ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มะลิ หุ่นสม
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 11
2 เก็จวลี พฤกษาทร 7
3 สิทธิพงษ์ เพ็งพานิช 3
4 ศราวลี ธนศิลป์ 3
5 นิสิต ตัณฑวิเชฐ 2
6 ภัสกนก หอมหวล 2
7 ศศิกานต์ เอ็นดู 2
8 วิรุฬห์ ตรงชวนกิจ 2
9 โสภณ พวงพันธ์บุตร 2
10 คุณากร ภู่จินดา 2
11 วราพร กิติเกียรติโสภณ 2
12 สมศักดิ์ ดำรงค์เลิศ 2
13 Mali Hunsom 2
14 กฤติกา จารุทะวัย 2
15 พรพจน์ เปี่ยมสมบูรณ์ 2
16 ธิติวรรณ นันทปรีชาชาญ 1
17 สวภพ หาญพิทักษ์ญาติ 1
18 ณัฐินี แก้ววิเชียร 1
19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
20 อภิชาติ ประหลาดเนตร 1
21 เชาวน์วัศ อรรถานิทธิ์ 1
22 พเยีย สายหล้า 1
23 วิภาวี ลอยพิพันธ์ 1
24 พชรสกล ประยูรพันธุ์รัตน์ 1
25 สิริพงศ์ ลิ้มพัธยาเนตร์ 1
26 มารุต โปราณานนท์ 1
27 ปทุมทิพย์ เสมอภาค 1
28 กฤษณะ ลีลารุจิ 1
29 วิชญา มณีวรรณ 1
30 สงบทิพย์ พงศ์สถาบดี 1
31 ศังกรม์ คงเจาะ 1
32 ชวลิต งามจรัสศรีวิชัย 1
33 สาคร อินโท่โล่ 1
34 ศักดา ก่อตั้งสกุล 1
35 เก่งกาจ ปัทมารัตน์ 1
36 อาทิตย์ กฤตยาสกุล 1
37 ชนนิกานต์ เล็กขาว 1
38 กาญจนา ชาญวรวุฒิ 1
39 นาถพงศ์ จิรวรากุล 1
40 Sarawalee Thanasilp 1
41 ศุภศันส์ สกุลตั้ง 1
42 บัณฑิต เลิศประชานุรักษ์ 1
43 วิภาวัลย์ พิทักษ์พูลศิลป์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2558 3
3 2557 1
4 2555 4
5 2554 4
6 2552 6
7 2551 3
8 2550 2
9 2549 3
10 2548 7
11 2547 1
12 2544 1
13 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การผลิตไฮโดรเจนและการขจัดสารมลพิษจากน้ำเสียจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลโดยพร้อมกันด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง TiO2 ที่เจือด้วยโลหะ
ปี พ.ศ. 2558
2 การดัดแปรผิวของถ่านกัมมันต์เตรียมจากกากตะกอนบำบัดน้ำเสียสำหรับการทำกลีเซอรอลดิบให้บริสุทธิ์
3 กัมมันตภาพของตัวเร่งปฏิกิริยาแพลทินัมโครเมียม/คาร์บอนสำหรับปฏิกิริยารีดักชันของออกซิเจนในเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็ม
4 การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาทนคาร์บอนมอนอกไซด์โดยใช้เกลือเฮเทอโรพอลิแอซิดสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็ม
ปี พ.ศ. 2557
5 ผลของการปรับสภาพตัวรองรับคาร์บอนต่อกัมมันตภาพและเสถียรภาพของตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงไฟฟ้าแพลทินัม-แพลเลเดียมสำหรับรีดักชันของออกซิเจนในเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็ม
ปี พ.ศ. 2555
6 ผลของตัวรองรับต่อกัมมันตภาพและเสถียรภาพของตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงไฟฟ้าฐานแพลทินัมสำหรับปฏิกิริยารีดักชันของออกซิเจนในเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็ม
7 การเตรียมถ่านกัมมันต์จากกากตะกอนบำบัดน้ำเสียสำหรับการทำกลีเซอรอลดิบให้บริสุทธิ์
8 การทำให้บริสุทธิ์และการเปลี่ยนเชิงเคมีไฟฟ้าของกลีเซอรอลดิบจากการผลิตไบโอดีเซล
9 การขจัดไดเบนโซไทโอฟีนจากนอร์มัล-ออกเทนโดยการดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์ที่เตรียมจากกากตะกอนจากการบำบัดน้ำเสีย
ปี พ.ศ. 2554
10 การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะผสมแพลทินัมบนแผ่นเมมเบรนสำหรับปฏิกิริยารีดักชันของออกซิเจนในเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน
11 รีฟอร์มิงของกลีเซอรอลในเฟสของน้ำบนตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิลบนตัวรองรับในเครื่องปฏิกรณ์เบดนิ่ง
