ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ประคิณ สุจฉายา 4
2 Chiangmai University. Faculty of Nursing 4
3 ยุวยงค์ จันทรวิจิตร 3
4 ปิยะธิดา นาคะเกษียร 2
5 กล้าเผชิญ โชคบำรุง 2
6 Khon Kaen University. Faculty of Nursing 2
7 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2
8 ขนิษฐา นันทบุตร 2
9 อะเคื้อ อุณหเลขกะ 2
10 ชัชวาลย์ จันทรวิจิตร 2
11 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
12 ศรีมนา นิยมค้า 2
13 Phakin Sutchaya 2
14 ทัศนา ชูวรรธนะปกรณ์ 2
15 ศิริพันธุ์ สาสัตย์ 2
16 ผ่องพรรณ อรุณแสง 2
17 เพ็ญจันทร์ เลิศรัตน์ 2
18 Kanittar Nantabut 1
19 Phiyatida Nakakasian 1
20 ปราณี ธีรโสภณ 1
21 Phanee Teerasophol 1
22 Klaphachoen Chokbumrung 1
23 ชมนาด พจนามาตร์ 1
24 สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร 1
25 Jintana Lilakaiwan 1
26 วิลาวัณย์ เสนารัตน์ 1
27 สุสัณหา ยิ้มแย้ม 1
28 Chomanad Phochamat 1
29 จินตนา ลี้ละไกรวรรณ 1
30 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 1
31 นุชยงค์ เยาวพานนท์ 1
32 สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ 1
33 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ 1
34 มหาวิทยาลัยพายัพ. คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค 1
35 ชัชวาล จันทรวิจิตร 1
36 จิตนธี เขนย 1
37 มลวิภา ศิริโหราชัย 1
38 อมรรัตน์ งามสวย 1
39 Phiyathida Nakhakasien 1
40 Prakin Suchaxaya 1
41 นงเยาว์ อุดมวงศ์ 1
42 ศิวพร อึ้งวัฒนา 1
43 Khnitha Nantrabutn 1
44 ประเสริฐ อัสสันตชัย 1
45 Srimana Niyomkha 1
46 Kulada Phruek 1
47 เตือนใจ ภักดีพรหม 1
48 โรงพยาบาลสุราษฏ์ธานี 1
49 ไม่มีข้อมูล 1
50 Rodchanee Chintanawat 1
51 Wichit Srisuphan 1
52 Nongyao Kasatpibal 1
53 นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล 1
54 วิจิตร ศรีสุพรรณ 1
55 โรจนี จินตนาวัฒน์ 1
56 กุลดา พฤติวรรธน์ 1
57 ศิริวรรณ ศิริบุญ 1
58 วิพรรณ ประจวบเหมาะ 1
59 ศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ 1
60 คมคาย บุญเสริมสุข 1
61 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันประชาการศาสตร์ 1
62 คณะพยาบาลศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 1
63 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยประชาการศาสตร์ 1
64 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ 1
65 ชื่นตา วิชชาวุธ 1
66 วรรณภา ศรีธัญรัตน์ 1
67 บรรลุ ศิริพานิช 1
68 ศศิพัฒน์ ยอดเพชร 1
69 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์ 1
70 สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 2
2 2552 4
3 2549 3
4 2548 2
5 2547 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 ตัวชี้วัดและการเฝ้าระวังผลกระทบสุขภาพประชาชนในบริเวณโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
2 ผลกระทบทางสุขภาพจากโครงการพัฒนาเหมืองถ่านหินแบบเปิด การกำหนดขอบเขตและแนวทางศึกษา
ปี พ.ศ. 2552
3 รูปแบบการปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในสถานบริการในประเทศไทย
4 ระบบเฝ้าระวังผลกระทบทางสุขภาพของประชาชนที่อาศัยในพื้นที่บริเวณโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
5 การทบทวนและสังเคราะห์องค์ความรู้ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2545-2550
6 การศึกษาสถานดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
7 การสังเคราะห์สารสนเทศทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์
8 บันทึกทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ : แนวคิดวิธีบันทึกและการใช้ประโยชน์
9 การพัฒนาระบบเครือข่ายการเฝ้าระวังการติดเชื้อแผลผ่าตัดในโรงพยาบาลในเขตภาคใต้ ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2548
10 การจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับเด็กแรกเกิด - 5 ปี และพฤติกรรมการใช้บริการสุขภาพของเด็กภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
11 อนาคตระบบบริการของวิชาชีพการพยาบาลในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2547
12 การสังเคราะห์การวิจัยและพัฒนาเครื่องมือและกลไกการทำงานชุมชนในระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
13 การจัดกระบวนการสร้างแนวร่วมการทำงานของสถานจัดการงานวิจัยระบบสาธารณสุขภาคเหนือในอนาคต
14 การพัฒนาชุดกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยแรกเกิด - 5 ปี ในระดับปฐมภูมิ