ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และรู้จักในชื่อของ
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เกษมศักดิ์ อุทัยชนะ 2
2 Chaingmai University 2
3 บุญศรี แก้วคำอ้าย 2
4 สุกัญญา ปริสัญญกุล 1
5 ประคิณ สุจฉายา 1
6 จุฑามาศ โชติบาง 1
7 วารุณี ฟองแก้ว 1
8 ธงชัย ปรีชา 1
9 อารีรัตน์ นิรันต์สิทธิรัชต์ 1
10 ยุวยงค์ จันทรวิจิตร 1
11 อติศักดิ์ จึงพัฒนาวดี 1
12 วิชัย วิวัฒน์คุณูปการ 1
13 มนัส ยอดคำ 1
14 Kasem Nakornkat 1
15 วุฒิศาสตร์ โชคเกื้อ 1
16 พงษ์ธร วิจิตรกูล 1
17 เอนก ช้างน้อย 1
18 เกษม นครเขตต์ 1
19 ศศิธร ไชยประสิทธิ์ 1
20 อุเทน ปัญโญ 1
21 สามารถ ศรีจำนงค์ 1
22 Prakin Suchaxaya 1
23 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 1
24 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 1
25 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1
26 มูลนิธิไทยโรดส์และเครือข่ายเฝ้าระวังสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน 1
27 มหาวิทยาลัยบูรพา 1
28 มหาวิทยาลัยนเรศวร 1
29 ภานุวัฒน์ เมฆะ 1
30 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1
31 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1
32 มหาวิทยาลัยนครพนม 1
33 อภินันท์ อร่ามรัตน์ 1
34 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
35 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
36 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสังคม 1
37 นพดล กรรณิกา 1
38 สาวิตรี อัษณางค์กรชัย 1
39 อาภา ศิริวงศ์ ณ อยุธยา 1
40 อุษณีย์ พึ่งปาน 1
41 มานพ คณะโต 1
42 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาลัยวิทยาศษสตร์สาธารณสุข 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2556 1
3 2555 2
4 2554 1
5 2553 1
6 2551 1
7 2548 1
8 2545 2
9 2542 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ระบบการจัดการฟาร์มไก่ไข่มาตรฐาน
2 อัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในประเทศไทย ปี 2557
ปี พ.ศ. 2556
3 Optimal Li-Ion Battery Sizing on PEMFC Hybrid Powertrain Using Dynamic Programming
ปี พ.ศ. 2555
4 การศึกษาปัจจัยที่ีมีผลต่ออัตราการลุกลามของไฟในการชิงเผาป่าเต็งรัง
5 Li-Ion battery sizing and dynamic programming for optimal power-split control in a hybrid electric v
ปี พ.ศ. 2554
6 การวิจัยเชิงนโยบายในการใช้แกโซฮอล E10 แทนแบนซิล 91 และแกโซฮอล E20,E22 แทนเบนซิล 95 และแกโซฮอล 95
ปี พ.ศ. 2553
7 บทวิจารณ์หนังสือ ศิลปกรรมบำบัดสังเขป
ปี พ.ศ. 2551
8 สถานภาพการบริโภคสุรา พ.ศ.2550
ปี พ.ศ. 2548
9 ระบบจัดการข้อมูลหม้อไอน้ำเพื่อการวิเคราะห์สมรรถนะและการบำรุงรักษา
ปี พ.ศ. 2545
10 สถานการณ์ระบบริการสุขภาพและวิสัยทัศน์ระบบสุขภาพไทย : มุมมองของพยาบาล
11 การวิเคราะห์สถานการณ์การจัดบริการทันตกรรมในโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค : กรณีศึกษา 1 ใน 15 จังหวัดที่เริ่มดำเนินการในเดือนมิถุนายน 2544
ปี พ.ศ. 2542
12 การส่งเสริมสุขภาพในสถานที่ทำงานเอกชน : โครงการวิจัยเพื่อสร้างพื้นฐานการพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพในที่ทำงานภาคเอกชน: กรณีศึกษาสี่จังหวัดภาคเหนือProvinces