ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มันทนา สามารถ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 2
3 2552 1
4 2551 1
5 2550 2
6 2549 4
7 2548 3
8 2545 1
9 543 21
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 ดำเนินการจัดตั้ง"ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ"
ปี พ.ศ. 2553
2 โครงการ SMEs Flying Geeseกิจกรรม Thailand's SMEs : Window to ASEAN
3 สำรวจข้อมูลจำเพาะในการจัดทำอุปสงค์สินค้าส่งออก(Demand Side) ไปตลาดในภูมิภาคอินโดจีน และการจัดตั้งเขตเมืองปลอดอากร(Commercial Duty Free Zone) ณ จังหวัดมุกดาหาร
ปี พ.ศ. 2552
4 ที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs รายสาขา
ปี พ.ศ. 2551
5 การวิเคราะห์การตัดสินใจลงทุนในทองคำ โดยเปรียบเทียบกับหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ โดยพิจารณาความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทน
ปี พ.ศ. 2550
6 โครงการพัฒนาผู้ประสานงานการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ SMEs ในภูมิภาค
7 การส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่มีอ้อยเป็นวัตถุดิบต้นน้ำ
ปี พ.ศ. 2549
8 โครงการศึกษาเพื่อจัดทำคู่มือการลงทุนในประเทศ สปป.ลาว ของนักลงทุนไทย
9 การศึกษาเศรษฐศาสตร์จากผลพลอยได้ของอุตสาหกรรมต้นน้ำจากแอลกอฮอล์
10 การศึกษาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรีในองค์การบริหารส่วนตำบล
11 การศึกษาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรีในองค์การบริหารส่วนตำบล
ปี พ.ศ. 2548
12 การศึกษาเปรียบเทียบภาพย่อยการลงทุนของนักลงทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยไปยังประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับภาพรวมการลงทุนของนักลงทุนไทยทั้งหมดที่ไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดต่อกับไทย
13 การศึกษาเปรียบเทียบภาพย่อยการลงทุนของนักลงทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยไปยังประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับภาพรวมการลงทุนของนักลงทุนไทยทั้งหมดที่ไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดต่อกับไทย
14 ลักษณะการอำนวยผลประโยชน์จากการใช้งบประมาณของรัฐเพื่อแก้ปัญหาความยากจน
ปี พ.ศ. 2545
15 โครงการการศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดความเป็นประชาคมตำบล