ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะเภสัชศาสตร์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะเภสัชศาสตร์ 3
2 ไม่มีข้อมูล 3
3 วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย 3
4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 3
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 3
6 รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ 3
7 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 3
8 อินทิรา กาญจนพิบูลย์ 3
9 ศิริพา อุดมอักษร 2
10 ไพทิพย์ เหลืองเรืองรอง 2
11 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
12 สุรฉัตร ง้อสุรเชษฐ์ 2
13 วิภาดา เวทย์ประสิทธิ์ 1
14 ลัดดา ปรีชาวีรกุล 1
15 Wiphada Wettayaprasit 1
16 ปรีชา วงศ์หิรัญเดชา 1
17 Suriya Yeekhun 1
18 โพยม วงศ์ภูวรักษ์ 1
19 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะวิทยาการจัดการ 1
20 โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา 1
21 ศิริรัตน์ วณิชโยบล 1
22 มงคล ควรหาเวช 1
23 วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ 1
24 เทศบาลตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 1
25 Prince of Songkla University. Faculty of Pharmacy 1
26 Prince of Songkla University. Faculty of Science 1
27 Prince of Songkla University.Faculty of Management 1
28 Prik munucipality Songkla 1
29 กระทรวงสาธารณสุข. ศูนย์ข้อมูลขาวสารด้านเวชภัณฑ์ 1
30 มหาวิทยาลัยมหิด. ลคณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
31 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะเภสัชศาตร์ 1
32 Sirirut Vanichayobon 1
33 Preecha Vonghirandecha 1
34 Ladda Preechaveerakul 1
35 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะวิทยาศาสตร์ 1
36 Mongkol Khanhavet 1
37 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 1
38 ธนเทพ วิชญากร 1
39 ภัสสรานิจ พรรณรังษี 1
40 ฐิติมา ด้วงเงิน 1
41 เนตรนภา คู่พันธวี 1
42 ประณีต ส่งวัฒนา 1
43 อัญชลี จิตรักนที 1
44 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
45 สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง 1
46 สุกัญญา โลจนาภิวัฒน์ 1
47 โรงพยาบาลเทพา 1
48 อรสา กนกวงศ์ 1
49 ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ 1
50 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะแพทยศาสตร์ 1
51 โรงพยาบาลรามาธิบดี. คณะแพทยศาสตร์ 1
52 จารุวรรณ ธาดาเดช 1
53 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 1
54 เฉลิมพร บุญสิริ 1
55 สิริมา มงคลสัมฤทธิ์ 1
56 นิสิต วรรธนัจฉริยา 1
57 วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์ 1
58 ต่อพงศ์ ครองไตรเวทย์ 1
59 ชญานิษฐ์ เพ็ชรรัตน์ 1
60 จ.สงขลา. โรงพยาบาลนาทวี 1
61 สุนทร ชินประสาทศักดิ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 3
2 2555 4
3 2553 1
4 2550 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 รายงานประเมินนโยบายว่าด้วยวิวัฒนาการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
2 การจัดการภัยพิบัติของระบบสาธารณสุข : กรณีศึกษาประสบการณ์การจัดการภัยพิบัติในภาคใต้
3 ความชอบและความเต็มใจจ่ายค่ายาของผู้ใช้สิทธิรักษาพยาบาลของข้าราชการ : กรณีศึกษายากลุ่ม HMG-CoA reductase inhibitors (Statins)
ปี พ.ศ. 2555
4 ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามราคาและวิเคราะห์ขีดความสามารถในการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ยาของภาครัฐตามแนวทางของ PAC
5 การศึกษาประสิทธิผลรักษาและความปลอดภัยของยายับยั้งการหลั่งกรดกลุ่ม Proton Pump Inhibitors
6 การวิจัยและพัฒนาระบบเพื่อการจัดทำบัญชีรายจ่ายยาแห่งชาติ
7 ขีดความสามารถในการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ยาของโรงพยาบาลภาครัฐตามแนวทางของ Pharmaceutical Acquisition Capability (PAC)
ปี พ.ศ. 2553
8 การสังเคราะห์ระบบสุขภาพในพื้นที่สถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้
ปี พ.ศ. 2550
9 ระบบการจัดการฐานข้อมูลสุขภาพชุมชนเทศบาลตำบลปริก