ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มาซาฮิโกะ อิซากะ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Masahiko Isaka 21
2 Masahiko Isaka 6
3 สมพร พละสาร 6
4 ปราณี ราชเทวี 5
5 Pranee Rachtawee 5
6 Somporn Palasarn 5
7 มะลิพรรณ สรรพพันธ์ 5
8 Arunrat yangchum 4
9 อรุณรัตน์ ยางชุม 4
10 พัชนี อุ่นเจริญ 4
11 J. Jennifer Luangsa-ard 4
12 เจเนท เจนนิเฟอร์ ดิวินากราเซีย-เหลืองสอาด 4
13 Malipan Sappan 4
14 Panida Chinthanom 4
15 พนิดา จีนถนอม 4
16 สายสมร ลำยอง 3
17 ประเสริฐ ศรีกิติกุลชัย 3
18 นัฐวุฒิ บุญยืน 3
19 Patchanee Auncharoen 3
20 Prasert Srikitikulchai 3
21 กนกกาญจน์ คชรินทร์ 3
22 Saisamorn Lumyong 3
23 รัชดา หริตกุล 3
24 สมจิต คำวิจิต 3
25 พรรษา ทบวอ 3
26 Rachada Haritakun 3
27 Somjit Komwijit 3
28 Sumalee Supothina 3
29 สุมาลี สุโพธิณะ 3
30 Tanapong Boonruangprapa 2
31 สุชาดา มงคลสัมฤทธิ์ 2
32 อุรารัตน์ ศรีเสนาะ 2
33 ธนพงษ์ บุญเรืองประภา 2
34 ธริดาพร บุญญไพบูลย์ศรี 2
35 Kanlayanee Sriklung 2
36 Urarat Srisanoh 2
37 Kanokarn Kocharin 2
38 สุกฤตยา วีระนนท์ 2
39 Sanisa Lapanun 2
40 Nattawut Boonyuen 2
41 กัลยาณี ศรีคลัง 2
42 Rungtiwa Chanthaket 2
43 Punsa Khoyaiklang 2
44 ศนิษา ลาภานันท์ 2
45 Sukitaya Veeranondha 2
46 รุ่งทิวา จันทะเกต 2
47 Suchada Mongkolsamrit 1
48 Nigel L. Hywel-Jones 1
49 Sarawut Saidaengkham 1
50 Nattapat Lartpornmatulee 1
51 Thitiya Boonpratuang 1
52 ณัฐพัชร์ เลิศพรมาตุรี 1
53 สราวุฒิ สายแดงคำ 1
54 Suchada Mongkolsamrit 1
55 วิลันดา ชูวงศ์ 1
56 Wilunda Choowong 1
57 Palangpon Kongsaeree 1
58 Suwanee Chunhametha 1
59 สุวนีย์ ชุณหเมธา 1
60 ธิติยา บุญประเทือง 1
61 Kitlada Srichomthong 1
62 กมลพรรณ อินเตรียะ 1
63 แสงอรุณ ย่อยพรมราช 1
64 Pitchapa Berkaew 1
65 Rungpet Ridkaew 1
66 รุ่งเพ็ชร ริดแก้ว 1
67 พิชชาภา เบอรแกว 1
68 Kamolphan Intereya 1
69 Seangaroon Yoiprommarat 1
70 Gareth Jones 1
71 สำราญ ปราบภัย 1
72 Sutichai Intamas 1
73 สิทธิสุนทร สุโพธิณะ 1
74 กิตติ์ลดา ศรีจอมทอง 1
75 Samran Prabpai 1
76 Morakot Tanticharoen 1
77 Apisara Lutthisungoen 1
78 Kanoksri Tasanathai 1
79 กนกศรี ทัศนาทัย 1
80 Surisa Kongthong 1
81 สุริสา คงทอง 1
82 Pataranun Ittiworapong 1
83 อภิสรา ลัทธิสูงเนิน 1
84 มรกต ตันติเจริญ 1
85 พัชราภรณ์ วงษา 1
86 E.B. Gareth Jones 1
87 Patcharaporn Wongsa 1
88 ไว ประทุมผาย 1
89 Wai Prathumpai 1
90 Rapheephat Suvannakad 1
91 Nattawutt Boonyuen 1
92 Siribhorn Madla 1
93 Punsa Tobwor 1
94 Patchanee Auncharoen 1
95 สุพิชชา โชคไพบูลย์ 1
96 Somporn Palasarn 1
97 นกุล รัตนพันธ์ 1
98 ศิริพร หมาดหล้า 1
99 วศิมน เรืองเล็ก 1
100 Umpava Pinruan 1
101 Nattawut Rungjindamai 1
102 ระพีพัฒน์ สุวรรณกาศ 1
103 ณัฐวุฒิ รุ่งจินดามัย 1
104 อัมพวา ปินเรือน 1
105 Sitthisuntorn Supothina 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 3
2 2553 8
3 2552 8
4 2551 1
5 2550 5
6 2549 1
7 2548 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 Chemical taxonomy of Torrubiella s. lat.: zeorin as a marker of Conoideocrella
