ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 3
2 โยธิน แสวงดี 2
3 Mahidol University, Institute of Population and Research 2
4 กฤตยา อาชวนิจกุล 2
5 Health Systems Research Institute 2
6 David Hughes 1
7 นุชรี ศรีวิโรจน์ 1
8 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 1
9 กนกวรรณ ธราวรรณ 1
10 บุญชัย กิจสนาโยธิน 1
11 Kritaya archavanitkul 1
12 Swansea university 1
13 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 1
14 หทัยชนก สุมาลี 1
15 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 1
16 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 1
17 Kanokwan Tharawan 1
18 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
19 จิรบูรณ์ โตสงวน 1
20 อุไรวรรณ คนึงสุขเกษม 1
21 วรชัย ทองไทย 1
22 มหาวิทยาลันนเรศวร. คณะสังคมศาสตร์ 1
23 ฐณัฐ วงศ์สายเชื้อ 1
24 คมปกรณ์ ลิมป์สุทธิรัชต์ 1
25 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะกายภาพบำบัด 1
26 จิราพร ขัติยศ 1
27 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1
28 วรางคณา ผลประเสริฐ 1
29 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 1
30 กุศล สุนทรธาดา 1
31 กาญจนา ตั้งชลทิพย์ 1
32 Kusol Soonthorndhada 1
33 นิสาพร วัฒนศัพท์ 1
34 Mahidol University. Institute for Population and Social Research 1
35 ภูษิต ประคองสาย 1
36 ศศิธร ศิลป์วุฒยา 1
37 พสุภา ชินวรโสภาค 1
38 กฤติกา พนาธนสาร 1
39 วิวัฒน์ พีรพัฒนโภคิน 1
40 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย 1
41 องค์การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสาธารณสุข 1
42 นัฐวุฒิ สิงห์กุล 1
43 ทัศนัย ขันตยาภรณ์ 1
44 สรชัย จำเนียรดำรงการ 1
45 ไม่มีข้อมูล 1
46 นงลักษณ์ ดิษฐวงษ์ 1
47 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 1
48 อิสระ 1
49 สถาบันวิจัยระบบสาธารณาสุข 1
50 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 1
51 วลัยพร พัชรนฤมล 1
52 จเด็จ ธรรมธัชอารี 1
53 สงครามชัย ลีทองดี 1
54 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 1
55 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 1
56 วินัย ลีสมิทธิ์ 1
57 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 1
58 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
59 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 1
60 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 1
61 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 1
62 ครรชิต สุขนาค 1
63 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 1
3 2548 1
4 2547 2
5 2546 2
6 2541 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การคาดประมาณประชากรข้ามชาติเพื่อพัฒนาบริการอนามัยแม่และเด็กใน กทม.
ปี พ.ศ. 2555
2 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
ปี พ.ศ. 2548
3 วิเคราะห์วิธีคิดวิทยาในงานวิจัยเรื่องเพศภาวะและเพศวิถีกับเอดส์ศึกษา
ปี พ.ศ. 2547
4 การวิเคราะห์การรอดชีพ
5 อายุและเพศกับฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลต่ออาการปวดหลัง : กรณีวิเคราะห์ประรชากรในพื้นที่เฝ้าระวังทางประชากรโครงการกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2546
6 การฉายภาพประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2543-2568
7 คู่มือการสร้างตารางชีพระดับจังหวัด
ปี พ.ศ. 2541
8 สถานการณ์และองค์ความรู้เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กในประเทศไทย