ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มัณฑนา ปราการสมุทร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2551 2
2 2545 1
3 2543 2
4 2541 1
5 2539 4
6 2538 3
7 2537 1
8 2534 1
9 2524 1
10 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางโบราณคดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
2 การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางโบราณคดี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2545
3 การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการจัดฝึกอบรมทางไกลสำหรับข้าราชการพลเรือนไทยโดยผ่านระบบเครือข่าย
ปี พ.ศ. 2543
4 การพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการเพื่องานติดตั้งและเคลื่อนย้ายโทรศัพท์สาธารณะ
5 การพัฒนาระบบแจ้งเตือนและป้องกันภัยทางอากาศสำหรับ ร้อย ปตอ.
ปี พ.ศ. 2541
6 การพัฒนาระบบผู้ใช้บริการ/ผู้ให้บริการสำหรับธุรกิจสิ่งทอ
ปี พ.ศ. 2539
7 การพัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้ในการพัฒนาโปรแกรมจอภาพ สำหรับภาษาอาร์พีจีทู
8 การออกแบบซอฟต์แวร์สนับสนุนระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารงานฝึกอบรม ภายในองค์กร
9 การพัฒนาระบบช่วยตัดสินใจในการเลือกสถาบันเพื่อศึกษาต่อ
10 การพัฒนาระบบสารสนเทศในธุรกิจสิ่งทอ
ปี พ.ศ. 2538
11 การพัฒนาแบบจำลองการสั่นสะเทือนเนื่องจากการระเบิด : รายงานฉบับสมบูรณ์
12 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการวางแผนซ่อมบำรุง
13 การพัฒนาแบบจำลองการสั่นสะเทือนเนื่องจากการระเบิด
ปี พ.ศ. 2537
14 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานสหกรณ์ออมทรัพย์ กลุ่มธุรกิจเอกชน
ปี พ.ศ. 2534
15 การพัฒนาโปรแกรมระบบงานกำลังพลทางทหาร
ปี พ.ศ. 2524
16 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการพยากรณ์จำนวนนักเรียน ในระดับประถมศึกษา