์พงษ์ เลิศชัยทัศน์ 1
108 มาลี แซ่ตั้ง 1
109 สงัด อิสสระทิพย์ 1
110 อลงกรณ์ จำฟู 1
111 องอาจ รังษีกาญจน์ส่อง 1
112 ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์ 1
113 วรยุทธ ช่อมงคลชัย 1
114 อดิเรก แสงใสแก้ว 1
115 ศรัญญา รัตนจงกล 1
116 โอภาส นิ่มมานพ 1
117 เลอพงษ์ ชูประยูร 1
118 ประทีป จารุวิริยะรุ่ง 1
119 ชัยยะ พัฒนเจริญ 1
120 สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม 1
121 ยงยุทธ ดิลกตระการกิจ 1
122 เบญนภา จันทร์กลับ 1
123 กฤดิโชติ ทรัพย์มหศักดิ์ 1
124 มนสา อัศวกาญจน์ 1
125 วิภาวรรณ สัตตบุษย์สุทธิ 1
126 วิเชียร วรรณะพาหุณ 1
127 นิตยา กัทลีรดะพันธุ์ 1
128 อมรา พงศาพิชญ์ 1
129 แพรวพรรณ เจริญเรืองกิจ 1
130 วีระชัย ชูขันธ์ 1
131 วิจัย เจริญเรืองวานิชย์ 1
132 ชลิต ลิมปนะเวช 1
133 อัญชลี ปิยบุญพาผล 1
134 สิวินีย์ ขาวมาก 1
135 พิทักษ์ บุญชูกุศล 1
136 ปิยพร พิเชษฐวัฒนา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 8
2 2554 10
3 2553 5
4 2552 9
5 2551 2
6 2550 7
7 2549 4
8 2547 5
9 2546 2
10 2545 7
11 2544 3
12 2543 1
13 2542 1
14 2541 1
15 2540 8
16 2539 15
17 2538 6
18 2537 5
19 2536 4
20 2535 1
21 2534 1
22 2530 2
23 2529 4
24 2528 4
25 2527 1
26 2526 1
27 2525 3
28 2524 2
29 2522 1
30 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การศึกษาศักยภาพทางการตลาดของห้องชุดสองชั้น
2 การศึกษาศักยภาพทางการตลาดของห้องชุดสองชั้น
3 ปัจจัยในการพัฒนาศูนย์การค้าชุมชนในรูปแบบฮาลาล
4 ที่จอดรถในย่านศูนย์กลางธุรกิจของเมืองเก่า : กรณีศึกษาย่านถนนเยาวราช กรุงเทพมหานคร
5 ช่องทางการจำหน่ายใน “งานมหกรรมบ้านและคอนโดฯ” : กรณีศึกษาผู้ประกอบการโครงการอาคารชุดรายกลาง-รายเล็ก
6 กระบวนการพัฒนาโครงการ บูติค แคมป์ปิ้ง รีสอร์ท : กรณีศึกษา คีรีมายา กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา และ ฟาร์มโชคชัย บูติค แคมป์ จังหวัดนครราชสีมา
7 ปัจจัยในการพัฒนาศูนย์การค้าชุมชนในรูปแบบฮาลาล
8 ที่จอดรถในย่านศูนย์กลางธุรกิจของเมืองเก่า: กรณีศึกษาย่านถนนเยาวราช กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2554
9 การใช้สื่อออนไลน์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กรณีศึกษา โครงการคอนโดมิเนียม บมจ. เอเชี่ยน พร๊อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนต์ บมจ. แสนสิริ และ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท
10 สินค้าทดแทนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยระดับราคาปานกลางทำเลหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
11 การศึกษาแนวทางการพัฒนาของตลาดสดค้าปลีกเพื่อให้สามารถแข่งขันกับห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ที่อยู่ใกล้เคียง : กรณีศึกษา ตลาดยิ่งเจริญ
12 การสื่อสารทางการตลาดในอาคารชุดระดับราคาล่าง กรณีศึกษาอาคารชุดบริเวณรามอินทรา-สายไหมจังหวัดกรุงเทพมหานคร
13 การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยในการเลือกอาคารชุดพักอาศัยเป็นบ้านหลังที่สองในเขตชั้นในกับชั้นกลางของกรุงเทพมหานคร
14 การศึกษาการอนุรักษ์พลังงานในโครงการอาคารชุดพักอาศัย
15 ศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเลือกเช่าพื้นที่สำนักงานขนาดเล็กในเขตศูนย์กลางธุรกิจของผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อยในเขตกรุงเทพมหานคร
16 กลยุทธ์การสื่อสารด้านการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social media) ของธุรกิจอาคารชุดกรณีศึกษา บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
17 การศึกษาปัญหาการใช้พื้นที่เก็บของในห้องชุด : กรณีศึกษาโครงการ ลุมพินีเพลส นาราธิวาส-เจ้าพระยา และ โครงการ ดิแอดเดรส สยาม
18 แนวโน้มการพัฒนารูปแบบโรงแรมบูติก : กรณีศึกษา โรงแรม ในเขตอำเภอหัวหิน-ชะอำ
ปี พ.ศ. 2553
19 พฤติกรรมการอยู่อาศัยในอาคารชุดระดับราคาสูงของกลุ่มยัปปี้บริเวณสุขุมวิท เขตวัฒนา
20 แนวทางแก้ไขปัญหาการขายทรัพย์สินรอการขาย (NPA) : กรณีศึกษา บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.) และบริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (บสก.)
