ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เกษม หฤทัยธนาสันติ์ 31
2 ยุทธนา บรรจง 26
3 วรรณสิริ วรรณรัตน์ 23
4 อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ 23
5 เทพา ผุดผ่อง 18
6 ยุพา ปานแก้ว (มงคลสุข) 7
7 วิลาสินี กวีกิจธรรมกุล 5
8 นิคม แหลมสัก 4
9 รุ่งเรือง พูลศิริ 4
10 ลดาวัลย์ พวงจิตร 4
11 พนิดา วงษ์แหวน 4
12 วีระภาส คุณรัตนสิริ 3
13 วิวัฒน์ หาญวงศ์จิรวัฒน์ 3
14 ชมพู่ บุญรอดกลับ 3
15 วิฑูรย์ เหลืองวิริยะแสง 3
16 วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล 3
17 อภิสิทธิ์ เสนาวงศ์ 3
18 ปิติ กันตังกุล 3
19 สุธีรา วิทยากาญจน์ 3
20 ปฏิมา ลิขิตธรรมนิตย์ 3
21 เจษฎา วงศ์พรหม 3
22 สคาร ทีจันทึก 3
23 พิลาณี ไวถนอมสัตย์ 3
24 จงรัก วัชรินทร์รัตน์ 3
25 สาพิศ ดิลกสัมพันธ์ 3
26 ปฐมา จาตกานนท์ 2
27 วุฒินันท์ คงทัด 2
28 ชัยพร สามพุ่มพวง 2
29 วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต 2
30 บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์ 2
31 เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์ 2
32 วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ 2
33 สุภาพร อิสริโยดม 2
34 อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช 2
35 นายสงคราม ธรรมมิญช 1
36 นายบุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์ 1
37 สายัณห์ ทัดศรี 1
38 นางสาววนิดา อาจกล้า 1
39 นายเชิดชัย โพธิ์ศรี 1
40 วีระศรี เมฆตรง (หวังการ) 1
41 วีระศักดิ์ อุดมโชค 1
42 นิพนธ์ ทวีชัย 1
43 นางสาวสุวันดี ทองทั้งห้า 1
44 สุดประสงค์ สุวรรณเลิศ 1
45 นายดุริยะ สถาพร 1
46 นายอภิพงศ์ วิชชุเวสคามินทร์ 1
47 นายวิฑูรย์ เหลืองวิริยะแสง 1
48 นายบรรดิษฐ์ หงส์ทอง 1
49 วิทยา ปั้นสุวรรณ 1
50 วารุณี ธนะแพสย์ 1
51 สรัญญา วัชโรทัย 1
52 สาริมา สุนทรารชุน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2557 4
3 2556 3
4 2555 3
5 2554 2
6 2551 1
7 2550 3
8 2549 1
9 2548 4
10 2544 2
11 543 30
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 โครงการ “การรวบรวมข้อมูลการปลูกไม้โตเร็วสำหรับจัดทำแผนที่นำทางงานวิจัยการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงาน”
ปี พ.ศ. 2557
2 การศึกษาและประเมินปริมาณผลผลิตรายเดือนของเมล็ดหยีทะเล แนวทางการปลูก และการพัฒนาการสกัดน้ำมันจากเมล็ดหยีทะเลเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน
3 ศักยภาพของไม้โตเร็วทนเค็มในการปลูกเป็นสวนป่าพลังงานประเทศไทย
4 การสำรวจ คัดเลือกแม่ไม้ และการขยายพันธุ์ไม้ยูคาลิปตัส เสม็ดขาว และ ทีทรี เพื่อการผลิตน้ำมันหอมระเหยในประเทศไทย
5 การพัฒนาการผลิต การสกัดและการวิเคราะห์สารและน้ำมันหอมระเหยจากยูคาลิปตัส ทีทรี และเสม็ดขาว
ปี พ.ศ. 2556
6 การเพิ่มมูลค่าชีวมวลปาล์มน้ำมัน และน้ำมันกรดปาล์มเพื่อพลังงานทดแทนและวัสดุชีวภาพ
7 โครงการสนับสนุนเพื่อการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการสถานีผลิตพลังงานสีเขียว Distributed-Green-Generation : DGG (ครงการศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลชุมชน 15 แห่ง)
8 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใยไผ่แบบครบวงจร
ปี พ.ศ. 2555
9 การพัฒนาไม้โตเร็วสกุล Acacia เพื่อปลูกบนพื้นที่เสื่มโทรมสำหรับเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า
10 การวิจัยและพัฒนาการปลูกไม้โตเร็วเพื่อผลิตพลังงาน ประจำปี 2554
11 การสำรวจและศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้หยีน้ำเพื่อผลิตน้ำมันพืชและไบโอดีเซล
ปี พ.ศ. 2554
12 การศึกษาการปลูกฝักข้าว Momordica cochinchinesis (Lour.) Spreng. ในเชิงพาณิชย์
13 โครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกไม้โตเร็วเพื่อผลิตพลังงาน ประจำปี 2553
ปี พ.ศ. 2551
14 การพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหม้อข้าวหม้อแกงลิงในเชิงการค้า
ปี พ.ศ. 2550
15 การใช้ประโยชน์ไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้าและแก๊สหุงต้ม
16 การใช้ประโยชน์ไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้าและแก๊สหุงต้ม โครงการย่อย การจัดตั้งเครือข่ายชุมชนไม้โตเร็วเพื่อพลังงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 การใช้ประโยชน์ไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้าและแก๊สหุงต้ม โครงการย่อย รูปแบบการบริหารจัดการวัตถุดิบไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานชีวมวลและแก๊สหุงต้ม
ปี พ.ศ. 2549
18 การพัฒนาแพทชูลีเพื่อการใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางสุคนธบำบัด โครงการย่อยที่ 1 การรวบรวม คัดเลือก และการขยายพันธุ์ เพื่อการพัฒนาการผลิตแพทชูลีเพี่อเป็นวัตถุดิบในการสกัดน้ำมันหอมระเหย
ปี พ.ศ. 2548
19 การขยายพันธุ์หน่อไม้ฝรั่งโดยระบบไฮโดรโพนิค
20 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปใบปอสาเพื่อเป็นอาหารไก่
21 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกฤษณา (Aquilaria crassna) เพื่อผลิตต้นกล้าแบบอุตสาหกรรม
22 โครงการย่อยที่ 5 การขยายพันธุ์สบู่ดำด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ปี พ.ศ. 2544
23 การพัฒนาการผลิตและการใช้ประโยชน์จากเสม็ดขาว (Melaleuca leucadendra Linn.) แบบครบวงจร
24 การศึกษาการใช้ประโยชน์จากใบสาแห้งทดแทนใบกระถินแห้งเพื่อเป็นอาหารสัตว์