ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 3
2 กฤตยา อาชวนิจกุล 2
3 โยธิน แสวงดี 2
4 Health Systems Research Institute 2
5 Mahidol University, Institute of Population and Research 2
6 ฐณัฐ วงศ์สายเชื้อ 1
7 วรชัย ทองไทย 1
8 คมปกรณ์ ลิมป์สุทธิรัชต์ 1
9 ไม่มีข้อมูล 1
10 มหาวิทยาลันนเรศวร. คณะสังคมศาสตร์ 1
11 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะกายภาพบำบัด 1
12 จิราพร ขัติยศ 1
13 นิสาพร วัฒนศัพท์ 1
14 กาญจนา ตั้งชลทิพย์ 1
15 อุไรวรรณ คนึงสุขเกษม 1
16 Kusol Soonthorndhada 1
17 สรชัย จำเนียรดำรงการ 1
18 วรางคณา ผลประเสริฐ 1
19 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1
20 อิสระ 1
21 องค์การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสาธารณสุข 1
22 วิวัฒน์ พีรพัฒนโภคิน 1
23 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย 1
24 สถาบันวิจัยระบบสาธารณาสุข 1
25 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 1
26 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 1
27 กฤติกา พนาธนสาร 1
28 ศศิธร ศิลป์วุฒยา 1
29 กุศล สุนทรธาดา 1
30 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 1
31 ทัศนัย ขันตยาภรณ์ 1
32 นัฐวุฒิ สิงห์กุล 1
33 พสุภา ชินวรโสภาค 1
34 นงลักษณ์ ดิษฐวงษ์ 1
35 กนกวรรณ ธราวรรณ 1
36 สงครามชัย ลีทองดี 1
37 วลัยพร พัชรนฤมล 1
38 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 1
39 ภูษิต ประคองสาย 1
40 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1
41 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 1
42 จเด็จ ธรรมธัชอารี 1
43 วินัย ลีสมิทธิ์ 1
44 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 1
45 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
46 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 1
47 ครรชิต สุขนาค 1
48 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 1
49 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 1
50 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 1
51 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 1
52 David Hughes 1
53 Swansea university 1
54 Kritaya archavanitkul 1
55 Kanokwan Tharawan 1
56 นุชรี ศรีวิโรจน์ 1
57 บุญชัย กิจสนาโยธิน 1
58 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 1
59 หทัยชนก สุมาลี 1
60 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 1
61 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
62 จิรบูรณ์ โตสงวน 1
63 Mahidol University. Institute for Population and Social Research 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 1
3 2548 1
4 2547 2
5 2546 2
6 2541 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การคาดประมาณประชากรข้ามชาติเพื่อพัฒนาบริการอนามัยแม่และเด็กใน กทม.
ปี พ.ศ. 2555
2 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
ปี พ.ศ. 2548
3 วิเคราะห์วิธีคิดวิทยาในงานวิจัยเรื่องเพศภาวะและเพศวิถีกับเอดส์ศึกษา
ปี พ.ศ. 2547
4 การวิเคราะห์การรอดชีพ
5 อายุและเพศกับฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลต่ออาการปวดหลัง : กรณีวิเคราะห์ประรชากรในพื้นที่เฝ้าระวังทางประชากรโครงการกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2546
6 การฉายภาพประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2543-2568
7 คู่มือการสร้างตารางชีพระดับจังหวัด
ปี พ.ศ. 2541
8 สถานการณ์และองค์ความรู้เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กในประเทศไทย