ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มั่นสิน ตัณฑุลเวศม์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 20
2 สุรี ขาวเธียร 2
3 ณัฐนารถ ประสมศรี 1
4 นันทาวดี กิติศรี 1
5 ณรงค์ศักดิ์ ธิติธัญญานนท์ 1
6 จิราพร สมนาวรรณ 1
7 ประแสง มงคลศิริ 1
8 เนตรนภา ศรุตวราพงศ์ 1
9 ไพพรรณ พรประภา 1
10 ไพโรจน์ สัตยสัณห์สกุล 1
11 กิตติศักดิ์ ต้นชนะชัย 1
12 ชำนาญ กายประสิทธิ์ 1
13 กฤษณ์ ถาวรวงศ์ 1
14 ลัดดา สาครมณีรัตน์ 1
15 สุรจิตร สิทธิประณีต 1
16 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
17 ปณิตา พฤกษ์ไพโรจน์กุล 1
18 ศักดิ์ชัย สุริยจันทราทอง 1
19 รุ่งศักดิ์ หอมศรี 1
20 ยาใจ ขจรวรวัฒนกุล 1
21 โรมรัน ศรีสัมฤทธิ์ 1
22 สุมาลี เดโชพลชัย 1
23 ต่อลาภ ชัยวัฒน์ 1
24 ปริญญา ยมะสมิต 1
25 วุฒิ วิพันธ์พงษ์ 1
26 เรืองชัย เจียกภาพร 1
27 กิติเทพ เลขะวิพัฒน์ 1
28 มนต์ชัย พุ่มแก้ว 1
29 มลวิภา ลือชัย 1
30 อนุตร เปียงแก้ว 1
31 ทวีชัย ธีระเศรษฐนันท์ 1
32 อรรถวุทธิ์ รื่นเริงใจ 1
33 อุรชา เศรษฐ์ธีรกิจ 1
34 พิพัฒน์ ชื่นชมชาติ 1
35 กิตติ เกษตรธรรม 1
36 ชัยพร ภู่ประเสริฐ 1
37 ชัยฤทธิ์ วศินสมบัติ 1
38 พูนศิริ ตันติวราพันธ์ 1
39 ทัศนีย์ แซ่เตีย 1
40 ปรีชา แสงพิสิทธิ์ 1
41 ศุภมิตร จันทร์คำอ้าย 1
42 อรรถพร ศิวะวรรณพงศ์ 1
43 ยงยุทธ วงศ์ประภาธิวัฒน์ 1
44 เบ็ญจา โสรัจจาภินันท์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2552 1
3 2542 2
4 2541 1
5 2540 3
6 2539 6
7 2538 3
8 2537 1
9 2536 1
10 2535 2
11 2534 2
12 2533 2
13 2532 1
14 2531 2
15 2530 4
16 2529 5
17 2528 1
18 2527 1
19 2526 2
20 2525 1
21 2518 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 ประสิทธิภาพการกำจัดไนเทรตและซัลเฟตในถังปฏิกรณ์ เอบีอาร์ที่มีการเติมเหล็กในรูปเฟอริกไอออนหรือเฟอริกคีเลต
ปี พ.ศ. 2552
2 พฤติกรรมของระบบเอบีอาร์ในการกำจัดไนเทรตและซัลเฟตในน้ำเสียสังเคราะห์
ปี พ.ศ. 2542
3 ผลของความเข้มข้นซีโอดีและซัลเฟตต่อระดับการเกิดซัลเฟตรีดักชัน
4 การควบคุมระดับการเกิดซัลเฟตรีดักชันด้วยปริมาณซัลเฟต และชนิดของแหล่งคาร์บอน
ปี พ.ศ. 2541
5 บทบาทของสารให้อิเล็กตรอนที่มีต่อการบำบัดน้ำเสีย ที่มีสีเอโซรีแอกทีฟด้วยระบบไร้ออกซิเจน
ปี พ.ศ. 2540
6 การใช้ยูเอเอสบีบำบัดน้ำทิ้งจากบ่อกรดแบบไร้ออกซิเจน
7 การปรับปรุงคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงปลานิล ด้วยระบบถังกรองทรายแบบไหลไม่ต่อเนื่อง
8 การใช้สารเคมีเฟนตันกำจัดสีและสารอินทรีย์ในน้ำเสียจากโรงงานฟอกย้อม
ปี พ.ศ. 2539
9 การใช้ถังคัดพันธุ์แบบแอนนอกซิกเพื่อป้องกันสลัดจ์ไม่จมตัว ของระบบเอเอส
10 การศึกษาเปรียบเทียบถังคัดพันธุ์แบบแอนนอกซิกและแบบออกซิก ในการป้องกันสลัดจ์ไม่จมตัวในระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์
11 การใช้ยูเอเอสบีแบบมีถังสร้างกรดในการบำบัดน้ำเสียสังเคราะห์ ที่มีแป้งมันสำปะหลัง
12 ผลกระทบของไอออนของนิกเกิลและโคบอลต์ต่อการทำงานของยูเอเอสบี
13 การใช้ยูเอเอสบีบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอาหารทะเลแช่แข็ง
14 การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ในการกำจัดน้ำเสีย จากโรงงานฟอกย้อมด้วยการเติมผงถ่านกัมมันต์
ปี พ.ศ. 2538
15 ผลของค่าอัตราส่วนซีโอดีต่อไนโตรเจนที่มีต่อระบบแอ็กติเวดเต็ดสลัด จ์ ที่ใช้ในการกำจัดไนโตรเจนออกจากน้ำเสียชุมชนที่มีความเข้มข้นต่ำ
16 การใช้ยูเอเอสบีในการบำบัดน้ำเสียเข้มข้นสูง
17 โคแอกกูแลนต์และโคแอกกูแลนต์เอดจากเมล็ดมะรุม
ปี พ.ศ. 2537
18 พฤติกรรมของระบบเอเอสในการบำบัดน้ำเสียชุมชนที่มีบีโอดีต่ำ
ปี พ.ศ. 2536
19 โคแอกกูแลนต์และโคแอกกูแลนด์เอดจากเมล็ดมะขาม
ปี พ.ศ. 2535
20 การกำจัดไนเตรตจากน้ำด้วยกระบวนการออโตโทรฟิก ดีไนตริฟิเคชันในถังกรองซัลเฟอร์-หินปูน
21 การรักษาคุณภาพของน้ำในตู้เลี้ยงปลาด้วยเครื่องกรองชนิดต่างๆ
ปี พ.ศ. 2534
22 การใช้สารพอลิอิเล็กโทรไลต์ในระบบการกรองโดยตรง
23 ผลของการทำรีเจนเนอเรชันแบบไหลสวนทางที่อัตราไหลต่ำที่มีต่อสมรรถนะ ของกระบวนการเรซินแลกเปลี่ยนไอออน
ปี พ.ศ. 2533
24 การกำจัดน้ำเสียที่มีพีเอ็ชต่ำโดยไบโอดรัม
25 การคัดเลือกวัสดุธรรมชาติเป็นสารโคแอกกูแลนต์
ปี พ.ศ. 2532
26 การกำจัดน้ำเสียที่มีพีเอชต่ำด้วยบ่อหมักไร้ออกซิเจนแบบสองขั้นตอน
ปี พ.ศ. 2531
27 การใช้ระบบแอนแอโรบิกสับเมอร์จดรัมในการกำจัดน้ำเสีย
28 การประยุกต์ใช้ระบบการกรองโดยตรง
ปี พ.ศ. 2530
29 การกำจัดไนโตรเจนด้วยระบบแอกทิเวตเตดสลัดจ์ แบบดีไนตริฟิเคชันเกิดที่หลัง
30 การใช้ดรรชนีของการกรองในการควบคุมโคแอกกูเลชัน
31 การกำจัดสีของน้ำเสียจากกองขยะโดยกระบวนการทางเคมี
32 การกำจัดไนโตรเจนในน้ำเสียด้วยระบบแอกทิเวตเต็ดสลัดจ์ และแอเรตเต็ดลากูน
ปี พ.ศ. 2529
33 ผลของความเร็วแกรเดียนต์ในการควบคุมกลไกโคแอกูเลชั่น
34 การนำเครื่องกรองไร้ออกซิเจนที่มีตัวกลางเต็มถัง และครึ่งถังมาประยุกต์ใช้กับน้ำเสียที่มีความเข้มข้นต่ำ
35 การใช้ประโยชน์และประสิทธิผลของถังทรายกรองช้า ในท้องถิ่นชนบทภาคกลางของประเทศไทย
36 การใช้ประโยชน์และประสิทธิผลของถังทรายกรองช้า ในท้องถิ่นชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ของประเทศไทย
37 การกำจัดซิลิกาในน้ำด้วยวิธีตกผลึกทางเคมี
ปี พ.ศ. 2528
38 การเปรียบเทียบสมรรถนะของเครื่องกรองไร้ออกซิเจนที่มีตัวกลางเต็มถัง และครึ่งถัง
ปี พ.ศ. 2527
39 ผลของความลึกและตำแหน่งของชั้นตัวกลางต่อสมรรถนะ ของเครื่องกรองไร้ออกซิเจน
ปี พ.ศ. 2526
40 การใช้งานและการควบคุมเครื่องกรองน้ำแบบอัตรากรองลดลง
41 อิทธิพลของเวลากักน้ำที่มีต่อการทำงานของระบบเอสบีอาร์ แบบไม่มีการระบายตะกอนทิ้ง
ปี พ.ศ. 2525
42 การศึกษาเบื้องต้นในการผลิตก๊าซชีวภาพจากเครื่องกรองไร้ออกซิเจน ที่ใช้อินทรีย์วัสดุเป็นตัวกลาง
ปี พ.ศ. 2518
43 การพัฒนาวิธีวัดความโสโครกของน้ำ แบบซีโอดี โดยวิธีแรปิด