ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 4
2 ธีระ วรธนารัตน์ 3
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 3
4 ภัทรวัณย์ วรธนารัตน์ 3
5 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 2
6 นงลักษณ์ พะไกยะ 2
7 วิชช์ เกษมทรัพย์ 2
8 สายศิริ ด่านวัฒนะ 1
9 Mahidol University, Faculty of Medicine at RamaThibodi Hospital 1
10 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
11 รุ่งทิวา หมื่นปา 1
12 Chalerat Direkwatanachai 1
13 อิสระ 1
14 จเร วิชาไทย 1
15 นภวรรณ เจียรพีรพงศ์ 1
16 Chanin Chareonkul 1
17 อังสนา บุญธรรม 1
18 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
19 Mahidol University. Faculty of Public Health 1
20 Porapan Punyaratabandhu 1
21 Angsana Boonthum 1
22 โรงพยาบาลพุทธชินราช 1
23 ยุทธศาสตร์ จันทร์ทิพย์ 1
24 ธรณี กายี 1
25 ศรีสกุล ทิพย์กมล 1
26 วิศิษฎ์ ตั้งนภากร 1
27 จ.เชียงใหม่. โรงพยาบาลนครพิงค์ 1
28 รัศมี ตันศิริสิทธิกุล 1
29 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 1
30 กรองกาญจน์ สุธรรม 1
31 โรงพยาบาลลำปาง. กลุ่มงานเภสัชกรรม 1
32 เชาวรัตน์ มั่นพรหม 1
33 ชนินทร์ เจริญกุล 1
34 โรงพยาบาลสมุทรสาคร 1
35 นเรนทร์ โชติรสนิรมิต 1
36 โรงพยาบาลสระบุรี 1
37 อำนวย พฤกษ์ภาคภูมิ 1
38 สำนักวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 1
39 กลีบสไบ สรรพกิจ 1
40 สุรเดช หงส์อิง 1
41 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 1
42 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 1
43 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1
44 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 1
45 กฤษดา ว่องวิญญู 1
46 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 1
47 ปรียา ลีฬหกุล 1
48 จ.เชียงใหม่. โรงพยาบาลสันทราย 1
49 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 1
50 สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 1
51 สัญญา ศรีรัตนะ 1
52 สุรชัย โกติรัมย์ 1
53 วิชัย เอกพลากร 1
54 ฐิติกร โตโพธิ์ไทย 1
55 ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์ 1
56 ชมพูนุท ไทยจินดา 1
57 ธัญธิตา วิสัยจร 1
58 กุลยา นาคสวัสดิ์ 1
59 Kulaya Narksawat 1
60 นพคุณ ธรรมธัชอารี 1
61 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 1
62 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1
63 ยงยุทธ พงษ์สุภาพ 1
64 อังสุมาลี ผลภาค 1
65 รัชนี สรรเสริญ 1
66 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
67 ชลีรัตน์ ดิเรกวัฒนชัย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 6
3 2554 4
4 2552 1
5 2548 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ผลการประเมินนโยบายการลดความเหลื่อมล้ำในระบบการแพทย์ฉุกเฉินของ 3 กองทุนประกันสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2555
2 ความมั่นใจในความรู้ ทักษะและความสามารถทางการแพทย์และสาธารณสุขของบัณฑิตแพทย์: การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจและการถดถอยพหุคูณ
3 ประสบการณ์ของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงที่ได้รับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสองแห่งในกรุงเทพมหานคร
4 การตอบสนองผู้รับบริการภายใต้ระบบประกันสุขภาพและสถานบริการที่แตกต่างกัน
5 ทัศนคติและการเลือกงานในชนบทของแพทย์จบใหม่
6 สังเคราะห์บทเรียนการพัฒนาระบบส่งต่อคนไข้ภาคเหนือตอนบน
7 พลังของ CNN ในความปลอดภัยของคนไข้ด้านยา
ปี พ.ศ. 2554
8 การทบทวนต้นแบบระบบวิจัยสุขภาพต่างประเทศ
9 การศึกษาองค์ความรู้ด้านการแปรผลการศึกษาวิจัยสุขภาพไปสู่การปฏิบัติระดับนโยบายสาธารณะ
10 บทเรียนระบบวิจัยสุขภาพ กรณีศึกษา 8 ประเทศ และแนวทางการประยุกต์ใช้กับประเทศไทย
11 พลังกลมเกลียว ณ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ปี พ.ศ. 2552
12 ภาวะเลือดมีโฆเลสเทอรอลมากเกินกรรมพันธุ์
ปี พ.ศ. 2548
13 The study of healthy Thai indicators