12 การลดมลพิษในน้ำเสียจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลโดยกระบวนการดูดซับด้วยไคโตซาน
13 การบำบัดน้ำเสียจากการผลิตไบโอดีเซลด้วยกระบวนการอิเล็กโตรเฟนตัน
ปี พ.ศ. 2552
14 การบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมผลิตแอลกอฮอล์ด้วยเหล็กนาโนและเหล็กนาโนดัดแปร
15 การสังเคราะห์ 1,2-โพรเพนไดออลจากกลีเซอรอลในภาวะกรดด้วยเทคนิคเคมีไฟฟ้า
16 การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาแพลทินัมแพลเลเดียม/คาร์บอนเคลือบบนเมมเบรนสำหรับการรีดิวซ์ออกซิเจนในเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็ม
17 การบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมผลิตแอลกอฮอล์ด้วยเหล็กนาโนและเหล็กนาโนดัดแปร
18 การสังเคราะห์ 1,2-โพรเพนไดออลจากกลีเซอรอลในภาวะกรดด้วยเทคนิคเคมีไฟฟ้า
19 การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาแพลทินัมแพลเลเดียม/คาร์บอนเคลือบบนเมนเบรน สำหรับการรีดิวซ์ออกซิเจนในเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็ม
ปี พ.ศ. 2551
20 ตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงไฟฟ้าโลหะผสมแพลทินัม-โคบอลต์เตรียมโดยกระบวนการร่วมของ การทำให้ชุ่มกับการล่อผลึกสำหรับการรีดักชันของออกซิเจนในเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็ม
21 การบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษด้วยกระบวนการเคมีไฟฟ้าในเครื่องปฏิกรณ์แบบมีเยื่อเลือกผ่าน
22 ตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงไฟฟ้าโลหะผสมแพลทินัม-โคบอลต์ เตรียมโดยกระบวนการร่วม ของการทำให้ชุ่มกับการล่อผลึก สำหรับการรีดักชันของออกซิเจน ในเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็ม
ปี พ.ศ. 2550
23 การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้าแพลทินัมบนคาร์บอนสำหรับปฏิกิริยารีดักชันของออกซิเจนในเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็ม
24 การขจัดนิกเกิลและสังกะสีจากสารละลายเจือจางโดยใช้ขั้วไฟฟ้าแบบผ้าคาร์บอน
ปี พ.ศ. 2549
25 การบำบัดสีและสารประกอบอินทรีย์ในน้ำกากส่าโดยเครื่องปฏิกรณ์ที่ขั้วอิเล็กโทรดมีรูพรุนแบบพัลส์
26 การทดสอบ MEA โดยใช้เทคนิคอิมพีแดนซ์
27 การบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมสิ่งทอโดยกระบวนการอิเล็กโตรเฟนตอน
ปี พ.ศ. 2548
28 การทดสอบสมรรถนะของหน่วยเมมเบรนประกอบขั้วไฟฟ้า โดยใช้อิมพีแดนซ์สเปกโทรสโกปีเชิงเคมีไฟฟ้า
29 การบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมสิ่งทอโดยโฟโตเฟนตันออกซิเดชันในเครื่องปฏิกรณ์ถังกวนแบบต่อเนื่อง
30 ประสบการณ์และสุขภาวะของผู้สูงอายุไทยที่ถือศีลแปดที่วัด
31 การบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมฟอกหนังในเครื่องปฏิกรณ์เคมีไฟฟ้า
32 การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้าฐานทองสำหรับออกซิเจนรีดักชันในเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็ม
33 การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้าโลหะผสมแพลทินัมสำหรับออกซิเจนรีดักชันในเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็ม
34 การนำโลหะกลับคืนจากแบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยการชะละลายและการตกตะกอน
ปี พ.ศ. 2547
35 การเคลือบแพลทินัมบนเยื่อแผ่นแลกเปลี่ยนโปรตอน ด้วยการพอกพูนโดยไม่ใช้ไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2544
36 การนำทองแดง โครเมียม และนิกเกิลกลับคืนจากน้ำเสียโรงงานชุบโลหะด้วยเทคนิคเคมีไฟฟ้า