ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 4
2 เดช เกตุฉ่ำ 4
3 Patsri Srisuwan 3
4 พัฒน์ศรี ศรีสุวรรณ 3
5 ธนัญญา คู่พิทักษ์ขจร 3
6 Det Kedcham 3
7 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. กองตรวจโรคผู้ป่วยนอกและเวชศาสตร์ครอบครัว 3
8 Pritaporn Kingkaew 3
9 Tanunya Koopitakkajorn 3
10 Sripen Tantivess 3
11 ศิตาพร ยังคง 3
12 Sitaporn Youngkong 3
13 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 3
14 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 3
15 Yot Teerawattananon 3
16 ปฤษฐพร กิ่งแก้ว 3
17 กระทรวงสาธารณสุข. โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 2
18 Lily Ingsrisawang 2
19 ไม่มีข้อมูล 2
20 สตางค์ ศุภผล 2
21 ลี่ลี อิงศรีสว่าง 2
22 สมชาย วิริภิรมย์กูล 1
23 ดุษณี ดำมี 1
24 ปราณี สุทธิสุคนธ์ 1
25 โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 1
26 นครสวรรค์. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน 1
27 พฤกษา บุกบุญ 1
28 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1
29 รัชดา พิพัฒน์ศาสตร์ 1
30 พิษณุโลก. โรงพยาบาลพุทธชินราช 1
31 จุฑาธิป ศีลบุตร 1
32 เกรียงศักดิ์ ธรรมอภิพล 1
33 สุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศ 1
34 อรวรรณ ตะเวทิพงศ์ 1
35 ผการัตน์ ฤทธิ์ศรีบุญ 1
36 สายพิณ หัตถีรัตน์ 1
37 สันทัด เสริมศรี 1
38 บังอร เทียบเทียน 1
39 นภาพร โสวัฒนางกูร 1
40 จังหวัดสุพรรณบุรี. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 1
41 สุรศักดิ์ สุนทร 1
42 Ministry of Public Health. Health Intervention and Technology Assessment Program 1
43 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
44 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 1
45 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
46 วิมลรัตน์ ภู่วราวุฒิพานิช 1
47 รัชนี ศุจิจันทรรัตน์ 1
48 ปกรณ์ ทองวิไล 1
49 สายรัตน์ นกน้อย 1
50 วิไลวรรณ ทองเจริญ 1
51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะวิทยาศาสตร์ 1
52 Phramongkutklao Hospital. Outpatient and Family Medicine Department 1
53 อรอนงค์ ดิเรกบุษราคม 1
54 สุรเกียรติ อาชานานุภาพ 1
55 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
56 ลัดดา ดำริการเลิศ 1
57 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 1
58 Kasetsart University. Faculty of Science 1
59 Mahidol University. ASEAN Institute for Health Development 1
60 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 1
61 ทัศนีย์ ญาณะ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 4
2 2555 1
3 2554 1
4 2553 2
5 2552 1
6 2550 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การตรวจคัดกรองสุขภาพที่เหมาะสมสำหรับสังคมไทย
2 แนวทางการคัดกรองโรคไตอักเสบและนิ่วในไตในประชากรไทย
3 การจัดลำดับความสำคัญของโรคหรือปัญหาสุขภาพที่ควรคัดกรองในประชากรไทย
4 ผลกระทบของการเปิดตลาดการค้าเสรีต่อกำลังคนพยาบาล
ปี พ.ศ. 2555
5 การประเมินผลการใช้ชุดความรู้แนวทางปฏิบัติงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ปี พ.ศ. 2554
6 คนไทย เมืองไทยกับการบริหารจัดการขององค์กรแบบราชการในสังคมยุคใหม่
ปี พ.ศ. 2553
7 การจัดการความรู้และสังเคราะห์แนวทางปฏิบัติของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล : การจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง กรณีเบาหวานและความดันโลหิตสูง
8 สรุปประสบการณ์การทำงานด้านเวชศาสตร์ครอบครัวจากการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรมโกลเด้น คลิป เฮาส์ พัทยาใต้ จังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. 2552
9 การประเมินความต้องการเพื่อการพัฒนาศักยภาพการบริหารการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
ปี พ.ศ. 2550
10 สรุปบทเรียนและสังเคราะห์องค์ความรู้เชิงประสบการณ์การทำงานสร้างเสริมสุขภาพ กรณีการป้องกันและการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง และการสร้างพลังชุมชนในการจัดการสุขภาพตนเอง