21 การใช้สื่อโฆษณาคอนโดมิเนียมระดับบน และระดับปานกลาง: กรณีศึกษา บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท และบมจ.เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนต์
22 การใช้สื่อโฆษณาคอนโดมิเนียมระดับบน และระดับปานกลาง: กรณีศึกษา บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท และบมจ.เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนต์
23 แนวทางแก้ไขปัญหาการขายทรัพย์สินรอการขาย (NPA) : กรณีศึกษา บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.) และบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (บสก.)
ปี พ.ศ. 2552
24 ความต้องการสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย : กรณีศึกษากลุ่มผู้บริโภคสินเชื่อที่อยู่อาศัยในโครงการบ้านเอื้ออาทร
25 การเปรียบเทียบการดำเนินการของผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยหรือปานกลางตามหลักเกณฑ์ในปี พ.ศ. 2536 กับ หลักเกณฑ์ในปี พ.ศ. 2552
26 แนวทางการจัดการอพาร์ตเมนต์ระดับราคาสูงในเมืองสมุทรสาคร : กรณีศึกษา อพาร์ตเมนต์ AAA
27 แนวทางการปรับตัวของโรงแรมท้องถิ่นระดับราคาประหยัด : กรณีศึกษา พื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา
28 ความแตกต่างระหว่างมูลค่าตลาดกับราคาประเมินจดทะเบียนสิทธินิติกรรม : กรณีศึกษาแปลงที่ดินเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
29 ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ต้องการของพนักงานระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร และแปรรูปอาหารในอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
30 ความต้องการสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย : กรณีศึกษากลุ่มผู้บริโภคสินเชื่อที่อยู่อาศัยในโครงการบ้านเอื้ออาทร
31 การเปรียบเทียบการดำเนินการของผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยหรือปานกลางตามหลักเกณฑ์ในปี พ.ศ.2536 กับหลักเกณฑ์ในปี พ.ศ.2552
32 แนวทางการปรับตัวของโรงแรมท้องถิ่นระดับราคาประหยัด : กรณีศึกษา พื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา
ปี พ.ศ. 2551
33 สภาพการอยู่อาศัยของพนักงานประจำรถโดยสารที่รับส่งผู้โดยสารที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร)
34 สภาพการอยู่อาศัยของพนักงานประจำรถโดยสาร ที่รับส่งผู้โดยสารที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร)
ปี พ.ศ. 2550
35 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการถือครองที่อยู่อาศัยของคนชั้นกลาง : กรณีศึกษา อาคารพักอาศัยรวมในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
36 การประเมินมูลค่าทรัพย์สินรอการขาย ประเภทที่อยู่อาศัย : กรณีศึกษา ทรัพย์สินรอการขาย ของ ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
37 แนวทางในการป้องกันและแก้ไขการค้าชำระหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัย : กรณีศึกษา ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาบางใหญ่
38 การใช้พื้นที่ภายในห้องชุดเอนกประสงค์ขนาดเล็กระดับราคาปานกลาง : กรณีศึกษา โครงการ A และ โครงการ B
39 การวางแผนทางการเงินของผู้ซื้อในโครงการออมเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย : กรณีศึกษา โครงการเดอะรูม สุขุมวิท 79 ของ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
40 ขั้นตอนการให้บริการรับสร้างบ้านโดยบริษัทที่เป็นสมาชิกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านโดยบริษัทที่เป้นสมาชิกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน : กรณีศึกษา บริษัท รอแยล เฮ้าส์ จำกัด และบริษัทโฟร์พัฒนา จำกัด
41 การวางแผนทางการเงินของผู้ซื้อในโครงการออมเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย : กรณีศึกษา โครงการเดอะรูม สุขุมวิท 79 ของ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
