ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มานพ คณะโต,
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- มานพ คณะโต
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 7
2 เบญจา ยอดดำเนิน 2
3 นฤมล จันทร์มา 2
4 สุจิตตา ฤทธิ์มนตรี 2
5 บุปผา ศิริรัศมี 2
6 พูนรัตน์ ลียติกุล 2
7 มยุนา ศรีสุภนันต์ 2
8 อุไรวรรณ คนึงสุขเกษม 2
9 วิชัย ปราสาททอง 2
10 ศิริพร ขัมภลิขิต 2
11 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 1
12 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
13 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสังคม 1
14 กิตติมา โมะเมน 1
15 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
16 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาลัยวิทยาศษสตร์สาธารณสุข 1
17 อภินันท์ อร่ามรัตน์ 1
18 อาภา ศิริวงศ์ ณ อยุธยา 1
19 สุชาดา ภัยหลีกลี้ 1
20 อุษณีย์ พึ่งปาน 1
21 สาวิตรี อัษณางค์กรชัย 1
22 นพดล กรรณิกา 1
23 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2554 4
3 2553 5
4 2552 5
5 2551 7
6 2550 2
7 2548 4
8 2547 1
9 543 29
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 โครงการจัดทำข้อมูลสถานการณ์ปัญหายาเสพติดของกลุ่มแรงงาน
ปี พ.ศ. 2554
2 โครงการพัฒนาเครือข่ายและระบบข้อมูลในการเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงของการใช้สารเสพติด เพื่อการวางแผนและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับจังหวัด
3 โครงการพัฒนาผู้นำด้านการจัดการระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น(รุ่นที่1)
4 โครงการพัฒนาผู้นำด้านการจัดการระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น(รุ่นที่1)
5 การศึกษาปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบต่อสุขภาพของผู้เสพยาบันเทิงในจังหวัดหนองคาย และจังหวัดอุดรธานี
ปี พ.ศ. 2553
6 โครงการพัฒนาตัวแบบระบบเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของสารเสพติดระดับอำเภอ
7 โครงการศึกษาวิจัยนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติด
8 โครงการศึกษาวิจัยนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติด
9 โครงการพัฒนาตัวแบบระบบเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของสารเสพติดระดับอำเภอ
10 โครงการพัฒนาเครือข่ายและระบบข้อมูลในการเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงของการใช้สารเสพติด เพื่อการวางแผนและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับจังหวัด
ปี พ.ศ. 2552
11 โครงการศึกษาพัฒนาองค์ความรู้การเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในระดับจังหวัด
12 ประมาณการจำนวนผู้เกี่ยวข้องกับสารเสพติดในประเทศไทย พ.ศ.2551 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
13 พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงของการใช้สารเสพติดสำหรับการวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
14 พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงของการใช้สารเสพติดสำหรับการวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
15 ประมาณการจำนวนผู้เกี่ยวข้องกับสารเสพติดในประเทศไทย พ.ศ.2551 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2551
16 โครงการประมาณการผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในประเทศไทย
17 โครงการศึกษาสถานการณ์และการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
18 ศึกษาผลความคาดหวังต่อการดำเนินชีวิตของผู้ต้องโทษคดียาเสพติดที่ผ่านโครงการทำความดีเพื่อแผ่นดิน(วิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์)
19 ศึกษาผลความคาดหวังต่อการดำเนินชีวิตของผู้ต้องโทษคดียาเสพติดที่ผ่านโครงการทำความดีเพื่อแผ่นดิน(วิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์)
20 โครงการศึกษาสถานการณ์และการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
21 โครงการศึกษาพัฒนาองค์ความรู้การเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในระดับจังหวัด
22 โครงการประมาณการผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
23 โครงการศึกษาและพัฒนาระบบเฝ้าระวังระบาดวิทยาด้านยาเสพติด
24 โครงการศึกษาและพัฒนาระบบเฝ้าระวังระบาดวิทยาด้านยาเสพติด
ปี พ.ศ. 2548
25 โครงการจัดระบบข้อมูลการสำรวจสภาพปัญหายาเสพติดระดับหมู่บ้าน/ชุมชนเชิงวิชาการเพื่อการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด
26 ประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตรแกนนำเยาวชนระดับอาชีวศึกษา
27 โครงการบรหารเครือข่ายองค์กรวิชาการสารเสพติด ปี 2548
28 ประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตรแกนนำเยาวชนระดับอาชีวศึกษา
ปี พ.ศ. 2547
29 พฤติกรรมการใช้สารเสพติดในกลุ่มผู้ต้องโทษ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
30 การประเมินผลการดูแลผู้ป่วยเบาหวานและศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ในผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่ 2 ที่คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลห้วยยอด
31 การประเมินการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
32 การศึกษาผลของการคัดกรองภาวะเบาหวานในจอประสาทตา, ต้อกระจกและต้อหิน ในผู้ป่วยเบาหวานจังหวัดเชียงรายภายใต้การคัดกรองตาแบบบูรณาการของหน่วยคัดกรองเคลื่อนที่โรงพยาบาลแม่ลาว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
33 ประสิทธิผลของมาตรการด้านการเงินและความก้าวหน้าในวิชาชีพที่มีผลต่อการคงอยู่ของแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชน กระทรวงสาธารณสุข
34 ความเชื่อมั่นในตนเองต่อสมรรถนะด้านการรักษาพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพในหน่วยบริการปฐมภูมิ:กรณีศึกษาจังหวัดลพบุรี
35 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ โดยใช้แนวทาง CUP Accreditation
36 การศึกษาปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบต่อสุขภาพของผู้เสพยาบันเทิง ในจังหวัดหนองคาย และจังหวัดอุดรธานี