ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 คงศักดิ์ ศรีแก้ว 14
2 วิษณุ ธงไชย 10
3 ธัชคณิน จงจิตวิมล 9
4 อัญชนา ปรีชาวรพันธ์ 8
5 สุดารัตน์ พริกบุญจันทร์ 6
6 พิทักษ์ อยู่มี 5
7 อุไรวรรณ วิจารณกุล 4
8 ธวัชชัย ศุภวิทิตพัฒนา 3
9 สาคร สร้อยสังวาลย์ 3
10 รัชฎาภรณ์ พัฒนะ 3
11 เฉลิมพร ทองพูน 3
12 อุไรวรรณ์ รักผกาวงศ์ 3
13 ปิยะดา วชิระวงศกร 3
14 สุภาวดี แหยมคง 2
15 ธันวดี ศรีธาวิรัตน์ 2
16 ทนารัช จิตชาญวิชัย 2
17 วัชรากร ใจตรง 2
18 อรพิน เสละคร 2
19 พงษ์เทพ รักผกาวงศ์ 2
20 เอื้อบุญ ที่พึ่ง 2
21 พรดรัล จุลกัลป์ 2
22 พิมพ์ชนก พริกบุญจันทร์ 2
23 น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป 2
24 เชิดชัย โพธิ์ศรี 2
25 อลงกรณ์ เมืองไหว 2
26 คำรบ สมะวรรธนะ 2
27 นฤมล เถื่อนกูล 2
28 ธีระพงษ์ แสนทวีสุข 2
29 ยอดเพชร ทองขาว 2
30 ขนิษฐา ไชยแก้ว 1
31 วิภาดา ศรีเจริญ 1
32 รุ้งเพชร แข็งแรง 1
33 ยิ่งลักษณ์ มูลสาร 1
34 ยุวดี ตรงต่อกิจ 1
35 อรทัย ชัยรัตนศักดิ์ 1
36 พัชรียา พิทักษ์สุธีพงศ์ 1
37 สมชาย แก้ววังชัย 1
38 อุไรวรรณ บุญคง 1
39 ชุมพล เสมาขันธ์ 1
40 เพียรพิณ ก่อวุฒิพงศ์ 1
41 ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา 1
42 ปรีชา มูลสาร 1
43 กุลวดี ปิ่นวัฒนะ 1
44 สุรเชษฐ์ วรรณา 1
45 พันธุ์ธิดา ลิ้มศรีประพันธ์ 1
46 อุทัยวรรณ ฉัตรธง 1
47 ประกรณ์ เลิศสุวรรณไพศาล 1
48 ชนม์ชกรณ์ วรอินทร์ 1
49 รติวัฒน์ ปารีศรี 1
50 อรรถพล นาขวา 1
51 ทรงพรรณ สังข์ทรัพย์ 1
52 รัตนพร บ่อคำ 1
53 สราวุฒิ สิทธิกูล 1
54 อนงค์ ศรีโสภา 1
55 วิโรจน์ ติ๊กจ๊ะ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 5
2 2553 55
3 2552 38
4 2551 15
5 2550 7
6 2549 11
7 2548 8
8 2547 5
9 2546 1
10 2545 2
11 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การพัฒนาชุดตรวจสอบข้าวเก่าอย่างง่าย
2 ผลการปรับปรุงคุณภาพผลพลอยได้จากต้นกล้วยโดยเชื้อเห็ดนางฟ้า (Pleurotu - sajor - caju) เพื่อเป็นอาหารสัตว์
3 การพัฒนาระบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
4 การผลิตถ่ายกัมมันต์จากเปลือกเมล็ดสบู่ดำเพื่อใช้เป็นตัวดูดซับโลหะหนัก
5 การผลิตวุ้นสวรรค์จากน้ำแช่ข้าวในการผลิตก๋วยเตี๋ยว
ปี พ.ศ. 2553
6 High Performance Liquid Chromatographic Determination of Solasodine in Solanum Species
7 Understanding and preventing the formation of deformed polymer particles during synthesis by a seeded polymerization method
8 Study of Physico-Chemical Properties of Hom Mali Brown Rice Flour Extract Powder and Optimum Concentration in Aspergillus niger Culture Media.