ปี พ.ศ. 2549
42 แนวทางการพัฒนาบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
43 เหตุจูงใจในการตัดสินใจซื้อห้องชุดพักอาศัยใกล้สถานีรถไฟฟ้า : กรณีศึกษา โครงการซิตี้โฮม รัชดา และ ซิตี้โฮม สุขุมวิท
44 ปัจจัยที่มีผลต่อผลตอบแทนทางการเงินของโครงการบ้านจัดสรรขนาดกลาง
45 พฤติกรรมแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจในธุรกิจจัดสรรที่ดิน : กรณีศึกษาโครงการบ้านจัดสรรในพื้นที่เขตบางบัวทอง
ปี พ.ศ. 2547
46 ผลกระทบต่อที่อยู่อาศัยประเภทอพาร์ทเมนต์ให้เช่า ในเขตห้วยขวางเมื่อมีระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
47 การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้สอยและทัศนะคติของผู้อยู่อาศัย ต่อพื้นที่นันทนาการของโครงการอาคารชุดศุภาลัย ปาร์ค และโครงการฟลอราวิลล์ กรุงเทพฯ
48 การบริหารอาคารชุดที่อยู่อาศัยแบบผสม : กรณีศึกษา โครงการจิวเวลรี่เทรด เซ็นเตอร์ ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร
49 การเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัย จากอิทธิพลของสื่อโฆษณาในโครงการ บ้านศุภาลัยบุรี และบ้านศุชญา จังหวัดปทุมธานี
50 ปัญหาของผู้ซื้อบ้านมือสอง ผ่านบริษัทตัวแทนนายหน้า : กรณีศึกษา บริษัท ดรีมโฮม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ปี พ.ศ. 2546
51 การได้มาซึ่งคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรร ระดับราคาปานกลาง ในเขตกรุงเทพมหานคร
52 การตอบสนองความต้องการที่อยู่อาศัยของผู้อยู่อาศัยในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน : กรณีศึกษา โครงการหมู่บ้านพฤกษา
ปี พ.ศ. 2545
53 การวางแผนทางการเงินเพื่อที่อยู่อาศัยของบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2539 ผู้กู้ "กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา"
54 การเปรียบเทียบการประเมินราคาทรัพย์สิน 3 วิธี : กรณีศึกษา บ้านเดี่ยวพักอาศัย ฝั่งกรุงเทพตะวันตก
55 พฤติกรรมการออมเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยระดับราคาปานกลาง : กรณีศึกษา บริษัท วังทองกรุ๊ป จำกัด
56 การจัดเตรียมที่อยู่อาศัยสำหรับพนักงานบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) : กรณีศึกษา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
57 การศึกษาเปรียบเทียบการปรับโครงสร้างหนี้โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงิน : กรณีศึกษา บริษัทเงินทุนเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
58 ที่อยู่อาศัยของบุคลากรในศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
59 การเปลี่ยนแปลงการอยู่อาศัยของชุมชนใกล้โครงการเมืองทองธานี แจ้งวัฒนะ
ปี พ.ศ. 2544
60 ปัจจัยที่มีผลต่อการประนอมหนี้สินเชื่อโครงการที่อยู่อาศัย กรณีศึกษา : บริษัท กานดาเคหะ จำกัด
61 วิธีการประเมินราคาที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุด
62 การเปรียบเทียบการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยของสหกรณ์เคหสถานผู้มีรายได้น้อยที่มีขนาดต่างกัน : กรณีศึกษาสหกรณ์เคหสถานพัฒนาชุมชนแสนสุข จำกัดและสหกรณ์เคหสถานชุมชนสุขุมวิท 93 จำกัด
ปี พ.ศ. 2543
63 การวางแผนเพื่อประมูลซื้อห้องชุดพักอาศัยระดับราคาปานกลาง ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2542
64 การศึกษาเบื้องต้นเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และบริเวณใกล้เคียง
ปี พ.ศ. 2541
65 ทัศนคติและผลกระทบที่มีต่อความต้องการที่อยู่อาศัยในภาวะเศรษฐกิจถดถอยของพนักงานระดับต้นและกลางในอาคารสำนักงานย่านบางนา-ตราด
ปี พ.ศ. 2540
66 การศึกษากระบวนการพัฒนาที่อยู่อาศัยในแนวทางพึ่งพาตนเอง ของผู้มีรายได้น้อยในเขตเมือง กรณีศึกษาโครงการที่องค์กรชุมชน ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัย
67 อยู่อาศัยของแรงงานในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ.พระนครศรีอยุธยา
