ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มาซาฮิโกะ อิซากะ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Masahiko Isaka 21
2 Masahiko Isaka 6
3 สมพร พละสาร 6
4 มะลิพรรณ สรรพพันธ์ 5
5 ปราณี ราชเทวี 5
6 Pranee Rachtawee 5
7 Somporn Palasarn 5
8 Malipan Sappan 4
9 Panida Chinthanom 4
10 พนิดา จีนถนอม 4
11 พัชนี อุ่นเจริญ 4
12 อรุณรัตน์ ยางชุม 4
13 เจเนท เจนนิเฟอร์ ดิวินากราเซีย-เหลืองสอาด 4
14 J. Jennifer Luangsa-ard 4
15 Arunrat yangchum 4
16 Sumalee Supothina 3
17 รัชดา หริตกุล 3
18 สุมาลี สุโพธิณะ 3
19 ประเสริฐ ศรีกิติกุลชัย 3
20 Rachada Haritakun 3
21 Prasert Srikitikulchai 3
22 พรรษา ทบวอ 3
23 กนกกาญจน์ คชรินทร์ 3
24 นัฐวุฒิ บุญยืน 3
25 สมจิต คำวิจิต 3
26 Saisamorn Lumyong 3
27 สายสมร ลำยอง 3
28 Patchanee Auncharoen 3
29 Somjit Komwijit 3
30 Kanokarn Kocharin 2
31 ธนพงษ์ บุญเรืองประภา 2
32 Tanapong Boonruangprapa 2
33 ธริดาพร บุญญไพบูลย์ศรี 2
34 กัลยาณี ศรีคลัง 2
35 Punsa Khoyaiklang 2
36 สุชาดา มงคลสัมฤทธิ์ 2
37 Kanlayanee Sriklung 2
38 อุรารัตน์ ศรีเสนาะ 2
39 ศนิษา ลาภานันท์ 2
40 Rungtiwa Chanthaket 2
41 Nattawut Boonyuen 2
42 รุ่งทิวา จันทะเกต 2
43 Sanisa Lapanun 2
44 Sukitaya Veeranondha 2
45 Urarat Srisanoh 2
46 สุกฤตยา วีระนนท์ 2
47 Apisara Lutthisungoen 1
48 Kanoksri Tasanathai 1
49 กนกศรี ทัศนาทัย 1
50 Pataranun Ittiworapong 1
51 อภิสรา ลัทธิสูงเนิน 1
52 สุริสา คงทอง 1
53 Surisa Kongthong 1
54 ไว ประทุมผาย 1
55 Patcharaporn Wongsa 1
56 พัชราภรณ์ วงษา 1
57 Rapheephat Suvannakad 1
58 Wai Prathumpai 1
59 มรกต ตันติเจริญ 1
60 Morakot Tanticharoen 1
61 ณัฐวุฒิ รุ่งจินดามัย 1
62 Siribhorn Madla 1
63 Punsa Tobwor 1
64 Patchanee Auncharoen 1
65 สุพิชชา โชคไพบูลย์ 1
66 Somporn Palasarn 1
67 นกุล รัตนพันธ์ 1
68 ศิริพร หมาดหล้า 1
69 วศิมน เรืองเล็ก 1
70 Umpava Pinruan 1
71 Nattawut Rungjindamai 1
72 ระพีพัฒน์ สุวรรณกาศ 1
73 E.B. Gareth Jones 1
74 อัมพวา ปินเรือน 1
75 Nattawutt Boonyuen 1
76 สุวนีย์ ชุณหเมธา 1
77 Nigel L. Hywel-Jones 1
78 Thitiya Boonpratuang 1
79 Suchada Mongkolsamrit 1
80 Sarawut Saidaengkham 1
81 Nattapat Lartpornmatulee 1
82 สราวุฒิ สายแดงคำ 1
83 ธิติยา บุญประเทือง 1
84 Suwanee Chunhametha 1
85 สิทธิสุนทร สุโพธิณะ 1
86 Sitthisuntorn Supothina 1
87 Wilunda Choowong 1
88 วิลันดา ชูวงศ์ 1
89 Suchada Mongkolsamrit 1
90 ณัฐพัชร์ เลิศพรมาตุรี 1
91 Palangpon Kongsaeree 1
92 แสงอรุณ ย่อยพรมราช 1
93 Kamolphan Intereya 1
94 กมลพรรณ อินเตรียะ 1
95 Pitchapa Berkaew 1
96 พิชชาภา เบอรแกว 1
97 Rungpet Ridkaew 1
98 Seangaroon Yoiprommarat 1
99 กิตติ์ลดา ศรีจอมทอง 1
100 สำราญ ปราบภัย 1
101 Samran Prabpai 1
102 Gareth Jones 1
103 Sutichai Intamas 1
104 Kitlada Srichomthong 1
105 รุ่งเพ็ชร ริดแก้ว 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 3
2 2553 8
3 2552 8
4 2551 1
5 2550 5
6 2549 1
7 2548 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 Chemical taxonomy of Torrubiella s. lat.: zeorin as a marker of Conoideocrella
