ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 4
2 ธีระ วรธนารัตน์ 3
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 3
4 ภัทรวัณย์ วรธนารัตน์ 3
5 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 2
6 นงลักษณ์ พะไกยะ 2
7 วิชช์ เกษมทรัพย์ 2
8 ฐิติกร โตโพธิ์ไทย 1
9 นพคุณ ธรรมธัชอารี 1
10 ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์ 1
11 สำนักวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 1
12 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 1
13 ธัญธิตา วิสัยจร 1
14 ชมพูนุท ไทยจินดา 1
15 Kulaya Narksawat 1
16 ยงยุทธ พงษ์สุภาพ 1
17 วิชัย เอกพลากร 1
18 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1
19 อังสุมาลี ผลภาค 1
20 รัชนี สรรเสริญ 1
21 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
22 อังสนา บุญธรรม 1
23 Mahidol University, Faculty of Medicine at RamaThibodi Hospital 1
24 Chalerat Direkwatanachai 1
25 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
26 สายศิริ ด่านวัฒนะ 1
27 อิสระ 1
28 จเร วิชาไทย 1
29 Angsana Boonthum 1
30 Porapan Punyaratabandhu 1
31 ชนินทร์ เจริญกุล 1
32 ชลีรัตน์ ดิเรกวัฒนชัย 1
33 สุรชัย โกติรัมย์ 1
34 Chanin Chareonkul 1
35 Mahidol University. Faculty of Public Health 1
36 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
37 กุลยา นาคสวัสดิ์ 1
38 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 1
39 นเรนทร์ โชติรสนิรมิต 1
40 โรงพยาบาลสระบุรี 1
41 กรองกาญจน์ สุธรรม 1
42 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 1
43 ยุทธศาสตร์ จันทร์ทิพย์ 1
44 ธรณี กายี 1
45 โรงพยาบาลสมุทรสาคร 1
46 โรงพยาบาลพุทธชินราช 1
47 นภวรรณ เจียรพีรพงศ์ 1
48 รุ่งทิวา หมื่นปา 1
49 อำนวย พฤกษ์ภาคภูมิ 1
50 เชาวรัตน์ มั่นพรหม 1
51 โรงพยาบาลลำปาง. กลุ่มงานเภสัชกรรม 1
52 ศรีสกุล ทิพย์กมล 1
53 วิศิษฎ์ ตั้งนภากร 1
54 กฤษดา ว่องวิญญู 1
55 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 1
56 สุรเดช หงส์อิง 1
57 กลีบสไบ สรรพกิจ 1
58 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 1
59 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 1
60 สัญญา ศรีรัตนะ 1
61 สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 1
62 จ.เชียงใหม่. โรงพยาบาลนครพิงค์ 1
63 รัศมี ตันศิริสิทธิกุล 1
64 จ.เชียงใหม่. โรงพยาบาลสันทราย 1
65 ปรียา ลีฬหกุล 1
66 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 1
67 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 6
3 2554 4
4 2552 1
5 2548 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ผลการประเมินนโยบายการลดความเหลื่อมล้ำในระบบการแพทย์ฉุกเฉินของ 3 กองทุนประกันสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2555
2 ความมั่นใจในความรู้ ทักษะและความสามารถทางการแพทย์และสาธารณสุขของบัณฑิตแพทย์: การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจและการถดถอยพหุคูณ
3 ประสบการณ์ของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงที่ได้รับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสองแห่งในกรุงเทพมหานคร
4 การตอบสนองผู้รับบริการภายใต้ระบบประกันสุขภาพและสถานบริการที่แตกต่างกัน
5 ทัศนคติและการเลือกงานในชนบทของแพทย์จบใหม่
6 สังเคราะห์บทเรียนการพัฒนาระบบส่งต่อคนไข้ภาคเหนือตอนบน
7 พลังของ CNN ในความปลอดภัยของคนไข้ด้านยา
ปี พ.ศ. 2554
8 การทบทวนต้นแบบระบบวิจัยสุขภาพต่างประเทศ
9 การศึกษาองค์ความรู้ด้านการแปรผลการศึกษาวิจัยสุขภาพไปสู่การปฏิบัติระดับนโยบายสาธารณะ
10 บทเรียนระบบวิจัยสุขภาพ กรณีศึกษา 8 ประเทศ และแนวทางการประยุกต์ใช้กับประเทศไทย
11 พลังกลมเกลียว ณ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ปี พ.ศ. 2552
12 ภาวะเลือดมีโฆเลสเทอรอลมากเกินกรรมพันธุ์
ปี พ.ศ. 2548
13 The study of healthy Thai indicators