ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ภูษิต ประคองสาย 6
2 ประเวศ วะสี 6
3 วิษณุ ธรรมลิขิตกุล 6
4 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 5
5 กระทรวงสาธารณสุข. สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ 4
6 กระทรวงสาธารณสุข. กรมควบคุมโรค 4
7 ฉายศรี สุพรศิลป์ชัย 4
8 เบญจพร ยังวิเศษ 4
9 นิธิมา สุ่มประดิษฐ์ 4
10 ณภากุล โรจนสุภัค 4
11 เสาวลักษณ์ ฮุนนางกูร 4
12 กระทรวงสาธารณสุข. สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ 4
13 สุขุม เจียมตน 4
14 เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ 4
15 อัครินทร์ นิมมานนิตย์ 4
16 สมเกียรติ โพธิสัตย์ 4
17 นภาพร วาณิชย์กุล 4
18 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 4
19 วรรณี นิธิยานันท์ 4
20 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์ 4
21 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 3
22 ภาณุมาศ ภูมาศ 3
23 ประเสริฐ เอื้อวรากุล 3
24 Saowalak Hunnangkul 3
25 รวีวรรณ กิติพูลวงษ์วนิช 3
26 สรินยา งามทิพย์วัฒนา 3
27 Nithima Sumpradit 3
28 Visanu Thamlikitkul 3
29 Phusit Prakongsai 3
30 นุชวรรณ์ บุญเรือง 2
31 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
32 สมชาย ลี่ทองอิน 2
33 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 2
34 ตวงรัตน์ โพธะ 2
35 สุคนธา คงศีล 2
36 ไม่มีข้อมูล 2
37 ศรันยา บุญใหญ่ 2
38 กฤช ลี่ทองอิน 2
39 สุภาวดี ลิขิตมาศกุล 2
40 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2
41 ณัฐวุฒิ ส่งแสง 2
42 สิทธิกร รองสำลี 2
43 กุลญิศา เตชะเพชรไพบูลย์ 2
44 กิติยา พรมอ่อน 2
45 อรพรรณ แสงวรรณลอย 2
46 Kullathorn Thephamongkhol 2
47 Sarinya Ngarmtipvatana 2
48 Akarin Nimmannit 2
49 ลดาทิพย์ สุวรรณ 2
50 กนกศักดิ์ วงศ์เป็ง 2
51 กุลธร เทพมงคล 2
52 Ladathip Suwan 2
53 Cherdchai Nopmaneejumruslers 2
54 วิทยา ถิฐาพันธ์ 2
55 Raweewan Kitipoonwongvanich 2
56 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 2
57 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 2
58 อาทร ริ้วไพบูลย์ 2
59 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2
60 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2
61 บวรศม ลีระพันธ์ 1
62 นวลนิตย์ แปงดี 1
63 ดาริน จตุรภัทรพร 1
64 สคณรัช ทองคำคูณ 1
65 ปารยะ อาศนะเสน 1
66 พศวัต พึ่งเกียรติไพโรจน์ 1
67 กัลยรัตน์ วิไลวงศ์เสถียร 1
68 มหาวิทยาลัยมหิดล. โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ 1
69 องค์การอนามัยโลก (WHO) 1
70 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 1
71 พิรญาณ์ เพียรกลิ่นธรรม 1
72 ยุบลรัตน์ สุวรรณคีรี 1
73 พันธ์พบ เลิศลายต่วน 1
74 วรางคณา ชิดช่วงชัย 1
75 ไอยฤทธิ์ ไทยพิสุทธิกุล 1
76 กานนท์ อังคณาวิศัลย์ 1
77 พงศ์ธนยศ กิรติสินธุ์ 1
78 ชิดชนก อุดมธนเดชน์ 1
79 เพชรณเธียร จุลเลศ 1
80 ภวินตรา เจริญเวช 1
81 อภิชญา พร้อมพวก 1
82 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
83 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา 1
84 วรทัต หงส์วาณิชวงศ์ 1
85 โรงพยาบาลรามาธิบดี. คณะแพทยศาสตร์ 1
86 Mahidol University. Faculty of Medicine Sirirat Hospital 1
87 สุภาพรรณ ชุมมุง 1
88 กมลชนก ดีศรีศักดิ์ 1
89 ภาณุพงศ์ หาญเจริญพิพัฒน์ 1
90 อ่อนอุษา ขันธรักษา 1
91 ชุติกาญจน์ พูลเพิ่ม 1
92 Pharaya Asanasen 1
93 ชาญวิทย์ ตรีพุทธรัตน์ 1
94 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 1
95 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 1
96 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
97 สุรชัย โกติรัมย์ 1
98 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข 1
99 ศิริตรี สุทธจิตต์ 1
100 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 1
101 กลีบสไบ สรรพกิจ 1
102 จันทพงษ์ วะสี 1
103 สิริพร มนยฤทธิ์ 1
104 Chanvit Treeputtarat 1
105 Chantaphong Wasi 1
106 สุรเดช หงส์อิง 1
107 Department of Microbiology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital 1
108 อรสา ชวาลภาฤทธิ์ 1
109 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเภสัชศาสตร์ 1
110 เยาวลักษณ์ สุขธนะ 1
111 มหาวิทยาลัยมหิดล. ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการประเมินผล คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
112 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะนิเทศศาสตร์ 1
113 จันทิรา สุทธิกรชัย 1
114 อมร เหล็กกล้า 1
115 กรมควบคุมโรค. สำนักโรคเอดส์วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 1
116 สัญญา สุขพณิชนันท์ 1
117 สถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย 1
118 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 1
119 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
120 นภวรรณ เจียรพีรพงศ์ 1
121 ศิริพร ปิติมานะอารี 1
122 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
123 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
124 กรมควบคุมโรค. สำนักระบาดวิทยา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 1
3 2554 1
4 2553 3
5 2552 5
6 2550 1
7 543 34
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การกระจายและการใช้ยาปฏิชีวนะของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลินิก และร้านยา
ปี พ.ศ. 2555
2 ผลกระทบด้านสุขภาพและเศรษฐศาสตร์จากการติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในประเทศไทย : การศึกษาเบื้องต้น
ปี พ.ศ. 2554
3 ลักษณะสำคัญของการวิจัย R2R และ 10 "ไม่" R2R
ปี พ.ศ. 2553
4 เครื่องมือประเมินระบบสนับสนุนการจัดการตนเองสำหรับโรคหลอดเลือดหัวใจ เบาหวาน และความดันโลหิตสูง
5 การควบคุมกำกับและประเมินผลโครงการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์ในกลุ่มพนักงานบริการ
6 เครื่องมือประเมินนโยบายการบริการสุขภาพ ความร่วมมือการบูรณาการและเสริมสร้างสมรรถนะชุมชน ในการป้องกันและจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
ปี พ.ศ. 2552
7 เวลาและปริมาณน้ำดื่มที่เหมาะสมในการเตรียมผู้ป่วยนรีเวชเพื่อรับการตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงทางหน้าท้อง
8 โครงการการดูแลรักษาเบาหวานในเด็กและวัยรุ่นอย่างครบวงจร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
9 สร้างคุณค่าความเป็นคน สร้างสุขภาพชุมชนให้เข้มแข็ง
10 Flu A 2009 swl outbreak : ข้อสังเกตสำหรับการจัดการความรู้
11 โครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ(Routine to Research: R2R) สวรส
ปี พ.ศ. 2550
12 นโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติระยะยาว : ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย