ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มาฆะ ขิตติสังคะ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา
และรู้จักในชื่อของ
- มาฆะ ขิตตะสังคะ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 วัฒนธรรมและภาษาสื่อสารของกลุ่มชาติพันธุ์บริเวณภาคเหนือตอนบนชองประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2553
2 มิติการพัฒนาและผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมบริเวณระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
3 การศึกษาการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน กรณีศึกษา จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน
4 เศรษฐกิจพอเพียงยุทธศาสตร์การพัฒนาคน เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของประเทศ
ปี พ.ศ. 2550
5 บทเรียนจากกระบวนการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวโดยภาครัฐ เอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการจัดการเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืนจังหวัดเชียงราย
ปี พ.ศ. 2549
6 บทเรียนจากกระบวนการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยว โดยภาครัฐเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการจัดการเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน จังหวัดเชียงราย