68 แนวทางการรื้อย้ายสำหรับโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง
69 แนวทางการปรับปรุงโครงการระบบข้อมูลที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ : กรณีศึกษาที่อยู่อาศัยของผู้ใช้แรงงานที่มีรายได้น้อยในโรงงานอุตสาหกรรมเขตบางขุนเทียน
70 การเลือกที่อยู่อาศัยของผู้ที่ทำงานด้านการให้บริการ ในห้างสรรพสินค้าในเขตกรุงเทพมหานคร
71 แนวนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติ
72 ความต้องการที่อยู่อาศัยของอาจารย์โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตชั้นในของกรุงเทพมหานคร
73 ความพึงพอใจต่อค่าทดแทนในการเวนคืนที่อยู่อาศัย : กรณีศึกษาโครงการระบบทางด่วนสายรามอินทรา-อาจณรงค์
ปี พ.ศ. 2539
74 สภาพปัจจุบันและความคาดหวัง เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของผู้ปกครอง กรณีศึกษา : โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
75 ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อและขายบ้านมือสองในเขตบางกะปิ
76 แนวนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติ
77 ความต้องการที่อยู่อาศัยในวัยสูงอายุ ของผู้ที่ทำงานบริษัทชั้นนำในกรุงเทพมหานคร
78 สภาพที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน สำหรับผู้ใช้แรงงานในโรงงานผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ : กรณีศึกษานิคมอุตสาหกรรมนวนคร
79 แนวทางการปรับปรุงกฎกระทรวงควบคุมอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พิเศษ เพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย
80 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้อยู่อาศัยในทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น ที่อยู่อาศัยในโครงการทึ่อยู่อาศัยขนาดเล็ก-ขนาดกลางและขนาดใหญ่ในย่านบาง บัวทอง จังหวัดนนทบุรี
81 ความต้องการที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาลอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี
82 ความพึงพอใจของผู้กู้ประเภทอาคารชุดใน กทม. ชั้นกลางและปัจจัยหลักด้านสินเชื่อของธนาคารอาคารสงเคราะห์
83 สภาพปัจจุบันและความคาดหวังเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยชั่วคราวและถาวร ของผู้ใช้แรงงานก่อสร้าง
84 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของโครงการเคหะชุมชนหลักสี่ กับนิรันดร์คอนโดมิเนียม
85 การพัฒนาสถาบันการเงินในรูปแบบของสหกรณ์เคหสถาน สำหรับผู้มีรายได้น้อย
86 การเปรียบเทียบที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ และหัวหิน
87 ความต้องการที่อยู่อาศัยของคนทำงานย่านถนนสาธร
88 การขยายตัวของที่อยู่อาศัยในจังหวัดปทุมธานีบนถนนรังสิต-นครนายกบริเวณคลอง 1 ถึงคลอง 7
ปี พ.ศ. 2538
89 ความต้องการที่อยู่อาศัยของผู้ที่ทำงานในนิคมอุตสาหกรรม : กรณีศึกษา นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
90 การศึกษาความต้องการลักษณะที่อยู่อาศัยในทศวรรษหน้าของคนรุ่นใหม่ ในกลุ่มบัณฑิตมหาวิทยาลัยของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร ยกเว้นมหาวิทยาลัยเปิด
91 แนวโน้มความต้องการบ้านเดี่ยวในเขตภาษีเจริญของผู้มีแหล่งงาน ในเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
92 การศึกษาความต้องการที่พักอาศัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
93 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงและความต้องการที่อยู่อาศัยของผู้ใช้แรงงานภาคอุตสาหกรรม : กรณีศึกษาบริเวณถนนเทพารักษ์ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
94 การประเมินราคาที่ดินเพื่อโครงการที่อยู่อาศัย : กรณีศึกษาการประเมินราคาที่ดินเพื่อโครงการที่อยู่อาศัย ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2537
95 ความคิดเห็นของผู้อยู่อาศัยและผู้บริหารหมู่บ้านต่อการดูแลบริหารชุมชน ประเภทบ้านจัดสรรขนาดกลาง ของภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