2 Ring B Aromatic Norpimarane Glucoside from a Xylaria sp.
3 Bioactive compounds from the scale insect pathogenic fungus conoideocrella tenuis BCC 18627
ปี พ.ศ. 2553
4 An antimycobacterial cyclodepsipeptide from the entomopathogenic fungus Ophiocordyceps communis BCC 16475
5 Pyridone and tetramic acid alkaloids from the spider pathogenic fungus Torrubiella sp. BCC 2165
6 Butyrolactones from the fungus Aspergillus terreus BCC 4651
7 A tetrahydrobenzofuran derivative from the fermentation broth of Lentinus squarrosulus BCC 22366
8 Chromone derivatives from the wood-decay fungus Rhizina sp. BCC 12292
9 Hopane-Type Triterpenes and Binaphthopyrones from the Scale Insect Pathogenic Fungus Aschersonia paraphysata BCC 11964
10 Hamigeromycins C–G, 14-membered macrolides from the fungus Hamigera avellanea BCC 17816
11 Eremophilane-Type Sesquiterpenes from the Fungus Xylaria sp. BCC 21097
ปี พ.ศ. 2552
12 γ-Lactones and ent-Eudesmane Sesquiterpenes from the Endophytic Fungus Eutypella sp. BCC 13199
13 Cytotoxic eremophilane sesquiterpenoids from the saprobic fungus Berkleasmium nigroapicale BCC 8220
14 Hopane triterpenes as chemotaxonomic markers for the scale insect pathogens Hypocrella s. lat. and Aschersonia
15 Aigialomycins and related polyketide metabolites from the mangrove fungus Aigialus parvus BCC 5311
16 Isariotins E and F, Spirocyclic and Bicyclic Hemiacetals จากราแมลง Isaria tenuipes BCC 12625
17 A beauvericin hot spot in the genus Isaria
18 Acremoxanthones A and B, novel antibiotic polyketides from the fungus Acremonium sp. BCC 31806
19 Dihydronaphthalenones from the endophytic fungus Botryosphaeria sp. BCC 8200
ปี พ.ศ. 2551
20 Novel cyclopropyl diketones and 14-membered macrolides from the soil fungus Hamigera avellanea BCC 17816
ปี พ.ศ. 2550
21 Isariotins A-D, alkaloids from the insect pathogenic fungus Isaria tenuipes BCC 7831
22 ES-242 derivatives and cycloheptapeptides from Cordyceps sp. strains BCC 16173 and BCC 16176
23 Menisporopsin B, a New polyester from the Seed Fungus Menisporopsis theobromae BCC 4162
24 Paecilodepsipeptide A, an Antimalarial and Antitumor Cyclohexadepsipeptide from the Insect Pathogenic Fungus Paecilomyces cinnamomeus BCC 9616
25 Comparison of the bioactive secondary metabolites from the scale insect pathogens,anamorph Paecilomyces cinnamomeus,and teleomorphTorrubiella luteorostrata
ปี พ.ศ. 2549
26 Hirsutellone F, a Dimer of Antitubercular Alkaloids from the Seed Fungus Trichoderma Species BCC 7579
ปี พ.ศ. 2548
27 Cyclohexadepsipeptides from the insect pathogenic fungus Hirsutella nivea BCC 2594