ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มัทนา พนานิรามัย
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- มัมทนา พนานิรมัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 2
2 2551 3
3 2550 5
4 2548 2
5 2547 1
6 2546 1
7 2545 1
8 2544 1
9 2543 1
10 2542 1
11 2541 1
12 2540 1
13 2539 3
14 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การสร้างระบบการออมเพื่อการชราภาพสำหรับแรงงานนอกระบบ
2 ผลกระทบของการประกันการว่างงานในรอบ 2 ปี
ปี พ.ศ. 2551
3 การพยากรณ์แบบแผนการเจ็บป่วยและความต้องการแพทย์ในอนาคต
4 การศึกษาปัจจัยที่ทำให้การจ้างงานของแรงงานหญิงชายแตกต่างกัน : กรณีศึกษาพนักงานธุรกิจบริหารการจัดการอาคาร
5 การศึกษาปัจจัยที่ทำให้การจ้างงานของแรงงานหญิงชายแตกต่างกัน :
ปี พ.ศ. 2550
6 การเลื่อนสถานภาพทางเศรษฐกิจของคนไทย: ระยะที่หนึ่ง
7 ผลกระทบของการประกันการว่างงานต่อแบบแผนการจ้างงานในภาคที่ถูกครอบคลุม
8 การเปลี่ยนแปลงในแบบแผนการใช้เวลาของคนไทย
9 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประชากร สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ต่อความเป็นอยู่ที่ดี และความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นไทย
10 ผลกระทบของการประกันการว่างงานในรอบ 2 ปี
ปี พ.ศ. 2548
11 การเปลี่ยนแปลงในแบบแผนการใช้เวลาของคนไทย
12 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประชากร สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ต่อความเป็นอยู่ที่ดี และความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นไทย
ปี พ.ศ. 2547
13 ผลกระทบของการประกันการว่างงาน ต่อแบบแผนการจ้างงานในภาคที่ถูกครอบคลุม
ปี พ.ศ. 2546
14 แบบแผนการใช้เวลาการเรียนรู้และการปรับตัวของประชาชนในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง
ปี พ.ศ. 2545
15 บทบาทของอาชีวศึกษาในการพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของไทย
ปี พ.ศ. 2544
16 แบบแผนการใช้เวลาการเรียนรู้และการปรับตัวของประชาชนในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง
ปี พ.ศ. 2543
17 วิสัยทัศน์การปฏิรูประบบสุขภาพจากมุมมองกลุ่มผู้นำประเทศด้านการพัฒนาสังคม
ปี พ.ศ. 2542
18 บทบาทของอาชีวศึกษาในการพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของไทย
ปี พ.ศ. 2541
19 การพยากรณ์แบบแผนการเจ็บป่วยและความต้องการแพทย์ในอนาคต
ปี พ.ศ. 2540
20 การศึกษารูปแบบการจัดสรรงบประมาณเพื่อหลักประกันทางสังคม : อดีตปัจจุบันและอนาคต
ปี พ.ศ. 2539
21 การพยากรณ์แบบแผนการเจ็บป่วยและความต้องการแพทย์ในอนาคต
22 การพยากรณ์แบบแผนการเจ็บป่วยและความต้องการแพทย์ในอนาคต
23 การศึกษารูปแบบการจัดสรรงบประมาณเพื่อหลักประกันทางสังคม : อดีตปัจจุบันและอนาคต
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
24 ผลกระทบของการประกันการว่างงานในรอบ 2 ปี