2 Ring B Aromatic Norpimarane Glucoside from a Xylaria sp.
3 Bioactive compounds from the scale insect pathogenic fungus conoideocrella tenuis BCC 18627
ปี พ.ศ. 2553
4 An antimycobacterial cyclodepsipeptide from the entomopathogenic fungus Ophiocordyceps communis BCC 16475
5 Pyridone and tetramic acid alkaloids from the spider pathogenic fungus Torrubiella sp. BCC 2165
6 Butyrolactones from the fungus Aspergillus terreus BCC 4651
7 A tetrahydrobenzofuran derivative from the fermentation broth of Lentinus squarrosulus BCC 22366
8 Chromone derivatives from the wood-decay fungus Rhizina sp. BCC 12292
9 Hopane-Type Triterpenes and Binaphthopyrones from the Scale Insect Pathogenic Fungus Aschersonia paraphysata BCC 11964
10 Hamigeromycins C–G, 14-membered macrolides from the fungus Hamigera avellanea BCC 17816
11 Eremophilane-Type Sesquiterpenes from the Fungus Xylaria sp. BCC 21097
ปี พ.ศ. 2552
12 γ-Lactones and ent-Eudesmane Sesquiterpenes from the Endophytic Fungus Eutypella sp. BCC 13199
13 Cytotoxic eremophilane sesquiterpenoids from the saprobic fungus Berkleasmium nigroapicale BCC 8220
14 Hopane triterpenes as chemotaxonomic markers for the scale insect pathogens Hypocrella s. lat. and Aschersonia
15 Aigialomycins and related polyketide metabolites from the mangrove fungus Aigialus parvus BCC 5311
16 Isariotins E and F, Spirocyclic and Bicyclic Hemiacetals จากราแมลง Isaria tenuipes BCC 12625
17 A beauvericin hot spot in the genus Isaria
18 Acremoxanthones A and B, novel antibiotic polyketides from the fungus Acremonium sp. BCC 31806
19 Dihydronaphthalenones from the endophytic fungus Botryosphaeria sp. BCC 8200
ปี พ.ศ. 2551
20 Novel cyclopropyl diketones and 14-membered macrolides from the soil fungus Hamigera avellanea BCC 17816
ปี พ.ศ. 2550
21 Isariotins A-D, alkaloids from the insect pathogenic fungus Isaria tenuipes BCC 7831
22 ES-242 derivatives and cycloheptapeptides from Cordyceps sp. strains BCC 16173 and BCC 16176
23 Menisporopsin B, a New polyester from the Seed Fungus Menisporopsis theobromae BCC 4162
24 Paecilodepsipeptide A, an Antimalarial and Antitumor Cyclohexadepsipeptide from the Insect Pathogenic Fungus Paecilomyces cinnamomeus BCC 9616
25 Comparison of the bioactive secondary metabolites from the scale insect pathogens,anamorph Paecilomyces cinnamomeus,and teleomorphTorrubiella luteorostrata
ปี พ.ศ. 2549
26 Hirsutellone F, a Dimer of Antitubercular Alkaloids from the Seed Fungus Trichoderma Species BCC 7579
ปี พ.ศ. 2548
27 Cyclohexadepsipeptides from the insect pathogenic fungus Hirsutella nivea BCC 2594