9 Effects of Hom Mali Brown Rice Flour Extract on Aspergillus niger Growth
10 Design and development of small-scale pasteuriizing equipment for thermal processing of acidified bamboo shoot packed in rectangular package.
11 วิจัยชั้นเรียน เรื่อง การมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการบริหารคุณภาพ
12 วิจัยชั้นเรียน เรื่อง พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาต่อรายวิชาเครื่องยนต์สันดาปภายใน
13 A Finite Capacity Scheduling System fot Assembly Flow Shop with Multiple Common Due Dates : A Case study
14 การวิเคราะห์ต้นทุนการทำนาของชาวนาในเขต เทศบาลตำบลพลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก
15 การเพิ่มประสิทธิภาพความเเข็งแกร่งของเนื้อ ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาประเภท Earthenware ด้วยเศษแก้ว : ศึกษาชุมชนผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
16 วิจัยชั้นเรียน เรื่อง การใช้เทคโนโลยีในการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมกราฟิก 3 มิติ
17 โครงการวิจัยร่วมกับการเรียนการสอนบูรณาการศาสตร์เพื่อการพัฒนาพื้นที่ สำหรับนักศึกษาป.ตรีและป.โท
18 STRATEGIES FOR DEVELOPING RAJABHAT UNIVERSITY STUDENTS BASED ON THE PHILOSPHY OF SUFFICIENCY ECONOMY.
19 ผลของสารก่อโฟมที่มีต่อสมบัติของโจ๊กข้าวกล้องงอกกึ่งสำเร็จรูปที่ผสมด้วยโฟม-แมท
20 ผลการใช้เศษก๋วยเตี๋ยวหมักยีสต์ทดแทนปลายข้าวในสูตรอาหารต่อสมรรถภาพและต้นทุนการผลิตของลูกสุกรหลังหย่านม
21 การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับซีโอไลท์ในการผลิตข้าว ปทุมธานี 1.
22 การพัฒนาขั้นตอนการทำนาอินทรีย์ด้วยเทคนิควิศวกรรมคุณค่า
23 การประยุกต์ใช้เทคนิควิศวกรรมคุณค่ากับการผลิตข้าวอินทรีย์
24 การศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในรายวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพเบื้องต้น
25 Composition of Levoglucosan and Surfactants in Atmospheric Aerosols from Biomass Burning
26 คุณภาพน้ำผิวดินในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(ส่วนทะเลแก้ว) จังหวัดพิษณุโลก
27 สถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
28 ผลกระทบจากการเลี้ยงปลาในกระชังต่อคุณภาพน้ำในลำน้ำน่าน จ.พิษณุโลก
29 ผลของอุณหภูมิและความเป็นกรด-ด่างเริ่มต้นต่อการผลิตไฮโดรเจน จากเปลือกกล้วยโดยกลุ่มจุลินทรีย์ชอบร้อน
30 การนำร่องการจัดการขยะชุมชนกรณีศึกษา : เทศบาลตำบลในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
31 การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ของพืชสมุนไพรจังหวัดพิษณุโลกผ่านอินเทอร์เน็ต
32 Prime Period-6 Solutions On xn+1 = |xn| - yn + 1 and yn+1 = xn + |yn| - 1
33 Patternts of boundedness of the rational system
34 ความสัมพันธ์ระหว่างแมลงผสมเกสรในอันดับ Hymenoptera กับพืชอาหารในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จังหวัดพิษณุโลก
35 The need for re-inventory of Thai phytopathogens
36 Capnodiaceae
37 Phylogeny of Chaetothyriaceae in northern Thailand including three new species
38 การคัดแยก การจำแนก และการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่อใช้ในการย้อมสีคราม
39 การคัดเลือก Probiotic bacteria จากอาหารหมักที่มีผลต่อการยับยั้งการเติบโตของแบคทีเรียก่อโรค และศึกษาผลของการบริโภคอาหารหมักนั้นต่อภูมิคุ้มกัน และการชะลอความชราภาพของประชากรจังหวัดพิษณุโลก
40 บทเรียนท้องถิ่นด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เรื่อง เส้นทางศึกษาธรรมชาติ , การเฝ้าระวังน้ำท่วมบางระกำ และน้ำปลาปลาสร้อย ต.บ้านหลุม จ.สุโขทัย
41 สารสกัดดอกดาวเรืองจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรมลดริ้วรอย
42 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูมิหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก
43 การประยุกต์ใช้หลักการบริหารคุณภาพเพื่อการจัดการโลจิสติกส์ในธุรกิจร้านอาหารขนาดกลาง
44 ประสิทธิภาพของหญ้าแฝกในการดูดซับและทานทนต่อสารพิษพวกไซยาไนด์ในน้ำ: กรณีศึกษาพื้นที่ใกล้เคียงเหมืองแร่ทองคำ ตำบลวังโพรง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
45 การจัดการห่วงโซ่อุปทานสำหรับผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
46 ปัจจัยที่มีผลต่อค่าดูดกลืนแสงของสารสกัดจากแอคติโนมัยซีตไอโซเลต P2, F19 และ E6 ในสภาพหมักแข็ง
47 ความหลากหลายของนกกับความสัมพันธ์ในแหล่งอาศัยพื้นที่ชุ่มน้ำ เขตอำเภเมือง จังหวัดพิษณุโลก
48 การพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนส่งเสริมการตลาดด้านการขายผ้าทอมือจังหวัดพิษณุโลกผ่านอินเทอร์เน็ต
49 การพัฒนารูปแบบการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสม กับสินค้า 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ จ.พิษณุโลก
50 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ไนเตรทในอาหารด้วยวิธีทางเคมีไฟฟ้า
51 สารออกฤทธิ์ชีวภาพจากเชื้อราเอนโดไฟท์ในพืชสมุนไพรบางชนิด
52 การพัฒนาอิฐทนไฟฉนวนจากเถ้าแกลบ
53 การสร้างระบบอัตโนมัติสำหรับการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน ในลักษณะโรงเรือนแบบปิด เพื่อส่งเสริมศักยภาพของชุมชนสู่การเกษตรแบบยั่งยืน
54 การใช้ประโยชน์จากของเหลือในอุตสาหกรรมก๋วยเตี๋ยว
55 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูหมักพร้อมดื่มเพื่อสุขภาพจากน้ำแช่ข้าวในกระบวนการผลิตก๋วยเตี๋ยว
56 การผลิตอังคักที่ปลอดภัยจากเศษก๋วยเตี๋ยว
57 การศึกษาการนำโปรตีนจากกากถั่วลิสงหลังการบีบน้ำมันไปใช้ประโยชน์
58 การศึกษาสมบัติเชิงหน้าที่ของกากถั่วลิสงหลังการบีบน้ำมัน
59 รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสักหลงอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
60 การพัฒนาคอเลสเตอรอลไบโอเซนเซอร์ร่วมกับวัสดุระดับนาโนบนขั้วไฟฟ้าคาร์บอนโดยใช้การตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2552
61 Sequential injection analysis with lab-at-valve (SI-LAV) for the determination of solasodine in Solanum species
62 A microflow chemiluminescence system for the determination of chloramphenicol in honey with preconcentration using a molecularly imprinted polymer
63 การจัดระบบการผลิตเครื่องปั้นดินเผาห้างหุ้นส่วนสามัญปั้นดินอย่างมีประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการผลิต
64 เครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหย
65 วิธีการอย่างง่ายในการพัฒนาคุณภาพน้ำมันรำข้าวบีบเย็น
66 ปริมาณของสตาร์ชที่ทนต่อการย่อยในก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กแห้งเสริมเส้นใยอาหาร
67 การพัฒนาวิธีการปอกขิงที่เหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมขิงดอง
68 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กแห้งที่ทนต่อการย่อย
69 โครงการวิจัยสืบสานตำนานอากหารไทยชุมชนจอมทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
70 โครงการวิจัยสืบสานตำนานอาหารไทยชุมชนจอมทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
71 วิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความสามารถสู่ธุรกิจการแปรรูปผักและผลไม้ที่สำคัญในชุมชน จังหวัดพิษณุโลก
72 Effect of experience, education, record keeping, labor and decision making on monthly milk yield and revenue of dairy farms supported by a private organization in Central Thailand.
