ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตโรงพยาบาลรามาธิบดี
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 4
2 ธีระ วรธนารัตน์ 3
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 3
4 ภัทรวัณย์ วรธนารัตน์ 3
5 นงลักษณ์ พะไกยะ 2
6 วิชช์ เกษมทรัพย์ 2
7 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 2
8 นเรนทร์ โชติรสนิรมิต 1
9 โรงพยาบาลสระบุรี 1
10 โรงพยาบาลสมุทรสาคร 1
11 กรองกาญจน์ สุธรรม 1
12 ยุทธศาสตร์ จันทร์ทิพย์ 1
13 โรงพยาบาลพุทธชินราช 1
14 ธรณี กายี 1
15 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 1
16 นภวรรณ เจียรพีรพงศ์ 1
17 อิสระ 1
18 จเร วิชาไทย 1
19 รุ่งทิวา หมื่นปา 1
20 ศรีสกุล ทิพย์กมล 1
21 เชาวรัตน์ มั่นพรหม 1
22 อำนวย พฤกษ์ภาคภูมิ 1
23 โรงพยาบาลลำปาง. กลุ่มงานเภสัชกรรม 1
24 จ.เชียงใหม่. โรงพยาบาลสันทราย 1
25 กฤษดา ว่องวิญญู 1
26 อภิชาติ จัทนิสร์ 1
27 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 1
28 สุรเดช หงส์อิง 1
29 กลีบสไบ สรรพกิจ 1
30 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 1
31 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 1
32 สัญญา ศรีรัตนะ 1
33 สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 1
34 จ.เชียงใหม่. โรงพยาบาลนครพิงค์ 1
35 รัศมี ตันศิริสิทธิกุล 1
36 สายศิริ ด่านวัฒนะ 1
37 สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 1
38 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 1
39 ปรียา ลีฬหกุล 1
40 วิศิษฎ์ ตั้งนภากร 1
41 Angsana Boonthum 1
42 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
43 รัชนี สรรเสริญ 1
44 อังสุมาลี ผลภาค 1
45 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 1
46 นพคุณ ธรรมธัชอารี 1
47 ฐิติกร โตโพธิ์ไทย 1
48 ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์ 1
49 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1
50 ยงยุทธ พงษ์สุภาพ 1
51 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1
52 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 1
53 พัทธรา ลีฬหวรงค์ 1
54 สุรชัย โกติรัมย์ 1
55 สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ 1
56 วิชัย เอกพลากร 1
57 ชมพูนุท ไทยจินดา 1
58 ธัญธิตา วิสัยจร 1
59 Mahidol University. Faculty of Public Health 1
60 มันทนา ประทีปะเสน 1
61 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
62 Porapan Punyaratabandhu 1
63 Mantana Pratipasen 1
64 Mahidol University, Faculty of Medicine at RamaThibodi Hospital 1
65 Chalerat Direkwatanachai 1
66 Chanin Chareonkul 1
67 อังสนา บุญธรรม 1
68 Kulaya Narksawat 1
69 สำนักวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 1
70 กุลยา นาคสวัสดิ์ 1
71 ชลีรัตน์ ดิเรกวัฒนชัย 1
72 ชนินทร์ เจริญกุล 1
73 พรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์ 1
74 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 6
3 2554 4
4 2552 1
5 2548 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ผลการประเมินนโยบายการลดความเหลื่อมล้ำในระบบการแพทย์ฉุกเฉินของ 3 กองทุนประกันสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2555
2 ความมั่นใจในความรู้ ทักษะและความสามารถทางการแพทย์และสาธารณสุขของบัณฑิตแพทย์: การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจและการถดถอยพหุคูณ
3 ประสบการณ์ของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงที่ได้รับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสองแห่งในกรุงเทพมหานคร
4 การตอบสนองผู้รับบริการภายใต้ระบบประกันสุขภาพและสถานบริการที่แตกต่างกัน
5 ทัศนคติและการเลือกงานในชนบทของแพทย์จบใหม่
6 สังเคราะห์บทเรียนการพัฒนาระบบส่งต่อคนไข้ภาคเหนือตอนบน
7 พลังของ CNN ในความปลอดภัยของคนไข้ด้านยา
ปี พ.ศ. 2554
8 การทบทวนต้นแบบระบบวิจัยสุขภาพต่างประเทศ
9 การศึกษาองค์ความรู้ด้านการแปรผลการศึกษาวิจัยสุขภาพไปสู่การปฏิบัติระดับนโยบายสาธารณะ
10 บทเรียนระบบวิจัยสุขภาพ กรณีศึกษา 8 ประเทศ และแนวทางการประยุกต์ใช้กับประเทศไทย
11 พลังกลมเกลียว ณ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ปี พ.ศ. 2552
12 ภาวะเลือดมีโฆเลสเทอรอลมากเกินกรรมพันธุ์
ปี พ.ศ. 2548
13 The study of healthy Thai indicators