ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิษณุ ธรรมลิขิตกุล 4
2 ภูษิต ประคองสาย 4
3 ประเวศ วะสี 4
4 เบญจพร ยังวิเศษ 3
5 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 3
6 สุขุม เจียมตน 3
7 อัครินทร์ นิมมานนิตย์ 3
8 เสาวลักษณ์ ฮุนนางกูร 3
9 นิธิมา สุ่มประดิษฐ์ 3
10 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
11 ณภากุล โรจนสุภัค 2
12 สุคนธา คงศีล 2
13 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
14 ฉายศรี สุพรศิลป์ชัย 2
15 วรรณี นิธิยานันท์ 2
16 กระทรวงสาธารณสุข. สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ 2
17 กุลญิศา เตชะเพชรไพบูลย์ 2
18 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 2
19 กระทรวงสาธารณสุข. สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ 2
20 ศรันยา บุญใหญ่ 2
21 กระทรวงสาธารณสุข. กรมควบคุมโรค 2
22 สิทธิกร รองสำลี 2
23 กิติยา พรมอ่อน 2
24 Phusit Prakongsai 2
25 Nithima Sumpradit 2
26 Visanu Thamlikitkul 2
27 สรินยา งามทิพย์วัฒนา 2
28 นุชวรรณ์ บุญเรือง 2
29 เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ 2
30 Saowalak Hunnangkul 2
31 รวีวรรณ กิติพูลวงษ์วนิช 2
32 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 2
33 สมเกียรติ โพธิสัตย์ 2
34 นภาพร วาณิชย์กุล 2
35 ประเสริฐ เอื้อวรากุล 2
36 ภาณุมาศ ภูมาศ 2
37 นภวรรณ เจียรพีรพงศ์ 1
38 ศิริพร ปิติมานะอารี 1
39 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 1
40 สุภาวดี ลิขิตมาศกุล 1
41 อรพรรณ แสงวรรณลอย 1
42 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
43 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
44 วิทยา ถิฐาพันธ์ 1
45 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 1
46 ตวงรัตน์ โพธะ 1
47 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข 1
48 ศิริตรี สุทธจิตต์ 1
49 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 1
50 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
51 สถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย 1
52 อรสา ชวาลภาฤทธิ์ 1
53 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเภสัชศาสตร์ 1
54 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 1
55 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
56 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 1
57 อาทร ริ้วไพบูลย์ 1
58 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1
59 ไอยฤทธิ์ ไทยพิสุทธิกุล 1
60 สมชาย ลี่ทองอิน 1
61 พันธ์พบ เลิศลายต่วน 1
62 ยุบลรัตน์ สุวรรณคีรี 1
63 ณัฐวุฒิ ส่งแสง 1
64 วรางคณา ชิดช่วงชัย 1
65 พศวัต พึ่งเกียรติไพโรจน์ 1
66 กฤช ลี่ทองอิน 1
67 กานนท์ อังคณาวิศัลย์ 1
68 สุรชัย โกติรัมย์ 1
69 ไม่มีข้อมูล 1
70 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 1
71 จันทิรา สุทธิกรชัย 1
72 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะนิเทศศาสตร์ 1
73 เยาวลักษณ์ สุขธนะ 1
74 มหาวิทยาลัยมหิดล. ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการประเมินผล คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
75 กรมควบคุมโรค. สำนักโรคเอดส์วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 1
76 อมร เหล็กกล้า 1
77 องค์การอนามัยโลก (WHO) 1
78 โรงพยาบาลรามาธิบดี. คณะแพทยศาสตร์ 1
79 กรมควบคุมโรค. สำนักระบาดวิทยา 1
80 สัญญา สุขพณิชนันท์ 1
81 ชาญวิทย์ ตรีพุทธรัตน์ 1
82 อ่อนอุษา ขันธรักษา 1
83 ชุติกาญจน์ พูลเพิ่ม 1
84 ภาณุพงศ์ หาญเจริญพิพัฒน์ 1
85 กมลชนก ดีศรีศักดิ์ 1
86 พงศ์ธนยศ กิรติสินธุ์ 1
87 วรทัต หงส์วาณิชวงศ์ 1
88 ภวินตรา เจริญเวช 1
89 ชิดชนก อุดมธนเดชน์ 1
90 เพชรณเธียร จุลเลศ 1
91 Mahidol University. Faculty of Medicine Sirirat Hospital 1
92 สุภาพรรณ ชุมมุง 1
93 สคณรัช ทองคำคูณ 1
94 บวรศม ลีระพันธ์ 1
95 นวลนิตย์ แปงดี 1
96 ดาริน จตุรภัทรพร 1
97 มหาวิทยาลัยมหิดล. โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ 1
98 กัลยรัตน์ วิไลวงศ์เสถียร 1
99 Pharaya Asanasen 1
100 พิรญาณ์ เพียรกลิ่นธรรม 1
101 ปารยะ อาศนะเสน 1
102 อภิชญา พร้อมพวก 1
103 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา 1
104 Raweewan Kitipoonwongvanich 1
105 Ladathip Suwan 1
106 Sarinya Ngarmtipvatana 1
107 Kullathorn Thephamongkhol 1
108 สุรเดช หงส์อิง 1
109 กลีบสไบ สรรพกิจ 1
110 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 1
111 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 1
