ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มานพ คณะโต
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- มานพ คณะโต,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 7
2 ศิริพร ขัมภลิขิต 2
3 บุปผา ศิริรัศมี 2
4 เบญจา ยอดดำเนิน 2
5 วิชัย ปราสาททอง 2
6 อุไรวรรณ คนึงสุขเกษม 2
7 พูนรัตน์ ลียติกุล 2
8 มยุนา ศรีสุภนันต์ 2
9 นฤมล จันทร์มา 2
10 สุจิตตา ฤทธิ์มนตรี 2
11 สุชาดา ภัยหลีกลี้ 1
12 กิตติมา โมะเมน 1
13 อภินันท์ อร่ามรัตน์ 1
14 อุษณีย์ พึ่งปาน 1
15 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาลัยวิทยาศษสตร์สาธารณสุข 1
16 อาภา ศิริวงศ์ ณ อยุธยา 1
17 นพดล กรรณิกา 1
18 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1
19 สาวิตรี อัษณางค์กรชัย 1
20 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
21 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
22 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 1
23 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสังคม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2554 4
3 2553 5
4 2552 5
5 2551 8
6 2550 4
7 2548 4
8 2547 1
9 2543 1
10 2542 2
11 2541 1
12 2540 1
13 543 21
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 โครงการจัดทำข้อมูลสถานการณ์ปัญหายาเสพติดของกลุ่มแรงงาน
ปี พ.ศ. 2554
2 โครงการพัฒนาเครือข่ายและระบบข้อมูลในการเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงของการใช้สารเสพติด เพื่อการวางแผนและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับจังหวัด
3 โครงการพัฒนาผู้นำด้านการจัดการระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น(รุ่นที่1)
4 โครงการพัฒนาผู้นำด้านการจัดการระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น(รุ่นที่1)
5 การศึกษาปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบต่อสุขภาพของผู้เสพยาบันเทิงในจังหวัดหนองคาย และจังหวัดอุดรธานี
ปี พ.ศ. 2553
6 โครงการพัฒนาตัวแบบระบบเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของสารเสพติดระดับอำเภอ
7 โครงการศึกษาวิจัยนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติด
8 โครงการศึกษาวิจัยนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติด
9 โครงการพัฒนาตัวแบบระบบเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของสารเสพติดระดับอำเภอ
10 โครงการพัฒนาเครือข่ายและระบบข้อมูลในการเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงของการใช้สารเสพติด เพื่อการวางแผนและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับจังหวัด
ปี พ.ศ. 2552
11 โครงการศึกษาพัฒนาองค์ความรู้การเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในระดับจังหวัด
12 ประมาณการจำนวนผู้เกี่ยวข้องกับสารเสพติดในประเทศไทย พ.ศ.2551 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
13 พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงของการใช้สารเสพติดสำหรับการวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
14 พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงของการใช้สารเสพติดสำหรับการวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
15 ประมาณการจำนวนผู้เกี่ยวข้องกับสารเสพติดในประเทศไทย พ.ศ.2551 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2551
16 โครงการประมาณการผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในประเทศไทย
17 โครงการศึกษาสถานการณ์และการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
18 ศึกษาผลความคาดหวังต่อการดำเนินชีวิตของผู้ต้องโทษคดียาเสพติดที่ผ่านโครงการทำความดีเพื่อแผ่นดิน(วิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์)
19 สถานภาพการบริโภคสุรา พ.ศ.2550
20 ศึกษาผลความคาดหวังต่อการดำเนินชีวิตของผู้ต้องโทษคดียาเสพติดที่ผ่านโครงการทำความดีเพื่อแผ่นดิน(วิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์)
21 โครงการศึกษาสถานการณ์และการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
22 โครงการศึกษาพัฒนาองค์ความรู้การเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในระดับจังหวัด
23 โครงการประมาณการผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
24 โครงการศึกษาและพัฒนาระบบเฝ้าระวังระบาดวิทยาด้านยาเสพติด
25 โครงการศึกษาและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา
26 โครงการศึกษาและพัฒนาแบบคัดกรองผู้เสพสารระเหยและศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเสพสารระเหย
27 โครงการศึกษาและพัฒนาระบบเฝ้าระวังระบาดวิทยาด้านยาเสพติด
ปี พ.ศ. 2548
28 โครงการจัดระบบข้อมูลการสำรวจสภาพปัญหายาเสพติดระดับหมู่บ้าน/ชุมชนเชิงวิชาการเพื่อการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด
29 ประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตรแกนนำเยาวชนระดับอาชีวศึกษา
30 โครงการบรหารเครือข่ายองค์กรวิชาการสารเสพติด ปี 2548
31 ประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตรแกนนำเยาวชนระดับอาชีวศึกษา
ปี พ.ศ. 2547
32 พฤติกรรมการใช้สารเสพติดในกลุ่มผู้ต้องโทษ
ปี พ.ศ. 2543
33 พฤติกรรมสุขภาพ : ปัญหา ตัวกำหนด และทิศทาง
ปี พ.ศ. 2542
34 การศึกษาสภาพปัญหา และการใช้ยาเสพติดของกลุ่มแรงงาน ในต่างประเทศ
35 พฤติกรรมทางเพศ สถานการณ์ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสืบสานวัฒนธรรมไทยสู่สุขภาพที่ยืนยาว
ปี พ.ศ. 2541
36 พฤติกรรมสุขภาพ : ปัญหา ตัวกำหนด และทิศทาง
ปี พ.ศ. 2540
37 การศึกษาสภาพปัญหา และการใช้ยาเสพติดของกลุ่มแรงงาน ในต่างประเทศ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
38 การประเมินผลการดูแลผู้ป่วยเบาหวานและศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ในผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่ 2 ที่คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลห้วยยอด
39 การประเมินการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
40 การศึกษาผลของการคัดกรองภาวะเบาหวานในจอประสาทตา, ต้อกระจกและต้อหิน ในผู้ป่วยเบาหวานจังหวัดเชียงรายภายใต้การคัดกรองตาแบบบูรณาการของหน่วยคัดกรองเคลื่อนที่โรงพยาบาลแม่ลาว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
41 ประสิทธิผลของมาตรการด้านการเงินและความก้าวหน้าในวิชาชีพที่มีผลต่อการคงอยู่ของแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชน กระทรวงสาธารณสุข
42 ความเชื่อมั่นในตนเองต่อสมรรถนะด้านการรักษาพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพในหน่วยบริการปฐมภูมิ:กรณีศึกษาจังหวัดลพบุรี
43 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ โดยใช้แนวทาง CUP Accreditation
44 การศึกษาปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบต่อสุขภาพของผู้เสพยาบันเทิง ในจังหวัดหนองคาย และจังหวัดอุดรธานี
45 พฤติกรรมทางเพศ สถานการณ์ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสืบสานวัฒนธรรมไทยสู่สุขภาพที่ยืนยาว