ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ประคิณ สุจฉายา 4
2 Chiangmai University. Faculty of Nursing 4
3 ยุวยงค์ จันทรวิจิตร 3
4 เพ็ญจันทร์ เลิศรัตน์ 2
5 ผ่องพรรณ อรุณแสง 2
6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
7 ปิยะธิดา นาคะเกษียร 2
8 ศิริพันธุ์ สาสัตย์ 2
9 กล้าเผชิญ โชคบำรุง 2
10 ขนิษฐา นันทบุตร 2
11 ทัศนา ชูวรรธนะปกรณ์ 2
12 Khon Kaen University. Faculty of Nursing 2
13 ชัชวาลย์ จันทรวิจิตร 2
14 อะเคื้อ อุณหเลขกะ 2
15 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2
16 ศรีมนา นิยมค้า 2
17 Phakin Sutchaya 2
18 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์ 1
19 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ 1
20 ประเสริฐ อัสสันตชัย 1
21 คมคาย บุญเสริมสุข 1
22 ชื่นตา วิชชาวุธ 1
23 วิพรรณ ประจวบเหมาะ 1
24 ไม่มีข้อมูล 1
25 ศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ 1
26 ศิริวรรณ ศิริบุญ 1
27 วรรณภา ศรีธัญรัตน์ 1
28 บรรลุ ศิริพานิช 1
29 ศศิพัฒน์ ยอดเพชร 1
30 สุสัณหา ยิ้มแย้ม 1
31 Chomanad Phochamat 1
32 โรงพยาบาลสุราษฏ์ธานี 1
33 จินตนา ลี้ละไกรวรรณ 1
34 ปราณี ธีรโสภณ 1
35 Kanittar Nantabut 1
36 ชมนาด พจนามาตร์ 1
37 วิลาวัณย์ เสนารัตน์ 1
38 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยประชาการศาสตร์ 1
39 คณะพยาบาลศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 1
40 สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย 1
41 สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ 1
42 สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร 1
43 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันประชาการศาสตร์ 1
44 นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล 1
45 นงเยาว์ อุดมวงศ์ 1
46 Prakin Suchaxaya 1
47 ศิวพร อึ้งวัฒนา 1
48 มลวิภา ศิริโหราชัย 1
49 จิตนธี เขนย 1
50 อมรรัตน์ งามสวย 1
51 Phiyathida Nakhakasien 1
52 Phiyatida Nakakasian 1
53 Klaphachoen Chokbumrung 1
54 Phanee Teerasophol 1
55 Jintana Lilakaiwan 1
56 Khnitha Nantrabutn 1
57 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 1
58 นุชยงค์ เยาวพานนท์ 1
59 Wichit Srisuphan 1
60 กุลดา พฤติวรรธน์ 1
61 Rodchanee Chintanawat 1
62 Kulada Phruek 1
63 Srimana Niyomkha 1
64 โรจนี จินตนาวัฒน์ 1
65 วิจิตร ศรีสุพรรณ 1
66 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ 1
67 มหาวิทยาลัยพายัพ. คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค 1
68 ชัชวาล จันทรวิจิตร 1
69 Nongyao Kasatpibal 1
70 เตือนใจ ภักดีพรหม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 2
2 2552 4
3 2549 3
4 2548 2
5 2547 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 ตัวชี้วัดและการเฝ้าระวังผลกระทบสุขภาพประชาชนในบริเวณโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
2 ผลกระทบทางสุขภาพจากโครงการพัฒนาเหมืองถ่านหินแบบเปิด การกำหนดขอบเขตและแนวทางศึกษา
ปี พ.ศ. 2552
3 รูปแบบการปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในสถานบริการในประเทศไทย
4 ระบบเฝ้าระวังผลกระทบทางสุขภาพของประชาชนที่อาศัยในพื้นที่บริเวณโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
5 การทบทวนและสังเคราะห์องค์ความรู้ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2545-2550
6 การศึกษาสถานดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
7 การสังเคราะห์สารสนเทศทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์
8 บันทึกทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ : แนวคิดวิธีบันทึกและการใช้ประโยชน์
9 การพัฒนาระบบเครือข่ายการเฝ้าระวังการติดเชื้อแผลผ่าตัดในโรงพยาบาลในเขตภาคใต้ ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2548
10 การจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับเด็กแรกเกิด - 5 ปี และพฤติกรรมการใช้บริการสุขภาพของเด็กภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
11 อนาคตระบบบริการของวิชาชีพการพยาบาลในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2547
12 การสังเคราะห์การวิจัยและพัฒนาเครื่องมือและกลไกการทำงานชุมชนในระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
13 การจัดกระบวนการสร้างแนวร่วมการทำงานของสถานจัดการงานวิจัยระบบสาธารณสุขภาคเหนือในอนาคต
14 การพัฒนาชุดกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยแรกเกิด - 5 ปี ในระดับปฐมภูมิ