ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปรีชา อุปโยคิน 3
2 Mae Fah Luang University 3
3 อภิสม อินทรลาวัณย์ 3
4 Aphisom Intaralawan 2
5 Thanwa Iamngam 2
6 ธันวา เอี่ยมงาม 2
7 ดวงกมล เลียวกิตติกุล 1
8 อรวรรณ ฐาพุฒ 1
9 อรทัย สิงห์คำ 1
10 Phrecha Uphayokin 1
11 นันทนิจ จารุเศรณีย์ 1
12 ภาวดี วิมลพันธุ์ 1
13 สาโรจน์ รอดคืน 1
14 สุทธิพร พินิจสุวรรณ 1
15 วิรงรอง ทองดีสุนทร 1
16 ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล 1
17 หฤทัย เพ็ชรวิเศษ 1
18 รักชนก เจนวรากุล 1
19 ทรงสรรค์ อุดมศิลป์ 1
20 พรสวรรค์ เชื้อเจ็ดตน 1
21 ณัฐกานต์ เอี่ยมอ่อน 1
22 ศิริกานต์ ชูเชิด 1
23 สุรพล วรภัทราทร 1
24 สุวรรณา เดชาทัย 1
25 ธีรวิศิฎฐ์ เลาหะเพ็ญแสง 1
26 วรางคณา อ่ำศรีเวียง 1
27 วรรัตน์ โพธิ 1
28 ภควดี สมหวัง 1
29 ธนียา หาวิเศษ 1
30 พรทิพย์ สารีโส 1
31 เกศมณี มูลปานันท์ 1
32 ฉันทนา แรงสิงห์ 1
33 จตุพงศ์ สิงหราไชย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 22
3 2552 1
4 2551 1
5 2547 1
6 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ประสิทธิผลของการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานต่อความรู้เรื่องเพศศึกษา และความคิดเห็นต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ในเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ปี พ.ศ. 2556
2 ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลล่าช้าของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
3 ความชุกโรคหนอนพยาธิและการติดเชื้อโปรโตซัวในลำไส้ของเด็กชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ในจังหวัดเชียงราย
4 ผลของการดมน้ำมันหอมระเหยกลิ่นส้มและกลิ่นกะเพราต่อความจำในอาสาสมัครเพศหญิง
5 คุณสมบัติทางเภสัชเวชของขมิ้นต้น
6 การพัฒนาเครื่องมือป้อนกลับทางชีวภาพโดยใช้กระแสไฟฟ้าจากกล้ามเนื้อแบบประดิษฐ์เอง
7 ผลของการใช้โปรแกรมต่อการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ
8 การศึกษาการจำแนกเพศนกปรอดคอลาย (Pycnonotus finlaysoni) โดยเทคนิค DNA sexing
9 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อน้ำหนักคงค้างของสตรีหลังคลอดในจังหวัดเชียงราย
10 ปัจจัยทางสุขภาพจิตที่มีผลต่อพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา ชั้นปีที่ ๑ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
11 รูปแบบการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดเชียงราย
12 ประสิทธิผลของที่นอนเสริมลดแรงกดต่อการป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยสูงอายุที่เข้ารับ การรักษาแผนกอายุรกรรม
13 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกในการสื่อสารกับผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจในหอผู้ป่วยวิกฤติ
14 การวิเคราะห์สนามการไหลของเวกเตอร์สำหรับการแบ่งส่วนภาพอัลตราซาวด์มะเร็งเต้านม
15 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการความปวดในผู้ป่วยวิกฤต หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
16 การศึกษาคุณลักษณะและปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ด้วยเทคโนโลยีเหมืองข้อมูล
17 การพัฒนาและการศึกษาสมบัติของฟิล์มที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติจากแป้งมันสำปะหลังผสมคาร์บอกซีเมธิล เซลลูโลสและเจลาติน
18 ไม้เท้าอัจฉริยะสำหรับฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก
19 องค์ประกอบทางเคมีของชุมเห็ดเทศ ฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย ฤทธิ์ต้านมะเร็ง และฤทธิ์ต้านปฏิกิริยาออกซิเดชัน
20 การสร้างคลังเสียงพูดเพื่อการรู้จำเสียงพูดอัตโนมัติและการสังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทยโดยการเลือกข้อความออนไลน์โดยอัตโนมัติ
21 การผลิตโปรตีนเข้มข้นจากรำข้าวอินทรีย์ด้วยกรรมวิธีแบบเกษตรอินทรีย์เปรียบเทียบกับวิธีดั้งเดิม
22 การศึกษาคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสและการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ชาในประเทศไทย
23 การศึกษาการใช้สารละลายอนุภาคทองขนาดนาโนเพื่อตรวจวัดแบคทีเรียที่ก่อโรคในอาหาร
ปี พ.ศ. 2552
24 ผลของการนวดไทยแบบราชสำนักในผู้ป่วยที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อ upper trapezius: การศึกษานำร่อง
ปี พ.ศ. 2551
25 การบัญชีเกษตรกรรมของธุรกิจไร่ชาในจังหวัดเชียงราย
ปี พ.ศ. 2547
26 สถานการณ์และเงื่อนไขการกระจายอำนาจด้านสุขภาพในท้องถิ่น : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่