73 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากข้าวเจ้ามะลิแดงงอกและข้าวเหนียวดำงอก
74 การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในรายวิชามลพิษสิ่งแวดล้อม
75 Feeding response of Aedes aegypti and Anopheles dirus (Diptera: Culicidae) using out-of-date human blood in a membrane feeding apparatus
76 Effect of pH and food-to-microorganism (F/M) radio on PHB production from fermented cassava starch manufacturing wastewater (FCSW) by Cupriavidus sp.KKU38
77 การเลี้ยงปลาในกระชังกับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
78 Simultaneous Sacharification and Fermentation for Hydrogen Production from Cellulosic Fraction of Sugarcane by Anaerobic Mixed Cultures
79 Residual insecticidal activity of long-lastting deltamethrin-treated curtains after I year of hoursehold use for dengue control
80 Nonlinear dynamic system identification using recurrent neural Network with multi-segment piecewise-linear connection weight
81 การพัฒนาตัวบ่งชี้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแบบธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วม จังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย พิจิตร
82 On the Global Character of the System of Piecewise Linear Difference Equations
83 ความเป็นไปได้ในการใช้ไฮโดรคอลอยด์ปรับปรุงคุณภาพเส้นก๋วยเตี๋ยว
84 การพัฒนาเส้นก๋วยจั๊บเสริมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
85 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซุปเห็ดกึ่งสำเร็จรูปโดยการทำแห้งแบบโฟมแมท
86 ชีววิทยาและความหลากหลายชนิดของชันโรง (Apidae : Meliponinae) ในประเทศไทย
87 โครงการอนุกรมวิธานของพืชที่มีเนื้อไม้ในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
88 ความหลากหลายของชนิดมด (Hymenoptera : Formicidac) ในพื้นที่ป่าเบญพรรณ ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์
89 The role of mycorrhizas in more sustainable oil palm cultivation
90 ปุ๋ยไนโตรเจน การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ และการลดปัญหาสิ่งแวดล้อม
91 ผลของสารชีวภาพจากแอคติโนมัยซีสที่ผลิตสารสีต่อการเติบโตของ Escherichai coil,Proteus vulgaris Bacillus subtilis,Staphylococcus aureus,Micrococcus luterus , Candida ablicans
92 บทเรียนท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย : ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน
93 CdSe/ZnS quantum dots based electrochemical immunoassay for the detection of phosphorylated bovine serum albumin
94 การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในวิชาเคมีทั่วไป 1
95 การพัฒนาเส้นก๋วยจั๊บเสริมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
96 การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธุ์พืชอาหารเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในพื้นที่ประสบอุทกภัย ณ ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
97 ความหลากหลายของมด (Hymenoptera : Formicidae) ในพื้นที่ป่าเบญจพรรณ ณ อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
98 ลักษณะของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปริมาณ คุณภาพ และรายได้จากการจำหน่ายน้ำนมของเกษตรกรที่ได้รับสนับสนุนโดยหน่วยงานเอกชนแห่งหนึ่งในเขตภาคกลางของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
99 Determination of Chloramphenicol Residue in Honey and Milk Samples based on Molecularly Imprinted Polymer
100 Electrochemical characterization of four difference screen printed electrodes and its applications for determination of nitrate
101 Flow injection analysis of total curcuminoids in turmeric and total antioxidant capacity
102 Arbutin determination in medicinal plants and creams
103 การสร้างและพัฒนาเครื่องสไลด์กล้วยสำหรับผลิตภัณฑ์กล้วยม้วน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
104 การทดลองเนื้อเซอร์คอนสำหรับงานบดย่อยวัตถุดิบเซรามิก
105 การพัฒนาอัตราส่วนผสมของเนื้อดินปั้นที่ใช้ผลิตอิฐดินเผา โดยใช้ขี้เถ้าแกลบเป็นส่วนผสม เพื่อเพิ่มผลผลิต
106 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอกสำหรับโรงสีขนาดเล็ก
107 การพัฒนาคุณภาพน้ำมันรำข้าวสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
108 Optimum conditiond for a product of Polyhydroxybutyrate from cassava wastewater by a newly isolated Cupriavidus sp. KKU38
