ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มัทยา จิตติรัตน์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์ 17
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 6
3 รัฐกร คลังสมบัติ 5
4 จรัญ ภักดีธนากุล 3
5 จิรนิติ หะวานนท์ 3
6 สุรชัย ลิปิวัฒนาการ 2
7 ก่อโชค จันทวรางกูล 2
8 พงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล 2
9 ทวีวงศ์ ศรีบุรี 2
10 นภาพร เปี่ยมสง่า 2
11 ชูเกียรติ ทรัพย์ไพศาล 2
12 นุชนารถ ศรีวงสิตานนท์ 2
13 กัลยกร กิจมานะวัฒน์ 2
14 สรนันท์ สรณาคมน์ 2
15 วิชา มหาคุณ 2
16 พัชริยา โมกขมรรคกุล 2
17 ศุภิชัย ตั้งใจตรง 2
18 สิตางศุ์ พิลัยหล้า 2
19 ศิวดี เกิดเจริญ 2
20 รุ่งธรรม บ่อเกิด 2
21 พงศ์จิรา เชิดชู 2
22 จงสวัสดิ์ พิสิฐพันพร 2
23 กนกกาญจน์ แสงสมุทรพิทักษ์ 2
24 ไกรพล อรัญรัตน์ 2
25 ณัฐพร นครอินทร์ 2
26 คณพล จันทน์หอม 2
27 ศักดา ธนิตกุล 2
28 พงศ์ศักดิ์ วัฒนสินธุ์ 2
29 วริศรา สุรเดช 2
30 ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์ 2
31 พุทธางกูร หุ่นสะดี 2
32 ลือชัย ครุธน้อย 2
33 ธนพรรณ สุนทระ 2
34 เสถียร รุจิรวนิช 2
35 ธีรพล คังคะเกตุ 2
36 เปาว์รุจ รัตนเหลี่ยม 2
37 สุลักษณ์ ศรีบุรี 2
38 ธงทอง จันทรางศุ 1
39 ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์ 1
40 ชัชวาล อัชฌากุล 1
41 คำพัน บุญพาคม 1
42 ชนิดา เลิศสิทธิกุล 1
43 ไม่มีข้อมูล 1
44 สรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์ 1
45 สุรพล สุดารา 1
46 อานนท์ วิบูลย์สวัสดิ์ 1
47 ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ 1
48 ขวัญตา เลิศวิจิตรกมล 1
49 ต่อพงษ์ พงษ์เสรี 1
50 อัญชนา สุขสาคร 1
51 จันทนี นาคเจริญวารี 1
52 ธนะชัย มีผดุง 1
53 ชิดชนก แผ่นสุวรรณ 1
54 อรประภา สาครวาสี 1
55 วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์ 1
56 ปริศนา สมศักดิ์โยธิน 1
57 วีระพงษ์ บุญโญภาส 1
58 ราชศรุต จันทร์โชติ 1
59 อรณิชา สวัสดิชัย 1
60 ฐนาพงษ์ ทอนฮามแก้ว 1
61 ชัชพล ไชยพร 1
62 สมหวัง วิริยะผล 1
63 เยาวรัตน์ พุฒิมานรดีกุล 1
64 ชัยวัฒน์ ธนวัฒนตระกูล 1
65 ฐาปณีย์ รติจารุภัทร 1
66 อลิสา สุนทรพะลิน 1
67 ณิชาภา จตุพัฒนกุล 1
68 ภัสสร ชีระพันธุ์ 1
69 รังสิชัย บรรณกิจวิจารณ์ 1
70 ครองขวัญ ยุทธชัย 1
71 จีรบูรณ์ บำเพ็ญนรกิจ 1
72 จักษ์ชัย แก้วนิล 1
73 อรศรี อธิกิจ 1
74 นาถวดี ฟักคง 1
75 กุณฑิกา ช่วยพนัง 1
76 ศักดิ์ชัย เลิศพานิชพันธุ์ 1
77 สุวิทย์ เศวตสุนทร 1
78 สุรางคณา วายุภาพ 1
79 ณัฐพงษ์ ตั้งสากล 1
80 วรางคณา ตวงวุฒิกุล 1
81 ณิชารัตน์ สุจริตวรางกูร 1
82 สมชาติ เลิศลิขิตวรกุล 1
83 จันทิมา เกียรติเสริมขจร, 2517- 1
84 ชนนิกานต์ วิภวกุล 1
85 จรัส ธรรมธนารักษ์ 1
86 สายใจ อุชชิน 1
87 นิธิ เมทินีวงศ์ 1
88 ลีลานาฎ พิมพ์พัฒน์ 1
89 จริยา แสงราม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 1
3 2555 4
4 2553 7
5 2552 7
6 2551 2
7 2550 4
8 2549 9
9 2548 2
10 2547 1
11 2545 1
12 2544 1
13 2543 2
14 2540 1
15 2539 6
16 2537 1
17 2536 3
18 2533 1
19 2526 1
20 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 โครงการศึกษาประเด็นทางกฎหมายที่เป็นช่องทางให้เกิดการทุจริตที่มีผลกระทบในภาพรวมโดยเฉพาะภาคเอกชน
ปี พ.ศ. 2556
2 ปัญหาในกระบวนการพิจารณาความอาญาในคดีสิ่งแวดล้อม : ศึกษากรณีโรงงานอุตสาหกรรมเป็นผู้ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2555
3 การใช้มาตรการอื่นแทนการลงโทษจำคุกระยะสั้น
4 การกำหนดความผิดเกี่ยวกับการโจรกรรมข้อมูลซึ่งแสดงเอกลักษณ์บุคคล
5 การเพิ่มโทษกรณีการกระทำความผิดซ้ำในคดีสิ่งแวดล้อม
6 การดำเนินคดีอาญาของอัยการทหารในศาลทหาร : ศึกษากรณีการสั่งคดี
ปี พ.ศ. 2553
7 การนำมาตรการคุมประพฤติมาใช้ประกอบโทษในคดีอาญา
8 กฎหมายแจ้งเหตุในการกระทำความผิดอาญา
9 เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112
10 มาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิด : ศึกษากรณีการควบคุมตัวไว้ในค่ายทหาร
11 การนำมาตรการคุมประพฤติมาใช้ประกอบโทษในคดีอาญา
12 มาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิด : ศึกษาการควบคุมตัวไว้ในค่ายทหาร
13 กฎหมายแจ้งเหตุในการกระทำความผิดอาญา
ปี พ.ศ. 2552
14 กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาในชั้นพนักงานสอบสวน
15 มาตรการทางกฎหมายในการบังคับใช้กับบิดามารดากรณีบุตรกระทำความผิดทางอาญา
16 ผลกระทบจากการบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 19) พ.ศ.2550 ต่อความผิดฐานอนาจาร
17 มาตรการบริการสังคมกับโทษในคดีอาญา
18 มาตรการทางกฎหมายในการบังคับใช้กับบิดามารดากรณีบุตรกระทำความผิดทางอาญา
19 ผลกระทบจากการบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 19) พ.ศ.2550 ต่อความผิดฐานอนาจาร
20 กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาในชั้นพนักงานสอบสวน
ปี พ.ศ. 2551
21 มาตรการบังคับทางอาญาที่ใช้แก่นิติบุคคลในคดีสิ่งแวดล้อม
22 แนวความคิดเกี่ยวกับผู้กระทำความผิดและผู้เสียหายในความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเรา
ปี พ.ศ. 2550
23 มาตรการเพื่อคุ้มครองผู้ถูกคุกคามจากการเฝ้าติดตามอย่างต่อเนื่อง
24 อำนาจและบทบาทของพนักงานอัยการในคดีวิสามัญฆาตกรรม
25 มาตรการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้กระทำความผิดในคดีข่มขืนกระทำชำเราหลังพ้นโทษ : ศึกษากรณีแบบอย่างของประเทศสหรัฐอเมริกา
26 ความน่าเชื่อถือทางกฎหมายของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ปี พ.ศ. 2549
27 มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันขยะอันตราย : ศึกษาเฉพาะชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร
28 การรับฟังคำรับสารภาพของผู้ต้องหาเป็นพยานหลักฐานในคดีอาญา : ศึกษาตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2547
29 กระบวนการยุติธรรมทางอาญา เปรียบเทียบ ไทย-ลาว : ศึกษาขั้นตอนการพิจารณาของศาลชั้นต้น
30 สิทธิของผู้ต้องหาในคดีอาญา : ศึกษาประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นจนถึงพุทธศักราช 2478
31 การพิสูจน์ข้อเท็จจริงในคดีอาญาโดยพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ : วิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ปรับปรุงกฎหมายพยานหลักฐาน)
32 การปล่อยชั่วคราวโดยใช้หนังสือรับรองของบริษัทประกันภัยเป็นหลักประกัน
33 การดำเนินคดีอาญาในความผิดเกี่ยวกับเหตุรำคาญตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
34 สื่อมวลชนกับความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา
35 ความรับผิดทางอาญาฐานสมรสซ้อน
ปี พ.ศ. 2548
36 ความผิดเกี่ยวกับการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2544
37 ความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราและอนาจาร : ศึกษาตั้งแต่สมัยกฎหมายตราสามดวงถึงประมวลกฎหมายอาญา
ปี พ.ศ. 2547
38 การกำหนดให้ความผิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ. 2542
ปี พ.ศ. 2545
39 ความผิดฐานพรากเด็กและผู้เยาว์ : ศึกษากรณีเด็กและผู้เยาว์ที่เร่ร่อนไม่มีบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล
ปี พ.ศ. 2544
40 ความผิดเกี่ยวกับศาสนาตามประมวลกฎหมายอาญา : ศึกษากรณีการกระทำความผิดต่อพระพุทธศาสนา
ปี พ.ศ. 2543
41 ความผิดอาญาฐานยุยงให้ผู้อื่นฆ่าตัวตาย
42 การดำเนินคดีอาญาต่อกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2540
43 ปัญหาการใช้มาตรการคุ้มครองสิทธิเด็กจากความรุนแรงในครอบครัว
ปี พ.ศ. 2539
44 การใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานในการปรับตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522
45 กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมปัญหาที่เกิดจากการเสพสุรา
46 แนวทางการปรับปรุงแก้ไขอำนาจหน้าที่ของพนักงานคุมประพฤติ
47 มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการผลิตและเผยแพร่วัตถุหรือสิ่งของลามก
48 การกระทำความผิดทางเพศ : ศึกษาเฉพาะกรณีบังคับให้มีการร่วมเพศ ทางเวจมรรคและทางปาก
49 แนวความคิดทางกฎหมายเกี่ยวกับหลักการตำรวจชุมชน
ปี พ.ศ. 2537
50 มาตรการทางกฎหมายในการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดสารระเหย
ปี พ.ศ. 2536
51 การบังคับบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดโดยคุมประพฤติ
52 ความผิดฐานพรากเด็กและพรากผู้เยาว์ตามประมวลกฎหมายอาญา
53 มาตรการคุ้มครองเด็กที่ถูกทำร้ายโดยบุคคลในครอบครัว
ปี พ.ศ. 2533
54 การวิเคราะห์กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมเสียงจากโรงงาน ที่มีผลกระทบต่อชุมชน
ปี พ.ศ. 2526
55 ประวัติปัญหาสภาวะแวดล้อมในสมัยรัตนโกสินทร์