ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ภูษิต ประคองสาย 6
2 ประเวศ วะสี 6
3 วิษณุ ธรรมลิขิตกุล 6
4 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 5
5 กระทรวงสาธารณสุข. สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ 4
6 เบญจพร ยังวิเศษ 4
7 กระทรวงสาธารณสุข. สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ 4
8 เสาวลักษณ์ ฮุนนางกูร 4
9 เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ 4
10 กระทรวงสาธารณสุข. กรมควบคุมโรค 4
11 อัครินทร์ นิมมานนิตย์ 4
12 นิธิมา สุ่มประดิษฐ์ 4
13 ฉายศรี สุพรศิลป์ชัย 4
14 สมเกียรติ โพธิสัตย์ 4
15 นภาพร วาณิชย์กุล 4
16 วรรณี นิธิยานันท์ 4
17 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 4
18 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์ 4
19 สุขุม เจียมตน 4
20 ณภากุล โรจนสุภัค 4
21 ประเสริฐ เอื้อวรากุล 3
22 สรินยา งามทิพย์วัฒนา 3
23 รวีวรรณ กิติพูลวงษ์วนิช 3
24 ภาณุมาศ ภูมาศ 3
25 Phusit Prakongsai 3
26 Visanu Thamlikitkul 3
27 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 3
28 Nithima Sumpradit 3
29 Saowalak Hunnangkul 3
30 กฤช ลี่ทองอิน 2
31 กนกศักดิ์ วงศ์เป็ง 2
32 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2
33 กุลญิศา เตชะเพชรไพบูลย์ 2
34 ศรันยา บุญใหญ่ 2
35 กุลธร เทพมงคล 2
36 ณัฐวุฒิ ส่งแสง 2
37 Cherdchai Nopmaneejumruslers 2
38 Raweewan Kitipoonwongvanich 2
39 กิติยา พรมอ่อน 2
40 Ladathip Suwan 2
41 Sarinya Ngarmtipvatana 2
42 Akarin Nimmannit 2
43 Kullathorn Thephamongkhol 2
44 ลดาทิพย์ สุวรรณ 2
45 สิทธิกร รองสำลี 2
46 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 2
47 สุภาวดี ลิขิตมาศกุล 2
48 อาทร ริ้วไพบูลย์ 2
49 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 2
50 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2
51 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2
52 อรพรรณ แสงวรรณลอย 2
53 วิทยา ถิฐาพันธ์ 2
54 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
55 ตวงรัตน์ โพธะ 2
56 สุคนธา คงศีล 2
57 สมชาย ลี่ทองอิน 2
58 นุชวรรณ์ บุญเรือง 2
59 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 2
60 ไม่มีข้อมูล 2
61 Pharaya Asanasen 1
62 พิรญาณ์ เพียรกลิ่นธรรม 1
63 ปารยะ อาศนะเสน 1
64 สุภาพรรณ ชุมมุง 1
65 ภาณุพงศ์ หาญเจริญพิพัฒน์ 1
66 กัลยรัตน์ วิไลวงศ์เสถียร 1
67 กมลชนก ดีศรีศักดิ์ 1
68 Mahidol University. Faculty of Medicine Sirirat Hospital 1
69 กานนท์ อังคณาวิศัลย์ 1
70 พศวัต พึ่งเกียรติไพโรจน์ 1
71 ชุติกาญจน์ พูลเพิ่ม 1
72 ดาริน จตุรภัทรพร 1
73 นวลนิตย์ แปงดี 1
74 สคณรัช ทองคำคูณ 1
75 บวรศม ลีระพันธ์ 1
76 มหาวิทยาลัยมหิดล. โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ 1
77 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา 1
78 ชาญวิทย์ ตรีพุทธรัตน์ 1
79 สิริพร มนยฤทธิ์ 1
80 จันทพงษ์ วะสี 1
81 Chanvit Treeputtarat 1
82 Department of Microbiology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital 1
83 Chantaphong Wasi 1
84 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
85 วรางคณา ชิดช่วงชัย 1
86 วรทัต หงส์วาณิชวงศ์ 1
87 พงศ์ธนยศ กิรติสินธุ์ 1
88 เพชรณเธียร จุลเลศ 1
89 ชิดชนก อุดมธนเดชน์ 1
90 อภิชญา พร้อมพวก 1
91 ภวินตรา เจริญเวช 1
92 อ่อนอุษา ขันธรักษา 1
93 กลีบสไบ สรรพกิจ 1
94 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเภสัชศาสตร์ 1
95 อรสา ชวาลภาฤทธิ์ 1
96 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
97 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 1
98 ศิริพร ปิติมานะอารี 1
99 นภวรรณ เจียรพีรพงศ์ 1
100 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข 1
101 ศิริตรี สุทธจิตต์ 1
102 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 1
103 สุรเดช หงส์อิง 1
104 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 1
105 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 1
106 สุรชัย โกติรัมย์ 1
107 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
108 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
109 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
110 โรงพยาบาลรามาธิบดี. คณะแพทยศาสตร์ 1
111 กรมควบคุมโรค. สำนักระบาดวิทยา 1
112 องค์การอนามัยโลก (WHO) 1
113 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 1
114 พันธ์พบ เลิศลายต่วน 1
115 ยุบลรัตน์ สุวรรณคีรี 1
116 อมร เหล็กกล้า 1
117 กรมควบคุมโรค. สำนักโรคเอดส์วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 1
118 สัญญา สุขพณิชนันท์ 1
119 สถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย 1
120 มหาวิทยาลัยมหิดล. ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการประเมินผล คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
121 เยาวลักษณ์ สุขธนะ 1
122 จันทิรา สุทธิกรชัย 1
123 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะนิเทศศาสตร์ 1
124 ไอยฤทธิ์ ไทยพิสุทธิกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 1
3 2554 1
4 2553 3
5 2552 5
6 2550 1
7 543 34
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การกระจายและการใช้ยาปฏิชีวนะของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลินิก และร้านยา
ปี พ.ศ. 2555
2 ผลกระทบด้านสุขภาพและเศรษฐศาสตร์จากการติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในประเทศไทย : การศึกษาเบื้องต้น
ปี พ.ศ. 2554
3 ลักษณะสำคัญของการวิจัย R2R และ 10 "ไม่" R2R
ปี พ.ศ. 2553
4 เครื่องมือประเมินระบบสนับสนุนการจัดการตนเองสำหรับโรคหลอดเลือดหัวใจ เบาหวาน และความดันโลหิตสูง
5 การควบคุมกำกับและประเมินผลโครงการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์ในกลุ่มพนักงานบริการ
6 เครื่องมือประเมินนโยบายการบริการสุขภาพ ความร่วมมือการบูรณาการและเสริมสร้างสมรรถนะชุมชน ในการป้องกันและจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
ปี พ.ศ. 2552
7 เวลาและปริมาณน้ำดื่มที่เหมาะสมในการเตรียมผู้ป่วยนรีเวชเพื่อรับการตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงทางหน้าท้อง
8 โครงการการดูแลรักษาเบาหวานในเด็กและวัยรุ่นอย่างครบวงจร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
9 สร้างคุณค่าความเป็นคน สร้างสุขภาพชุมชนให้เข้มแข็ง
10 Flu A 2009 swl outbreak : ข้อสังเกตสำหรับการจัดการความรู้
11 โครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ(Routine to Research: R2R) สวรส
ปี พ.ศ. 2550
12 นโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติระยะยาว : ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย