ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะแพทยศาสตร์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นวลตา อาภาคัพภะกุล 5
2 ไม่มีข้อมูล 3
3 ลัดดา เหมาะสุวรรณ 2
4 Prince of Songkla University. Faculty of Medicine 2
5 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
6 หัชชา ศรีปลั่ง 2
7 มาลี โรจน์พิบูลสถิตย์ 1
8 จ.สงขลา. โรงพยาบาลนาทวี 1
9 เพชรวรรณ พึ่งรัศมี 1
10 Malee Rotphiboonsatit 1
11 ชญานิษฐ์ เพ็ชรรัตน์ 1
12 Phetwan Phuengratsamee 1
13 ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ 1
14 ประณีต ส่งวัฒนา 1
15 วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย 1
16 Prince of Songkla Univesity. Faculty of Medicine 1
17 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะเภสัชศาสตร์ 1
18 วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์ 1
19 ต่อพงศ์ ครองไตรเวทย์ 1
20 ลี่ลี อิงศรีสว่าง 1
21 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 1
22 ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์ 1
23 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1
24 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
25 ศิริราชพยาบาล. คณะแพททยศาสตร์ 1
26 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร. คณะแพทยศาสตร์ 1
27 สิริมา มงคลสัมฤทธิ์ 1
28 บัณฑิต ถิ่นคำรพ 1
29 สายบัว ชี้เจริญ 1
30 สมรัตน์ จารุลักษณานันท์ 1
31 เนตรนภา คู่พันธวี 1
32 วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล 1
33 อรุณ จิรวัฒน์กุล 1
34 สุรพล เวียงนนท์ 1
35 หทัยชนก พรรคเจริญ 1
36 นิพรรณพร วรมงคล 1
37 กระทรวงสาธารณสุข. กรมอนามัย 1
38 พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ 1
39 อะเคื้อ อุณหเลขกะ 1
40 ธาดา ยิบอินซอย 1
41 Akeau Unahalekhaka 1
42 ศศิวรา บุญรัศมี 1
43 โรงพยาบาลหาดใหญ่. กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 1
44 ถนอมศรี อินทนนท์ 1
45 สาวิตรี อัษณางค์กรชัย 1
46 อโนชา หมึกทอง 1
47 วรวรรณ ตุลยสุข 1
48 กฤษณะ สุวรรณภูมิ 1
49 สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ 1
50 โรงพยาบาลจะนะ 1
51 สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ 1
52 วิชัย เอกพลากร 1
53 วราภรณ์ เสถียรนพเก้า 1
54 สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย 1
55 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1
56 นิชรา เรืองดารกานนท์ 1
57 ศักดา พรึงลำภู 1
58 ประเวศ หมีดเส็น 1
59 โรงพยาบาลเทพา 1
60 มณฏรี ศิริชัย 1
61 โรงพยาบาลสะเดา 1
62 ศูนย์บริหารพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1
63 ปราณี ชาญณรงค์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2555 1
3 2554 1
4 2553 1
5 2552 8
6 2551 1
7 2550 1
8 2549 2
9 2548 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การจัดการภัยพิบัติของระบบสาธารณสุข : กรณีศึกษาประสบการณ์การจัดการภัยพิบัติในภาคใต้
2 นโยบายสุขภาวะเด็กอายุ 0-5 ปีในประเทศไทยกับบทเรียนที่น่าสนใจจากประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น ไต้หวัน และประเทศในแถบตะวันออกกลาง
ปี พ.ศ. 2555
3 นโยบายด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในกลุ่มเด็กอายุ 0-5 ปี ในประเทศสหรัฐอเมริกา
ปี พ.ศ. 2554
4 การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ.2551-2 : สุขภาพเด็ก
ปี พ.ศ. 2553
5 วิเคราะห์คุณภาพข้อมูลมะเร็งและศึกษาสถานการณ์โรคมะเร็งและความสัมพันธ์กับแนวโน้มและการกระจายของปัจจัยเสี่ยงจากแหล่งข้อมูลต่างๆ
ปี พ.ศ. 2552
6 บทสังเคราะห์การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนและ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา
7 การสังเคราะห์องค์ความรู้จากโครงการนวัตกรรมปฐมภูมิพื้นที่พิเศษ
8 บทสังเคราะห์การศึกษาและพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพของชุมชนในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส
9 การสังเคราะห์โครงการคุ้มครองผู้บริโภค ระยะที่1
10 การสังเคราะห์แผนงานสุขภาพจังหวัดสงขลา ระยะที่ 1
11 การพัฒนาติดตามนโยบายการแก้ไขปัญหาสุขภาพภาคใต้สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
12 KM ในการสนับสนุนงาน R2R
13 การศึกษาดูงานด้านเวชปฏิบัติทั่วไป ณ Townhill Medical Practice ประเทศอังกฤษ
ปี พ.ศ. 2551
14 การเฝ้าระวังพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
15 ความต้องการและทบทวนดัชนีชี้วัดโรคมะเร็งระดับนานาชาติและระดับชาติและพัฒนาดัชนีชี้วัดโรคมะเร็ง
ปี พ.ศ. 2549
16 การจัดการระบบวิจัยคลินิกแบบสหสถาบัน
17 บทบาทของร้านยากับงานควบคุมวัณโรค
ปี พ.ศ. 2548
18 The application of collaborative quality improvement method : case study of prevention of ventilator-associated pneumonia