112 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 1
113 Cherdchai Nopmaneejumruslers 1
114 Akarin Nimmannit 1
115 จันทพงษ์ วะสี 1
116 สิริพร มนยฤทธิ์ 1
117 กนกศักดิ์ วงศ์เป็ง 1
118 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
119 Chanvit Treeputtarat 1
120 Chantaphong Wasi 1
121 ลดาทิพย์ สุวรรณ 1
122 กุลธร เทพมงคล 1
123 Department of Microbiology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital 1
124 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 3
2 2555 5
3 2554 3
4 2553 5
5 2552 16
6 2550 1
7 2547 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การทบทวนสถานการณ์ระบบบริการสาธารณสุขและการควบคุมคุณภาพตามธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2552
2 มาตรการควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล และการส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล ในโรงพยาบาลรัฐและเอกชน ในประเทศไทย
3 การกระจายและการใช้ยาปฏิชีวนะของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลินิก และร้านยา
ปี พ.ศ. 2555
4 ประสบการณ์ของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงที่ได้รับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสองแห่งในกรุงเทพมหานคร
5 การสำรวจระบบควบคุมและเฝ้าระวังการใช้ยาปฏิชีวนะและการส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล : ผลการศึกษาเบื้องต้น
6 ความรู้และความตระหนักเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2554
7 การพัฒนารูปแบบการเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรที่ดำเนินงานด้านการควบคุม กำกับและประเมินผล
8 ผลกระทบด้านสุขภาพและเศรษฐศาสตร์จากการติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในประเทศไทย : การศึกษาเบื้องต้น
ปี พ.ศ. 2554
9 ลักษณะสำคัญของการวิจัย R2R และ 10 "ไม่" R2R
10 ภาวะโลกร้อนและผลกระทบต่อจุลชีพก่อโรคในคน
11 การเปรียบเทียบความต่อเนื่องสม่ำเสมอของการรับประทานยาต้านไวรัสเอดส์ ระหว่างโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2553
12 เครื่องมือประเมินระบบสนับสนุนการจัดการตนเองสำหรับโรคหลอดเลือดหัวใจ เบาหวาน และความดันโลหิตสูง
13 เครื่องมือประเมินนโยบายการบริการสุขภาพ ความร่วมมือการบูรณาการและเสริมสร้างสมรรถนะชุมชน ในการป้องกันและจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
14 การควบคุมกำกับและประเมินผลโครงการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์ในกลุ่มเยาวชน และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (กลยุทธ์ที่ 2: เสริมสร้างศักยภาพและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายฯ)
15 การควบคุมกำกับและประเมินผลโครงการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์ในกลุ่มพนักงานบริการ
16 กาฬโรค : โรคอุบัติซ้ำ
ปี พ.ศ. 2552
17 สร้างคุณค่าความเป็นคน สร้างสุขภาพชุมชนให้เข้มแข็ง
18 โครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ(Routine to Research: R2R) สวรส
19 เทคนิคขับเคลื่อน R2R ด้วย KM
20 มุมมองของ HA ที่มีต่อ R2R: ส่งเสริมการวิจัยบนพื้นฐานจริยธรรม
21 KM ในการสนับสนุนงาน R2R
22 ขัดเกลาคำถามวิจัย R2R
23 โครงการการดูแลรักษาเบาหวานในเด็กและวัยรุ่นอย่างครบวงจร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
24 การประมาณขนาดของปัญหาและความสูญเสียทางการเงินของรัฐเมื่อผู้ป่วยมียาไว้ในครอบครองเกินความจำเป็น
25 เวลาและปริมาณน้ำดื่มที่เหมาะสมในการเตรียมผู้ป่วยนรีเวชเพื่อรับการตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงทางหน้าท้อง
26 Flu A 2009 swl outbreak : ข้อสังเกตสำหรับการจัดการความรู้
27 สร้างคุณค่าความเป็นคน สร้างสุขภาพชุมชนให้เข้มแข็ง : อนาคตของชาติและมนุษยชาติอยู่ที่คุณค่าความเป็นคนและชุมชนเข้มแข็ง
28 ปาฐกถาสร้างคุณค่าความเป็นคน สร้างสุขภาพชุมชนให้เข้มแข็ง ในงานประชุมมหกรรมสุขภาพชุมชน 2552 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 10.15-11.00 น. ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์
29 Efficiency of Three Laboratories in Detecting Cryptosporidium in Stool Samples
30 มะเร็งเซลล์บุผิวเยื่อหุ้มปอด การวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาที่แม่นยำ
31 ไข้หวัดใหญ่ เอ 2009 และการระบาดทั่วโลก
32 รังสีวินิจฉัยวัณโรคระบบประสาท
ปี พ.ศ. 2550
33 นโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติระยะยาว : ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย
ปี พ.ศ. 2547
34 Rhinosinusitis Registry in Thailan