96 ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อหรือเช่าที่อยู่อาศัยของชาวเอเชียตะวันออก ที่ได้รับอนุญาตทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร
97 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจที่อยู่อาศัย
98 การศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบจากการย้ายที่ทำงานขนาดใหญ่ของภาคเอกชน และภาครัฐที่มีต่อความต้องการที่อยู่อาศัยของพนักงาน : กรณีศึกษาธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด และการสื่อสารแห่งประเทศไทย
99 ทัศนคติของผู้อยู่อาศัยต่ออาคารชุดพักอาศัยราคาถูก ย่านชานกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2536
100 อาคารชุดพักอาศัยแนวราบในเขตกรุงเทพมหานคร : ศึกษาด้านทัศนคติ กฎหมาย และรูปแบบ
101 การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการเวนคืน
102 การศึกษาเปรียบเทียบการจัดสวัสดิการที่อยู่อาศัยของข้าราชการทหาร และข้าราชการตำรวจในเขตกรุงเทพมหานคร
103 การศึกษาความต้องการและความสัมพันธ์ระหว่างที่อยู่อาศัยและที่ทำงานของผู้ที่ทำงานในย่านสีลม
ปี พ.ศ. 2535
104 การศึกษาความคาดหวัง ความต้องการที่อยู่อาศัยในแต่ละช่วงชีวิตของผู้ประกอบอาชีพในวิชาชีพ 5 แขนง แพทย์ วิศวกร สถาปนิก นักกฎหมาย และนักการบัญชีและการเงิน
ปี พ.ศ. 2534
105 ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกที่อยู่อาศัยแบบอาคารชุดพักอาศัยของผู้มีรายได้สูงในเขตชั้นกลางถึงชั้นในของกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2530
106 การศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนอนุรักษ์ในเขต กำแพงเมืองเชียงใหม่
107 การศึกษาการเจริญเติบโตของชุมชนในจังหวัดปทุมธานี : กรณีศึกษา การใช้ประโยชน์ที่ดินชุมชนประชาธิปัตย์และคลองหลวง
ปี พ.ศ. 2529
108 การศึกษาอัตราค่าจ้างแรงงานของธุรกิจก่อสร้างในจังหวัดเชียงใหม่
109 การศึกษาทางสังคม-ประวัติศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ที่ดิน เพื่อการอยู่อาศัยของกรุงเทพมหานคร
110 การศึกษาความเหมาะสมในการตั้งถิ่นฐานบริเวณบึงบรเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์
111 การศึกษาเพื่อเป็นแนวทางการใช้ที่ดินชุมชนเมืองนครสวรรค์
ปี พ.ศ. 2528
112 การศึกษาการใช้ที่ดินเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนา เขตสัมพันธวงศ์
113 การศึกษาความไม่เสมอภาคของจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
114 การศึกษาเบื้องต้นเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และบริเวณใกล้เคียง
115 การศึกษาเปรียบเทียบการจัดการบริษัทสถาปนิกขนาดใหญ่กับขนาดกลาง ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2527
116 แนวโน้มและทิศทางการขยายตัวที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้ปานกลาง ในเขตกรุงเทพมหานคร (2525-2528)
ปี พ.ศ. 2526
117 แนวทางในการพัฒนาการใช้ที่ดินเพื่อการศึกษา ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2525
118 การศึกษาเพื่อหาแนวทางพัฒนาและการใช้ที่ดินของเทศบาลเมืองพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ปี 2542
119 การวางแผนการใช้ที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมของชุมชนเมืองลำปาง
120 ข้อเสนอการใช้ที่ดินสำหรับอำเภอเมืองปทุมธานี
ปี พ.ศ. 2524
121 การวางแผนพัฒนากิ่งอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง สืบเนื่องจากการขยายเหมืองถ่านหินลิกไนต์แม่เมาะ
122 การศึกษาและวิเคราะห์การใช้ที่ดินท่าอากาศยานกรุงเทพ ที่มีผลต่อกองทัพอากาศดอนเมือง และชุมชนโดยรอบ
ปี พ.ศ. 2522
123 การศึกษาและบทวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาที่ตั้งและสภาพแวดล้อมของย่านอุตสาหกรรมในเขตสุขาภิบาลพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