ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะเภสัชศาสตร์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ไม่มีข้อมูล 3
2 วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย 3
3 รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ 3
4 มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะเภสัชศาสตร์ 3
5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 3
6 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 3
7 อินทิรา กาญจนพิบูลย์ 3
8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 3
9 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
10 สุรฉัตร ง้อสุรเชษฐ์ 2
11 ศิริพา อุดมอักษร 2
12 ไพทิพย์ เหลืองเรืองรอง 2
13 วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ 1
14 มงคล ควรหาเวช 1
15 โพยม วงศ์ภูวรักษ์ 1
16 วิภาดา เวทย์ประสิทธิ์ 1
17 ลัดดา ปรีชาวีรกุล 1
18 ศิริรัตน์ วณิชโยบล 1
19 Wiphada Wettayaprasit 1
20 เฉลิมพร บุญสิริ 1
21 สุนทร ชินประสาทศักดิ์ 1
22 มหาวิทยาลัยมหิด. ลคณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
23 โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา 1
24 Ladda Preechaveerakul 1
25 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะเภสัชศาตร์ 1
26 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะวิทยาศาสตร์ 1
27 เทศบาลตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 1
28 Prince of Songkla University. Faculty of Science 1
29 Prince of Songkla University. Faculty of Pharmacy 1
30 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 1
31 Preecha Vonghirandecha 1
32 ปรีชา วงศ์หิรัญเดชา 1
33 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะวิทยาการจัดการ 1
34 Mongkol Khanhavet 1
35 Sirirut Vanichayobon 1
36 Suriya Yeekhun 1
37 ชญานิษฐ์ เพ็ชรรัตน์ 1
38 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
39 อรสา กนกวงศ์ 1
40 อัญชลี จิตรักนที 1
41 ภัสสรานิจ พรรณรังษี 1
42 ธนเทพ วิชญากร 1
43 โรงพยาบาลเทพา 1
44 สุกัญญา โลจนาภิวัฒน์ 1
45 Prince of Songkla University.Faculty of Management 1
46 Prik munucipality Songkla 1
47 กระทรวงสาธารณสุข. ศูนย์ข้อมูลขาวสารด้านเวชภัณฑ์ 1
48 สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง 1
49 ฐิติมา ด้วงเงิน 1
50 เนตรนภา คู่พันธวี 1
51 นิสิต วรรธนัจฉริยา 1
52 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 1
53 สิริมา มงคลสัมฤทธิ์ 1
54 โรงพยาบาลรามาธิบดี. คณะแพทยศาสตร์ 1
55 จ.สงขลา. โรงพยาบาลนาทวี 1
56 ต่อพงศ์ ครองไตรเวทย์ 1
57 ประณีต ส่งวัฒนา 1
58 ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ 1
59 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะแพทยศาสตร์ 1
60 วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์ 1
61 จารุวรรณ ธาดาเดช 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 3
2 2555 4
3 2553 1
4 2550 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 รายงานประเมินนโยบายว่าด้วยวิวัฒนาการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
2 การจัดการภัยพิบัติของระบบสาธารณสุข : กรณีศึกษาประสบการณ์การจัดการภัยพิบัติในภาคใต้
3 ความชอบและความเต็มใจจ่ายค่ายาของผู้ใช้สิทธิรักษาพยาบาลของข้าราชการ : กรณีศึกษายากลุ่ม HMG-CoA reductase inhibitors (Statins)
ปี พ.ศ. 2555
4 ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามราคาและวิเคราะห์ขีดความสามารถในการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ยาของภาครัฐตามแนวทางของ PAC
5 การศึกษาประสิทธิผลรักษาและความปลอดภัยของยายับยั้งการหลั่งกรดกลุ่ม Proton Pump Inhibitors
6 การวิจัยและพัฒนาระบบเพื่อการจัดทำบัญชีรายจ่ายยาแห่งชาติ
7 ขีดความสามารถในการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ยาของโรงพยาบาลภาครัฐตามแนวทางของ Pharmaceutical Acquisition Capability (PAC)
ปี พ.ศ. 2553
8 การสังเคราะห์ระบบสุขภาพในพื้นที่สถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้
ปี พ.ศ. 2550
9 ระบบการจัดการฐานข้อมูลสุขภาพชุมชนเทศบาลตำบลปริก