ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะแพทยศาสตร์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นวลตา อาภาคัพภะกุล 5
2 ไม่มีข้อมูล 3
3 หัชชา ศรีปลั่ง 2
4 ลัดดา เหมาะสุวรรณ 2
5 Prince of Songkla University. Faculty of Medicine 2
6 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
7 อรุณ จิรวัฒน์กุล 1
8 วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล 1
9 บัณฑิต ถิ่นคำรพ 1
10 สิริมา มงคลสัมฤทธิ์ 1
11 ลี่ลี อิงศรีสว่าง 1
12 ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์ 1
13 Prince of Songkla Univesity. Faculty of Medicine 1
14 Phetwan Phuengratsamee 1
15 Malee Rotphiboonsatit 1
16 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 1
17 สุรพล เวียงนนท์ 1
18 สมรัตน์ จารุลักษณานันท์ 1
19 สายบัว ชี้เจริญ 1
20 ศิริราชพยาบาล. คณะแพททยศาสตร์ 1
21 โรงพยาบาลหาดใหญ่. กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 1
22 กฤษณะ สุวรรณภูมิ 1
23 ศศิวรา บุญรัศมี 1
24 กระทรวงสาธารณสุข. กรมอนามัย 1
25 พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ 1
26 นิพรรณพร วรมงคล 1
27 วรวรรณ ตุลยสุข 1
28 อโนชา หมึกทอง 1
29 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร. คณะแพทยศาสตร์ 1
30 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
31 เพชรวรรณ พึ่งรัศมี 1
32 สาวิตรี อัษณางค์กรชัย 1
33 ถนอมศรี อินทนนท์ 1
34 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1
35 ต่อพงศ์ ครองไตรเวทย์ 1
36 โรงพยาบาลสะเดา 1
37 มณฏรี ศิริชัย 1
38 ศูนย์บริหารพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1
39 ศักดา พรึงลำภู 1
40 วิชัย เอกพลากร 1
41 นิชรา เรืองดารกานนท์ 1
42 ประเวศ หมีดเส็น 1
43 โรงพยาบาลเทพา 1
44 Akeau Unahalekhaka 1
45 อะเคื้อ อุณหเลขกะ 1
46 ธาดา ยิบอินซอย 1
47 สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ 1
48 โรงพยาบาลจะนะ 1
49 สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ 1
50 วราภรณ์ เสถียรนพเก้า 1
51 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะเภสัชศาสตร์ 1
52 ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ 1
53 วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์ 1
54 ชญานิษฐ์ เพ็ชรรัตน์ 1
55 จ.สงขลา. โรงพยาบาลนาทวี 1
56 ประณีต ส่งวัฒนา 1
57 วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย 1
58 สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย 1
59 หทัยชนก พรรคเจริญ 1
60 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1
61 ปราณี ชาญณรงค์ 1
62 เนตรนภา คู่พันธวี 1
63 มาลี โรจน์พิบูลสถิตย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2555 1
3 2554 1
4 2553 1
5 2552 8
6 2551 1
7 2550 1
8 2549 2
9 2548 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การจัดการภัยพิบัติของระบบสาธารณสุข : กรณีศึกษาประสบการณ์การจัดการภัยพิบัติในภาคใต้
2 นโยบายสุขภาวะเด็กอายุ 0-5 ปีในประเทศไทยกับบทเรียนที่น่าสนใจจากประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น ไต้หวัน และประเทศในแถบตะวันออกกลาง
ปี พ.ศ. 2555
3 นโยบายด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในกลุ่มเด็กอายุ 0-5 ปี ในประเทศสหรัฐอเมริกา
ปี พ.ศ. 2554
4 การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ.2551-2 : สุขภาพเด็ก
ปี พ.ศ. 2553
5 วิเคราะห์คุณภาพข้อมูลมะเร็งและศึกษาสถานการณ์โรคมะเร็งและความสัมพันธ์กับแนวโน้มและการกระจายของปัจจัยเสี่ยงจากแหล่งข้อมูลต่างๆ
ปี พ.ศ. 2552
6 บทสังเคราะห์การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนและ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา
7 การสังเคราะห์องค์ความรู้จากโครงการนวัตกรรมปฐมภูมิพื้นที่พิเศษ
8 บทสังเคราะห์การศึกษาและพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพของชุมชนในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส
9 การสังเคราะห์โครงการคุ้มครองผู้บริโภค ระยะที่1
10 การสังเคราะห์แผนงานสุขภาพจังหวัดสงขลา ระยะที่ 1
11 การพัฒนาติดตามนโยบายการแก้ไขปัญหาสุขภาพภาคใต้สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
12 KM ในการสนับสนุนงาน R2R
13 การศึกษาดูงานด้านเวชปฏิบัติทั่วไป ณ Townhill Medical Practice ประเทศอังกฤษ
ปี พ.ศ. 2551
14 การเฝ้าระวังพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
15 ความต้องการและทบทวนดัชนีชี้วัดโรคมะเร็งระดับนานาชาติและระดับชาติและพัฒนาดัชนีชี้วัดโรคมะเร็ง
ปี พ.ศ. 2549
16 การจัดการระบบวิจัยคลินิกแบบสหสถาบัน
17 บทบาทของร้านยากับงานควบคุมวัณโรค
ปี พ.ศ. 2548
18 The application of collaborative quality improvement method : case study of prevention of ventilator-associated pneumonia