ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 4
2 เดช เกตุฉ่ำ 4
3 Patsri Srisuwan 3
4 พัฒน์ศรี ศรีสุวรรณ 3
5 ธนัญญา คู่พิทักษ์ขจร 3
6 Det Kedcham 3
7 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. กองตรวจโรคผู้ป่วยนอกและเวชศาสตร์ครอบครัว 3
8 Pritaporn Kingkaew 3
9 Tanunya Koopitakkajorn 3
10 Sripen Tantivess 3
11 ศิตาพร ยังคง 3
12 Sitaporn Youngkong 3
13 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 3
14 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 3
15 Yot Teerawattananon 3
16 ปฤษฐพร กิ่งแก้ว 3
17 ไม่มีข้อมูล 2
18 กระทรวงสาธารณสุข. โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 2
19 สตางค์ ศุภผล 2
20 ลี่ลี อิงศรีสว่าง 2
21 Lily Ingsrisawang 2
22 จุฑาธิป ศีลบุตร 1
23 เกรียงศักดิ์ ธรรมอภิพล 1
24 สุรศักดิ์ สุนทร 1
25 ปราณี สุทธิสุคนธ์ 1
26 ดุษณี ดำมี 1
27 พิษณุโลก. โรงพยาบาลพุทธชินราช 1
28 นครสวรรค์. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน 1
29 โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 1
30 สมชาย วิริภิรมย์กูล 1
31 บังอร เทียบเทียน 1
32 นภาพร โสวัฒนางกูร 1
33 สายรัตน์ นกน้อย 1
34 วิไลวรรณ ทองเจริญ 1
35 รัชดา พิพัฒน์ศาสตร์ 1
36 ปกรณ์ ทองวิไล 1
37 อรวรรณ ตะเวทิพงศ์ 1
38 สันทัด เสริมศรี 1
39 สายพิณ หัตถีรัตน์ 1
40 สุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศ 1
41 จังหวัดสุพรรณบุรี. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 1
42 Mahidol University. ASEAN Institute for Health Development 1
43 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะวิทยาศาสตร์ 1
44 Ministry of Public Health. Health Intervention and Technology Assessment Program 1
45 Phramongkutklao Hospital. Outpatient and Family Medicine Department 1
46 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
47 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 1
48 รัชนี ศุจิจันทรรัตน์ 1
49 วิมลรัตน์ ภู่วราวุฒิพานิช 1
50 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
51 Kasetsart University. Faculty of Science 1
52 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 1
53 ทัศนีย์ ญาณะ 1
54 ผการัตน์ ฤทธิ์ศรีบุญ 1
55 พฤกษา บุกบุญ 1
56 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
57 สุรเกียรติ อาชานานุภาพ 1
58 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 1
59 ลัดดา ดำริการเลิศ 1
60 อรอนงค์ ดิเรกบุษราคม 1
61 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 4
2 2555 1
3 2554 1
4 2553 2
5 2552 1
6 2550 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การตรวจคัดกรองสุขภาพที่เหมาะสมสำหรับสังคมไทย
2 แนวทางการคัดกรองโรคไตอักเสบและนิ่วในไตในประชากรไทย
3 การจัดลำดับความสำคัญของโรคหรือปัญหาสุขภาพที่ควรคัดกรองในประชากรไทย
4 ผลกระทบของการเปิดตลาดการค้าเสรีต่อกำลังคนพยาบาล
ปี พ.ศ. 2555
5 การประเมินผลการใช้ชุดความรู้แนวทางปฏิบัติงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ปี พ.ศ. 2554
6 คนไทย เมืองไทยกับการบริหารจัดการขององค์กรแบบราชการในสังคมยุคใหม่
ปี พ.ศ. 2553
7 การจัดการความรู้และสังเคราะห์แนวทางปฏิบัติของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล : การจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง กรณีเบาหวานและความดันโลหิตสูง
8 สรุปประสบการณ์การทำงานด้านเวชศาสตร์ครอบครัวจากการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรมโกลเด้น คลิป เฮาส์ พัทยาใต้ จังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. 2552
9 การประเมินความต้องการเพื่อการพัฒนาศักยภาพการบริหารการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
ปี พ.ศ. 2550
10 สรุปบทเรียนและสังเคราะห์องค์ความรู้เชิงประสบการณ์การทำงานสร้างเสริมสุขภาพ กรณีการป้องกันและการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง และการสร้างพลังชุมชนในการจัดการสุขภาพตนเอง