109 การพัฒนาครูคณิตศาสตร์โดยวิธีการสอนแบบใหม่
110 ความสัมพันธ์ระหว่างแมลงผสมเกสรในอันดับ Hymenoptera กับพืชอาหารในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จังหวัดพิษณุโลก-เพชรบูรณ์
111 Distribution,nest dispersion,nesting sites and nest structures of the stingless bee , Trigona collina Smith,1857 (Apidae,Meliponinae) in Thailand
112 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
113 การเตรียมแผ่นกรองเซรามิกจากแกลบสำหรับการทำน้ำให้บริสุทธิ์
ปี พ.ศ. 2550
114 Chronoamperometric hydrogen peroxide biosensor based on the immobilization of HRP on cysteine/AuNPs-modified BDD electrode
115 Investigation of the enzyme hydrolysis products of the substrates of alkaline phosphatase in electrochemical immunosensing
116 Poly(anthanilic acid)-modified ITO electrode for fabrication of IgG amperometric immunosensor
117 The development of amperometric immunosensor using boron-doped diamond with poly (o-aminobenzoic acid
118 Repeated-batch fermentative for bio-hydrogen production from cassava starch manufacturing wastewater
119 คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีฟิสิกส์ของข้าวเปลือกและข้าวสารระหว่างการเก็บรักษา
120 ความหลากชนิดของแมลงผสมเกสรในอันดับHymenoptera ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช
ปี พ.ศ. 2549
121 The development of IgG sensitive immunosensing onto boron-doped diamond by amperometric detection
122 High performance liquid chromatographic determination of arbutin in skin whitening creams and medicinal plant extracts
123 การผลิตข้าวเกรียบกุ้งเสริมเส้นใยอาหาร
124 การผลิตอาหารขบเคี้ยวจากแป้งข้าวเหนียวผสมปลาป่น
125 Factors Affecting Hydrogen Production from Cassava Starch Wastewater by a Combination of Anaerobic Mixed Culture and Photosynthetic Bacteria
126 Bio-hydrogen Production from Cassava Starch Manufacturing Wastewater by Upflow Anaerobic Sludge Blanket.
127 The Environmental Factors Affecting Hydrogen Production from Cassava Wastewater by Co-Culture of Anaerobic Sludge and R.rubrum.
128 Microstructural changes of starch in cooked wheat grains as affected by cooking temperatures and times.
129 Enhancement of sensor response by TiO2 mixing and Au coating on ZnO tetrapod sensor
130 Enhancement of Ethanol Sensing Properties by Alloying TiO2 With ZnO Tetrapods
131 การพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : การประเมินแบบเสริมพลัง
ปี พ.ศ. 2548
132 High performance liquid chromatographic assay for the determination of cephalexin in commercial pharmaceuticals
133 Electroanalysis of sulfonamides by flow injection system/high-performance liquid chromatography coupled with amperometric detection using boron-doped diamond electrode
134 Determination of Curcuminoid Contents by High Performance Liquid Chromatography
135 High performance thin layer chromatographic method for the determination of diclofenac sodium in pharmaceutical formulations
136 Variability of some physical properties of Australian wheat biscuit breakfast cereals.
137 Wheat grain cooking process as investigated by modulated temperature differential scanning calorimetry
138 Characterization of wheat-based biscuit cooking process by statistical process control techniques. Food Control.
139 Physical properties of cooked wheat grains as affected by cooking temperature and duration.
ปี พ.ศ. 2547
140 การเปลี่ยนระบบรากพริกไทยบนต้นตอต่างชนิด
141 Determination of Arbutin in Skin-Whitening Cosmetics by High Performance Liquid Chromatography
142 การเตรียมซิลิกอนไดออกไซด์ที่มีความ บริสุทธ์สูงจากแกลบในจังหวัดพิษณุโลก
143 การผลิตปลาแห้งปรุงรส
144 การสำรวจและรวบรวมพันธุ์พรรณไม้น้ำ ในเขตจังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2546
145 ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการแตกหน่อของกระชายดำ ในสภาพปลอดเชื้อ
ปี พ.ศ. 2545
146 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบเสริมผักตำลึง
147 The use of statistical process control (SPC) to enhance the validation of critical control points (CCPs) in shell egg washing.
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
148 การเสริมสร้างการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม